Wiadomości

Prorektorzy wybrani

2012-03-20

Wszyscy kandydaci na prorektorów UMK na kadencję 2012-2016 uzyskali wymaganą większość głosów podczas wyborów przeprowadzonych w dniu 26 marca w Auli UMK.

Prorektorzy UMK na kadencję 2012-2016:

 

1/ Prorektor ds. Badań Naukowych i Informatyzacji: prof. dr hab. Włodzisław Duch.

 

W głosowaniu wzięło udział 216 elektorów, oddano 214 ważnych głosów, 2 były nieważne. Za kandydatem głosowało 172 elektorów, przeciw było 31. 11 osób wstrzymało się od głosu.

 

Prof. Włodzisław Duch ma 57 lat. Obecnie jest kierownikiem Katedry Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Obowiązki wykładowcy UMK łączy z pracą na Wydziale Inżynierii Komputerowej (School of Computer Engineering), Uniwersytetu Technologiczego Nanyang (Nanyang Technological University) w Singapurze jako Nanyang Visiting Professor (2010-2012). Ukończył studia z fizyki teoretycznej (1977), obronił doktorat z chemii kwantowej (1980), zrobił habilitację z matematyki stosowanej (1987), a po doktoracie pracował na Uniwersytecie Południowej Kalifornii (University of Southern California) w Los Angeles (1980-82). Lata 1984-2001 spędził w Instytucie Astrofizyki Max-Plancka w Monachium, później miał okazję prowadzić badania w Instytucie Technologicznym Kyushu (Kyushu Institute of Technology), Uniwersytetach Tokyo, Rikkyo i Meiji w Japonii, na Uniwersytecie Florydy (Gainsville, USA), Uniwersytecie Alberty w Edmonton w Kanadzie.

Aktywnie działa w wielu instytucjach. Przez drugą kadencję pełni funkcję prezesa Europejskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych (European Neural Networks Society, 2006-2008-2011). Opublikował ponad 430 artykułów naukowych i popularno-naukowych, napisał 4 książki a 17 współredagował.

Głównym obszarem zainteresowań naukowych prof. Ducha jest inteligencja obliczeniowa, metody pozwalające na zrozumienie struktur danych, ogólna teoria inteligencji komputerowej oparta na ocenie podobieństwa i składaniu transformacji oraz meta-uczeniu. W ostatnich latach próbuje budować nową dziedzinę, informatykę neurokognitywną. Ma też na koncie kilka publikacji z filozofii umysłu.

Ostatnio po raz kolejny został powołany do Komitetu Neurobiologii PAN.

 

2/ Prorektor ds. Kształcenia: dr hab. Beata Przyborowska, prof. UMK.

 

W głosowaniu wzięło udział 216 elektorów, oddano 212 ważnych głosów, 4 były nieważne. Za kandydatką głosowało 156 elektorów, przeciw było 32. 24 osoby wstrzymały się od głosu.

 

Prof. Beata Przyborowska ma 43 lata, pracuje w Katedrze Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK.

Jest absolwentką Wydziału Humanistycznego UMK. Doktorat (1995) na podstawie pracy pt. "Rola szkolnictwa niepublicznego w rozwiązywaniu kryzysu ustrojowego szkolnictwa polskiego". Habilitacja (2004) na podstawie książki "Struktury innowacyjne w edukacji". W latach 1996-2005 była adiunktem w Zakładzie Podstaw Pedagogiki w Instytucie Pedagogiki UMK w Toruniu. W latach 2005-2007 kierownikiem Zakładu Pedagogiki Szkolnej. Obecnie pełni funkcję prodziekana Wydziału ds. kształcenia nauczycieli i studiów podyplomowych. Jest również członkiem Rady Programowej w Zespole Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu.

Pani Profesor zajmuje się pedagogiką ogólną, innowatyką pedagogiczną, teorią szkoły, kierunkami rozwoju edukacji, szkolnictwem niepaństwowym, antropologicznymi podstawami wychowania, etc.

 

3/ Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju: dr hab. Danuta Dziawgo, prof. UMK.

 

W głosowaniu wzięło udział 216 elektorów, oddano 213 ważnych głosów, 3 były nieważne. Za kandydatką głosowało 165 elektorów, przeciw było 40. 8 osób wstrzymało się od głosu.

