Wiadomości

Łączność w Polskim Państwie Podziemnym

2017-08-10

XXVII sesja naukowa organizowana przez Fundację Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu dla uczczenia Święta Niepodległości będzie poświęcona zagadnieniom łączności w Polskim Państwie Podziemnym. Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 listopada w toruńskim Dworze Artusa. Zgłoszenia chętnych do aktywnego udziału w wydarzeniu można było przesyłać do 20 września.

Tegoroczna sesja pt. „Łączność w Polskim Państwie Podziemnym” jest dedykowana pamięci Leszka Białego, szefa łączności Okręgu Pomorskiego ZWZ–AK Okręgu Pomorze. W komitecie organizacyjnym konferencji znaleźli się: prof. dr hab. Mirosław Golon (UMK/IPN), dr hab. Sylwia Grochowina (UMK/FGEZ), dr Katarzyna Minczykowska (FGEZ), prof. dr hab. Jan Sziling (FGEZ),  Dorota Zawacka-Wakarecy (FGEZ) i Dorota Kromp (FGEZ).

Konferencja składa się z 2 części: wykładowej i adresowanej do dzieci i młodzieży warsztatowej. Aktywny udział w wydarzeniu należy zgłosić do 20 września poprzez wysłanie FORMULARZA z określeniem charakteru wystąpienia. Zgłaszać się można było na dwa sposoby: elektronicznie - adres e-mail koordynatora przedsięwzięcia dr Katarzyny Minczykowskiej: kmt@zawacka.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej - adres organizatora: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, ul. Podmurna 93, 87–100 Toruń. Czas wygłaszania referatu nie powinien przekroczyć 30 min., komunikatu – 15 min., zaś zajęcia warsztatowe nie mogą trwać dłużej niż 45 min. Streszczenie referatu/komunikatu czy informację nt. warsztatu (900 znaków ze spacjami) oraz jednozdaniową informację na swój temat (+zdjęcie w formacie .jpg) należało dostarczyć na adres: kmt@zawacka.pl (również do 20 września br.).

Zakres tematyczny wystąpień: - struktury i funkcjonowanie łączności PPP;  – łączność poszczególnych struktur terenowych SZP–ZWZ–AK – łączność między okupowaną Polską a Sztabem Naczelnego Wodza; – łączność w innych niż SZP–ZWZ–AK organizacjach konspiracyjnych; – łączność między SZP–ZWZ–AK a pozostałymi organizacjami konspiracyjnymi PPP; – łączność między strukturami wojskowymi a cywilnymi PPP; – sylwetki osób zaangażowanych w funkcjonowanie łączności PPP;  – zadania powierzane łącznikom, kurierom, emisariuszom.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu czy ewentualnego noclegu, ale dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń, mogą zaproponować prelegentom honoraria. Ich wysokość jest uzależniona od liczby zgłoszeń. Zapewniona zostanie także publikacja tekstów nadesłanych i zakwalifikowanych do druku przez Komitet Redakcyjny Biblioteki Fundacji w ramach przygotowywanych materiałów pokonferencyjnych (z uwzględnieniem procedur recenzowania). Tekst o objętości do 60 tys. znaków ze spacjami należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia br. na adres kmt@zawacka.pl.

Szczegółowych informacji na temat konferencji udziela koordynator przedsięwzięcia dr Katarzyna Minczykowska tel. 784 740 303.