Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Oznaczanie ksenobiotyków

Oznaczanie ksenobiotyków i substancji biologicznie aktywnych w matrycach biologicznych i środowiskowych

Okres realizacji projektu: 01.07.2014 r. - 30.09.2015 r.
Priorytet: 5 - Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Działanie: 5.4 - Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii
Całkowita wartość projektu: 623.988,23 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 530.389,99 zł oraz z BP: 93.598,23 zł.

Opis projektu:
Głównym celem realizowanego projektu jest wzmocnienie konkurencyjności instytucji nauki i podniesienie jakości realizowanych badań poprzez rozwój jednostki naukowej, jaką jest Wydział Chemii UMK w Toruniu. Projekt jednoznacznie przyczyni się do rozwoju nauki i zwiększenia jakości realizowanych badań podstawowych w województwie kujawsko – pomorskim. Projekt wzmocni regionalny potencjał badań i rozwoju technologii.

Działania przewidziane w ramach niniejszego projektu mają charakter badawczy, obejmują wzmocnienie zaplecza badawczo – naukowego oraz służą podniesieniu jakości prowadzonych badań i podniesieniu potencjału jednostek B+RT, co z kolei służy wzmocnieniu konkurencyjności regionu.

Działania projektu spowodują, że Wydział Chemii stanie się silnym i bardziej innowacyjnym, ośrodkiem zajmującym się badaniami w zakresie badań podstawowych, które później będą mogły mieć zastosowanie dla badań przemysłowych i eksperymentalnych. Poprzez realizację działań opisanych we wniosku, laboratorium Wydziału Chemii UMK będzie mogło przeprowadzić wysokiej jakości badania dotyczące oznaczania ksenobiotyków i substancji biologicznie aktywnych w matrycach biologicznych i środowiskowych.

Przedmiotem Projektu jest:

  • Opracowanie metodyki oznaczania PCB w różnych matrycach środowiskowych;
  • Opracowanie metodyki oznaczania metali ciężkich w różnych matrycach środowiskowych;
  • Opracowanie metodyki oznaczania mykotoksyn w produktach zbożowych jak i matrycach środowiskowych;
  • Opracowanie metodyki oznaczania WWA w próbkach wód, ścieków, osadów, gleby, powietrza i tkanki zwierzęcej;

Więcej o projekcie: http://www.chem.uni.torun.pl/~pinez/RPO/main.html

Koordynator projektu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Opiekun projektu w BZFS:
mgr Edyta Podlewska
pok.: 107
tel.: (0-56) 611-45-91
fax: (0-56) 611-49-84
e-mail: epodlewska@umk.pl

Papier firmowy


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.