Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: filologia angielska (s2)

Czym jest filologia angielska?

Filologia angielska to kierunek studiów humanistycznych, który daje możliwość rozwijania kompetencji zaawansowanego wykorzystania języka w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Język angielski to jeden z najbardziej przydatnych języków świata. Jego biegła znajomość daje możliwość podejmowania pracy w bardzo różnorodnych dziedzinach, a także poszerzenia horyzontów myślowych i poznania szerokiego kręgu kulturowego. Zajęcia na kierunku filologia angielska (drugi stopień) stwarzają możliwość zdobycia pogłębionej wiedzy w zakresie językoznawstwa, literatury i kultury krajów anglojęzycznych oraz najnowszych badań filologicznych. Absolwenci o aspiracjach naukowych mogą rozwijać swoje zainteresowania badawcze w szkole doktorskiej.

Specjalność edytorsko-filologiczna w ramach kierunku filologia angielska to połączenie badań z zakresu humanistyki, nauki języka angielskiego na zaawansowanym poziomie i możliwości zdobywania umiejętności niezbędnych w pracy z tekstem użytkowym, popularnonaukowym i naukowym. Zajęcia pozwalają na rozwijanie zainteresowań i kompetencji filologicznych i jednoczesne zdobywanie umiejętności znajdujących szerokie zastosowanie na prężnie działającym anglojęzycznym rynku wydawniczym – tradycyjnym i cyfrowym.

Specjalność translatoryczna w ramach kierunku filologia angielska zajmuje się przekładoznawstwem. Jest to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki, ale też odpowiedź na potrzeby globalizującego się świata, w którym teksty, produkty i usługi zyskują międzynarodowy zasięg dzięki tłumaczom.

Zajęcia z przekładu obejmują przygotowanie do tłumaczenia tekstów naukowych, informacyjnych, literackich i użytkowych (takich jak materiały promocyjne, instrukcje obsługi, artykuły naukowe i popularnonaukowe), a także tekstów specjalistycznych (prawniczych, biznesowych) i audiowizualnych (przekład filmowy, lokalizacja). Wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Studenci mają dodatkową możliwość odbycia praktyk zawodowych w wybranych przez siebie firmach i instytucjach.

Specjalność nauczycielska w ramach kierunku filologia angielska zajmuje się nauczaniem języka angielskiego jako obcego. Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje przygotowanie merytoryczne oraz pedagogiczne osiągane podczas studiów I i II stopnia łącznie. Kwalifikacje nauczycielskie uzyska osoba, która ukończy studia I i II stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem (lub na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu).


Dlaczego warto studiować filologię angielską na UMK?

Aktywny udział w zajęciach dydaktycznych umożliwia zdobycie kluczowych i pożądanych na współczesnym rynku pracy umiejętności, kompetencji i wiedzy. Program studiów obejmuje zarówno zajęcia przygotowujące do pracy zawodowej, jak i rozwijanie umiejętności badawczych. Studenci wszystkich specjalności poszerzają wiedzę z zakresu językoznawstwa, literatury i kultury krajów anglojęzycznych oraz najnowszych kierunków badań filologicznych, a w ramach modułów specjalistycznych – praktyczne umiejętności edytorskie i tłumaczeniowe. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach wyposażonych w pomoce audiowizualne i w laboratoriach komputerowych, z wykorzystaniem platformy Moodle. Studenci korzystają z dobrze wyposażonej biblioteki, oferującej możliwość korzystania ze zbiorów w formie elektronicznej.

Specjalność edytorsko-filologiczna zawiera takie upraktycznione moduły, jak: język angielski w edytorstwie, historia książki, podstawy typografii i skład tekstów anglojęzycznych. Studenci mają możliwość poszerzania kompetencji językowych i wiedzy edytorskiej w ramach pracy indywidualnej i zespołowej z najnowszym oprogramowaniem DTP w języku angielskim, wizyt w drukarni, a także udziału w projektach wydawniczych (takich jak PLAYS: Editing & Translation). Dodatkowo umiejętności językowe i badawcze można rozwijać poprzez udział w kołach naukowych i konferencjach oraz publikacje (np. w naszym czasopiśmie doktorancko-studenckim „Currents. A Journal of Young Philology Thought and Review”)

Zajęcia specjalności translatoryka prowadzone są w laboratoriach komputerowych i wykorzystują nowoczesne pomoce audiowizualne i platformy e-learningowe. Wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zasoby biblioteczne, w tym także w formie elektronicznej, pomagają w pisaniu pracy dyplomowej związanej z wybranym typem przekładów lub przygotowaniu własnego tłumaczenia, które zostanie podstawą pracy dyplomowej. Umiejętności językowe i tłumaczeniowe można też rozwijać w ramach udziału w warsztatach organizowanych cyklicznie we współpracy z wiodącymi instytutami w Polsce, poprzez udział w konferencjach przekładoznawczych (Medius Currens) i udziale w publikacjach naukowych (np. w „Roczniku przekładoznawczym”).

W celu zwiększenia swoich szans na rynku pracy studenci mogą wybrać specjalność nauczycielską i zdobyć kwalifikacje nauczycielskie.


Co po studiach?

Po dwóch latach studiów absolwenci otrzymują tytuł magistra i znają język angielski na poziomie co najmniej C1+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwenci specjalności edytorsko-filologicznej, oprócz pogłębionej i uporządkowanej wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kultury anglojęzycznej, zdobywają praktyczne umiejętności edytorskie, co pozwala im na podjęcie pracy w następujących zawodach:

  • redaktor czasopism i książek anglojęzycznych,
  • korektor tekstów anglojęzycznych w wydawnictwach,
  • redaktor obsługujący popularne programy do składu tekstu.

Absolwenci specjalności translatoryka mogą znaleźć pracę w dziedzinie tłumaczenia i lokalizacji materiałów audiowizualnych, oprogramowania i gier komputerowych. Wielu naszych absolwentów pracuje w agencjach tłumaczeniowych i lokalizacyjnych, a także różnego rodzaju instytucjach, firmach usługowych, turystyce, w sektorze administracji publicznej i organizacjach pozarządowych.

Absolwenci filologii angielskiej – specjalności nauczycielskiej (po ukończeniu studiów I i II stopnia na tym kierunku) pracują także w szkołach i placówkach oświatowych.

Pasjonaci rozwijają swoje zainteresowania badawcze w szkołach doktorskich i na studiach podyplomowych.

Gdzie pracują absolwenci UMK?