Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: praca socjalna (s1)

Czym jest praca socjalna?

Studia na kierunku praca socjalna pozwolą zrozumieć podstawowe procesy społeczne, ich strukturę i dynamikę w kontekście konkretnego środowiska społecznego. Ważnym celem studiów jest wyposażenie absolwentów w kompetencje akcentujące twórczość i innowacyjność działania socjalnego. Studia dają umiejętność prowadzenia indywidualnej i grupowej pracy socjalnej. Wyposażają w sprawność projektowania, organizowania i ewaluacji własnej pracy. Studenci uzyskają niezbędne kompetencje interpersonalne potrzebne do pracy z różnymi kategoriami podopiecznych (komunikacja, mediacje, negocjowanie, interwencja kryzysowa).


Dlaczego warto studiować pracę socjalną w Instytucie Nauk Pedagogicznych UMK?

Oferujemy:

  • profesjonalną kadrę naukowo-badawczą i dydaktyczną
  • realizację projektów socjalnych i studenckich praktyk zawodowych w wybranych instytucjach pomocy społecznej
  • zajęcia integracyjne i warsztatowe rozwijające potencjał uczestników
  • udział w Sekcji Pracy Socjalnej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów

Praca socjalna jest kierunkiem studiów stwarzającym możliwość studiowania od IV semestru na nowych specjalnościach do wyboru. Są to:

1. przemoc domowa i wsparcie kobiet w kryzysie, która obejmuje przedmioty teoretyczne i praktyczne ugruntowane w studiach kobiecych, pracy socjalnej z ofiarami przemocy domowej ze szczególnym akcentem położonym na kobiety. Studenci poznają m.in. sposoby diagnostyki przemocy domowej, procedury prawne wobec sprawców, instytucje wsparcia kobiet oraz sposoby ich aktywizacji, poradnictwo i elementy terapii kobiet w kryzysie.

2. praca socjalna z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, która obejmuje przedmioty teoretyczne i praktyczne ugruntowane w problematyce grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczanych społecznie (osób bezdomnych, migrantów i repatriantów, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością). Studenci poznają m.in. szczegółowe sposoby poradnictwa, aktywizacji i wsparcia instytucjonalnego oraz profesjonalnego członków grup wyżej wskazanych.

Decyzja o uruchomieniu specjalności zależy od liczby osób, które zapiszą się na daną specjalność.


Co po studiach?

Absolwenci kierunku praca socjalna będą przygotowani do wykonywania pracy m.in. jako:

  • pracownik socjalny
  • asystent rodziny
  • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  • wychowawca w placówce wsparcia dziennego
  • wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i rodzinnego

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?