Najem lokalu użytkowego

Najem lokalu użytkowego

 Najem lokalu użytkowego

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel. 56-611-30-90      faks 56-611-47-97

Ogłoszenie numer DA-G/NU/ 8 /2017

O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NA
NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNO-HANDLOWĄ
w budynku Wydziału Chemii UMK przy ul. Gagarina 7 w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza przetarg pisemny ofertowy na najem lokali użytkowych w budynku Wydziału Chemii UMK przy ul. Gagarina 7 w Toruniu, będącego własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – zwanego dalej Organizatorem, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczno-handlową o łącznej powierzchni 100,20 m2.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), Dokument PDF Zarządzenia Nr 152 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu zbywania lub oddania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości będących własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ze zm. oraz na podstawie Dokument PDF Zarządzenia Nr 153 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie z nieruchomości oraz urządzeń będących własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zlokalizowanych w kampusie toruńskim ze zm.

Cena wywoławcza 1 m2 lokalu
22,00 zł netto naliczana od powierzchni 22,09 m2
12,00 zł netto naliczana od powierzchni 78,11 m2.

§ 1
Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest najem lokali użytkowych o łącznej powierzchni 100,20 m2, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczno-handlową, znajdujących się w budynku Wydziału Chemii UMK przy ul. Gagarina 7 w Toruniu:

1) zaplecze bufetu (lok. nr 22), na które składają się:

a) powierzchnia przeznaczona do przygotowywania posiłków:

- kuchnia - 9,88 m2,

b) powierzchnie pozostałe, w których nie przygotowuje się posiłków:

- magazyn - 8,56 m2,

- zmywalnia - 11,19 m2

- toaleta - 1,43 m2

2) bufet (wydzielona część sali konsumpcyjnej przeznaczona do bezpośredniej sprzedaży (lok. nr 23) - 12,21 m2,

3) sala konsumpcyjna (lok nr 23) - 56,93 m2.

Lokale, będące przedmiotem przetargu, mają sprawne instalacje: instalację wodną (ciepła i zimna woda), elektryczną, gazową, telefoniczną, grzewczą, alarmową ppoż i czujki ruchu oraz urządzenia przynależne do wyżej wymienionych instalacji. Sala konsumpcyjna wyposażona jest w stoliki i bufet, stanowiące własność Organizatora. Zaplecze wyposażone jest m.in. w szafki kuchenne, zlew. Pozostałe meble, sprzęt oraz aparat telefoniczny uczestnik zobowiązany będzie wyposażyć na swój koszt. Toaleta na zapleczu przeznaczona będzie wyłącznie do użytku uczestnika. Podłogi pokryte płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach zaplecza i parkietem w sali konsumpcyjnej i bufecie. Grzejniki stalowe płytowe, podłączone do nowoczesnej instalacji z automatyką pogodową (4 sztuki w sali konsumpcyjnej, 1 duży grzejnik na zapleczu). Wskazane jest przeprowadzenie remontu lokali, celem dostosowania do warunków sanitarno-higienicznych. Wszelkie przebudowy, zmiany w instalacjach oraz zmiany substancji lokalowej wymagają uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Kierownika Zespołu Administracyjno-Gospodarczego Wydziału Chemii UMK i uzgodnieniach dotyczących możliwości dokonania zmiany z Działem Inwestycyjno-Energetycznym UMK. Ograniczenie poboru energii elektrycznej w najmowanych lokalach wynosi maksymalnie 40 amperów. W lokalach zainstalowany jest podlicznik (3 x 400V) określający zużycie energii elektrycznej.

Uczestnik przetargu zobowiązuje się do prowadzenia gastronomii polegającej na przygotowywaniu dań obiadowych oraz dań barowych (przekąsek, sałatek, zapiekanek), a także serwowaniu gotowych wyrobów garmażeryjnych, z zastrzeżeniem, iż wyłącznie dla klientów tego lokalu. Ponadto w bufecie sprzedawane będą: napoje gorące, napoje zimne w butelkach, puszkach i opakowaniach kartonowych, wyroby cukiernicze, opakowane artykuły spożywcze itp. Żywność serwowana i sprzedawana w lokalu oraz warunki jej przygotowywania i przechowywania, muszą spełniać wymagania wskazane w obowiązujących przepisach prawnych z zakresu wymagań prawa żywieniowego oraz jakości zdrowotnej i higieny środków spożywczych. Menu powinno być w cenach przystępnych dla studentów. Prowadzona działalność powinna funkcjonować w godzinach zajęć dydaktycznych, również podczas zjazdów studiów niestacjonarnych i podyplomowych. Harmonogram zajęć uczestnik otrzyma na początku każdego semestru od Dziekana Wydziału w porozumieniu z Kierownikiem Zespołu Administracyjno-Gospodarczego Wydziału Chemii UMK, z którymi należy uzgadniać ewentualne zmiany godzin otwarcia bufetu. W zakresie przedmiotu najmu wskazana jest również obsługa gastronomiczna imprez odbywających się na terenie Wydziału Chemii UMK.

