Najem pomieszczeń - bar w ACKiS „Od Nowa”
Strona główna > Usługi, dzierżawa i sprzedaż nieruchomości > Najem pomieszczeń - bar w ACKiS „Od Nowa”

Najem pomieszczeń - bar w ACKiS „Od Nowa”

Strona główna > Usługi, dzierżawa i sprzedaż nieruchomości > Najem pomieszczeń - bar w ACKiS „Od Nowa”

 Najem pomieszczeń - bar w ACKiS „Od Nowa”

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel. 56-611-30-90 faks 56-611-47-97

Ogłoszenie numer DA-G/NU/10/2017

o przetargu pisemnym ofertowym na najem pomieszczeń użytkowych
z przeznaczeniem na bar na terenie Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza przetarg pisemny ofertowy na najem pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na bar w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” z siedzibą w Toruniu przy ul. Gagarina 37A będących własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – zwanego dalej Organizatorem.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów Dokument PDF Zarządzenia Nr 152 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu zbywania lub oddania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości będących własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z późn. zm. oraz na podstawie Dokument PDF Zarządzenia Nr 153 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie z nieruchomości oraz urządzeń będących własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zlokalizowanych w kampusie toruńskim z późn. zm.

Cena wywoławcza 1 m2 lokalu – 30,00 zł netto

§ 1
Opis aktualnego stanu lokalu

Lokal użytkowy znajduje się w starej części budynku ACKiS „Od Nowa”. Od lat przystosowany był do działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu baru. W skład najmowanego lokalu wchodzą pomieszczenia o łącznej powierzchni 96,5 m², w tym zaplecze barowe – 36 m² oraz sala konsumpcyjna – 60,5 m². Rzuty pomieszczeń stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Lokal umiejscowiony jest na jednym poziomie. Wejście i wyjście z lokalu znajduje się bezpośrednio z ul. Karola Olszewskiego. Na tyłach lokalu znajduje się również wyjście gospodarcze przeznaczone na dostawy towarów. Budynek ACKiS „Od Nowa” ogrzewany jest z miejskiej sieci ciepłowniczej, nie posiada instalacji gazu ziemnego. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (licznik energii najemcy - indywidualna umowa z zakładem energetycznym), inst. c.o., wodno-kanalizacyjną z dostawą zimnej i ciepłej wody (podliczniki), wentylator dachowy. Ponadto lokal wyposażony jest w instalację p-poż. oraz na sali konsumpcyjnej w system sygnalizacji włamania i napadu, podłączone do centralek głównych w obiekcie.

Klub „Od Nowa” jest częścią Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”. Klub prowadzi ożywioną działalność kulturalną, na którą składają się festiwale, koncerty, seanse filmowe, spektakle teatralne, wystawy, spotkania, a także wydarzenia uniwersyteckie – konferencje naukowe, immatrykulacje, dyplomatoria itd. Działalność klubu pokrywa się z terminarzem roku akademickiego.

W czasie przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpień, wrzesień) klub zawiesza działalność. Łącznie w ciągu sezonu artystycznego odbywa się w klubie ponad 200 wydarzeń kulturalnych i uniwersyteckich.

Z powierzchnią będącą przedmiotem najmu sąsiaduje Mała Scena Klubu, na której odbywają się kameralne koncerty, prezentacje filmowe, spotkania, prelekcje i inne wydarzenia artystyczne. Do klubu przychodzą nie tylko studenci i pracownicy, ale również mieszkańcy miasta oraz osoby zainteresowane odbywającymi się wydarzeniami artystycznymi z kraju. Najwięcej wydarzeń ma miejsce w miesiącach od października do grudnia oraz od połowy lutego do końca maja.

Każdy z Uczestników zainteresowany złożeniem oferty zobowiązany jest do dokonania oględzin lokalu i zapoznania się z warunkami panującymi w lokalu, co potwierdzi w oświadczeniu zawartym w formularzu ofertowym.

