Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Rekrutacja 2017 - nowe kierunki

2017-07-03

UMK uruchamia w roku akademickim 2017/2018 cztery nowe kierunki (matematykę stosowaną, sport i wellness, chemię kryminalistyczną i optometrię), a także cztery nowe ścieżki kształcenia: w trybie niestacjonarnym - informatykę (studia inżynierskie na Wydziale Matematyki i Informatyki) oraz komunikację i psychologię w biznesie (studia I stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania); w języku angielskim - ekonomię (studia II stopnia) i zarządzanie (studia I stopnia).

Ponadto studia na kierunku fizjoterapia przekształcono w studia jednolite magisterskie i zmieniono ich profil (z praktycznego na ogólnoakademicki). Profil ogólnoakademicki będą miały od przyszłego roku akademickiego także studia na kierunku lekarskim.

Nowości w ofercie UMK:

  • Matematyka stosowana na Wydziale Matematyki i Informatyki - studia inżynierskie I stopnia, profil ogólnoakademicki, tryb stacjonarny. 

Wydział oferuje dwie specjalności na tym kierunku: analizę danych i badania operacyjne. Efekty kształcenia obejmują wiedzę i umiejętności matematyczne w zakresie umożliwiającym stosowanie metod matematycznych do rozwiązywania problemów praktycznych o charakterze operacyjnym. Mniej uwagi poświęca się zagadnieniom teoretycznym, większy nacisk kładzie się na zagadnienia aplikacyjne, w szczególności na statystykę matematyczną i modelowanie matematyczne. Program studiów obejmuje także zagadnienia informatyczne, takie jak na przykład podstawy programowania; istotnym elementem kształcenia na kierunku będą projekty zespołowe.

Program studiów przewiduje zdobycie przez absolwenta co najmniej trzech z sześciu możliwych kwalifikacji zawodowych: instruktora z wybranej dyscypliny sportu osób niepełnosprawnych, instruktora wellness i SPA, menadżera sportu i rekreacji, animatora czasu wolnego seniorów, trenera personalnego lub instruktora gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Jest to jedyny na polskich uczelniach publicznych kierunek obejmujący zagadnienia sportu i wellness.

  • Chemia kryminalistyczna na Wydziale Chemii we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, tryb stacjonarny.

Studia łączą wiedzę z zakresu kryminalistyki i chemii. Absolwenci nabędą umiejętności wykorzystania nowoczesnej aparatury pomiarowo-badawczej w diagnostyce prób dowodowych. Plan studiów powstał przy współpracy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej i Urzędem Celnym oraz po konsultacjach ze studentami i absolwentami Wydziału. To pierwsze w Polsce studia II stopnia z zakresu chemii kryminalistycznej.

  • Optometria na Wydziale Lekarskim przy współpracy Wydziału Nauk o Zdrowiu - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, tryb stacjonarny.

Studia stanowią uzupełnienie studiów I stopnia na kierunku optyka okularowa z elementami optometrii. Absolwent nabędzie umiejętności pomiaru refrakcji oka, korekcji wad wzroku za pomocą soczewek kontaktowych, przeprowadzania przesiewowych badań okulistycznych, współpracy z okulistą w zakresie skomplikowanych wad wzroku i schorzeń okulistycznych. W programie znajdą się także zajęcia z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia, absolwenci będą więc przygotowani nie tylko do pracy w gabinetach optycznych, ale także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Rejestracja na większość kierunków pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym zakończyła się 10 lipca (wyniki zostaną ogłoszone 13 lipca), a na studia drugiego stopnia potrwa do 30 lipca (wyniki zostaną ogłoszone 3 sierpnia).

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie na UMK w Toruniu

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Oprócz rejestracji w systemie IRK, kandydaci powinni byli dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł/kierunek. Opłata za kierunek/specjalność, na który/ą obowiązują egzaminy praktyczne, wynosi 150 zł.

Inne ważne informacje na temat rekrutacji 2017 na UMK są dostępne na stronie www.umk.pl/kandydaci/.