Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: pedagogika (s1)

Czym jest pedagogika?

Pedagogika jest nauką teoretyczną i praktyczną. Odpowiada na pytania, jak przebiega proces wychowania, nauczania i uczenia się osób w każdym wieku – od urodzenia po wiek senioralny. Pedagogika bada środowiska wychowawcze, systemy instytucji edukacyjnych, oświatowych i opiekuńczych oraz ich znaczenie dla rozwoju człowieka i społeczeństwa. Pedagogika to kierunek studiów z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, dlatego wśród przekazywanej wiedzy nie zabraknie m.in. psychologii, socjologii, filozofii czy nowoczesnych technologii.


Dlaczego warto studiować pedagogikę w Instytucie Nauk Pedagogicznych na UMK?

Kierunek pedagogika na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych od wielu lat zajmuje pierwsze pozycje w ogólnopolskich rankingach wydziałów i kierunków pedagogicznych. Na wysoki wynik ma wpływ zarówno opinia ekspertów, jak i samych studentów, którzy doceniają szeroki zakres możliwości rozwoju swoich pasji i zainteresowań.

Pedagogikę na UMK wyróżnia:

 • bogaty program studiów i specjalizacji
 • bezpośredni kontakt z profesjonalną, przyjazną studentom kadrą wykładowców i praktyków
 • możliwość uzyskania praktycznej wiedzy zawodowej
 • stosowanie nowoczesnych metod nauczania
 • duży wybór projektów, warsztatów i konferencji adresowanych do studentów
 • możliwość udziału w międzynarodowych kursach, wymianach studenckich i szkoleniach
 • możliwość nabycia doświadczenia zawodowego poprzez realizację praktyk, wolontariatu, projektów w instytucjach i organizacjach współpracujących z Instytutem Nauk Pedagogicznych
 • prężnie działające Studenckie Koło Naukowe Pedagogów posiadające różne sekcje
 • Biblioteka Główna UMK i biblioteki wydziałowe z bardzo bogatym zbiorem woluminów, czasopism i baz.

W ramach kierunku oferowane są następujące specjalności (specjalność wybiera się po pierwszym roku studiów):

 1. Opieka i wsparcie społeczne
 2. Pedagogika sądowniczo-penitencjarna
 3. Komunikacja społeczna i media
 4. Pedagogika szkolna z socjoterapią
 5. Resocjalizacja z profilaktyka społeczną
 6. Opiekuńczo-wychowawcza

Co po studiach?

specjalność: opieka i wsparcie społeczne

Studia przygotowują studentów do pełnienia m.in. takich funkcji społecznych jak: wychowawca w instytucjonalnych placówkach opieki, asystent rodzinny, opiekun w domach pomocy społecznej i hospicyjnej, animator form opieki w środowisku lokalnym, pracownik świetlic środowiskowych oraz przygotowują do pracy w poradniach rodzinnych.

specjalność: pedagogika sądowniczo-penitencjarna

Studia umożliwiają studentom zdobycie specjalistycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do diagnozowania, projektowania, organizowania, realizowania i ewaluacji działalności pedagogicznej (resocjalizacyjnej, wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i/lub terapeutycznej) w odniesieniu do grup i jednostek. Absolwenci mogą być zatrudnieni w dziale penitencjarnym jako kurator sądowy dla nieletnich lub kurator sądowy dla dorosłych oraz jako pracownik placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich.

specjalność: komunikacja społeczna i media

Studia umożliwiają studentom zdobycie specjalistycznych umiejętności i kompetencji z obszaru technologii informacyjnej, pedagogiki medialnej, pedagogiki kognitywistycznej niezbędnych do wykorzystywania w pracy w instytucjach kulturalno-oświatowych, organach administracji państwowej i samorządowej oraz firmach komercyjnych związanych z mediami. Dają przygotowanie teoretyczno-praktyczne w zakresie wykorzystania współczesnych mediów i technologii informacyjnej w szeroko rozumianej edukacji oraz ich funkcjonowania w procesach socjalizacji, edukacji i komunikacji społecznej.

specjalność: pedagogika szkolna z socjoterapią

Studia przygotowują studentów do pracy w charakterze pedagoga szkolnego oraz do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i socjoterapeutycznych. Pozwalają na uzyskanie kwalifikacji do pracy we wszystkich typach i poziomach szkół oraz placówkach socjoterapeutycznych. Ukończenie specjalności pedagogika szkolna z socjoterapią daje podstawę do podjęcia pracy w szkołach (pedagog szkolny, pomoc psychologiczno-pedagogiczna), w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach, instytucjach organizujących czas wolny dzieci i młodzieży, w jednostkach prowadzących badania praktyczne nad funkcjonowaniem systemu oświaty oraz w instytucjach pełniących nadzór nad funkcjonowaniem szkolnictwa. Absolwent tej specjalności zdobędzie szerokie kompetencje psychopedagogiczne i interpersonalne, a także umiejętności przygotowujące do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Specjalność rozwija gotowość do działalności innowacyjnej w zakresie edukacji i do kreowania nowych form pracy edukacyjnej.

specjalność: resocjalizacja z profilaktyka społeczną

Studia przygotowują studentów, którzy mogą być zatrudnieni jako wychowawcy w placówkach: wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe terapeutyczne, świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej), opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego (pogotowia opiekuńcze, policyjne izby dziecka), w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych i śledczych, ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjne dla uzależnionych.

specjalność: opiekuńczo-wychowawcza

Studia przygotowują studentów do sprawowania profesjonalnej opieki wychowawczej nad dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, starszymi i u kresu życia. Studenci otrzymują odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, pozwalające szukać zatrudnienia zgodnie z resortowymi wymaganiami kwalifikacyjnymi m. in. w następujących instytucjach: placówkach wsparcia dziennego (opiekuńcze, specjalistyczne realizowane w formie pracy podwórkowej), gminnych ośrodkach pomocy społecznej (jako asystenci rodzinni), placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce), powiatowych centrach pomocy rodzinie – jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej; w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego), internatach, szkołach (np. funkcja pedagoga szkolnego, wychowawcy w świetlicy szkolnej), poradniach rodzinnych, domach matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w domach pomocy społecznej i hospicjach jako opiekunowie-wychowawcy.

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Dodatkowa aktywność

Chcesz przekonać się, jak wiele aktywności jest podejmowanych na kierunku pedagogika w Instytucie Nauk Pedagogicznych WFiNS UMK w Toruniu? Wejdź na naszą stronę i inne zamieszczone poniżej linki:

UNI-KOMP-AS

UNI-KOMP-AS 2

Agresja realna i wirtualna – zjawisko, skutki, zapobieganie – kurs e-learning

Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS)

Dziesięciolecie PKS-u!