Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

HEIMaT: High Enhancement and Interference of Molecular Transitions

FreezEYE Tracker – ultrafast system for image stabilization in biomedical imaging

Okres realizacji projektu: 01.02.2017 r. – 31.01.2020 r.
Oś priorytetowa: IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie: 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R
Całkowita wartość projektu: 3 549 400,00 zł (dofinansowanie UMK: 100% EFRR, dofinansowanie dla konsorcjanta-przedsiębiorcy: 80% EFRR), z czego dofinansowanie z EFRR: 3 448 166,00 zł łącznie; wkład własny konsorcjanta: 101 234,00 zł)

Cele projektu:
Nadrzędnym celem projektu jest wsparcie i rozwój kadr sektora B+R, w tym osób rozpoczynających karierę naukową. Będzie to realizowane w ramach prowadzonych prac badawczych w zakresie opracowania, budowy i optymalizacji układu optycznego do ultraszybkiej stabilizacji obrazów otrzymywanych przez układy obrazujące w biomedycynie przyżyciowej.

Planowane efekty (produkty/rezultaty):

Wskaźniki projektu:
  1. liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi: 3
  2. liczba osób objętych wsparciem w zakresie rozwoju kadr B+R: 15
  3. liczba międzynarodowych publikacji indeksowanych w liście JCR, Thomson Reuters: 4
  4. liczba uzyskanych stopni naukowych: 4

Opis projektu:
Projekt realizowany jest w konsorcjum UMK (Lider projektu) oraz AM2M Sp. z o.o. sp. k. Do głównych działań podejmowanych w ramach projektu należą badania określone w celu projektu. W szczególności, zespół badawczy koncentrować się będzie na układach obrazujących dno oka ludzkiego in-vivo, takie jak skaningowy oftalmoskop laserowy (SLO) oraz optyczna tomografia OCT. Proponowane rozwiązanie pozwoli na znaczącą redukcję artefaktów powodowanych przez mimowolne ruchy oka. Polegać ono będzie na wykorzystaniu obrazów małego obszaru dna oka (rzędu kilkudziesięciu mikrometrów) zbieranych z częstością kilku kiloherców (2-10 kHz) przez specjalnie do tego celu zaprojektowany układ SLO. Na podstawie tych obrazów wyznaczana będzie wielkość przesunięcia oka pomiędzy akwizycją kolejnych obrazów. System ten będzie połączony optycznie z właściwym systemem obrazującym (OCT lub SLO). Układ korygujący będzie sterowany za pomocą specjalnie do tego celu zbudowanego systemu elektronicznego, który odpowiedzialny będzie również za akwizycje danych, wyznaczanie przesunięcia oka oraz korektę pola widzenia właściwego systemu obrazującego. Pozwoli to na radykalne skrócenie czasu pomiędzy wykryciem ruchu oka, a skorygowaniem pola widzenia układu obrazującego, a w konsekwencji na praktyczne wyeliminowanie artefaktów związanych z ruchem. Do działań wspierających należy m.in. współpraca z przedsiębiorcami, publikacje naukowe i uczestnictwo w konferencjach/seminariach/stażach/szkoleniach.

Koordynator projektu: dr hab. Maciej Szkulmowski
Opiekun projektu w BZFS:
mgr Joanna Smolarek
pok.: 107
tel.: (0-56) 611-45-91
fax: 611-49-84
e-mail: Joanna.Smolarek@umk.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego