Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 31 grudnia 1999 r.     Nr 9


Poz.:

Treść:

UCHWAŁA KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU:

 1. Nr 17 z dnia 29 grudnia 1999 r. o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu członka Senatu UMK przedstawiciela studentów i słuchaczy studiów doktoranckich Wydziału Fizyki i Astronomii.

 

UCHWAŁY SENATU:

 1. z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie zasad, trybu i zakresu egzaminów wstępnych na studia w roku akademickim 2000/2001 oraz zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad na lata 2000/2001-200 2/2003.
 2. z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe ponad limit określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla UMK na 1999 r.

 

ZARZĄDZENIA REKTORA:

 1. Nr  38 z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych UMK ds. Nauczycieli Akademickich.
 2. Nr  39 z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr  25 Rektora UMK z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia na studiach dziennych, zaocznych, eksternistyczn ych i  ;podyplomowych w roku akademickim 1999/2000
 3. Nr  40 z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Nauk Historycznych
 4. Nr  41 z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Zakładu Prawa Morskiego w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji.
 5. Nr  42 z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań Emigracji w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym.
 6. Nr  43. z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Filozofii Polityki w Zakład Filozofii Polityki w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym.
 7. Nr  44 z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Zakładu Literatur Romańskich oraz Zakładu Języków Romańskich w Katedrze Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym.
 8. Nr  45 z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Biura Promocji i Dystrybucji Wydawnictw Naukowych UMK.
 9. Nr  46 z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Biologii oraz Podyplomowego Studium Ochrony i Kształtowania Środowiska w Podyplomowe Studium Biologii i Ochrony Środ owiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
 10. Nr  47 z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie uwierzytelniania dokumentów ukończenia studiów oraz ich potwierdzania do obrotu prawnego z zagranicą.
 11. Nr  48 z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Bibliotecznej na kadencję 1999-2002.
 12. Nr  49 z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Informacji i Promocji UMK oraz Samodzielnej Sekcji ds. Współpracy z Regionem w Centrum Promocji i Rozwoju UMK.
 13. Nr  50 z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Zakładu Kriologii i Badań Polarnych w Instytucie Geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
 14. Nr  51 z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie trybu powołania oraz zadań Uczelnianej Rady Wydawniczej i Wydziałowych Komisji Wydawniczych.

 

PISMA OKÓLNE REKTORA:

 1. Nr  5 z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 2000 roku.
 2. Nr  6 z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie powołania na Wydziale Humanistycznym na kierunku socjologia specjalności - polityka rozwoju obszarów wiejskich Europy.


 

 

91

UCHWAŁA Nr  17

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 29 grudnia 1999 r.

o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu członka Senatu UMK przedstawiciela studentów i słuchaczy studiów doktoranckich Wydziału Fizyki i Astronomii.

Na podstawie § 58 ust. 2 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

K o m i s j a   W y b o r c z a   U n i w e r s y t e t u

stwierdza wygaśnięcie mandatu

członka Senatu UMK na kadencję 1999-2002 mgr Marcina Grądziela przedstawiciela Wydziału Fizyki i Astronomii z powodu niemożności uczestniczenia w pracach Senatu.

Powyższa uchwała umożliwia przeprowadzenie wyborów uzupełniających przez wydziałowy organ samorządu studenckiego na Wydziale Fizyki i Astronomii.

 

 

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

 

92

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 listopada 1999 r.

w sprawie zasad, trybu i zakresu egzaminów wstępnych na studia w roku akademickim 2000/2001 oraz zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad na lata 2000/2001 - 2002/2003.

Na podstawie art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr  65, poz. 385 z późn. zmianami)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1

 1. Określa się zasady i tryb przyjmowania oraz zakres egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2000/2001, zawarte w załączniku Nr  1 do niniejszej uchwały.
 2. Określa się zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad centralnych, wojewódzkich i regionalnych oraz konkursów przedmiotowych na lata 2000/2001-2002/2003, zawarte odpowiednio w załącznikach Nr  2 i Nr  3 do ni niejszej uchwały.
 3. Treść załączników podana będzie do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Rektoracie oraz w budynkach jednostek organizacyjnych przeprowadzających rekrutacje na studia - natomiast nie będzie opublikowana w Biule tynie Prawnym U niwersytetu Mikołaja Kopernika ze względu na dużą objętość.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 listopada 1999 r.

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

 

93

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 listopada 1999 r.

w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe ponad limit określony przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej dla UMK na 1999 r.