 

Prof. Danuta Dziawgo ma 42 lata. Jest absolwentką UMK. Rozprawę doktorską pt. "Ryzyko inwestycyjne dłużnych papierów wartościowych na międzynarodowym rynku finansowym (ocena i klasyfikacja)" Pani Profesor obroniła w 1997 roku, kolokwium habilitacyjne w oparciu o rozprawę pt. "Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów i kluby inwestycyjne na rynku papierów wartościowych" odbyło się w roku 2004.

Była m.in. stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, członkiem Zespołu Specjalistycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową, członkiem-założycielem Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości oraz Polskiego Instytutu Relacji Inwestorskich, członkiem Rady Programowej Zeszytów Naukowych Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, visiting professorem na zagranicznych uczelniach (we Francji, Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech).

Na UMK prof. Dziawgo pracuje od 1993 r., obecnie w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Jest autorką i współautorką ponad 150 publikacji naukowych, w tym językach obcych (angielskim, niemieckim, rosyjskim, białoruskim, chińskim) oraz monografii pt. "Relacje inwestorskie. Ewolucja - funkcjonowanie - wyzwania". Zajmuje się m.in finansami i rachunkowością oraz rynkiem papierów wartościowych.

 

4/ Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej: prof. dr hab. Andrzej Sokala.

 

W głosowaniu wzięło udział 216 elektorów, oddano 211 ważnych głosów, 5 było nieważnych. Za kandydatem głosowało 176 elektorów, przeciw było 25. 10 osób wstrzymało się od głosu.

 

Prof. Andrzej Sokala ma 56 lat, obecnie jest dziekanem Wydziału Prawa i Administracji, kierownikiem Katedry Prawa Rzymskiego i Centrum Studiów Wyborczych UMK. W latach 1991-2004 był dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu, w latach 2003-2005 był sędzią Trybunału Stanu. Specjalizuje się w prawie wyborczym i prawie rzymskim. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, dydaktycznych i popularnonaukowych z zakresu tych dziedzin, m.in. Leksykonu prawa wyborczego i systemów wyborczych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz demokratyzacji prawa wyborczego i przeprowadzanych wyborów (2000 r.) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2005 r.). Ostatnio został powołany na członka Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN na kadencję 2011-2014.

 

5/ Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Jan Styczyński.

 

W głosowaniu wzięło udział 216 elektorów, oddano 211 ważnych głosów, 5 było nieważnych. Za kandydatem głosowało 186 elektorów, przeciw było 15. 10 osób wstrzymało się od głosu.

 

Prof. Jan Styczyński ma 49 lat, jest kierownikiem Pracowni Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej w Collegium Medicum UMK. Kieruje również Oddziałem Przeszczepiania Szpiku Kostnego dla Dzieci w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku. Później pracował jako asystent w Katedrze i Klinice Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W roku 1996 obronił pracę doktorską. W 1994 roku uzyskał I stopień specjalizacji z pediatrii, w 1997r II stopień specjalizacji z pediatrii, w 2004 z onkologii i hematologii dziecięcej oraz z transplantologii klinicznej. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny profesor Styczyński otrzymał w 2005 roku, w 2011 odebrał nominację profesorską.

Obecnie profesor Jan Styczyński realizuje wiele projektów naukowych w ramach zagadnień związanych z przeszczepianiem szpiku i komórek hematopoetycznych i jest międzynarodowym autorytetem w tej dziedzinie. Profesor Jan Styczyński jest również uznanym międzynarodowym specjalistą w zakresie oporności na cytostatyki oraz zakażeń wirusami hepatotropowymi u dzieci z chorobami nowotworowymi.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, American Society of Hematology (ASH) oraz European Blood and Marrow Transplantation Group (EBMT). W ramach EBMT jest aktywnym członkiem Pediatric Diseases Working Party oraz Infectious Diseases Working Party.

W roku 2010 został nominowany na stanowisko sekretarza Infectious Diseases Working Party w European Blood and Marrow Transplantation Group. Jest jedynym Polakiem, ekspertem w grupie ECIL, ustalającej rekomendacje dla ośrodków europejskich w zakresie postępowania w zakażeniach u pacjentów z chorobami hematologicznymi i poddawanymi transplantacji szpiku.

 

Uchwała nr 10 Komisji Wyborczej Uniwersytetu z dnia 26 marca 2012 r.  

 

na zdjęciu (od lewej): prof. Danuta Dziawgo, prof. Beata Przyborowska, prof. Jan Styczyński, rektor elekt prof. Andrzej Tretyn, prof. Włodzisław Duch oraz prof. Andrzej Sokala.

 

(fot.Andrzej Romański)