Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Z Nagrodami Premiera

2017-08-01

Rozprawy doktorskie dwóch naukowców z UMK: dr. Włodzimierza Juśkiewicza z Wydziału Nauk o Ziemi i dr. n. med. Bartosza Sikorskiego z Wydziału Lekarskiego CM zostały wyróżnione Nagrodą Prezesa Rady Ministrów 2017 r.

Geograf z Pracowni Sedymentologii i Paleoekologii UMK dr Włodzimierz Juśkiewicz został doceniony za rozprawę na temat "Wpływów antropopresji na zróżnicowanie osadów dennych jeziora Gopła" oraz opracowanie wzoru użytkowego PL67951 pt. "Sonda do poboru osadów i płynów". Pracownik Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum, dr n. med. Bartosz Sikorski natomiast za doktorat pt. "Mapy refleksyjności - nowy sposób obrazowania zewnętrznych warstw siatkówki za pomocą spektralnej optycznej koherentnej tomografii (SCOT)".

Tematyka rozprawy doktorskiej dr. Juśkiewicza pt. "Wpływ antropopresji na zróżnicowanie osadów dennych jeziora Gopło” leży na pograniczu geochemii, sedymentologii i hydrologii. Dotyka też problemów rekultywacji akwenów wodnych zniszczonych przez człowieka. Na podstawie badań osadów dennych pobranych zaprojektowaną i wykonaną w tym celu oryginalną sondą dr Juśkiewicz określił wpływ antropopresji na stan zanieczyszczenia jeziora Gopło wybranymi metalami ciężkimi oraz zanieczyszczeniami organicznymi na przestrzeni ostatnich 120-130 lat. Praca stanowi syntetyczne ujęcie relacji w układzie „źródło zanieczyszczeń – droga migracji – miejsce depozycji”. Przeprowadzone badania jeziora Gopło wykazały związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy źródłami zanieczyszczeń jakie występują w zlewni badanego obiektu, a skutkami ich oddziaływania w postaci zdeponowanych osadów dennych.
Promotorem rozprawy doktorskiej dr. Juśkiewicza był kierownik Katedry Hydrologii i Gospodarki Wodnej UMK dr hab. Włodzimierz Marszelewski, prof. UMK. Promotorem pomocniczym natomiast dr hab. Wojciech Tylmann, prof. UG.

Dr Włodzimierz Juśkiewicz ukończył geografię na UMK w Toruniu. Swoje zainteresowania poszerzał studiując także Programowanie i zastosowanie komputerów (specjalność: Systemy i sieci komputerowe) na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na UMK w Toruniu, Geograficzne Systemy Informacji w Uniwersytecie Szczecińskim oraz auditing w Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu. Odbył także kilka staży krajowych m.in. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytecie Gdańskim oraz UTP w Bydgoszczy. Jako pracownik Wydziału Nauk o Ziemi UMK zrealizował w 2016 r. swoją pracę doktorską wyróżnioną przez Radę Wydziału Nauk o Ziemi UMK. Jest współtwórcą oprogramowania sedymentologicznego, a także twórcą próbnika do poboru osadu, za który uzyskał patent w Urzędzie Patentowym RP oraz nagrodę indywidualną III stopnia Rektora UMK w 2015 roku, a także Stypendium Rektora UMK w Toruniu w ramach IV edycji konkursu „Pomysł na własną firmę” (2016 r. ). W trakcie swojej kariery naukowej uczestniczył w kilkunastu projektach: w tym w 8 grantach (również jako kierownik), realizując się w wielu dziedzinach z pogranicza geomorfologii, sedymentologii osadów, ochrony i kształtowania środowiska oraz GIS (Geographic Information Systems) i modelowania środowiska (m.in. hydrodynamicznego, akustycznego).

Rozprawa doktorska autorstwa dr. n. med. Bartosza Sikorskiego kompleksowo przedstawia koncepcję, algorytmy tworzenia i podstawy teoretyczne nowej metody obrazowania warstw siatkówki  tj.  map refleksyjności. Zawiera także obszerną analizę materiału klinicznego zgromadzonego w trakcie kilkuletniej obserwacji, która dokumentuje praktyczną przydatność nowej metody diagnostycznej. Ze względu na rozpiętość prac badania prowadzone były w Klinice Chorób Oczu CM UMK oraz w Instytucie Fizyki UMK. Dr Bartosz Sikorski wykorzystał w nich pierwsze na świecie prototypowe kliniczne urządzenie SOCT. Badania doprowadziły do następujących wniosków: mapy refleksyjności warstw siatkówki umożliwiają obrazowanie poszczególnych jej warstw w projekcji en face, pozwalają na korelację danych SOCT ze wszystkimi klasycznymi badaniami  obrazkowymi w tej projekcji oraz dostarczają zupełnie nowych informacji na temat schorzeń siatkówki. Ich wyniki mają wymierny wpływ na codzienną praktykę kliniczną. Mapy refleksyjności zostały zaimplementowane przez producentów w komercyjnych aparatach SOCT i stały się rutynowym sposobem analizy warstw siatkówki. Są obecnie powszechnie wykorzystywane przez okulistów na całym świecie.

Promotorem wyróżnionej rozprawy doktorskiej był dr hab. Jakub Kałużny, prof. UMK z Zakładu Biologii Układu Wzrokowego CM UMK.

Dr n. med. Bartosz Sikorski ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Studiował także w Imperial College London, University of Oxford oraz Harvard University. Jest specjalistą chorób oczu oraz posiada tytuł Fellow of European Board of Ophthalmology (Paryż). Od 2004 roku jest członkiem Zespołu Optycznego Bioobrazowania Instytutu Fizyki UMK, w ramach którego skonstruowano pierwszy na świecie spektralny tomograf optyczny, a także opracowano angiografię OCT. Miał okazję prezentować wyniki swoich badań przedstawionych w rozprawie doktorskiej na prestiżowych konferencjach naukowych w USA, m.in. American Academy  of Ophthalmology  (AAO)  w San Francisco, Association for Research in Vision and Ophthalrnology (ARVO) w Ford Lauderdale oraz International Society for Optical Engineering (SPIE) w San Jose. Zostały one również częściowo opublikowane w formie sześciu prac w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, jedna z nich w  Ophthalmology tj. najbardziej prestiżowym czasopiśmie z dziedziny okulistyki klinicznej. W 2012 roku przedstawił podczas konferencji w Chicago pierwsze na świecie wyniki klinicznego zastosowania angiografii OCT. Otrzymał m. in. stypendium Fundacji Lanckorońskich, FNP, SOE, W.I.S.E. USA oraz Harvard University. Za rozprawę doktorską naukowiec z Wydziału Lekarskiego CM został także nagrodzony w konkursie "INNOVATOR". Jest współautorem „Atlasu diagnostyki i leczenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)”. Pracuje w Klinice Chorób Oczu CM UMK w Bydgoszczy.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów są przyznawane w kilku kategoriach: za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne. Naukowcy z UMK znaleźli się wśród laureatów pierwszej z nich. Nagrody Premiera za wyróżnione rozprawy doktorskie corocznie otrzymuje 25 naukowców. Kandydatów do nagrody zgłaszają jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora lub doktora sztuki. Zwycięzcy, wyłonieni przez powołany przez Premiera Zespół ds. Nagród, dostają nagrody pieniężne.

Pełna lista laureatów