Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: filologia polska (s1)

Czym jest filologia polska?

Filologia polska to studia łączące tradycję z nowoczesnością. To sposób patrzenia na świat. To wiedza o przeszłości, która jest wykorzystywana do opisu teraźniejszości. To analizy współczesności, które pozwalają domniemywać o tym, jaka będzie przyszłość. To szansa na znalezienie języka opisu, który pozwala nazywać niewyrażalne. To szansa na rozbudzenie wrażliwości na piękno. To szansa na rozbudzenie w sobie ducha humanizmu. To szansa na wyrobienie wyczucia językowego i dobrego stylu. Filologia polska to szansa…

 


Dlaczego warto studiować filologię polską na UMK?

Filologia polska to nie tylko historia literatury i języka. To nie patrzenie w przeszłość i lektura ważnych dzieł powstałych w minionych wiekach. Filologia polska na UMK to kierunek osadzony we współczesności.

Specjalności proponowane na filologii polskiej na studiach I stopnia:

  • edytorsko-wydawnicza
  • nauczycielska

przygotowują studentów do podejmowania pracy w poszukiwanych na rynku zawodach i profesjach.

W ramach specjalności nauczycielskiej student uzyskuje wiedzę i umiejętności uprawniające go do kontynuowania kształcenia na specjalności nauczycielskiej na studiach II stopnia. Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje przygotowanie merytoryczne oraz pedagogiczne osiągane podczas studiów I i II stopnia łącznie. Kwalifikacje nauczycielskie uzyska osoba, która ukończy studia I i II stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem (lub na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu).

Nasza kadra to doświadczeni profesorowie i pełni zapału adiunkci. Oferują wiele wykładów i zajęć realizujących nie tylko kanoniczny, tradycyjny program filologiczny skoncentrowany na rzetelnym kształceniu polonistycznym, lecz także szereg zajęć odwołujących się do zjawisk współczesnego życia literackiego i kulturalnego. Liczne koła naukowe, możliwość samodzielnego kształtowania ścieżki kształcenia, wreszcie szansa na podjęcie studiów doktoranckich tworzą ofertę, w której każdy znajdzie coś dla siebie.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Po ukończeniu filologii polskiej na UMK możesz pracować:

  • w wydawnictwach i mediach – jako redaktor, korektor, dziennikarz, copywriter,
  • jako logopeda w przedszkolach i szkołach,
  • w szkole (od podstawowej do średniej) jako nauczyciel,
  • w instytucjach kultury (muzea, teatry, domy kultury itp.),
  • w administracji samorządowej i państwowej.

Gdzie pracują absolwenci UMK?