Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: biotechnologia (s1)

Czym jest biotechnologia?

Biotechnologia jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin naukowych. Jej celem jest opracowywanie nowych procesów technologicznych w oparciu o osiągnięcia nauk biologicznych. Kształcenie w zakresie biotechnologii jest odpowiedzią na zapotrzebowanie licznych gałęzi gospodarki, które w szerokim zakresie wykorzystują praktyczne rozwiązania dostarczane przez biotechnologów. Ponadto biotechnologia może dostarczyć narzędzi pomocnych w rozwiązaniu palących problemów współczesności, takich jak zagrożenia związane z globalnymi zmianami klimatycznymi, zanieczyszczeniem środowiska naturalnego czy zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego. Biotechnologia ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności gospodarki, dlatego wskazane jest wykorzystanie potencjału naukowego tej dziedziny w celu tworzenia nowych produktów i technologii.


Dlaczego warto studiować biotechnologię na UMK?

Studiując biotechnologię na UMK:

 • uzyskasz stopień licencjata w ramach studiów I stopnia,
 • uzyskasz wiedzę w zakresie biochemii, biofizyki, biologii molekularnej i fizjologii niezbędną dla pełnego rozumienia procesów biotechnologicznych,
 • uzyskasz przygotowanie praktyczne, umożliwiające stosowanie najnowszych technik biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, biologii komórki, mikrobiologii, podstaw bioinformatyki, technik prowadzenia kultur tkankowych i komórkowych, preparatyki biochemicznej i inżynierii bioprocesowej,
 • realizując wybrany program dodatkowy (np. biotechnologia medyczna, biotechnologia żywności, agrobiotechnologia, techniki mikroskopowe stosowane w biotechnologii, nowoczesne techniki badawcze w biotechnologii), samodzielnie stworzysz własny profil studiów zgodny z zainteresowaniami i aktualnymi potrzebami rynku pracy,
 • możesz zrealizować indywidualny projekt badawczy,
 • skorzystasz z laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą, multimedialnych sal wykładowych, pracowni komputerowych oraz zbiorów bibliotecznych, wsparcia wykwalifikowanej kadry dydaktycznej,
 • skorzystasz z szerokiej oferty stypendiów naukowych i socjalnych oraz możliwości wynikających z doskonałej organizacji miasteczka akademickiego,
 • będziesz miał możliwość poszerzania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji poprzez studia na innych uczelniach w Polsce (w ramach programu MOST) oraz na uniwersytetach europejskich (w ramach programu ERASMUS+).

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Sylwetkę absolwenta kierunku biotechnologia określają wiedza, umiejętności i kompetencje, zatem jest on cenionym reprezentantem nowoczesnej dziedziny wiedzy.

Absolwenci znajdują zatrudnienie m.in.:

 • jako specjaliści lub eksperci w instytutach oraz ośrodkach badawczych opracowujących i wdrażających nowoczesne techniki i technologie, zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym, spożywczym oraz w rolnictwie,
 • w laboratoriach badawczo-rozwojowych, kontrolnych i diagnostycznych,
 • w instytucjach zajmujących się nadzorem i kontrolą jakości środowiska (oczyszczalnie ścieków, kompostownie odpadów),
 • we własnych firmach, gdyż uzyskane umiejętności i kompetencje pozwalają na założenie i prowadzenie takiej działalności,
 • w nauce (uczelnie, instytuty badawcze).

 Gdzie pracują absolwenci UMK?


Łączy nas coś więcej niż łańcuch DNA

Galeria zdjęć