Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Wielomodułowe interdyscyplinarne badania

Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu

Okres realizacji projektu: 01.07.2014 r. - 30.09.2015 r.
Priorytet: 5 - Wzmocnienie konkurencyjnoµci przedsiębiorstw
Działanie: 5.4 - Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii
Całkowita wartość projektu: 770.577,76 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 654.991,08 zł oraz z BP: 115.586,67 zł.

Opis projektu:
Celem Projektu jest opracowanie metodyki interdyscyplinarnych i kompleksowych badań podstawowych zabytków architektury, które pozwolą na 99% zachowanie substancji zabytkowej i historycznych nawarstwień obiektów w trakcie prac badawczych, a poprzez promocję rezultatów przedsięwzięcia i udostępnianie efektów Projektu rozwój współpracy pomiędzy jednostką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a przedsiębiorstwami z regionu w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego. W wyniku realizacji Projektu stworzone zostanie wzorcowe opracowani do badań obiektów architektury, które będzie podstawą kolejnych badań następnych zabytków, ale także podłożem dalszego rozwoju współpracy WSzP UMK w Toruniu z przedsiębiorstwami.

Przedmiotem Projektu jest:

  • wykonanie badań podstawowych z zakresu ochrony dóbr kultury, tj. konserwatorstwa i historii sztuki, a także konserwacji analizujących i dokumentujących historię, strukturę architektoniczną, styl oraz stan zachowania wybranych kamienic mieszczańskich Torunia;
  • wykonanie badań podstawowych z zakresu innych dziedzin, których wyniki będą stanowiły materiał uzupełniający dla wyników uzyskanych w efekcie badań podstawowych z zakresu konserwatorstwa, historii sztuki i konserwacji;
  • integracja uzyskanych na gruncie wielu dyscyplin wyników badań, ich porównanie, analiza i interpretacja;
  • analiza metody badawczej zastosowanej do badań wybranych zabytkowych kamienic mieszczańskich Torunia.

Koordynator projektu: dr Katarzyna Krynicka - Szroeder
Opiekun projektu w BZFS:
mgr Edyta Podlewska
pok.: 107
tel.: (0-56) 611-45-91
fax: (0-56) 611-49-84
e-mail: epodlewska@umk.pl

Wyniki przeprowadzonych szczegółowych badań podstawowych przedstawione będą w postaci raportów zawartych w dokumentacji Projektu i dostępnych na stronie internetowej http://www.projektmostowa6.umk.pl/.

Papier firmowy


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.