Zaloguj się
Wymagane dokumenty Toruń - studia drugiego stopnia Wymagane dokumenty Toruń - studia drugiego stopnia Wymagane dokumenty Toruń - studia drugiego stopnia Wymagane dokumenty Toruń - studia drugiego stopnia
Strona główna > Kandydaci > Niezbędnik > Wymagane dokumenty Toruń - studia drugiego stopnia

Wymagane dokumenty Toruń - studia drugiego stopnia

Strona główna > Kandydaci > Niezbędnik > Wymagane dokumenty Toruń - studia drugiego stopnia

 Wymagane dokumenty Toruń - studia drugiego stopnia

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia stacjonarne oraz osoby ubiegające się o przyjęcie na studia niestacjonarne drugiego stopnia prowadzone w Toruniu, składają następujące dokumenty:

  1. wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,
  2. poświadczoną przez UMK kserokopię dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych - oryginał dokumentu do wglądu,
  3. poświadczoną przez UMK kserokopię suplementu do dyplomu - oryginał dokumentu do wglądu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię o ocenach uzyskanych w trakcie studiów - jeżeli są wymagane w szczegółowych zasadach rekrutacji zgodnie z załącznikami do uchwały Nr 107 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018 (ze zm.),
  4. dwie aktualne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, fotografie: jedna – papierowa, druga - w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK. Kandydaci-studenci UMK, którzy posiadają legitymację studencką nie wprowadzają zdjęcia do systemu IRK.
  5. poświadczoną przez UMK kserokopię dowodu osobistego - oryginał dokumentu do wglądu,
  6. dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej warunków odpłatności za kształcenie.