Na podstawie art. 48 ust. 1, pkt 10 oraz art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr  65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) i zgodnie z § 15 pkt 4 rozporządzenia RM z dnia 27.08. 1991& nbsp;r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz.U. Nr  84 poz. 380 z późniejszymi zmianami),

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1

Zwiększa się o kwotę 15.525 tys. zł wielkość środków na wynagrodzenia osobowe ponad limit określony przez MEN dla UMK na 1999 r.

§ 2

Na pokrycie przekroczenia wypłat w wysokości 15.525 tys. zł przeznacza się środki finansowe uzyskane w 1999 r. przez uczelnię z tytułu:

 1. odpłatności za wynajem pomieszczeń, odpłatności za studia zaoczne i podyplomowe, organizację konferencji i innych opłat,
 2. finansowanie działalności statutowej.

§ 3

W ramach zwiększonych środków na wypłatę wynagrodzeń pokrywa się potrzeby wynikające z przekroczenia limitu osobowego funduszu płac, z tytułu:

 1. aktualnego stanu zatrudnienia 5.015 tys. zł
 2. wypłat związanych z realizację procesu dydaktycznego w ramach odpłatnych studiów zaocznych i podyplomowych 7.660 tys. zł
 3. wypłat dodatków rektorskich 2.020 tys. zł
 4. jednorazowej podwyższonej wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników wg zasad określonych w § 4 830 tys. zł.

§ 4

Jednorazową podwyższoną wypłatę wynagrodzeń dokona się w formie wypłaty jednorazowego dodatku rektorskiego w wysokości 310 zł dla pracowników pełnozatrudnionych, a dla pozostałych proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Wypłata dla nauczycieli akademickich nastąpi razem z wynagrodzeniem za grudzień br., a dla pracowników nie będących nauczycielami razem z wynagrodzeniem za listopad br.

§ 5

Jednorazowy dodatek rektorski przysługuje w wysokości ustalonej w § 4 pracownikom zatrudnionym w UMK co najmniej od 1 X 1999 r. i pozostających w stosunku pracy do końca 1999 r. Obowiązek pozostawania w stosunku pracy do końca br. nie d otyczy pracowników przechodzących w IV kwartale 1999 r. na emeryturę lub rentę.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 listopada 1999 r.

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

 

94

ZARZĄDZENIE Nr  38

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 23 listopada 1999 r.

w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych UMK ds. Nauczycieli Akademickich.

Na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr  65, poz. 385 z późn. zmianami)

p o w o ł u j ę

na Rzeczników Dyscyplinarnych UMK ds. Nauczycieli Akademickich

prof. dr hab. Władysława Bojarskiego

prof. dr hab. Andrzeja Marka

na okres kadencji Komisji tj. na lata 1999-2002.

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

 

95

ZARZĄDZENIE Nr  39

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 listopada 1999 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr  25 Rektora UMK z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia na studiach dziennych, zaocznych, eksternistycznych i podyplomowych w roku akademickim 1999/2000.

Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uczelni (Dz.U. Nr  84, poz. 380 z późn. zmianami) oraz § 83 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. (z późn. zmianami)

 

z a r z ą d z a   się,   co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr  25 Rektora UMK z dnia 9 czerwca 1999 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 2 w ust. 3 (Wydział Filologiczny) skreśla się w pkt 4 treść dot. filologii germańskiej i filologii romańskiej, zastępując ją następującym tekstem:
  ,,- filologia germańska 600,00 zł 600,00 zł
  - filologia romańska 600,00 zł 600,00 zł''
 2. w § 2 w ust. 5 (Wydział Humanistyczny) skreśla się następujące punkty: 2, 3, 6, 7 i 8 - nadając im nową treść:
  ,,2. Zaoczne Studium Filozofii:
  I, II i III rok 900,00 zł 900,00 zł
  IV rok 870,00 zł 870,00 zł
  V rok 800,00 zł 800,00 zł

  3. Zaoczne Studium Socjologii:
  studia zawodowe licencjackie:
  I rok 1.100,00 zł 1.200,00 zł
  II rok 1.050,00 zł 1.100,00 zł
  III rok 950,00 zł 1.020,00 zł

  dwuletnie uzupełniające magisterskie: I rok 1.250,00 zł 1.250,00 zł
  II rok 1.200,00 zł 1.300,00 zł

  6. Podyplomowe Studium Edukacji Rodzinnej i Wychowania Seksualnego: 850,00 zł 850,00 zł
  7. Podyplomowe Studium Pedagogiki
  Korekcyjno-Kompensacyjnej: 800,00 zł 850,00 zł
  8. Podyplomowe Studium Metod Komputerowych Pedagogiki Szkolnej: 900,00 zł 1.000,00 zł.''

