Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: geografia (studia 1. stopnia)

Czym jest geografia?

Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego w Bełchatowie

Geografia to pasjonująca i obejmująca wielki obszar badawczy dyscyplina wiedzy. Łączy ona zagadnienia przyrodnicze (geografia fizyczna) ze społecznymi (geografia społeczno-ekonomiczna). Zajmuje się nie tylko analizą rozmieszczenia obiektów czy zjawisk na Ziemi, ale także badaniem przyczyn takiego stanu rzeczy oraz wpływu człowieka na nie. Studia geograficzne uczą pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania danych przestrzennych do celów badawczych i aplikacyjnych. W ostatnich latach, ze względu na dynamicznie rozwijające się narzędzia gromadzenia i analizy danych przestrzennych (systemy informacji geograficznej), widać rosnącą popularność geografii jako atrakcyjnego kierunku studiów.


Dlaczego warto studiować geografię na UMK?

Zajęcia terenowe w Pieninach

Geografia na UMK to:

 • kierunek z bogatymi tradycjami prowadzony przez największy ośrodek geograficzny w północnej Polsce,
 • bardzo urozmaicony program studiów łączący zagadnienia przyrodnicze oraz społeczne i gospodarcze,
 • urynkowione efekty kształcenia,
 • możliwość działania w ramach różnych kół naukowych,
 • rozwój praktycznych umiejętności w ramach ćwiczeń terenowych,
 • możliwość odbycia praktyk w firmach i instytucjach zajmujących się tematyką geograficzną,
 • możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • do dyspozycji studentów są nowoczesne pracownie komputerowe oraz zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej.

Co po studiach?

Zdobywanie umiejętności praktycznych na zajęciach z geologii

Absolwenci geografii są chętnie zatrudniani m.in. jako:

 • eksperci i specjaliści w administracji państwowej i samorządowej,
 • eksperci w ośrodkach badawczych, urzędach statystycznych,
 • konsultanci planów zagospodarowania przestrzennego,
 • doradcy w dziedzinie gospodarki, ochrony środowiska,
 • pracownicy w ośrodkach europejskich zajmujących się ochroną środowiska czy geografią ekonomiczną.

Absolwenci są przygotowani do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia (dwuletnie studia magisterskie).


Dodatkowe informacje

Część studentów ma możliwość realizacji swoich pasji badawczych na Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie (Stacja Polarna UMK Kaffioyra Spitsbergen).

Najlepsi studenci kończący kierunek mają możliwość wzięcia udziału w unikatowych kursach dokształcających w ramach programu PO WER.

Nasi studenci prężnie działają w kole naukowym.

 

 

Galeria zdjęć

Bbadania polarne [fot. WNoZiGP] Współpracujemy z uczelniami z Chin [fot. A. Romański] Wyjazdy na ERASMUSa [fot. WNoZiGP] Wyjazdy zagraniczne [fot. WNoZiGP] Bal Wydziału Nauk o Ziemi [fot. WNoZiGP] Zajęcia w pracowni komputerowej [fot. WNoZiGP] Opracowywanie wspólnych projektów [fot. WNoZ] Letnia szkoła sozologii - zajęcia ze skaningu laserowego [fot. WNoZ] Siła Wydziału [fot. WNoZ] Wspólne zajęcia ze studentami ERASMUSa [fot. WNoZiGP] [fot. WNoZiGP]