Rzecznik akademicki
Strona główna > Nasz Uniwersytet > Rzecznik akademicki

Rzecznik akademicki

Strona główna > Nasz Uniwersytet > Rzecznik akademicki

 Rzecznik akademicki

Bartłomiej Chludziński – doktor nauk prawnych. Członek Europej­skiego Sto­wa­rzy­szenia Rzecz­ni­ków Akademi­ckich Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi zajęcia i szkolenia z zakresu technik negocjacji i mediacji. Zaanga­żowany w badania nad wykorzy­staniem alterna­tywnych metod rozwią­zy­wa­nia sporów. Opiekun naukowy SKN „Mediacji aka­de­mi­ckiej KONSENSUS”. Nomino­wany do tytułu Prawnik Pro Bono przyzna­wanego w ramach ogólno­polskiego konkursu organizo­wanego przez Fundację Uniwersy­teckich Poradni Prawnych. Laureat kilku nagród rektorskich, za aktywny udział w życiu społecz­ności aka­de­mic­kiej. Sportowiec – w barwach toruń­skiego AZS-u zdobywał medale na Mis­trzo­stwach Szkół Wyższych w pływaniu.

Bartłomiej Chludziński
tel.: +48 661 910 878 (do godz. 18.00)
e-mail: ombudsman@umk.pl
adres:
Wydział Prawa i Administracji UMK
ul. Bojarskiego 3
87-100 Toruń
pokój 38

Rzecznik Akademicki (Academic Ombudsman) to osoba, do której można się zgłosić w każdej sprawie dotyczącej funkcjo­no­wania Uczelni. W szcze­gólności zadaniem Rzecznika Akademic­kiego jest polubowne rozwią­zywanie sporów pomiędzy studentami, doktorantami i pracownikami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W swojej działal­ności Rzecznik kieruje się zasadami poufności, bezstron­ności i neutral­ności.

Rzecznik akademicki jest dostępny mailowo i telefonicznie. Osoby, które chcą spotkać się z nim osobiście, są proszone o wcześniejsze umówienie się drogą telefoniczną bądź elektroniczną, ustalenie godziny spotkania oraz wypełnienie (i załączenie do wiadomości elektronicznej) formularza zgłoszeniowego ( wersja PDF, wersja Word).

Zarządzenie nr 137 Rektora UMK w Toruniu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie powołania Rzecznika Akademickiego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.