 3. W § 2 ust. 8 (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) skreśla się punkt 2 - nadając nową następującą treść:
  ,,2. studenci II stopnia (st. uzup. magisterskie) 1.750,00 zł 1.750,00 zł''.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od roku akademickiego 1999/2000.

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

96

ZARZĄDZENIE Nr  40

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 listopada 1999 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
na Wydziale Nauk Historycznych.

Na podstawie § 18 ust. 3 w związku z § 9 ust. 5 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a m,   co następuje:

§ 1

Od dnia 1 stycznia 2000 r. w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Nauk Historycznych tworzy się następujące jednostki organizacyjne:

 1. Zakład Informacji Naukowej,
 2. Zakład Bibliotekarstwa, Czytelnictwa i Biblioterapii,
 3. Zakład Książki Dawnej i Współczesnej,
 4. Zakład Wiedzy o Prasie i Pracownię Metod Komputerowych.

§ 2

 1. Zadaniem Zakładu Informacji Naukowej jest prowadzenie działalności dydaktycznej
 2. i naukowo-badawczej z zakresu funkcji informacyjnej biblioteki, zagadnień związanych z tworzeniem i wyszukiwaniem informacji w zautomatyzowanych bazach danych i innych systemach on-line.
 3. Zadaniem Zakładu Bibliotekarstwa, Czytelnictwa i Biblioterapii jest prowadzenie działalności dydaktycznej z zakresu bibliotekarstwa i czytelnictwa.
 4. Zadaniem Zakładu Książki Dawnej i Współczesnej jest prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej z zakresu historii drukarstwa, dziejów bibliotek oraz bibliofilstwa głównie na terenie Pomorza Wschodniego od Średniowiecza do czasów współczesnych.
 5. Zadaniem Zakładu Wiedzy o Prasie jest prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej z szeroko pojętego prasoznawstwa.
 6. Pracownia Metod Komputerowych spełnia funkcje naukowe i dydaktyczne organizując i prowadząc zajęcia dla studentów kierunku bibliotekoznawstwa oraz udostępniając zasoby informacyjne i komputerowe dla potrzeb dydaktyki.

§ 3

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych - w ramach posiadanych środków - na wniosek kierownika Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej dokona obsady osobowej jednostek określonych w § 1 oraz przydzieli pomieszczenia wraz z wyposażeniem.

§ 4

 1. W załączniku Nr  5 do zarządzenia Nr  12 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 26 lipca 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Nauk Historycznych w części dotyczącej Katedry Bibliotekoznawstwa i&nbs p;Informac ji Naukowej dopisuje się:
  1. Zakład Informacji Naukowej,
  2. Zakład Bibliotekarstwa, Czytelnictwa i Biblioterapii,
  3. Zakład Książki Dawnej i Współczesnej,
  4. Zakład Wiedzy o Prasie
  5. Pracownię Metod Komputerowych.
 2. W załączniku Nr  1 do zarządzenia Nr  47 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolem literowym oraz przyporządkowanym ko dem księgowym - w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej dopisuje się:
  1. Zakład Informacji Naukowej: skrót lit. - ZIN, kod księg. - 1145,
  2. Zakład Bibliotekarstwa, Czytelnictwa i Biblioterapii: skrót lit. - ZBCB, kod księg. - 1146,
  3. Zakład Książki Dawnej i Współczesnej: skrót lit. - ZKDiW, kod księg. - 1147,
  4. Zakład Wiedzy o Prasie: skrót lit. - ZWoP, kod księg. - 1148
  5. Pracownię Metod Komputerowych: skrót lit. - KPrMK, kod księg. - 1149.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 listopada 1999 r.

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

 

97

ZARZĄDZENIE Nr  41

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 29 listopada 1999 r.

w sprawie utworzenia Zakładu Prawa Morskiego w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji.

Na podstawie § 18 ust. 3 w związku z § 9 ust. 5 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a m,   co następuje:

§ 1

 1. Od dnia 1 stycznia 2000 r. w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji tworzy się Zakład Prawa Morskiego, zwany dalej ,,zakładem''.
 2. Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej z zakresu prawa morskiego.
 3. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji przydzieli - w ramach posiadanych środków - zakładowi pomieszczenia wraz z wyposażeniem oraz na wniosek Kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego dokona obsady osobowej zakładu.

