Wiadomości

Dr P. Szczepanik z synem podczas promocji doktorskiej 2017. [fot. Andrzej Romański]

Dr P. Szczepanik z synem podczas promocji doktorskiej 2017.

fot. Andrzej Romański

Archeologiczna SONATINA

2017-08-07

Grant dr. Pawła Szczepanika z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu znalazł się wśród 36 wniosków zakwalifikowanych do finansowania w ramach 1. edycji konkursu SONATINA Narodowego Centrum Nauki. O pieniądze na badania rywalizowały 123 projekty.

Do konkursu SONATINA 1 mogą być zgłaszane projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W ramach grantu finansowane jest pełnoetatowe zatrudnienie laureata w polskiej jednostce naukowej, realizacja projektu badawczego oraz staż w zagranicznym ośrodku naukowym (na okres od 3 do 6 miesięcy).

Łączny budżet nagrodzonych projektów wynosi ponad 24 mln zł.

Młody naukowiec z Wydziału Nauk Historycznych UMK w ramach konkursu Sonatina 1 będzie kierował projektem badawczym pt. „Religie i ich rzeczy. Analiza porównawcza wczesnośredniowiecznych przedmiotów związanych z religijnością odkrytych na terenie Polski”. Na realizację badań otrzyma z Narodowego Centrum Nauki 396 403 zł. Zgodnie z ideą konkursu uzyska również etat badawczy w Instytucie Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych UMK (na okres 3 lat) i odbędzie staż w Department of Archaeology and Classical Studies na Uniwersytecie w Sztokholmie.

Paweł Szczepanik (ur. w 1985 r.) – doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii, magister etnologii - atropologii kulturowej. Studia na kierunku archeologia (specjalizacja: etnoarcheologia) ukończył w Instytucie Archeologii UMK w 2009 r., a za pracę magisterską pt. „Mit kosmologiczny w religii Słowian wczesnośredniowiecznych”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Chudziaka, otrzymał wyróżnienie w konkursie im. Romana Jakimowicza organizowanym przez IA. W 2011 r. został absolwentem etnologii - antropologii kulturowej na UMK. Jest laureatem konkursu Narodowego Centrum Nauki – Etiuda 3, w ramach którego ukończył rozprawę doktorską pt. „Rzeczywistość mityczna Słowian Północno-Zachodnich we wczesnym średniowieczu i jej materialne wyobrażenia”, przygotowaną pod kierunkiem prof. Chudziaka, a także odbył staż naukowy w Seminar für Ur-und Frühgeschichte na Uniwersytecie w Getyndze, pod opieką prof. Felixa Biermanna. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, opublikowanych w czasopismach naukowych i monografiach pokonferencyjnych.
Aktywny uczestnik konferencji naukowych w kraju i zagranicą, w tym m.in. 6th International Conference of the Natural Holy Places in the Baltic Sea Region - Kaliningrad 2012; International Medieval Congress 2013 - Leeds; 7th International Conference of the Natural Holy Places in the Baltic Sea Region - Sankt Petersburg 2013; Sektion für Slawische Archeologie auf der Jahrestatung des MOVA mit dem WSVA – Chemnitz 2016.
Jego zainteresowania badawcze związane są z szeroko rozumianą kulturą wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem religii, mitologii i mentalności. Oprócz tego interesuje się historią, antropologią kultury, kulturą ludową, religioznawstwem porównawczym, teorią kultury, badaniami skupionymi wokół materialności i cielesności, badaniami obrazu i wizualności, a także metodologią archeologii i nauk humanistycznych. Zajmuje się również popularyzacją archeologii i szeroko rozumianą wiedzą o przeszłości, a także rekonstrukcją historyczną związaną z wczesnośredniowiecznym Pomorzem.
Obecnie współpracuje z IA UMK jako wykonawca grantów badawczych ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: „
Człowiek na pograniczu – Systemy komunikacji interregionalnej i ich infrastruktura transferowa w północno-zachodniej części Niżu Polskiego we wczesnym średniowieczu” oraz „Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski”.

Pełna lista laureatów SONATINY 1