Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Kriogeniczna technologia usuwania lotnych metylosiloksanów z biogazu

Nowa kriogeniczna technologia usuwania lotnych metylosiloksanów z biogazu, wykorzystywanego w systemie kogeneracyjnym z perspektywą analityczną do zastosowań w systemie on-line

(Projekt realizowany w ramach Programu VENTURES)

Okres realizacji projektu: 01.07.2013 r. - 31.12.2014 r.
Priorytet: I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie: 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Celem Programu VENTURES jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej.

Umowa o dofinansowanie: nr VENTURES/2013-11/7 z dn. 09.08.2013 r.

Całkowita wartość projektu: 93 761,02 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 79 696,87 zł.

Opis projektu:
Celem projektu było opracowanie technologii wraz z laboratoryjnym prototypem filtra do usuwania lotnych metylosiloksanów bazującej na warunkach kriogenicznych wraz z opracowaniem metodyki analitycznej służącej do szybkiej, skryningowej identyfikacji lotnych związków krzemu będących zanieczyszczeniami biogazu wykorzystywanego na cele energetyczne, opartej na technikach chromatograficznych z wykorzystaniem różnych metod detekcji. Istotnym elementem podjętych działań w ramach projektu, była analiza efektywności sorpcji VMSs w zaproponowanym rozpuszczalniku organicznym wraz z oceną jego przydatności jako medium sorpcyjnego w metodyce oznaczania VMSs oraz wpływ matrycy biogazu na oznaczenie VMSs w roztworze posorbcyjnym. Badania były prowadzone w obrębie dwóch obszarów badawczych: obszar technologiczny oraz obszar analityczny.

Koordynator projektu: mgr Grzegorz Piechota
Opiekun projektu w BZFS:
mgr Edyta Podlewska
ul. Gagarina 5, pok.: 107
tel.: (0-56) 611-45-91
fax: (0-56) 611-49-84
e-mail: epodlewska@umk.pl


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.