Sprzedaż samochodu osobowego

Sprzedaż samochodu osobowego

 Sprzedaż samochodu osobowego

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY
(ZBIERANIE OFERT) NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO.

 1. Sprzedający
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  ul. Gagarina 11
  87–100 Toruń
  NIP 879–017–72–91
 2. Przedmiot przetargu

  Samochód osobowy marki Fiat Scudo, nr rejestracyjnyCT 9993A, z uszkodzonym silnikiem.

  Dane pojazdu:
  rodzaj nadwozia: Van
  rok produkcji: 2008
  rodzaj silnika: wysokoprężny
  poj. silnika: 1997 cm3
  moc silnika: 136 KM
  przebieg wg wskazania licznika: 263 180 km
  nr nadwozia: ZFA27000064201970
  kolor nadwozia: golden white metalizowany
  kolor tapicerki: ciemny
  ilość miejsc: 9
  Wyposażenie:
  • centralny zamek
  • klimatyzacja o odrębnym sterowaniem na tylną część pojazdu
  • kierownica wielofunkcyjna,
  • skórzana kierownica,
  • elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
  • alarm,
  • opony letnie na felgach aluminiowych,
  • opony zimowe na felgach stalowych,
  • czujniki cofania
  • podgrzewane przednie fotele
  • w tylnej części uchylne okienka
  • tylna szyba podgrzewana z wycieraczkami
 3. Informacje i możliwość oglądania pojazdu

  Pojazd można oglądać w dni robocze, w godz. 8.00 – 14.00, w Dziale Zaopatrzenia i Transportu, ul. Wileńska 1, informacja telefoniczna 56–611–42–78, email: dzt@umk.pl.

 4. Cena wywoławcza

  Cenę wywoławczą ustala się na 12.100,00 zł brutto (dwanaście tysięcy sto złotych).

 5. Wadium

  Wysokość wadium ustala się na 10% ceny wywoławczej, tj. 1.210,00 zł brutto(jeden tysiąc dwieście dziesięć złotych). Wadium może być wniesione tylko w postaci pieniężnej przed terminem złożenia oferty, przelewem na numer rachunku bankowego PL 87 1160 2202 0000 0000 3281 1137, z dopiskiem na przelewie „Wadium sprzedaż Fiat Scudo” lub gotówką do kasy Uniwersytetu znajdującej się w Rektoracie Uniwersytetu przy ul. Gagarina 11, na I piętrze, w dni robocze w godzinach 8.30–13.00. Wniesienie wadium jest warunkiem przystąpienia do przetargu. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia pojazdu. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy lub nie zapłaci ceny nabycia w terminie 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

 6. Termin i miejsce przetargu

  Oferty według wzoru (załącznik nr 1) w zamkniętych kopertach z opisem „Przetarg sprzedaż Fiat Scudo”, z dowodem uiszczenia wadium należy składać w Dziale Zaopatrzenia i Transportu przy ul. Wileńska 1, 87–100 Toruń, pok. nr 5 do dnia 19.10.2017 r. do godz. 10.00.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2017 r. o godz. 10.15 w Dziale Zaopatrzenia i Transportu ul. Wileńska 1, pok. nr 2.

 7. Forma i przebieg postępowania
  1. Prowadzący przetarg (przewodniczący komisji przetargowej) dokonuje otwarcia ofert, ustala, które z nich uznaje się za ważne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium, a ponadto wskazuje oferenta, który zaoferował cenę najwyższą, nie niższą od ceny wywoławczej.

  2. W razie stwierdzenia, że oferenci zaoferowali tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o dalszym przeprowadzeniu przetargu w formie pisemnej między tymi oferentami, wyznaczając jednocześnie termin złożenia i otwarcia ofert.

  3. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu przez kierownika Sprzedającego (wzór umowy załącznik nr 2).

  4. Wraz z podpisaniem umowy wystawiana jest faktura VAT.

  5. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.

  6. Wydanie pojazdu nastąpi po okazaniu dowodu wpłaty gotówką lub zaksięgowaniu wpłaty na koncie Uczelni i potwierdzone będzie protokołem zdawczo–odbiorczym (załącznik nr 3).

 8. Sprawy nie uregulowane

  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Fiat Scudo Fiat Scudo Fiat Scudo Fiat Scudo Fiat Scudo Fiat Scudo Fiat Scudo Fiat Scudo Fiat Scudo Fiat Scudo Fiat Scudo Fiat Scudo Fiat Scudo Fiat Scudo Fiat Scudo Fiat Scudo Fiat Scudo Fiat Scudo Fiat Scudo