Po wyłonieniu najemcy zostanie zawarta umowa najmu na okres pięciu lat, z możliwością przedłużenia na pisemny wniosek uczestnika i po uzyskaniu akceptacji Organizatora. Organizator wymaga, by lokal będący przedmiotem przetargu został otwarty dla konsumentów w terminie do dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy najmu.

1.1. Minimalna cena czynszu z tytułu najmu:

- 22,00 zł netto za m2/miesięcznie (słownie: dwadzieścia dwa złote 00/100) - dotyczy lokali o powierzchni 22,09 m2 (bufetu, kuchni);

- 12,00 zł netto za m2/miesięcznie (słownie: dwanaście złotych 00/100) – dotyczy lokali o powierzchni 78,11 m2 (zmywalni, magazynu, toalety, sali konsumpcyjnej).

1.2. Wadium w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100).

1.3. Kryterium oceny ofert: cena za m2 liczona punktowo:

- waga 78% dla powierzchni 22,09 m2,

- waga 22% dla powierzchni 78,11 m2.

1.4. Podane stawki minimalne czynszu z tytułu najmu są stawkami netto.

§ 2
Warunki uczestnictwa w przetargu

 1. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną lub zdolność do podejmowania czynności prawnych, prowadzące działalność gospodarczą, które spełniają poniższe warunki:

  1) zaoferują miesięczną stawkę netto czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu:

  a) dla powierzchni 22,09 m2 (tj. kuchni i bufetu) - nie niższą niż 22,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote 00/100),

  b) dla powierzchni 78,11 m2 (tj. magazynu, zmywalni, toalety i sali konsumpcyjnej) - nie niższą niż 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100);

  2) zapoznają się ze stanem lokali stanowiących przedmiot najmu oraz nie wniosą do tego żadnych zastrzeżeń,

  3) przystosują we własnym zakresie i na swój koszt lokal do prowadzenia działalności w zakresie usług gastronomiczno-handlowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, bhp i ppoż,

  4) wyposażą na własny koszt i we własnym zakresie lokale w meble oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności gastronomiczno-handlowej,

  5) zapoznają się z warunkami najmu określonymi we wzorze umowy oraz zaakceptują te warunki - wzór umowy stanowi dokument załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,

  6) zobowiążą się do wykorzystywania najmowanych lokali zgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszym ogłoszeniu,

  7) zobowiążą się do zawarcia z Organizatorem umowy najmu na warunkach określonych we wzorze stanowiącym dokument załącznik nr 2 do ogłoszenia w terminie wskazanym przez Organizatora,

  8) zobowiążą się do dokonania odbioru lokalu w terminie do 10 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy najmu,

  9) zobowiążą się do uruchomienia lokalu dla konsumentów najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy,

  10) zobowiążą się do zgłoszenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu (PPIS) w Toruniu zamiaru rozpoczęcia działalności będącej przedmiotem umowy oraz dostarczą pozytywną opinię PPIS w Toruniu przed rozpoczęciem działalności Organizatorowi do wglądu,

  11) zobowiążą się do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC w związku z prowadzoną działalnością w najmowanym lokalu,

  12) wpłacą wadium w wysokości i na zasadach określonych w paragrafie 5 ogłoszenia.

 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zabezpieczenie oferty wadium, zgodnie z postanowieniami paragrafu 5 niniejszego ogłoszenia.
 3. Uczestnicy biorący udział w przetargu zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

  1) umowę spółki lub akt założycielski spółki – jeśli uczestnik prowadzi działalność w formie spółki,

  2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że uczestnik nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że uczestnik nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  5) w przypadku reprezentacji uczestnika przez pełnomocnika: pełnomocnictwo złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,

  6) dowód wpłaty wadium w formie przelewu na rachunek bankowy,

  7) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (dokument załącznik nr 1) do niniejszego ogłoszenia,

  8) przy podpisywaniu umowy polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 4. Organizator wezwie – pod rygorem utraty wadium - uczestników, którzy wraz z ofertą nie złożyli wymaganych przez Organizatora dokumentów, o których mowa w ust. 3, albo którzy złożyli wymagane przez Organizatora dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta uczestnika podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Organizatora dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez uczestników warunków uczestnictwa w przetargu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów do oferty skutkuje odrzuceniem oferty przetargowej.

 5. Do wskazanych w ust. 3 dokumentów należy dołączyć zaparafowany projekt umowy, stanowiący dokument załącznik nr 2 do oferty.
 6. Atutem będzie doświadczenie uczestnika w prowadzeniu działalności gastronomiczno-handlowej. Uczestnik może załączyć do oferty referencje z innych miejsc, w których prowadził działalność gastronomiczną, jednak nie będą one miały wpływu na ocenę punktową oferty.

§ 3
Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym zgodnie z treścią formularza oferty stanowiącego dokument  załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Ofertę należy opatrzyć napisem: „Przetarg pisemny ofertowy na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność gastronomiczno-handlową w budynku Wydziału Chemii UMK, ul. Gagarina 7 w Toruniu - nie otwierać przed wyznaczonym terminem”.
 3. Organizator nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu.
 4. Zaproponowane stawki netto muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN).
 5. Oferta musi być podpisana przez uczestnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania uczestnika i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny uczestnika lub treścią pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 6. Z wyłączeniem formularza oferty i pełnomocnictwa, pozostałe dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika.
 7. Zaleca się, aby złożone dokumenty były trwale ze sobą połączone, a ich strony ponumerowane.
 8. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 9. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego uczestnika.
 10. Uczestnik może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Organizator przetargu otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „wycofanie”, i podpisane przez uczestnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania uczestnika i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
 11. Zaleca się, aby oferta była złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu i oznaczona nazwiskiem/nazwą (firmą) i adresem uczestnika.
 12. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane uczestnikom bez otwierania.

§ 4
Sposób kontaktowania się z Organizatorem

 1. Uczestnik postępowania może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści zawartych w ogłoszeniu a związanych z przedmiotem najmu.
 2. Zapytania związane z przedmiotem najmu należy kierować na adres Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń lub drogą elektroniczną na adres e-mail: dzadmg@umk.pl.
 3. Organizator jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 4 dni przed upływem terminu do składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zawartych w ogłoszeniu a związanych z opisem przedmiotu najmu wpłynął do Organizatora nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 4. Lokale można obejrzeć w terminie uzgodnionym uprzednio z Kierownikiem Zespołu Administracyjno-Gospodarczego Wydziału Chemii, drem Mariuszem Walczykiem, numer tel. 661-58-24-22, dostępnym w budynku Wydziału Chemii przy ul. Jurija Gagarina 7 w pok. nr 75 w Toruniu, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

§ 5
Wymagania dotyczące wadium

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zabezpieczenie oferty wadium w wysokości 300,00 zł.
 2. Wadium uczestnik wnosi przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: Bank Millennium S.A. Warszawa numer 87 1160 2202 0000 0000 3281 1137, pod rygorem odrzucenia oferty oraz jako warunek konieczny do zawarcia ważnej umowy najmu przedmiotu przetargu.
 3. Warunek wpłaty wadium uważa się za spełniony wówczas, gdy kwota wpłynie na rachunek bankowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i zostanie uwidoczniona na wyciągu z rachunku bankowego UMK do terminu składania ofert.
 4. Brak zabezpieczenia oferty wadium spowoduje wykluczenie uczestnika.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który złoży najkorzystniejszą ofertę, będzie zaliczone na poczet przyszłych należności z tytułu najmu lokali będących przedmiotem przetargu.
 6. W przypadku odmowy podpisania umowy przez uczestnika lub braku możliwości podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie uczestnika, wadium przepadnie na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 7. Organizator przetargu zwraca wadium:

  a) wszystkim Uczestnikom, w sytuacji odstąpienia przez Organizatora od prowadzenia przetargu przed otwarciem ofert, niezwłocznie po odstąpieniu od przetargu jednak nie później niż przed upływem 7 dni od odstąpienia,

  b) Uczestnikom, których oferty nie zostaną wybrane, niezwłocznie po unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia unieważnienia lub zamknięcia przetargu.

§ 6
Miejsce oraz termin składania ofert, otwarcie ofert

 1. Oferty należy doręczyć do dnia 13 października 2017 roku do godz. 10:00 na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Administracyjno-Gospodarczy, ul. Gagarina 11, pok. 404, 87 - 100 Toruń i oznaczyć hasłem: „Przetarg na najem lokali na działalność gastronomiczno-handlową przy ul. Gagarina 7 w Toruniu, Wydział Chemii UMK – nie otwierać przed wyznaczonym terminem.”
 2. Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem doręczenia ich do Działu Administracyjno-Gospodarczego UMK w Toruniu do dnia 13 października 2017 roku do godz. 10:00.
 3. Organizator niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
 4. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13 października 2017 roku o godz. 10:15 w budynku Rektoratu, ul. Gagarina 11, sala 402 (IV piętro) 87-100 Toruń.
 5. Otwarcie ofert jest jawne.
 6. Podczas otwarcia ofert Organizator poda nazwiska albo nazwy (firmy) uczestników przetargu, ich adresy oraz informacje dotyczące zaoferowanych cen czynszu z tytułu najmu.
 7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu przed terminem otwarcia ofert lub zamknięcia (unieważnienia) przetargu po otwarciu ofert bez podania przyczyn.

