Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: filologia angielska (s1)

Czym jest filologia angielska?

Filologia angielska to kierunek studiów humanistycznych, który daje możliwość lepszego poznania języka oraz zdobycia wiedzy z zakresu językoznawstwa, kultury i literatury krajów anglojęzycznych. W trakcie zajęć dydaktycznych student nabywa umiejętności i kompetencje poprawnego wykorzystania języka angielskiego w zakresie komunikacji w różnych sytuacjach społecznych, rozumienia i tworzenia tekstów anglojęzycznych zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie, swobodnego wyrażania złożonych sądów i opinii, a także posługiwania się językiem naukowym.


Dlaczego warto studiować filologię angielską na UMK?

Filologia angielska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu cieszy się od wielu lat popularnością wśród kandydatów na studia I stopnia. Program studiów anglistycznych uwzględnia aspekty praktyczne i zawodowe, obejmując zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego, języka biznesu i tłumaczenia tekstów, a także moduły filologiczne (z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i translatoryki). Celem jest przygotowanie absolwentów do wykonywania pracy.

Studenci zainteresowani zdobyciem kwalifikacji do nauczania języka angielskiego jako obcego powinni wybrać zajęcia ze specjalności nauczycielskiej. Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje przygotowanie merytoryczne oraz pedagogiczne osiągane podczas studiów I i II stopnia łącznie. Kwalifikacje nauczycielskie uzyska osoba, która ukończy studia I i II stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem (lub na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu).

Studenci mają możliwość rozwijania swoich umiejętności poprzez udział w spotkaniach z ludźmi kultury i życia publicznego krajów anglojęzycznych (pisarzami, wykładowcami zagranicznymi, dyplomatami z krajów anglojęzycznych).

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Absolwenci filologii angielskiej znajdują zatrudnienie w administracji państwowej, organizacjach międzynarodowych oraz firmach tłumaczeniowych, usługowych i turystycznych.

Gdzie pracują absolwenci UMK?