Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Precise optical control

Precise optical control and metrology of quantum systems

(projekt realizowany w ramach Programu TEAM)

Okres realizacji projektu: 01.07.2011 r. - 30.09.2015 r.
Priorytet: I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie: 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Celem Programu TEAM było zwiększenie zaangażowania młodych uczonych w prace badawcze realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych w Polsce.

Umowa o dofinansowanie: TEAM/2010-6/3 z dnia 07.04.2011 r.

Całkowita wartość projektu: 3 358 000,00 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 2 854 300,00 zł.

Opis projektu:
Celem projektu był rozwój doświadczalnych metod optycznej kontroli układów kwantowych oraz ich precyzyjnej metrologii. Prace doświadczalne zostały wsparte pracami teoretycznymi. Badania prowadzone były w trzech zasadniczych kierunkach:

  • zbudowano układ do pułapkowania ultra zimnych atomów Rb i Hg. Zbadano możliwość zmiany oddziaływań atomowych za pomocą światła i tworzenia nowych układów cząsteczkowych w warunkach w pełni kontrolowanych. W perspektywie prace te mają również prowadzić do konstrukcji nowych wzorców częstotliwości na atomach Hg,
  • zbudowano ultra czuły i precyzyjny spektrometr działający na zasadzie pomiaru strat we wnęce optycznej (cavity ring-down spectroscopy - CRDS). Spektrometr zostanie wykorzystany do pomiaru widm cząsteczkowych z niespotykaną dotąd dokładnością. Umożliwi to tworzenie nowych baz danych niezbędnych w badaniach atmosfery ziemskiej, precyzyjnego pomiaru zanieczyszczeń atmosferycznych, diagnostyki medycznej. W konsekwencji prace te w połączeniu z wykorzystaniem zegarów optycznych będą stanowić podstawę nowej generacji pomiarów stałej Boltzmanna, która jest kluczową wielkością w opisie procesów termodynamicznych,
  • rozwijane były techniki teoretyczne opisu optycznych rezonansów Feshbacha umożliwiających badanie i manipulację oddziaływaniami między atomowymi. Jednocześnie prowadzono prace nad realistycznym opisem widm molekularnych dostosowanym do potrzeb eksperymentalnych i powstających nowych baz danych.

Koordynator projektu: dr hab. Roman Ciuryło, prof. UMK
Opiekun projektu w BZFS:
mgr Joanna Smolarek
ul. Gagarina 5, pok.: 107
tel.: (0-56) 611-45-91
fax: (0-56) 611-49-84
e-mail: Joanna.Smolarek@umk.pl

Papier firmowy

 


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.