§ 2

 1. W załączniku Nr  3 (schemat organizacyjny Wydziału Prawa i Administracji) do zarządzenia Nr 11 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 17 lipca 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Prawa i Admi nistr acji (zmieniony komunikatem Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 30 grudnia 1998 r.) dopisuje się w kolejności po Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego ,,Zakład Prawa Morskiego'' z podległością służbowo-organizacyjną w/wymienionej Katedrze.
 2. W załączniku Nr  1 do zarządzenia Nr  47 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolem literowym oraz przyporządkowanym kodem księgowym - w części dotyczącej Wydziału Prawa i Administracji w kolejności po Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego dopisuje się:
,,Zakład Prawa Morskiego - skrót lit.: ZPM, kod księgowy - 4040''.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 1999 r.

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

98

ZARZĄDZENIE Nr  42

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 listopada 1999 r.

w sprawie utworzenia Pracowni Badań Emigracji w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym.

Na podstawie § 18 ust. 3 w związku z § 8 ust. 5 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a m,   co następuje:

§ 1

 1. Od dnia 1 stycznia 2000 r. w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym tworzy się Pracownię Badań Emigracji, zwaną ,,pracownią'' będącą jednostką organizacyjną Instytutu Literatury Polskiej.
 2. Zadaniem pracowni jest prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej nad współczesną emigracją niepodległościową oraz instytucjami i osobami prywatnymi mieszkającymi lub mającymi swoją siedzibę za granicą.
 3. Dyrektor Instytutu Literatury Polskiej - w ramach posiadanych środków - dokona obsady osobowej pracowni oraz przydzieli pomieszczenia wraz z wyposażeniem.

§ 2

W zarządzeniu Nr  2 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 30 marca 1999 r. oraz w zarządzeniu Nr  7 Dyrektora Administracji Uniwersytetu z dnia 1 września 1999 r. w sprawie zmiany załącznika Nr  1 do zarządz enia Nr  47 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 1998 r.

w sprawie wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolem literowym oraz przyporządkowanym kodem księgowym w części dotyczącej Instytutu Literatury Polskiej dopisuje się:

,,Pracownia Badań Emigracji - skrót lit.: PrBEm, kod księgowy - 1244.''

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 1999 r.

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

99

ZARZĄDZENIE Nr  43

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 2 grudnia 1999 r.

w sprawie przekształcenia Pracowni Filozofii Polityki w Zakład Filozofii Polityki w Instytucie Filozofii
na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a m,   co następuje:

§ 1

 1. Z dniem 1 stycznia 2000 r. przekształca się Pracownię Filozofii Polityki w Zakład Filozofii Polityki zwany dalej ,,zakładem'' będący jednostką organizacyjną Instytutu Filozofii Wydziału Humanistycznego.
 2. Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowo badawczej w zakresie filozofii polityki w ujęciu historycznym jak również systematyczno-problemowym.

§ 2

Dyrektor Instytutu Filozofii przydzieli zakładowi, będące w dyspozycji Instytutu pomieszczenia wraz z wyposażeniem oraz zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych etatów.

§ 3

 1. W komunikacie Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 30 grudnia 1998 r. dot. nowych schematów organizacyjnych jednostek Uniwersytetu (B.Pr. Nr  6, poz. 84 z 1998 r.), w części dotyczącej załącznika Nr  12 do zarz ądzenia Nr  18 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 15 listopada 1995 r. skreśla się Pracownię Filozofii Polityki i w to miejsce wpisuje się ,,Zakład Filozofii Polityki,,.
 2. W załączniku Nr  1 do zarządzenia Nr  47 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolem liczbowym oraz przyporządkowanym ko dem k sięgowym (B.Pr. Nr  6 poz. 76 z 1998 r.) w części dotyczącej Instytutu Filozofii skreśla się Pracownię Filozofii Polityki wpisując w to miejsce:
  ,,Zakład Filozofii Polityki skrót lit.: ZFfP, kod księg. - 1073.''
 3. Traci moc zarządzenie Nr  6 Rektora UMK z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie utworzenia Pracowni Filozofii Polityki w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym (B.Pr. Nr  1, poz. 7).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 1999 r.

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

100

ZARZĄDZENIE Nr 44

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 2 grudnia 1999 r.

w sprawie utworzenia Zakładu Literatur Romańskich oraz Zakładu Języków Romańskich w Katedrze Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym.