§ 2
Opis podstawowych wymagań stawianych Uczestnikom

 1. Lokal jest przeznaczony jest na prowadzenie baru, w którym będzie odbywała się sprzedaż napojów ciepłych i zimnych różnego rodzaju, alkoholu, przekąsek, słodyczy, ciast a także ich konsumpcja. Przedmiot najmu wymaga remontu jak również wyposażenia, które Uczestnik zapewni we własnym zakresie i na swój koszt, uwzględniając uwagi Organizatora, zapewniając przy tym atrakcyjny, funkcjonalny wystrój, aranżację, kolorystykę oraz wszelkie wymogi sanitarne. Organizator zwraca uwagę na to, aby meble w barze posiadały możliwość szybkiego i łatwego przemieszczania ze względów organizacyjnych przy zachowaniu stylizacji wnętrza związanego z wizją klubu. Organizator informuje Uczestnika, iż zaproponowana wizualizacja baru w przedłożonej ofercie jest wiążąca i wszelkie zmiany wymagają pisemnych uzgodnień z Dyrektorem ACKiS „Od Nowa”.
 2. Organizator wymaga aby Uczestnik wyposażył salę konsumpcyjną w odpowiednią liczbę miejsc siedzących w barze, jednakże nie mniejszą niż 80.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przeprowadzenia remontu umożliwiającego rozpoczęcie działalności baru w terminie do dwóch tygodni od dnia protokolarnego przekazania lokalu, które nastąpi w dniu 3 stycznia 2018 r. W okresie trwania dwutygodniowego remontu Organizator nie będzie pobierał od Uczestnika opłat związanych z najmem lokalu (z wyłączeniem opłat eksploatacyjnych). Organizator dopuszcza osiągnięcie pełnej zgodności wystroju przedmiotu najmu z przyjętą ofertą do dnia 1 marca 2018 r.
 4. Funkcjonowanie baru musi być dostosowane do profilu działalności klubu z uwzględnieniem charakteru i specyfiki odbywających się w klubie wydarzeń.
 5. W zakresie prowadzonej działalności Organizator wymaga aby Uczestnik:

  1) zapewnił odpowiedni asortyment napojów i przekąsek, które zostaną wskazane w przygotowanym menu i będą dostępne w codziennej sprzedaży;

  2) przestrzegał godzin otwarcia baru od 16:00 do 23:00;

  3) terminowo rozliczał zobowiązania wobec ZAiKS, SPAV;

  4) przestrzegał przepisów p.poż. i bhp (w tym kategorycznego zakazu podawania napojów w szklanych opakowaniach w czasie imprez odbywających się na Dużej Scenie);

  5) zapewnił odpowiednie urządzenia techniczne AGD do prowadzenia baru m.in. zmywarkę, barowy ekspres do kawy, chłodziarki i zamrażarki, blendery, wyciskarkę do owoców, kostkarki do lodów, itp.;

  6) zapewnił wyposażenie baru w odpowiedni sprzęt barmański m.in. shakery, szczypce do lodu, korkociągi, otwieracze do butelek, szufelkę do lodu, łyżkę do lodów, słomki, podkładki, sztućce, dzbanki do soków i wody, wykałaczki, mieszadełka, itp.;

  7) zapewnił wyposażenie baru w odpowiednie naczynia, m.in. pokale do piwa, kieliszki do wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych, szklanki do drinków i napojów, filiżanki do kawy, herbaty, kubki, talerze, talerzyki, kubki jednorazowe podczas koncertów powyżej 300 osób;

  8) zapewnił obsługę baru, w tym: wskazanie stałego menagera baru, który będzie odpowiadał za współpracę z ACKiS „Od Nowa”, zatrudnienie odpowiedniej liczby posiadających niezbędne kompetencje barmanów, stosownie do liczby uczestników wydarzeń, odbywających się w klubie;

