Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: diagnostyka molekularna (s2)

Czym jest diagnostyka molekularna?

Diagnostyka molekularna to unikalny kierunek studiów będący odpowiedzią na współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. W świetle intensywnego rozwoju przemysłu i rolnictwa oraz związanych z tym zagrożeń, wzmożona troska o zdrowie człowieka (w tym rozwój medycyny spersonalizowanej) i dbałość o otoczenie wymuszają konieczność poszukiwania i opracowywania nowych markerów chorób oraz monitorowania zasobów środowiska. Wykorzystanie nowoczesnych technik biologii molekularnej w szeroko rozumianej analizie diagnostycznej, zdobycie nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim umiejętności i doświadczenia w zakresie metod biochemicznych, analitycznych, bioinformatycznych, molekularnych i instrumentalnych pozwala na kształcenie kompetentnych absolwentów/specjalistów pożądanych obecnie na rynku pracy.


Dlaczego warto studiować diagnostykę molekularną na UMK?

Diagnostyka molekularna jest jedynym kierunkiem studiów stacjonarnych drugiego stopnia o tak zdefiniowanych celach i efektach kształcenia realizowanym przez uczelnie publiczne w Polsce. Plan i program studiów pozwala zdobyć studentom zaawansowaną wiedzę z zakresu biologii komórkowej i molekularnej roślin, zwierząt i człowieka. Dzięki aktywnemu udziałowi w zróżnicowanych zajęciach laboratoryjnych student zdobywa cenne umiejętności w zakresie metod stosowanych w diagnostyce, obsługi nowoczesnej i specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej, wykonywania analiz i ekspertyz oraz przeprowadzania eksperymentów badawczych z wykorzystaniem różnorodnego materiału biologicznego. Studenci diagnostyki molekularnej realizują doświadczalną pracę magisterską biorąc udział w projektach naukowych realizowanych na WNBiW oraz uczestniczą w seminariach i konwersatoriach. Ponadto studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji poprzez studia na innych uczelniach (w ramach programu MOST) oraz na uniwersytetach europejskich (w ramach programu ERASMUS+, YUFE).


Co po studiach?

Absolwenci kierunku diagnostyka molekularna zdobywają wiedzę i umiejętności, dzięki którym stają się specjalistami i potencjalnymi pracownikami m.in.:

  • uczelni i instytutów naukowo-badawczych,
  • laboratoriów badawczo-rozwojowych, zajmujących się np. opracowywaniem nowych diagnostycznych testów molekularnych, wdrażających nowe technologie,
  • laboratoriów kontrolnych, analitycznych i diagnostycznych (m.in. medycznych*, weterynaryjnych, hodowli roślin, kryminalistycznych i medycyny sądowej oraz związanych z kontrolą jakości i oceną skażeń środowiska),
  • przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych związanych z obrotem materiałem biologicznym, jak również w branży spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej,
  • firm monitorujących badania kliniczne,
  • stacji sanitarno-epidemiologicznych.

* Po odbyciu kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej absolwent może uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej, Dz. U. 2022 r. r. poz. 2280).

Absolwenci diagnostyki molekularnej mogą kontynuować kształcenie w ramach szkół doktorskich w Polsce i za granicą.

Gdzie pracują absolwenci UMK?

 


Galeria zdjęć

diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW]