Uczelniane Centrum Informatyczne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
UCI
Jerzy Żenkiewicz
Ważniejsze osiągnięcia techniczne i organizacyjno-naukowe

1975 -uruchomienie i wdrożenie do eksploatacji zintegrowanego systemu nawigacji satelitarnej NNSS MAGNAVOX na ORP "Kopernik"
1976 -przeprowadzenie pomiarów satelitarnych w rejonie Szczecina i Gdyni-Oksywia, określenie po raz pierwszy w Polsce wartości przesunięcia pomiędzy odwzorowaniem NWL-8D a odwzorowaniem Merkatora
1976 -udział w wyprawie polarnej oraz międzynarodowych badaniach i pomiarach sejsmicznych na Spitsbergenie
1977-1979-udział w organizacji Ogólnouczelnianego Ośrodka Obliczeniowego UMK
1979-1982-udział w pracach zespołu OOO UMK w ramach realizacji Problemu Resortowego RI-14 pt. "Komputeryzacja szkół wyższych w Polsce"
1983-1987-rozbudowa wielodostępnego systemu komputerowego w UMK
1988-1992-kierowanie budową Pomorskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk) w ramach realizacji Centralnego Problemu Badawczo-Rozwojowego nr 8.13 pt. "Budowa Krajowej Akademickiej Sieci Komputerowej KASK"
1991 -włączenie środowiska akademickiego Torunia do programu "Inicjatywy Akademickiej IBM"
-organizacja i uruchomienie w Toruniu węzła PLTUMK11 i włączenie go do sieci EARN/BITNET
1991-1992-udział w pracach zespołu projektowo-roboczego NASK/KBN opracowującego podstawy funkcjonowania sieci szkieletowej i protokołów sieciowych dla środowiska akademicko-naukowego w Polsce
-organizacja regionalnego węzła sieciowego NASK w Toruniu (X.25, SNA, IP)
1992-1997-koordynowanie organizacyjne programem rozwoju X.500 w Polsce w ramach projektów KBN pt. "Instalacja i ładowanie baz danych dla X.500 Directory oraz ich utrzymanie", umowa nr 26/W/DPN/94 i pt. "Informacyjno-adresowa baza danych w standardzie X.500 dotycząca polskiego środowiska akademickiego", umowa nr 1275/W/DOT/DI/96
1993 -przygotowanie podstaw i doprowadzenie do podpisania "POROZUMIENIA w sprawie budowy miejskiej sieci komputerowej MSK w Toruniu"
1993-1996-organizacja i rozbudowa kanałów łączności sieciowej (Toruń-Warszawa, Bydgoszcz, Olsztyn, Włocławek)
1994 -opracowanie koncepcji pt. "Miejska sieć komputerowa TORMAN w Toruniu - Projekt koncepcyjny", stanowiącej podstawę budowy sieci światłowodowej w Toruniu
1994-2004-koordynacja inwestycji budowy i utrzymania MSK TORMAN w Toruniu
1996 -udział w tworzeniu bazy danych pt. "Środowisko społeczno-ekonomiczne, przyrodnicze i kulturowe aglomeracji toruńskiej" w ramach projektu/umowy z KBN nr 1276/W/DOT/DI/96
1998-1999-włączenie toruńskiego środowiska akademicko-naukowego do sieci POL-34
2000-udział przy opracowaniu ogólnopolskiego programu rozwoju infrastruktury informatycznej PIONIER dla środowiska naukowo-akademickiego i badawczo-rozwojowego na lata 2001-2005
2001-udział przy opracowaniu "Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego" na lata 2001-2006
2001-2003-koordynacja organizacyjna projektu celowego KBN (kierownik projektu) pt. "Wdrożenie protokołu LDAP w akademicko-naukowych sieciach komputerowych w Polsce", nr projektu 6.T11.068.2001 C/5687
2002-opracowanie koncepcji sieci informacyjnej województwa kujawsko-pomorskiego
2003-współorganizacja ogólnopolskiego seminarium HERBY 2003
2007-organizacja ogólnopolskiego seminarium/posiedzenia Rady Konsorcjum PIONIER z okazji 10-lecia sieci PIONIER
2009-2018-koordynacja wdrożeń usług U1-U5 projektu PLATON w środowisku akademicko-naukowym Torunia i ich utrzymania
2010-2018-koordynacja wdrożenia projektu NewMAN w środowisku akademicko-naukowym Torunia i jego utrzymania
2014-2018-koordynacja wdrożenia projektu MAN-HA w środowisku akademicko-naukowym Torunia i jego utrzymania

| Początek strony | Strona główna | Strona UCI | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | Toruń | Polska |