COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: geografia (studia 1. stopnia)

Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego w Bełchatowie

Czym jest geografia?

Geografia to pasjonująca i obejmująca wielki obszar badawczy dyscyplina wiedzy. Łączy ona zagadnienia przyrodnicze (geografia fizyczna) ze społecznymi (geografia społeczno-ekonomiczna). Zajmuje się nie tylko analizą rozmieszczenia obiektów czy zjawisk na Ziemi, ale także badaniem przyczyn takiego stanu rzeczy oraz wpływu człowieka na nie. Studia geograficzne uczą pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania danych przestrzennych do celów badawczych i aplikacyjnych. W ostatnich latach, ze względu na dynamicznie rozwijające się narzędzia gromadzenia i analizy danych przestrzennych (systemy informacji geograficznej), widać rosnącą popularność geografii jako atrakcyjnego kierunku studiów.


Zajęcia terenowe w Pieninach

Dlaczego warto studiować geografię na UMK?

Geografia na UMK to:

 • kierunek z bogatymi tradycjami prowadzony przez największy ośrodek geograficzny w północnej Polsce
 • bardzo urozmaicony program studiów łączący zagadnienia przyrodnicze oraz społeczne i gospodarcze
 • urynkowione efekty kształcenia
 • możliwość działania w ramach różnych kół naukowych
 • rozwój praktycznych umiejętności w ramach ćwiczeń terenowych
 • możliwość odbycia praktyk w firmach i instytucjach zajmujących się tematyką geograficzną
 • możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+)
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST)
 • do dyspozycji studentów są nowoczesne pracownie komputerowe oraz zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej

Zdobywanie umiejętności praktycznych na zajęciach z geologii

Co po studiach?

Absolwenci geografii są chętnie zatrudniani m.in. jako:

 • eksperci i specjaliści w administracji państwowej i samorządowej
 • eksperci w ośrodkach badawczych, urzędach statystycznych
 • konsultanci planów zagospodarowania przestrzennego
 • doradcy w dziedzinie gospodarki, ochrony środowiska
 • pracownicy w ośrodkach europejskich zajmujących się ochroną środowiska czy geografią ekonomiczną

Absolwenci są przygotowani do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia (dwuletnie studia magisterskie).


Dodatkowe informacje

Część studentów ma możliwość realizacji swoich pasji badawczych na Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie (Stacja Polarna UMK Kaffioyra Spitsbergen).

Najlepsi studenci kończący kierunek mają możliwość wzięcia udziału w unikatowych kursach dokształcających w ramach programu PO WER.

Nasi studenci prężnie działają w kole naukowym.

 

 

Galeria zdjęć

Bbadania polarne [fot. WNoZ] Bal Wydziału Nauk o Ziemi [fot. WNoZ] Dyplomatorium [fot. WNoZ] Letnia szkoła sozologii - zajęcia ze skaningu laserowego [fot. WNoZ] Opracowywanie wspólnych projektów [fot. WNoZ] Siła Wydziału [fot. WNoZ] Stacja Polarna UMK na Spitsbergenie [fot. WNoZ] Wspólne zajęcia ze studentami ERASMUSa [fot. WNoZ] Współpracujemy z uczelniami z Chin [fot. A. Romański] Wyjazdy na ERASMUSa [fot. WNoZ] Wyjazdy zagraniczne [fot. WNoZ] Zajęcia w pracowni komputerowej [fot. WNoZ]