Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Improvement of biomolecules analysis

Improvement of biomolecules analysis by liquid chromatography with different detection techniques

(Projekt realizowany w ramach Programu POMOST)

Okres realizacji projektu: 01.11.2011 r. - 31.10.2014 r.
Priorytet: I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie: 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Celem Programu POMOST jest wsparcie najlepszych naukowców powracających do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem, umożliwienie im prowadzenia badań naukowych i kontynuację kariery naukowej.

Umowa o dofinansowanie: nr POMOST/2011-3/9 z dnia 22.11.2011 r.

Całkowita wartość projektu: 220 446,76 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 187 379,75 zł.

Opis projektu:
Rozwój metod analiz biocząsteczek ma ogromne znaczenie w diagnostyce medycznej, genetyce oraz analizie żywności. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (High-Performance Liquid Chromatography - HPLC) jest najpowszechniej stosowaną techniką w analizie i oczyszczaniu różnego typu związków biologicznie czynnych. Stała się ona jedną z głównych technik separacyjnych w oczyszczaniu, rozdzielaniu i oznaczaniu oligonukleotydów i kwasów nukleinowych. Istnieje jednak wiele problemów w rutynowej analizie tej grupy związków. Z tego względu metody chromatograficzne muszą być nieustannie udoskonalane, aby uzyskać jak najwięcej informacji z pojedynczej analizy.

Głównymi celami i zadaniami badawczymi przedmiotowego projektu były:

  • poszukiwanie nowych, specyficznych materiałów, które będą wykorzystywane w analizie chromatograficznej oligonukleotydów;
  • zastosowanie spektrometrii mas (różne metody jonizacji) w celu uproszczenia i usprawnienia identyfikacji kwasów nukleinowych;
  • kompleksowe i systematyczne badanie chromatograficznego zachowania oligonukleotydów i kwasów nukleinowych;
  • utworzenie bazy danych retencji oligonukleotydów w HPLC.

Koordynator projektu: dr Sylwia Studzińska
Opiekun projektu w BZFS:
mgr Edyta Podlewska
ul. Gagarina 5, pok.: 107
tel.: (0-56) 611-45-91
fax: (0-56) 611-49-84
e-mail: epodlewska@umk.pl


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.