Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: filologia angielska (n2)

Czym jest filologia angielska?

Filologia angielska to kierunek studiów humanistycznych, który daje możliwość dogłębnego poznania historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych, jak i języka i językoznawstwa angielskiego. Język angielski to jeden z najbardziej przydatnych języków świata. Biegła znajomość tego języka oraz kultury i sztuki krajów anglojęzycznych (Wielkiej Brytanii, USA, Australii) daje możliwość podejmowania pracy w bardzo różnorodnych dziedzinach, a także poszerzenia horyzontów myślowych i poznania szerokiego kręgu kulturowego. Studiowanie w trybie weekendowym pozwala pogodzić studia z pracą zawodową czy obowiązkami rodzinnymi.


Dlaczego warto studiować filologię angielską na UMK?

Językiem wykładowym na wszystkich zajęciach jest angielski. Wśród kadry dominują wykładowcy z dużą praktyką dydaktyczną.

Zajęcia wypełniają tylko jeden dzień w tygodniu, soboty, co jest korzystne dla osób dojeżdżających spoza Torunia. Zazwyczaj organizowanych jest dziesięć sobotnich zjazdów w semestrze, od października do czerwca. Niektóre kursy odbywają się częściowo w formie indywidualnych konsultacji, projektów i zajęć prowadzonych za pomocą elektronicznej platformy Moodle.

Jako temat pracy dyplomowej student może wybrać jedną ze specjalizacji magisterskich dobranych pod kątem przydatności na rynku pracy:

  • językoznawstwo stosowane
  • kulturoznawstwo
  • przekładoznawstwo
  • metodykę nauczania języka angielskiego

(o dostępnych seminariach informujemy w trakcie rekrutacji). W ramach pracy dyplomowej na wybranym seminarium studenci mają możliwość wykonania praktycznego projektu (np. własnego przekładu czy redakcji tekstu) pod kierunkiem promotora.


Co po studiach?

Filologia angielska umożliwia studentom zdobycie umiejętności językowych na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwent filologii angielskiej ma możliwość zatrudnienia jako osoba znająca biegle język oraz realia kulturowe krajów anglojęzycznych (praca w biurach podróży, rezydenta, pilota wycieczek zagranicznych i polskich do tych krajów).

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?