Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: gospodarka przestrzenna i geozarządzanie (s2) – studia trzysemestralne (rekrutacja śródroczna)

Czym jest gospodarka przestrzenna i geozarządzanie?

Celem kształcenia na kierunku studiów gospodarka przestrzenna i geozarządzanie jest przygotowanie specjalistów z zakresu rozwoju przestrzennego poziomu regionalnego i lokalnego, dla administracji publicznej (rządowej i samorządowej), instytucji pozarządowych oraz gospodarki w zakresie polityki i planowania przestrzennego oraz ochrony i zarządzania przestrzenią.


Dlaczego warto studiować gospodarkę przestrzenną i geozarządzanie na UMK?

Kierunek gospodarka przestrzenna i geozarządzanie oferuje studentom nowoczesne interdyscyplinarne studia magisterskie, łączące wiedzę teoretyczną i praktyczną z czterech obszarów kształcenia. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z zakresu gospodarki przestrzennej, geografii, architektury i urbanistyki, ekonomii i zarządzania, z udziałem praktyków i pracowników instytucji samorządowych. Duża ilość zajęć praktycznych – ćwiczeń audytoryjnych, laboratoriów, ćwiczeń terenowych oraz praktyk – gwarantuje zdobycie umiejętności wysoko cenionych i poszukiwanych na rynku pracy. Absolwenci będą przygotowani do skutecznego rozwiązywania nowych i trudnych problemów pojawiających się na styku procesów gospodarczych i społecznych w różnych skalach przestrzennych. Program studiów uwzględnia potrzeby rynku pracy oraz oczekiwania instytucji samorządowych i państwowych, tworzących i zarządzających infrastrukturą społeczno-gospodarczą regionu oraz kraju.

Studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika zapewniają:

 • interdyscyplinarny program studiów obejmujący nauki przyrodnicze, techniczne, ekonomiczne oraz społeczne,
 • różnorodne form kształcenia i aktywności pozaprogramowych umożliwiające pogłębianie zainteresowań w ramach kierunku,
 • dostęp do nowoczesnego oprogramowania GIS,
 • wyjazdy zagraniczne w ramach programu ERASMUS+,
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce w ramach programu MOST,
 • możliwość rozwinięcia praktycznych umiejętności pozwalających na aktywną działalność zawodową w sferze gospodarki przestrzennej we współpracy z otoczeniem gospodarczym,
 • nowoczesną bazę dydaktyczną Wydziału Nauk o Ziemi oraz sportową Uniwersyteckiego Centrum Sportowego; do dyspozycji studentów są dostępne bogate zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej, nowoczesne pracownie komputerowe oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu.

Problematyka studiów, która w znacznym stopniu ukierunkowana jest na aspekty praktyczne oraz kadra prowadząca zajęcia (doświadczeni wykładowy akademiccy, praktycy, samorządowcy) sprawia, że oferta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest bardzo atrakcyjna i osoby chcące kształcić się w kierunku gospodarka przestrzenna na pewno ją rozważą.


Co po studiach?

Absolwenci gospodarki przestrzennej i geozarządzania otrzymują tytuł magistra gospodarki przestrzennej. Będą wszechstronnie wykształceni w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego, przygotowywania i oceny dokumentów rozwoju, kierowania procesami rozwoju przestrzennego jednostki terytorialnej, kształtowania przestrzeni zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmowania działań innowacyjnych i samodzielnej działalności gospodarczej. Po zakończeniu studiów absolwenci będą posiadać umiejętności praktyczne w zakresie metod i narzędzi geoinformacyjnych, analitycznych, statystycznych, przygotowywania planów i dokumentów rozwoju przestrzennego, a także pozyskiwania środków europejskich na finansowanie projektów służących rozwojowi miejsc i obszarów.

Absolwent gospodarki przestrzennej i geozarządzania (studia II stopnia) jest wszechstronnie wykształcony w zakresie planowania, przygotowywania i oceny dokumentów rozwoju, kierowania rozwojem przestrzennym jednostki terytorialnej, kształtowania przestrzeni zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmowania działań przedsiębiorczych na jej terenie. Posiada umiejętności praktyczne w zakresie metod i narzędzi geoinformacyjnych, analitycznych, statystycznych, przygotowywania planów rozwoju i przygotowywania dokumentów rozwoju przestrzennego, a także pozyskiwania środków europejskich na finansowanie projektów służących rozwojowi miejsc i obszarów.

Absolwenci gospodarki przestrzennej i geozarządzania posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną i techniczną. Są przygotowani do:

 • przygotowywania opracowań i dokumentów planistycznych,
 • opracowywania analiz przestrzennych dla celów gospodarczych i społecznych,
 • opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych,
 • sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowywania ofert inwestycyjnych,
 • opracowywania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania,
 • podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów,
 • uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i opracowywaniu programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów,
 • planowania rozwoju infrastruktury technicznej,
 • udziału w planowaniu systemów transportowych,
 • planowania rozwoju usług, w tym dostępu do usług publicznych,
 • uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska,
 • kształtowania środowiska życia ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego,
 • współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestycji na środowisko,
 • przygotowywania – we współpracy ze specjalistami innych dziedzin – opracowań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz planowania na obszarach objętych różnymi formami ochrony,
 • udziału w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami,
 • podejmowania współpracy regionalnej i współpracy z regionami europejskimi oraz współuczestniczenia w opracowywaniu programów rozwoju regionalnego,
 • doradztwa w zakresie gospodarką gruntami i nieruchomościami,
 • doradztwa w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji,
 • współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • pracowniach projektowych,
 • agencjach rozwoju,
 • biurach nieruchomości,
 • firmach doradczych,
 • firmach działających w otoczeniu biznesu.

Absolwent kończący studia na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie (II stopnia, magisterskie) jest wszechstronnie przygotowany, aby sprostać zapotrzebowaniom na rynku pracy oraz oczekiwaniom i potrzebom pracodawców.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Galeria zdjęć

Bbadania polarne [fot. WNoZiGP] Współpracujemy z uczelniami z Chin [fot. A. Romański] Wyjazdy na ERASMUSa [fot. WNoZiGP] Wyjazdy zagraniczne [fot. WNoZiGP] Bal Wydziału Nauk o Ziemi [fot. WNoZiGP] Zajęcia w pracowni komputerowej [fot. WNoZiGP] Opracowywanie wspólnych projektów [fot. WNoZ] Letnia szkoła sozologii - zajęcia ze skaningu laserowego [fot. WNoZ] Siła Wydziału [fot. WNoZ] Wspólne zajęcia ze studentami ERASMUSa [fot. WNoZiGP] [fot. WNoZiGP]