  9) zapewnił czystość i higienę na terenie baru oraz toalet w ramach codziennego sprzątania, a także zatrudnił dodatkową osobę do utrzymania czystości w toaletach oraz na zewnątrz budynku podczas i bezpośrednio po dużych koncertach, imprezach, w których bierze udział powyżej 300 osób;

  10) zapewnił w miesiącach październiku, listopadzie i grudniu papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło do dozowników i odświeżacze powietrza do toalet dedykowanych dla klientów baru;

  11) zapewnił wykonywanie napraw bieżących w barze;

  12) zapewnił profesjonalną ochronę w godzinach codziennej działalności funkcjonowania baru oraz podczas dużych koncertów o widowni powyżej 300 osób, gdzie minimalna liczba pracowników ochrony to 2 osoby, które muszą być zatrudnione do zamknięcia baru i wyjścia wszystkich klientów.

 6. Organizator zobowiązuje Uczestnika do ścisłej współpracy w zakresie organizacji wszystkich wydarzeń kulturalnych i uniwersyteckich odbywających się w ACKiS „Od Nowa” polegającej na:

  1) drukowaniu i dystrybucji plakatów i ulotek promujących bar, a w związku z tym również imprez artystycznych odbywających się w klubie;

  2) posiadaniu konta baru na portalach internetowych,

  3) zapewnieniu nagłośnienia w barze, celem prezentowania materiałów audio (spotów promocyjnych festiwali organizowanych przez ACKiS „Od Nowa”) i muzyki na właściwym poziomie technicznym, po uzgodnieniu jej rodzaju z Dyrektorem ACKiS „Od Nowa”,

  4) zniżkach i promocjach zachęcających studentów, pracowników i absolwentów UMK do korzystania z baru,

  5) uzgadnianiu z Dyrektorem ACKiS „Od Nowa” w przypadku organizowanych wydarzeń artystycznych innych godzin otwarcia baru;

  6) uzgadnianiu z Dyrektorem ACKiS „Od Nowa” wszelkich zmian funkcjonowania baru.

 7. Uczestnik, w porozumieniu z Dyrektorem ACKiS „Od Nowa”, powinien brać udział w organizowaniu niektórych wydarzeń, w tym koncertów, odbywających się na Małej Scenie Klubu „Od Nowa” zgodnie z programem działalności klubu.
 8. Uczestnik będzie brał udział w sprzedaży biletów na odbywające się w Klubie „Od Nowa” festiwale, koncerty i inne wydarzenia w godzinach funkcjonowania baru, na podstawie odrębnej umowy zawartej z Organizatorem.
 9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania umów sponsorskich zawartych przez UMK, a dotyczących w szczególności działalności ACKiS „Od Nowa”.
 10. Uczestnik zobowiązany jest, po podpisaniu umowy a przed oficjalnym otwarciem lokalu, do posiadania wszelkich przewidzianych prawem zgód, pozwoleń i koncesji.
 11. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

§ 3
Warunki uczestnictwa w przetargu

 1. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą.
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zabezpieczenie oferty wadium, zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszego ogłoszenia.
 3. Uczestnicy biorący udział w przetargu obowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

  1) umowa spółki – jeśli Uczestnik prowadzi działalność w formie spółki,

  2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  5) polisę (przy podpisywaniu umowy), a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Uczestnik jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia w kwocie co najmniej 100.000,00 zł.

 4. Organizator wezwie – pod rygorem utraty wadium - Uczestników, którzy wraz z ofertą nie złożyli wymaganych przez Organizatora dokumentów, o których mowa w ust. 3, albo którzy złożyli wymagane przez Organizatora dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Uczestnika podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Organizatora dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Uczestników warunków uczestnictwa w przetargu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 5. Do wskazanych w ust. 3 dokumentów należy dołączyć zaparafowany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia.

