Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Kolonie - inny organizator

Wypoczynek krajowy i zagraniczny dzieci i młodzieży

 1. Ze środków funduszu może być dofinansowany krajowy i zagraniczny wypoczynek zorganizowany dla dzieci i młodzieży, zakupiony przez uprawnionych u innego organizatora lub zorganizowany przez pracodawcę, w formie:
  1) kolonii, obozów, zimowisk, wycieczek, wypoczynku połączonego z nauką – wyjazdowych, trwających co najmniej 5 dni;
  2) półkolonii;
  3) pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych.
 2. Dofinansowanie do wypoczynku, o którym mowa w pkt 1, przysługuje:
  1) dzieciom, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 i 4 Regulaminu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w wieku do 19 roku życia – dwa razy w roku kalendarzowym:
      a) jeden raz na półkolonie;
      b) jeden raz na jedną z form wypoczynku, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 lub 3.
  2) dzieciom, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 Regulaminu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – 3 razy w roku kalendarzowym:
      a) jeden raz na półkolonie;
      b) dwa razy na formę wypoczynku wymienioną w pkt 1 ppkt 3 lub jeden raz na formę wymienioną w pkt 1 ppkt 1 i jeden raz na formę wymienioną w pkt 1 ppkt 3.
 3. Wnioski o przyznanie dofinansowania do form wypoczynku zakupionych u innego organizatora, o których mowa w pkt 1, wraz z dokumentami potwierdzającymi opłacenie wypoczynku oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia organizatora do prowadzenia działalności w zakresie organizacji wypoczynku (tj. informacja o wpisie do rejestru organizatorów turystyki, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, statut lub regulamin lub oświadczenie od organizatora), można składać w dziale socjalnym do 5-go listopada.
 4. Dokumentem potwierdzającym opłacenie wypoczynku, o którym mowa w pkt 1, może być: faktura, rachunek, dowód wpłaty KP, przelew bankowy, zaświadczenie wystawione przez organizatora, w których znajdują się co najmniej następujące informacje:
  1) nazwa i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku;
  2) forma, miejsce i czas trwania wypoczynku;
  3) imię i nazwisko dziecka korzystającego z wypoczynku;
  4) imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty;
  5) kwota.
 5. Wypłata dofinansowań do form wypoczynku zakupionych przez uprawnionych u innego organizatora nastąpi w terminie dwóch miesięcy od upływu miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
 6. Gdy organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży jest pracodawca, dział socjalny przedstawia ofertę form wypoczynku, podając jednocześnie terminy składania wniosków o przyznanie dofinansowań.
 7. Należność za formy wypoczynku zorganizowane przez pracodawcę, pomniejszoną o przyznane dofinansowanie, należy przelać na rachunek bankowy funduszu, najpóźniej w terminie 21 dni przed rozpoczęciem terminu wypoczynku.
 8. Brak wpłaty należności, o której mowa w pkt 7, we wskazanym terminie, jest traktowany jako rezygnacja z wypoczynku.
 9. Na umotywowany wniosek zainteresowanego, kanclerz może rozłożyć należność, o której mowa w pkt 7, na maksymalnie 3 raty, płatne w ciągu 3 miesięcy od zakończenia wypoczynku.
 10. Bezkosztowa rezygnacja z przyznanego wypoczynku może nastąpić najpóźniej do 21 dni poprzedzających termin rozpoczęcia wypoczynku. Rezygnacja po tym terminie będzie skutkowała obciążeniem pełnym kosztem odpłatności, chyba że rezygnacja została spowodowana nagłym zdarzeniem losowym.

Informacje dotyczące przyznania dofinansowania można uzyskać osobiście w Dziale Socjalnym (Rektorat, pok. 416), telefonicznie (56 611 42 81) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (agnieszka.kajacz@umk.pl lub ds@umk.pl).


 Proponujemy dla dzieci i młodzieży OBÓZ NARCIARSKI - BIAŁKA TATRZAŃSKA Ośrodek Wypoczynkowy „POD TATRAMI"

W cenie obozu narciarskiego:

 • zakwaterowanie: pokoje 2-, 3-, 4-, 5- osobowe z łazienkami i TV,
 • wyżywienie: 3 x dziennie,
 • ubezpieczenie,
 • karnet narciarski,
 • sprzęt narciarski,
 • transport.

W programie:
nauka i doskonalenie jazdy na nartach pod opieką instruktorów.

Termin: 10.02.-17.02.2024 r. – dla dzieci ur. 2005 r. – 2016 r.

Koszt skierowania: 2.867,00 zł

Program (423KB,pdf)

Wnioski prosimy składać od 15 listopada do 13 grudnia 2023 r. w Dziale Socjalnym.

Informację dotyczącą zakwalifikowania na obóz będzie można uzyskać od 20 grudnia 2023 r. w Dziale Socjalnym (Rektorat, pok. 416), telefonicznie ((56) 611 42 81) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (agnieszka.kajacz@umk.pl lub ds@umk.pl).


 Nr konta bankowego Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych
    Bank Millennium S.A. Warszawa
    03 1160 2202 0000 0000 6090 1909


Przydatne dokumenty:
Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży (565KB, pdf)
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (535KB, pdf)