Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: praca socjalna (s1)

Czym jest praca socjalna?

Praca socjalna to zawód przyszłości – dla ludzi z pasją. Jeśli chcesz pomagać drugiemu człowiekowi rozwiązywać jego problemy, pracować z grupą społeczną, zwłaszcza rodziną, animować społeczność lokalną – to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Studia dają teoretyczną wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne niezbędne do profesjonalnej pracy w szeroko pojętej pomocy społecznej. Po ich ukończeniu absolwenci potrafią diagnozować problemy społeczne oraz udzielać wszechstronnej pomocy osobom, grupom i środowiskom w sytuacjach, które tego wymagają.


Dlaczego warto studiować pracę socjalną w Instytucie Nauk Pedagogicznych UMK?

Studia pozwolą absolwentom zrozumieć podstawowe procesy społeczne, ich strukturę i dynamikę w kontekście konkretnego środowiska społecznego. Ważnym celem studiów jest wyposażenie absolwentów w nowoczesne kwalifikacje akcentujące twórczość i innowacyjność działania socjalnego. Studia dają umiejętność prowadzenia indywidualnej i grupowej pracy socjalnej. Wyposażają w sprawność projektowania, organizowania i ewaluacji własnej pracy. Studenci uzyskają niezbędne kompetencje interpersonalne potrzebne do pracy z różnymi kategoriami podopiecznych (komunikacja, mediacje, negocjowanie, interwencja kryzysowa).

Ponadto oferujemy:

  • profesjonalną kadrę naukowo-badawczą i dydaktyczną
  • realizację projektów socjalnych i studenckich praktyk zawodowych w wybranych instytucjach pomocy społecznej
  • zajęcia integracyjne i warsztatowe rozwijające potencjał uczestników
  • udział w Sekcji Pracy Socjalnej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów
  • dogodną bazę lokalową

Co po studiach?

Absolwenci będą przygotowani do podejmowania pracy w różnych typach publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej takich jak:

  • regionalne ośrodki polityki społecznej
  • powiatowe (miejskie) centra pomocy rodzinie
  • centra usług społecznych
  • ośrodki pomocy społecznej
  • domy pomocy społecznej
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze
  • placówki wsparcia dziennego
  • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
  • schroniska dla osób w kryzysie bezdomności
  • ośrodki interwencji kryzysowej
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze
  • ośrodki dla uchodźców
  • zakłady karne
  • organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej

Absolwenci będą przygotowani do wykonywania pracy m.in. jako: pracownik socjalny, asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawca w placówce wsparcia dziennego, wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i rodzinnego.

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Dodatkowe informacje

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ukończenie kierunku praca socjalna daje uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.