§ 4
Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym zgodnie z treścią formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Organizator nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu.
 3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
 4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert wspólnych przez kilka podmiotów.
 6. Oferta musi być podpisana przez Uczestnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Uczestnika lub treścią pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 7. Z wyłączeniem formularza oferty i pełnomocnictwa, pozostałe dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika.
 8. Zaleca się, aby złożone dokumenty były trwale ze sobą połączone, a ich strony ponumerowane.
 9. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 10. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Uczestnika.
 11. Uczestnik może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Organizator otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem: „wycofanie”.
 12. Zaleca się, aby oferta była złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu i oznaczona nazwiskiem/nazwą (firmą) i adresem Uczestnika.
 13. Oferta dodatkowo powinna zawierać:

  1) projekt modernizacji pomieszczeń lokalu - sposób aranżacji wnętrza przedstawiony na podstawie rzutów pomieszczeń oraz przeprowadzonych oględzin. Organizator oczekuje na złożenie wizualizacji w formie kolorowych wydruków,

  2) opis sposobu funkcjonowania lokalu (przewidywana liczba zatrudnionych osób wraz z propozycją powierzonych obowiązków).

 14. Uczestnik może załączyć do oferty referencje z innych miejsc, w których prowadził działalność o podobnym charakterze.

§ 5
Wadium

 1. Organizator żąda wniesienia wadium w kwocie: 2 000,00 złotych PLN (słownie złotych: dwa tysiące złotych).
 2. Wadium Uczestnik wnosi przelewem na rachunek Organizatora o numerze:
  87 1160 2202 0000 0000 3281 1137.
 3. Ofertę uważa się za skutecznie zabezpieczoną, jeżeli rachunek Organizatora zostanie uznany wymaganą kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.
 4. Brak zabezpieczenia oferty wadium spowoduje wykluczenie Uczestnika.
 5. Organizator zwróci wadium wszystkim Uczestnikom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu przetargu, z wyjątkiem Uczestnika, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 6. Wadium wpłacone przez Uczestnika, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaliczone na poczet pierwszej płatności najmu. Wadia wpłacone przez pozostałych Uczestników zostaną zwrócone, z zastrzeżeniem ust. 9.
 7. Wadium wniesione w pieniądzu Organizator zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w ofercie.
 8. Organizator zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Uczestnik w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w § 3 ust. 4, nie złożył dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
 9. Ponadto wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli:

  1) Uczestnik, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania umowy najmu lokalu,

  2) zawarcie umowy najmu lokalu z Uczestnikiem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z przyczyn leżących po jego stronie, stało się niemożliwe.

§ 6
Miejsce i termin składania ofert

 1. Oferty należy złożyć do dnia 19 grudnia 2017 roku do godz.10:00 na adres:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Dział Administracyjno-Gospodarczy
  ul. Gagarina 11, pok.404
  87 - 100 Toruń,
  i oznaczone hasłem:
  „Przetarg na najem baru w ACKiS „Od Nowa” – nie otwierać przed wyznaczonym terminem”
 2. Organizator niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
 3. Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem doręczenia ich do Działu Administracyjno-Gospodarczego UMK w Toruniu do dnia 19 grudnia 2017 r. do godz. 10:00
 4. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 grudnia o godzinie 10:30 w siedzibie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, sala 605. (VI piętro) 87-100 Toruń.
 5. Otwarcie ofert jest jawne.
 6. Podczas otwarcia ofert Organizator poda nazwiska albo nazwy (firmy) Uczestników przetargu, ich adresy oraz informacje dotyczące zaoferowanych cen i pozostałych kryteriów.

§ 7
Termin związania ofertą

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§ 8
Sposób porozumiewania się z Organizatorem

 1. Uczestnik postępowania może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści zawartych w Ogłoszeniu a związanych z przedmiotem najmu.
 2. Organizator jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 4 dni przed upływem terminu do składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zawartych w ogłoszeniu a związanych z opisem przedmiotu najmu wpłynął do Organizatora nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 3. Zapytania związane z opisem przedmiotu najmu należy kierować na adres Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, drogą elektroniczną na adres e-mail: dzadmg@umk.pl, faksem pod nr 56-611-43-90.
 4. Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym uprzednio z Dyrektorem ACKiS „Od Nowa” tel. 56-611-22-66, e-mail: odnowa@umk.pl w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:15 do 15:15.

