Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

HEIMaT: High Enhancement and Interference of Molecular Transitions

HEIMaT: High Enhancement and Interference of Molecular Transitions - nanoantennas for higher-multipole light-matter coupling

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 30.09.2018 r.
Oś priorytetowa: IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie: 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R
Całkowita wartość projektu:468 842,00 zł (dofinansowanie z EFRR: 100%)

Cele projektu:
Nadrzędnym celem projektu jest wsparcie i rozwój kadr sektora B+R, w tym osób rozpoczynających karierę naukową. Będzie to realizowane w ramach prowadzonych prac badawczych polegających na zbadaniu pełnego potencjału nanoanten w zakresie sterowania wielo-multipolowym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych z materią.

Planowane efekty (produkty/rezultaty):

Wskaźniki projektu:
  1. liczba osób objętych wsparciem w zakresie rozwoju kadr B+R (4 osoby)
  2. liczba naukowców z zagranicy we wspieranych projektach (2 osoby)
  3. liczba międzynarodowych publikacji indeksowanych w liście JCR, Thomson Reuters (3)

Opis projektu:
Do głównych działań podejmowanych w ramach projektu należą badania o charakterze podstawowym, a do działań towarzyszących należy współpraca naukowa, publikacje naukowe i uczestnictwo w konferencjach/seminariach/stażach. Przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza sprzyjających wzmocnieniu lub tłumieniu geometrii nanostruktur i cząsteczek. W szczególności, pełne stłumienie emisji o danej częstotliwości wiąże się z wydłużeniem czasu życia cząsteczki o wiele rzędów wielkości. To oznacza kluczowe znaczenie tych badań w kontekście przechowywania i przetwarzania informacji zakodowanej w cząsteczkach, gdzie krótki czas życia stanowi znaczne ograniczenie. Wyniki badań mogą stanowić podstawę konstrukcji nowoczesnych materiałów czy zintegrowanych urządzeń, których podstawowa funkcjonalność wiązałaby się z możliwością precyzyjnego sterowania dynamiką cząsteczek. Te same nanomateriały i urządzenia mogłyby być bezpośrednio wykorzystane w fotonice, jako wysokiej jasności źródła światła o nietypowych właściwościach, uzyskiwanego poprzez jeden lub więcej egzotycznych kanałów emisji. Światło takie charakteryzowałoby się m.in. dużymi wartościami momentu pędu, co znajduje zastosowania m.in. w tzw. pęsetach optycznych do obracania cząsteczek i ich skupisk, do nowoczesnych metod szerokopasmowego kodowania informacji w pojedynczych cząstkach światła (fotonach) i opartej na tym kryptografii, do ultraczułej detekcji molekuł.

Koordynator projektu: dr Karolina Słowik
Opiekun projektu w BZFS:
mgr Joanna Smolarek
pok.: 107
tel.: (0-56) 611-45-91
fax: 611-49-84
e-mail: Joanna.Smolarek@umk.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego