Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Międzynarodowe spotkanie u fizyków

2017-10-12

13 października w Instytucie Fizyki UMK odbyło się spotkanie grupy roboczej WG2 „Scintillation” akcji Fast Advanced Scintillator Timing (FAST). Głównym organizatorem przedsięwzięcia był prodziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK, przedstawiciel Polski w Komitecie Zarządzającym akcji FAST.

W organizację spotkania była zaangażowana również Fundacja Aleksandra Jabłońskiego przy wsparciu WFAiIS UMK.

W wydarzeniu wzięło udział kilkunastu naukowców z czołowych ośrodków europejskich zajmujących się badaniem materiałów o potencjalne do wykorzystania w detekcji promieniowania jonizującego, a wśród nich: dr Etiennette Auffray Hillemanns z CERN w Genewie (Szwajcaria); dr Martin Nikl z Instytutu Fizyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze (Czechy) oraz dr Marco Kirm z Uniwersytetu w Tartu (Estonia).

Wśród uczestników nie zabrakło reprezentantów Instytutu Fizyki UMK: oprócz prodziekana dr. hab. Winicjusza Drozdowskiego, prof. UMK w spotkaniu uczestniczyli także prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz i dr Marcin E. Witkowski (kierownik i pracownik Zakładu Optoelektroniki UMK) oraz mgr inż. Michał Makowski (doktorant), czyli członkowie Zespołu Spektroskopii Materiałów Scyntylacyjnych i Fosforów UMK zaangażowani w działania WG2 skoncentrowane na poszukiwaniu i badaniu nowych materiałów scyntylacyjnych. Mgr inż. Michał Makowski (doktorant) i dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK, wygłosili referaty.

Zasadniczym celem akcji Fast Advanced Scintillator Timing realizowanej w okresie od listopada 2014 r. do listopada 2018 r. w ramach europejskiego programu COST jest opracowanie układu pozwalającego na detekcję fotonów z rozdzielczością czasową poniżej 100 ps. Szybka detekcja scyntylacyjna jest podstawą m.in. nowoczesnej diagnostyki medycznej, w tym tomografii PET i ToF-PET. Uczestnicy akcji podzieleni są na pięć Grup Roboczych (WorkGroups, WG): WG1 „Physics, Specifications & Supervision”, WG2 „Scintillation”, WG3 „Photodetectors”, WG4 „Electronics”, WG5 „Application”.

Spotkania poszczególnych Grup Roboczych WG2 „Scintillation” akcji FAST odbywają się raz w roku (w okresie jesiennym), natomiast w marcu każdego roku ma miejsce wspólne spotkanie wszystkich grup oraz zebranie Komitetu Zarządzającego. W poprzednich latach członkowie WG2 spotkali się w Tartu (Estonia) i Wilnie (Litwa).

Dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK, ukończył fizykę na UMK w 1996 r. Stopień doktora uzyskał w 2001 r. a doktora habilitowanego w 2011 r. W latach 2006-2008 odbył staż naukowy na Politechnice w Delft (Holandia). Od 2015 r. kieruje Zespołem Spektroskopii Materiałów Scyntylacyjnych i Fosforów. W ubiegłym roku zakończył realizację projektu NCN Opus 3 (2013-2016). Za cykl prac prezentujących uzyskane wyniki odebrał niedawno zespołową Nagrodę Rektora UMK. Dorobek naukowy prof. W. Drozdowskiego stanowią 54 publikacje z listy filadelfijskiej oraz 43 w materiałach konferencyjnych, raportach rocznych itp. Najważniejsze artykuły dotyczą mechanizmu scyntylacji oraz optymalizacji własności scyntylacyjnych nowoczesnych materiałów o potencjalnych zastosowaniach w diagnostyce medycznej czy eksploracji przestrzeni kosmicznej. Stosowane przez prof. Drozdowskiego techniki eksperymentalne obejmują spektroskopię gamma (widma wysokości impulsu i profile czasowe scyntylacji), radio- i fotoluminescencję w funkcji temperatury oraz termoluminescencję. Uzupełnieniem są nowatorskie pomiary kombinowane przy podwójnym wzbudzeniu (promieniami Roentgena i podczerwienią).
Ostatnio projekt dr. hab. Winicjusza Drozdowskiego, prof. UMK uzyskał finansowanie w ramach konkursu BEETHOVEN 2 Narodowego Centrum Nauki.