Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: pedagogika specjalna (sj)

Czym jest pedagogika specjalna?

fb KMPiPS

Nowe standardy kształcenia nauczycieli zakładają, iż studia przygotowujące do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego są od roku akademickiego 2019/2020 jednolitymi studiami magisterskimi.

Jest to ciekawa propozycja nie tylko zdobycia wiedzy, ale przede wszystkim wyposażenia studenta w warsztat oraz narzędzia pracy, niezbędne do wykonywanego zawodu i do kontaktu z drugim człowiekiem wymagającym oddziaływania psychopedagogicznego. Plan i program studiów pozwalają studentom uzyskać szeroką wiedzę z zakresu funkcjonowania człowieka o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych w różnych aspektach jego życia. Umożliwiają przełożenie tej wiedzy na metodykę pracy. Taka oferta jest możliwa między innymi dzięki kadrze dydaktycznej posiadającej wysokie kompetencje merytoryczne i kwalifikacje praktyczne.


Dlaczego warto studiować pedagogikę specjalną na UMK?

[fot. Andrzej Romański]

Jeżeli interesuje Cię praca z drugim człowiekiem, to są studia dla Ciebie.

Pedagogika specjalna jest to kierunek, na którym razem z wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową poznasz możliwości pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym oraz osobami z szeroko pojętymi zaburzeniami w rozwoju. Zajęcia dydaktyczne oparte są na teorii i praktyce. Studenci kierunku pedagogika specjalna mają możliwość realizowania praktyk zawodowych (oraz wolontariatu) w wielu specjalistycznych instytucjach. Pedagogika specjalna to kierunek, na którym możesz nauczyć się, jak profesjonalnie udzielać wsparcia tym, którzy tego potrzebują. Możesz też rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Młodych Pedagogów Specjalnych.

W ramach studiów na kierunku pedagogika specjalna są do wyboru dwie specjalności:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • pedagogika resocjalizacyjna

Decyzja o uruchomieniu specjalności zależy od liczby osób, które zapiszą się na daną specjalność.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

[fot. Andrzej Romański]

Specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Absolwenci tej specjalności posiadają kwalifikacje do pracy na stanowisku:

 • nauczyciela w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych,
 • pedagoga specjalnego w placówkach realizujących wczesne wspomaganie rozwoju,
 • pedagoga specjalnego w hospicjach,
 • wychowawcy internatów w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 • wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych,
 • terapeuty zajęciowego w ośrodkach dziennych lub stacjonarnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych (np. warsztatach terapii zajęciowej, dziennych domach pomocy społecznej),
 • pedagoga specjalnego w poradni psychologiczno–pedagogicznej,
 • pedagoga specjalnego w szkołach ogólnodostępnych.

Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna

Absolwenci tej specjalności posiadają przygotowanie w wielu obszarach profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz zdobywają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w następujących placówkach:

 • świetlice i ośrodki socjoterapeutyczne – stanowisko wychowawcy, opiekuna,
 • instytucje resortu sprawiedliwości, np. placówki resocjalizacyjne dla nieletnich (zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich) – stanowisko wychowawcy lub nauczyciela,
 • ośrodki kuratorskie – zarówno jako kuratorzy społeczni lub po odbyciu aplikacji kuratorskiej jako kuratorzy zawodowi prowadzący zajęcia w OK,
 • stanowiska kuratorów sądowych – rodzinnych i dla dorosłych,
 • zakłady karne i areszty śledcze – na stanowisku wychowawcy działu penitencjarnego, jako wychowawca odpowiedzialny za pomoc postpenitencjarną, funkcjonariusze działu ochrony, a osoby posiadające odpowiednie kompetencje terapeutyczne także jako terapeuci w oddziałach o takim przeznaczeniu,
 • ośrodki pomocy społecznej – jako zawodowy kurator sądowy,
 • zespoły interdyscyplinarne przy MOPS (GOPS) – jako pracownik zespołu z ramienia np. policji, kuratorów sądowych czy oświaty zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wykonuje zadania w ramach obowiązków służbowych (np. jako funkcjonariusz policji) lub zawodowych (np. jako interwent kryzysowy),
 • instytucje i organizacje działające na rzecz przeciwdziałania przestępczości i patologii społecznej,
 • placówki publiczne podległe MEN (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne) – na stanowisku wychowawcy,
 • instytucje poradniczo-resocjalizacyjne (ośrodki diagnostyczne, poradnie uzależnień, instytucje administracji państwowej i pozarządowej, ośrodki interwencji kryzysowej),
 • szkoły – jako terapeuci-wychowawcy i pedagodzy szkolni,
 • wojsko i policja – jako funkcjonariusze w dziale prewencji (problematyka nieletnich i zapobiegania patologiom społecznym),
 • domy dziecka – na stanowisku wychowawcy,
 • pedagoga specjalnego w szkołach ogólnodostępnych.

Absolwenci będą mieli ponadto możliwość podjęcia pracy w charakterze „street workerów” (działania na rzecz ludzi bezdomnych, „dzieci ulicy” oraz dzieci i młodzieży zagrożonej różnymi przejawami patologii społecznych, np. prostytucją) oraz w zakresie wyznaczonym przez Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – jako asystent rodziny lub koordynator rodzin zastępczych.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Galeria zdjęć

pedagogika specjalna [fot. fb KMPiPS] pedagogika specjalna [fot. fb KMPiPS] pedagogika specjalna [fot. fb KMPiPS] pedagogika specjalna [fot. fb KMPiPS] pedagogika specjalna [fot. Andrzej Romański] pedagogika specjalna [fot. fb KMPiPS] pedagogika specjalna [fot. fb KMPiPS] pedagogika specjalna [fot. fb KMPiPS] pedagogika specjalna [fot. fb KMPiPS]