§ 9
Ocena ofert

 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami:

  1) Wysokość czynszu za 1 m² lokalu – 70%,

  2) Planowana aranżacja i wizualizacja wystroju wnętrza – 30%.

 2. Opis oceny kryteriów:

  1) Organizator przeprowadza ocenę w ramach kryterium - wysokość czynszu za 1 m² lokalu o wadze 70 % w następujący sposób:

  C = Cb x 70%x100
  Cn
  C- cena oferty
  Cb – ceny oferty badanej
  Cn – cena oferty najwyższej

  2) Organizator przeprowadza ocenę kryterium – planowana aranżacja i wizualizacja wystroju wnętrza30% w następujący sposób:
  Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta zaproponowana przez Uczestnika w tym kryterium liczby punktów to 30.

  Kryterium

  Opis kryterium

  Punktacja

  Planowana aranżacja i wizualizacja wystroju wnętrza – 30 punktów w/w kryterium stanowi kryterium niewymierne, (gdyż właściwości estetyczne czy komfort przebywania w danym lokalu są odczuciami indywidualnymi), w związku z czym konieczna jest jego kwantyfikacja - 5 pkt – niedostateczny/nie spełnia/niekompletny/niezdatny
  - 15 pkt – dostateczny/ częściowo spełnia/zdatny/przeciętny
  - 30 pkt – dobry/spełnia/kompletny/optymalny
  Suma punktów przyznanych przez członków Komisji zostanie dodana a następnie podzielona przez liczbę członków komisji biorących udział w ocenie. Otrzymana wartość stanowi 30% kryterium.
 3. Organizator przyjmuje zasadę, iż oferta, która spełni w najwyższym stopniu jego preferencje, będzie stanowiła punkt odniesienia przy ocenie pozostałych ofert w ramach tego kryterium. Organizator do weryfikacji kryterium żąda od Uczestników dostarczenia planowanych kolorowych wydruków elementów projektów wizualizacji sali konsumpcyjnej, baru, zaplecza.

  Suma poszczególnych kryteriów stanowi ogólną ocenę oferty, czyli

  O = 70% C + 30% A

  O- oferta
  C - cena
  A - aranżacja wnętrza
 4. Jeżeli w przetargu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ocenie, Organizator wezwie Uczestników, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora ofert dodatkowych. Uczestnicy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

§ 10
Zakończenie przetargu

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu Uczestnika/ów Organizator zawiadomi niezwłocznie Uczestników, którzy złożyli oferty w przedmiotowym przetargu, podając uzasadnienie faktyczne.

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator zamieści informację o wyborze na własnej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie przy ul. Gagarina 11 w Toruniu.

 3. Organizator unieważni przetarg jeżeli:

  1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

  2) cena oferty najkorzystniejszej za 1 m² lokalu jest niższa od ceny 1 m² ceny wywoławczej,

  3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przetarg nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

  4) przetarg jest obarczony niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

§ 11
Umowa

 1. Wzór umowy najmu lokalu zawiera załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Termin zawarcia umowy – 10 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty.
 3. O terminie i miejscu podpisania umowy Uczestnik, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zostanie powiadomiony faksem, drogą elektroniczną, lub pisemnie, np. za pośrednictwem poczty.

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 1 grudnia 2017 r. roku do 19 grudnia 2017 roku w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.umk.pl.

Na oryginale podpisała
Kanclerz UMK
mgr Justyna Morzy
Załączniki:

  1) Rzuty powierzchni najmowanego lokalu – załącznik nr 1,

  2) Formularz Ofertowy – załącznik nr 2,

  3) Wzór umowy najmu – załącznik nr 3.