§ 7
Ocena ofert

 1. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Organizator będzie kierował się kryterium ceny, według poniższych wzorów:

  a) dla stawki oferowanej dla powierzchni 22,09 m2

  C = Cb x 100 x 78% (waga kryterium)
  Cn

  a) dla stawki oferowanej dla powierzchni 78,11 m2

  C = Cb x 100 x 22% (waga kryterium)
  Cn
  C - cena netto za 1 m2 powierzchni
  Cb – cena badana
  Cb – cena najwyższa
   
 3. Organizator przyjmuje zasadę, iż oferowana dla danej powierzchni najkorzystniejsza stawka będzie stanowiła punkt odniesienia przy ocenie pozostałych stawek oferowanych dla danej powierzchni.
   

  Oceniając ofertę, Organizator będzie sumował punkty przyznane dla zaoferowanych dwóch stawek.

§ 8
Termin związania ofertą

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§ 9
Rozstrzygnięcie przetargu

 1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności uczestników.
 2. W części jawnej komisja przetargowa:

  a) ustala liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza, czy wadia zostały wniesione;

  b) otwiera koperty z ofertami, odczytuje oferty;

  c) zawiadamia uczestników o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

 3. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa:

  a) dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert;

  b) sporządza protokół przetargu, który zawiera informacje, o których mowa w § 9 ust. 2 Zarządzenia Nr 152 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 listopada 2015 r. ze zm.

 4. Organizator wezwie uczestników do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie określonym w wezwaniu. Niedostarczenie we wskazanym terminie dokumentów do oferty skutkuje odrzuceniem oferty przetargowej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do:

  a) odstąpienia od przetargu przed terminem otwarcia ofert, w sytuacji, gdy przeprowadzenie przetargu stało się niecelowe lub niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Organizatora,

  b) wyboru najkorzystniejszej oferty,

  c) wykluczeniu uczestnika/uczestników wraz z uzasadnieniem faktycznym,

  d) odrzuceniu oferty/ofert wraz z uzasadnieniem faktycznym,

  e) w przypadku, gdy warunki do uznania za najkorzystniejszą spełnia więcej niż jedna oferta, zastosowania przepisów dotyczących aukcji (dla obydwu stawek), kwoty oferowane w aukcji nie mogą być mniej korzystne od tych złożonych w ofercie,

  f) unieważnienia przetargu po otwarciu ofert z przyczyn wymienionych w § 10 ust. 5,

  g) unieważnienia (zamknięcia) przetargu po otwarciu ofert bez wybrania oferty i bez uzasadniania decyzji.

 6. O sytuacjach wymienionych w ustępie 5 niniejszego paragrafu Organizator przetargu zawiadomi pisemnie uczestników, którzy złożyli oznaczone nazwiskiem/nazwą (firmą) i adresem uczestnika oferty w przedmiotowym przetargu, a także zamieści informację na własnej stronie internetowej (www.umk.pl/uslugi/najem) oraz w miejscu publicznie dostępnym – na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora przetargu w Toruniu, przy ul. Gagarina 11.

§ 10
Zawarcie umowy i wydanie przedmiotu przetargu

 1. Termin zawarcia umowy – w terminie wskazanym przez Organizatora.
 2. Termin przekazania przedmiotu przetargu nastąpi protokólarnie w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy najmu.
 3. O terminie i miejscu podpisania umowy uczestnik, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, lub pisemnie, np. listem poleconym.
 4. Zakończenie przetargu następuje poprzez:

  1) odstąpienie od przetargu przed upływem terminu składania ofert,

  2) wybór najkorzystniejszej oferty,

  3) odrzucenie oferty/ofert wraz z uzasadnieniem faktycznym,

  4) unieważnienie przetargu po otwarciu ofert z przyczyn wymienionych w ust. 5,

  5) zamknięcia (unieważnienia) przetargu bez wybrania oferty i bez uzasadniania decyzji przez Organizatora.

 5. Organizator przetargu unieważni przetarg jeżeli:

  1) w przetargu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

  2) cena oferty najkorzystniejszej w przetargu jest niższa od ceny wywoławczej,

  3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przetarg nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

  4) przetarg obarczony jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,

  5) Organizator przetargu odrzucił wszystkie oferty lub wykluczył wszystkich uczestników,

  6) bez podania przyczyny w trybie § 6 ust. 7 niniejszego ogłoszenia.

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 28 września 2017 roku do 13 października 2017 roku w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.umk.pl/uslugi.
 

Toruń, dnia 28 września 2017 roku.


 
Na oryginale podpisał:
Z-ca Kanclerza
Dr Tomasz Jędrzejewski
Załączniki:
 1. dokument formularz ofertowy – załącznik nr 1,
 2. dokument wzór umowy najmu – załącznik nr 2.