Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: filozofia (s1)

Czym jest filozofia?

Filozofia jest jedną z najstarszych oraz najbardziej fascynujących dziedzin ludzkiej aktywności intelektualnej. Jej przedmiot wyznaczają najbardziej ogólne i fundamentalne pytania dotyczące człowieka, świata i miejsca człowieka w świecie. Choć pierwsze z tych pytań postawione zostały jeszcze przez starożytnych Greków, pytania filozoficzne nie przedawniają się, ale pozostają aktualne również dzisiaj. Dzieje się tak, ponieważ każda epoka zadaje własne pytania, które poszerzają i wzbogacają zakres badań filozoficznych. I tak, do klasycznych pytań filozoficznych dotyczących bytu, Boga, idei, wolnej woli, dobra i zła, moralności, wartości, cnoty, piękna, poznania, wiedzy, prawdy, znaku, dowodu i wielu, wielu innych, współczesność dodała kolejne pytania dotyczące funkcjonowania człowieka w świecie nowoczesnych technologii, zagrożeń związanych z nieustannym wzrostem gospodarczym i konsumpcjonizmem, które prowadzą naszą planetę ku katastrofie klimatycznej, czy wreszcie pytania związane z problemem równości, solidarności, wspólnotowości w świecie, który jest domem nie tylko dla nas ludzi.

Studia ogólnofilozoficzne

Studia filozoficzne mają na celu wykształcenie osób swobodnie dobierających właściwe narzędzia do stawianego przed nimi zadania i bez problemu dostosowujących się do nowych sytuacji i wyzwań. Są to umiejętności ogromnie przydatne na dzisiejszym, zmieniającym się z roku na rok rynku pracy. Absolwent uzyskuje wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia ogólnego i specjalistycznego: historii filozofii, teorii poznania, ontologii, logiki, semiotyki, estetyki, etyki, retoryki, translatoryki, języków obcych. Studia uczą artykułowania oraz uzasadniania własnych poglądów, a także prezentowania, analizy i interpretacji stanowisk filozoficznych i światopoglądowych. Umożliwiają one kontynuację edukacji na tym samym lub innym kierunku, a także wybór rozmaitych dróg kariery zawodowej.


Dlaczego warto studiować filozofię na UMK?

Studia filozoficzne adresowane są do osób, które ciekawość i chęć zrozumienia świata skłania do nieustannego pytania o sens, przyczynę, cel czy wartość tego, co inni przyjmują jako oczywiste na mocy tradycji, kultury czy obyczaju. Przyświecające nam wartości, jakimi są chęć zrozumienia świata i nas samych, Arystotelesowe pragnienie poznania bez względu na jego walory praktyczne, w połączeniu z wielkimi, choć zapomnianymi dzisiaj ideałami mądrości i humanizmu, stanowią o specyfice studiów filozoficznych. U ich podstawy leży chęć zrozumienia otaczającej rzeczywistości, odrzucenia obiegowych odpowiedzi i podjęcia własnych dociekań. Studia filozoficzne oferują zatem studentom unikalną możliwość poznania źródeł naszej kultury i otaczającego nas świata, wzbogacenia własnej perspektywy i światopoglądu przez konfrontację z wielką tradycją filozoficzną. Filozofia dostarcza także unikatowych narzędzi do samodzielnego myślenia dzięki nauce logiki, retoryki, translatoryki czy teorii interpretacji. Niewielkie grupy, w jakich odbywają się zajęcia, tworzą niepowtarzalną atmosferę sprzyjającą wspólnym poszukiwaniom, skłaniają do otwartości, szczerości wypowiedzi i zachęcają do dyskusji.

Oto nasze najważniejsze atuty:

 • znacząca tradycja filozoficzna w Toruniu sięgająca przedwojennego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie oraz wybitnych postaci Tadeusza Czeżowskiego i Henryka Elzenberga,
 • intensywne kontakty z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą,
 • kompetentna, wysoko wykwalifikowana i życzliwa kadra zapewniająca bardzo dobrą i ekskluzywną atmosferę studiowania,
 • interesujące zajęcia obejmujące – obok klasycznego kanonu filozoficznego, w skład którego wchodzi historia filozofii, teoria poznania, etyka, ontologia, logika – kursy specjalistyczne, m.in. antropologię, bioetykę, filozofię kultury, estetykę, filozofię polityki, filozofię religii i wiele innych,
 • studia zorganizowane w punktowym systemie doboru zajęć (ECTS), umożliwiające studentom samodzielną konstrukcję planu studiów,
 • anglojęzyczne, francuskojęzyczne i niemieckojęzyczne translatoria (zajęcia, na których studenci uczą się interpretacji i tłumaczenia tekstów filozoficznych),
 • doskonale zaopatrzona Biblioteka Wydziału (z czytelnią) w tym samym budynku,
 • nowocześnie wyposażone sale wykładowe, umożliwiające prowadzenie zajęć hybrydowych,
 • wielość zajęć prowadzonych online z wykorzystaniem metod nauczania na odległość (Teams, Big Blue Button, Zoom, platforma Moodle),
 • pomoc w organizowaniu wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce, w ramach programu MOST,
 • możliwość studiowania za granicą w ramach programu Erasmus+ na 70 różnych uniwersytetach w Europie,
 • przynależność UMK do konsorcjum Young Universities for the Future of Europe, skupiającego dziesięć uniwersytetów europejskich, którego celem jest stworzenie w ciągu kilku lat jednego wspólnego Uniwersytetu Europejskiego,
 • doskonała lokalizacja Instytutu w samym sercu Torunia, miasta wpisanego na listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Na współczesnym rynku pracy coraz częściej poszukuje się osób z umiejętnością elastycznego i abstrakcyjnego myślenia, będącego alternatywą dla wąskich specjalizacji. Te umiejętności, które wypracowywane są w toku studiów filozoficznych, umożliwiają samodzielne i niezależne funkcjonowanie w życiu społecznym. Poznanie mechanizmów kulturowych rządzących naszą rzeczywistością, znajomość metod perswazyjnych i umiejętność logicznego myślenia, umiejętności negocjacyjne i łatwość w interpretacji odmiennego stanowiska, znajomość języków obcych umożliwiająca interpretację bardzo abstrakcyjnych tekstów, stanowią wielką pomoc w życiu społecznym i zawodowym.

Nasi absolwenci dzięki studiom filozoficznym nabywają wiele unikatowych kompetencji:

 • cechuje ich elastyczność postaw umożliwiająca dostosowanie się do wielu sytuacji,
 • potrafią jasno i precyzyjnie formułować myśli,
 • znają strategie argumentacyjne umożliwiające przekonywanie do swoich racji,
 • potrafią interpretować nawet bardzo trudne i abstrakcyjne teksty,
 • sprawnie posługują się językami obcymi,
 • myślą wieloaspektowo i nieschematycznie.

Absolwentów filozofii wyróżniają szerokie horyzonty, kreatywność oraz elastyczność myślenia. Dlatego nasi absolwenci znajdują pracę jako specjaliści od reklamy (szczególnie tzw. copy-writers), dziennikarze, politycy, doradcy, specjaliści od public relations, menadżerowie, organizatorzy życia kulturalnego etc. Tak szerokie spektrum zawodowe dowodzi różnorodności kompetencji nabywanych podczas studiów filozoficznych.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Absolwent filozofii

Wbrew obiegowemu poglądowi, który głosi, że studia filozoficzne w niewielkim stopniu umożliwiają osiągnięcie zawodowego sukcesu, wielu naszych absolwentów osiągnęło wyżyny kariery zawodowej. Są wśród nich menadżerowie, dziennikarze, prawnicy, pisarze, naukowcy, urzędnicy samorządowi, specjaliści od PR, założyciele i pracownicy cenionych fundacji czy stowarzyszeń NGO. Polecamy zapoznanie się z ich życiorysami i oceną studiów filozoficznych na UMK w Toruniu na stronach Biura Karier.