Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: pedagogika (s1)

Czym jest pedagogika?

Pedagogika jest nauką teoretyczną i praktyczną. Odpowiada na pytania, jak przebiega proces wychowania, nauczania i uczenia się osób w każdym wieku – od urodzenia po wiek senioralny. Pedagogika bada środowiska wychowawcze, systemy instytucji oświatowych i opiekuńczych oraz ich znaczenie dla rozwoju człowieka i społeczeństwa. Pedagogika to kierunek studiów z dziedziny nauk społecznych, dlatego wśród przedmiotów nie zabraknie m.in. psychologii, socjologii, filozofii czy nowoczesnych technologii.


Co wyróżnia pedagogikę na UMK?

 • Studiowanie na uczelni badawczej.
 • Program studiów i specjalizacji umożliwiający badania naukowe i zdobywanie kompetencji zawodowych.
 • Uzyskanie przygotowania pedagogicznego na każdej specjalności na studiach pierwszego stopnia.
 • Bezpośredni kontakt z profesjonalną, przyjazną studentom kadrą nauczycieli akademickich oraz współpracujących z Instytutem Nauk Pedagogicznych osób z praktyki pedagogicznej.
 • Stosowanie nowoczesnych metod nauczania.
 • Duży wybór projektów, warsztatów, konferencji i kół naukowych adresowanych do studentów.
 • Możliwość udziału w międzynarodowych kursach, wymianach studenckich i szkoleniach.
 • Możliwość nabycia doświadczenia zawodowego poprzez realizację praktyk i projektów w instytucjach współpracujących z Instytutem Nauk Pedagogicznych.
 • Prężnie działające Studenckie Koło Naukowe Pedagogów posiadające różne sekcje.
 • Biblioteka Główna UMK i biblioteki wydziałowe z bardzo bogatym zbiorem woluminów, czasopism i baz.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Specjalności – co po studiach?

Na studiach pierwszego stopnia na kierunku pedagogika są trzy specjalności:

1. pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną przygotowuje studentów do pracy w placówkach oświatowych, w tym pracy w szkole podstawowej w charakterze pedagoga, nauczyciela świetlicy czy nauczyciela terapeuty. Zakres przedmiotów realizowanych w ramach specjalności pozwala na nabycie m.in. kompetencji w zakresie:

 • diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, a także przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży,
 • diagnozowania sytuacji wychowawczych w szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych,
 • udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,
 • pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 • planowania własnego rozwoju zawodowego.

2. resocjalizacja z kryminologią przygotowuje studentów do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, resocjalizacyjno-wychowawczych, resocjalizacyjno-rewalidacyjnych i resocjalizacyjno-terapeutycznych (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, Policyjne Izby Dziecka, placówki interwencyjne, wielofunkcyjne i inne) oraz penitencjarnych (zakłady karne, areszty śledcze) podlegających Ministerstwu Sprawiedliwości. Specjalność przygotowuje także do pracy z podopiecznymi w warunkach wolnościowych, na przykład jako asystent rodziny. Zakres realizowanych przedmiotów pozwala uzyskać kompetencje w zakresie interwencji resocjalizacyjnej prowadzonej zarówno w środowisku zamkniętym jak i otwartym, które umożliwiać będą pracę z nieletnimi podopiecznymi wymagającymi stosowania wobec nich szczególnych form, metod i strategii oddziaływań.

3. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza przygotowuje studentów do sprawowania profesjonalnej opieki wychowawczej nad dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, starszymi i u kresu życia. Absolwenci tej specjalności mogą pracować zgodnie z resortowymi wymaganiami kwalifikacyjnymi m. in. w następujących instytucjach: placówkach wsparcia dziennego, gminnych ośrodkach pomocy społecznej (asystent rodziny), placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce), powiatowych centrach pomocy rodzinie (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej), w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego), internatach, szkołach (wychowawca w świetlicy szkolnej), poradniach rodzinnych, domach matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w domach pomocy społecznej i hospicjach (opiekunowie, wychowawcy).

Decyzja o uruchomieniu specjalności zależy od liczby osób, które zapiszą się na daną specjalność.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Dodatkowa aktywność

Chcesz przekonać się, jak wiele aktywności jest podejmowanych na kierunku pedagogika w Instytucie Nauk Pedagogicznych WFiNS UMK w Toruniu? Wejdź na naszą stronę i inne zamieszczone poniżej linki:

UNI-KOMP-AS

UNI-KOMP-AS 2

Agresja realna i wirtualna – zjawisko, skutki, zapobieganie – kurs e-learning

Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS)

Dziesięciolecie PKS-u!