Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Novel optical techniques

Novel optical techniques for enhanced structural, functional and dynamical imaging of anterior and posteriori segments of the eye

(projekt realizowany w ramach Programu TEAM)

Okres realizacji projektu: 01.03.2012 r. - 31.12.2015 r.
Priorytet: I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie: 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Celem Programu TEAM było zwiększenie zaangażowania młodych uczonych w prace badawcze realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych w Polsce.

Umowa o dofinansowanie: TEAM/2011-8/8 z dnia 27.03.2012 r.

Całkowita wartość projektu: 2 017 500,00 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 1 714 875,00 zł.

Opis projektu:
Projekt składał się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła poszerzenia wiedzy o zmiennych w czasie procesach optycznych w siatkówce oka ludzkiego, w szczególności tych opartych na autofluorescencji tkanek siatkówki, w celu wynalezienia nowych wysokorozdzielczych metod obrazowania optycznego dla wizualizacji morfologii oraz funkcji siatkówki. Uwaga głównie poświęcona była procesom stymulacji luminescencji jak STED (ang. Stimulated Emission Depletion) i GSD (ang. Ground State Depletion) w bogatych w lipofuscynę komórkach nabłonka barwnikowego. Druga część obejmowała wynalezienie nowych, zaawansowanych technologii przetwarzania obrazu, w celu wyjaśnienia zmian w morfologii i właściwości biomechanicznych przedniego odcinka oka ludzkiego, a także rozwój i demonstracja nowych metod wizualizacji, mapowania i morfometrii, co może poprawić czułość i oceny postępu choroby.

Celem prowadzonych badań w ramach projektu było lepsze poznanie działania komory oka.
Cel 1.1: Badanie fotoindukowanej modulacji autofluorescencji lipofuscyny. Ma ono na celu poszerzenie wiedzy o możliwości modulacji autofluorescencji lipofuscyn oraz dobór odpowiednich parametrów tej modulacji.
Cel 1.2: Rozwój nowych metod obrazowania siatkówki opartych na modulowanej autofluorescencji. Badania będą poświęcone możliwości zastosowania procesów fotomodulacji autofluorescencji lipofuscyn do poprawy rozdzielczości obrazowania oka.
Cel 2.1: Rozwój nowych instrumentów do nieinwazyjnego badania ciśnienia wewnątrzgałkowego. W wyniku tych badań zostanie podana wiarygodna wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego.
Cel 2.2: Rozwijanie nowych metod pomiaru, aby wyjaśnić właściwości biomechaniczne przedniego odcinka oka. Dokładna charakteryzacja własności biomechanicznych rogówki ma potencjalne zastosowanie przy bardzo wczesnej diagnostyce stożka rogówki.

Koordynator projektu: dr hab. Maciej Wojtkowski, prof. UMK
Opiekun projektu w BZFS:
mgr Joanna Smolarek
ul. Gagarina 5, pok.: 107
tel.: (0-56) 611-45-91
fax: (0-56) 611-49-84
e-mail: Joanna.Smolarek@umk.pl

Papier firmowy

 


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.