Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: gospodarka przestrzenna (s1) – studia inżynierskie

Czym jest gospodarka przestrzenna?

Gospodarka przestrzenna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, pozwalającym na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji przestrzeni w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego poziomu lokalnego i regionalnego. Program kształcenia wykorzystuje wiedzę nauk technicznych (architektura i urbanistyka, geodezja i kartografia), przyrodniczych (geografia, geologia, ochrona środowiska) i społecznych (prawo, ekonomia, socjologia, nauki o zarządzaniu, nauki o administracji). Studenci w trakcie zajęć są przygotowywani do rozwiązywania problemów zrównoważonego rozwoju, kształtowania i zarządzania przestrzenią. W ramach realizacji programu studiów studenci uzyskają kompetencje inżynierskie.


Dlaczego warto studiować gospodarkę przestrzenną na UMK?

 • Studia przygotowują specjalistów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie regionalnym i lokalnym, dla administracji publicznej (samorządowej), instytucji pozarządowych oraz gospodarki.
 • Kierunek studiów umożliwia rozwijanie umiejętności kierowania rozwojem przestrzennym jednostki terytorialnej i kształtowania przestrzeni zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Program studiów jest uzupełniony praktykami zawodowymi rozwijającymi umiejętności praktyczne.
 • Wśród kadry dydaktycznej liczni praktycy, zarządzający przestrzenią zawodowo.
 • Studia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
 • Istnieje możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne (ERASMUS+) i studiowania w innych ośrodkach w Polsce (MOST).
 • Do dyspozycji studentów są zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej oraz nowoczesne pracownie komputerowe z oprogramowaniem GIS.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po gospodarce przestrzennej?

Absolwenci gospodarki przestrzennej znajdują zatrudnienie m.in. jako:

 • eksperci i specjaliści w administracji państwowej, samorządowej oraz w biurach opracowujących miejscowe plany zagospodarowani,
 • eksperci w ośrodkach badawczych, urzędach i firmach zajmujących się analizami przestrzennymi dla celów gospodarczych i społecznych,
 • doradcy w dziedzinie planowania rozwoju infrastruktury technicznej i systemów transportowych,
 • pracownicy w ośrodkach europejskich zajmujących się ochroną, kształtowaniem i monitorowaniem środowiska geograficznego.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Dodatkowe informacje

Najlepsi studenci kończący kierunek mają możliwość wzięcia udziału w unikatowych kursach dokształcających w ramach programu PO WER.

Nasi studenci prężnie działają w Studenckim Kole Naukowym "Kreatorzy Przestrzeni" (fanpage Koła).

Galeria zdjęć

Badania polarne [fot. WNoZiGP] Stacja Polarn UMK na Spitsbergenie Wyjazdy na ERASMUSa [fot. WNoZiGP] Letnia szkoła sozologii - zajęcia ze skaningu laserowego [fot. WNoZ] Bal Wydziału Nauk o Ziemi [fot. WNoZiGP] Zajęcia w pracowni komputerowej [fot. WNoZiGP] Opracowywanie wspólnych projektów [fot. WNoZ] Wyjazdy zagraniczne [fot. WNoZiGP] Siła Wydziału [fot. WNoZ] [fot. WNoZiGP] Wspólne zajęcia ze studentami ERASMUSa [fot. WNoZiGP] Współpracujemy z uczelniami z Chin [fot. A. Romański] Targi Międzynarodowe ITB w Berlinie [fot. WNoZiGP]