Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Optyczna kontrola i pomiar własności złożonych układów termodynamicznych

Okres realizacji projektu: 01.07.2014 r. - 31.05.2015 r.
Priorytet: 5 - Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Działanie: 5.4 - Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii
Całkowita wartość projektu: 999 998,20 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 849 998,47 zł oraz z BP: 149 999,73 zł.

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badania podstawowego określającego możliwości wytworzenia, wizualizacji oraz kontroli termodynamicznych własności nanocząstek pod kątem ich zastosowania jako wydajnych biosensorów. Przedstawiony projekt badawczy ma charakter interdyscyplinarny oraz zakłada realizację badania podstawowego, który może być traktowany jako niezbędna baza do realizacji eksperymentalnych prac rozwojowych, wykorzystujących wiele dyscyplin nauki i techniki, a zwłaszcza nanotechnologie (nowe materiały), optykę, inżynierię optoelektroniczną, informatykę, automatykę.

Projekt składa się z trzech realizowanych równolegle i wzajemnie uzupełniających się części:

  • Wytworzenie nanocząstek metalicznych o kontrolowanej morfologii oraz zbadania ich funkcjonalności jako układów sensorowych.
  • Opracowanie metod optycznych do kontroli dynamiki nanocząstek oraz ich oddziaływania z cząsteczkami analizowanej substancji.
  • Weryfikacja własności termodynamicznych oraz spektroskopowych badanych układów za pomocą ultra-precyzyjnej spektroskopii strat we wnęce.

Przedmiot projektu:
Przedmiotem projektu jest wykonanie badań nad możliwością wytworzenia, wizualizacji oraz kontroli termodynamicznych własności metalicznych nanocząstek pod kątem ich zastosowania jako wydajnych biosensorów.

Koordynator projektu: dr Ireneusz Grulkowski
Opiekun projektu w BZFS:
mgr Joanna Smolarek
pok.: 107
tel.: (0-56) 611-45-91
fax: (0-56) 611-49-84
e-mail: Joanna.Smolarek@umk.pl

Papier firmowy


Więcej informacji na stronie projektu: http://rpo.ireneuszgrulkowski.pl/


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa