Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: prawo

Czym jest prawo?

Celem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu jest danie absolwentowi takiego poziomu kultury prawniczej i takiego zasobu pojęć podstawowych z różnych dyscyplin prawa, żeby mógł on swobodnie posługiwać się normami prawnymi jako narzędziem regulacji stosunków społecznych, niezależnie od tempa zmiany konkretnych przepisów.

Żeby osiągnąć ten cel konieczne jest oparcie studiów na solidnych podstawach dyscyplin teoretyczno-prawnych i rozbudowanie trzonu studiów o takie fundamentalne działy prawa, jak: prawo konstytucyjne, administracyjne, cywilne, karne, a także o liczne szczegółowe dyscypliny prawa, jak: prawo handlowe, bankowe, wekslowe i czekowe, kryminologia, wiktymologia, kryminalistyka, publiczne i prywatne prawo międzynarodowe, prawo morskie, prawo pracy czy prawo ubezpieczeniowe.


Dlaczego warto studiować prawo na UMK?

 • Stabilna obsada kadrowa gwarantująca realizację spójnej koncepcji kształcenia – I miejsce w kraju pod względem siły kadry w ważnych rankingach ogólnopolskich.
 • Kierunek posiada wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 • Prężny studencki ruch naukowy (32 koła naukowe) działający na Wydziale, organizujący corocznie kilka konferencji naukowych, w tym o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, wydający dwa studenckie czasopisma naukowe w wersji elektronicznej.
 • Systematycznie wzrastająca liczba zewnętrznych środków pozyskiwanych na prowadzenie badań naukowych w ramach grantów międzynarodowych (Horyzont 2020, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki) oraz krajowych (Narodowe Centrum Nauki).
 • Nowatorski program studiów – prócz przedmiotów obligatoryjnych, takich jak prawo konstytucyjne, karne czy cywilne, są także liczne przedmioty specjalizacyjne, dające możliwość przyszłego doskonalenia się w takich dziedzinach jak: prawo ubezpieczeniowe, prawo morskie, prawo medyczne, prawo zamówień publicznych, ochrona danych osobowych i wielu innych.
 • Program kształcenia zróżnicowany pod względem treści i dostosowany do aktualnych jak i przyszłych potrzeb rynku pracy, a także optymalnie zbilansowany pod względem aspektów teoretycznych i praktycznych.
 • Możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach programu ERASMUS+.
 • Aktywna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie organizacji praktyk i staży dla studentów WPiA.
 • Bogata oferta dydaktyczna w języku angielskim w ramach Comparative Law School.
 • Kształcenie w bardzo dobrej infrastrukturze dydaktycznej przy nowoczesnym wyposażeniu sal i pracowni.
 • Łatwy i dogodny dostęp do zasobów biblioteki wydziałowej i Biblioteki Głównej UMK.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Pięcioletnie studia prawnicze są jedyną drogą wiodącą do przedsionków Temidy: na aplikacje sądowe, adwokackie, prokuratorskie, radcowskie czy notarialne. Dają one absolwentowi nie tylko znakomitą orientację teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne w zakresie stanowienia i funkcjonowania prawa.

Absolwent zyskuje ponadto wiedzę umożliwiającą pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania, a także ma możliwość dalszego rozwoju zawodowego poprzez uzyskiwanie uprawnień do pełnienia obowiązków w organach wymiaru sprawiedliwości, jak też administracji publicznej.

Absolwenci prawa UMK pracują m.in. jako:

 • sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, notariusze,
 • eksperci w urzędach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach europejskich, działach prawnych firm prywatnych i państwowych,
 • specjaliści w fundacjach, stowarzyszeniach, bankach czy firmach ubezpieczeniowych i brokerskich.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Film promocyjny

Galeria zdjęć

 [fot. WPiA] [fot. WPiA] [fot. WPiA] [fot. WPiA] [fot. WPiA] [fot. WPiA] [fot. WPiA] [fot. WPiA] [fot. WPiA] [fot. WPiA] [fot. WPiA] [fot. WPiA]