Na podstawie § 18 ust. 3 w związku z § 7 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a m,   co następuje:

§ 1

Od dnia 1 stycznia 2000 r. tworzy się Zakład Literatur Romańskich i Zakład Języków Romańskich jako jednostki organizacyjne Katedry Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym.

§ 2

 1. Zadaniem Zakładu Literatur Romańskich jest prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie literatur romańskich.
 2. Zadaniem Zakładu Języków Romańskich jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie języków romańskich.

§ 3

Dziekan Wydziału Filologicznego, na wniosek kierownika Katedry Filologii Romańskiej, ustali obsady osobowe Zakładu Literatur Romańskich i Zakładu Języków Romańskich

oraz przydzieli pomieszczenia wraz z wyposażeniem w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 4

 1. W załączniku nr 12 do zarządzenia nr 18 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie schematu organizacyjnego Wydziału Humanistycznego w części dotyczącej Katedry Filologii Romańskiej dopisuje się Zakład Literatu r Romańskich oraz Zakład Języków Romańskich.
 2. Dział Organizacji do dnia 31 stycznia 2000 r. przygotuje nowe schematy organizacyjne Wydziału Filologicznego i Wydziału Humanistycznego uwzględniające uchwałę Senatu UMK z dnia 26 stycznia 1999 r. (B. Pr. Nr 1, poz. 3) w sprawie ut worzenia Wydziału Filologicznego, jak również niniejsze zarządzenie.
 3. W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 47 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolem literowym oraz podporządkowanym kodem księgowym - do jednostek organizacyjnych Katedry Filologii Romańskiej dopisuje się:
  1. Zakład Literatur Romańskich: skrót lit. - ZLRom, kod księg. - 1241,
  2. Zakład Języków Romańskich: skrót lit. - ZJRom, kod księg. - 1242.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 1999 r.

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

 

101

ZARZĄDZENIE Nr 45

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 10 grudnia 1999 r.

w sprawie utworzenia Biura Promocji i Dystrybucji Wydawnictw Naukowych UMK.

Na podstawie § 18 ust. 6 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1

 1. Tworzy się Biuro Promocji i Dystrybucji Wydawnictw Naukowych UMK, zwane dalej ,,Biurem''.
 2. Biuro jest uczelnianą jednostką organizacyjną o charakterze usługowym, podległą służbowo Dyrektorowi Administracyjnemu Uniwersytetu.
 3. Siedziba Biura zlokalizowana jest przy ul. Reja 25 w Toruniu.

§ 2

 1. Zadaniem Biura jest w szczególności:
  1. opracowanie materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących wydawnictw UMK i książek w Uniwersyteckiej Księgarni Naukowej (kontakty z autorami, katalogi, oferty, serwis internetowy, itp.),
  2. opracowanie i realizacja polityki handlowej wydawnictw UMK i Księgarni Naukowej (umowy, kontakty z odbiorcami, sprzedaż wydawnictw UMK),
  3. opracowanie planu targów, wystaw i kiermaszy książek wydawnictw UMK i Księgarni Naukowej,
  4. nadzór nad utrzymaniem profilu Księgarni Naukowej (polityka nabywania tytułów),
  5. organizacja importu książek do Księgarni Naukowej Uniwersytetu.
 2. Szczegółowe zadania oraz zasady funkcjonowania i współpracy Biura z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz jednostkami spoza Uniwersytetu określi regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu.

§ 3

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu w porozumieniu z Kierownikiem Biura ustali skład osobowy Biura i przydzieli pomieszczenia wraz z wyposażeniem - w ramach posiadanych możliwości.

§ 4

 1. W załączniku nr 3 do Statutu UMK - ,,Wykaz jednostek organizacyjnych UMK w Toruniu'' dodaje się część XV ,,Jednostka usługowa - Biuro Promocji i Dystrybucji Wydawnictw Naukowych UMK''.
 2. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 47 rektora UMK z dnia 15 grudnia 1998  r. w sprawie wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolem literowym oraz przyporządkowanym kodem księgowym - dopisuje się odpowiednio: ,,Biuro Promocji i Dystrybucji Wydawnictw Naukowych UMK; skrót lit. - BPiDWN, kod księgowy - 9066.

§ 5

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 16 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 31 października 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji, jednostek ogólnouczelnianych, międzywydziałowych i innych Uniwersytetu (z pó źn. zmianami) d opisuje się ,,Biuro Promocji i Dystrybucji Wydawnictw Naukowych UMK'', jako jednostkę podległą funkcjonalnie Prorektorowi ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni, a służbowo - Dyrektorowi Administracyjnemu Uniwersytetu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

102

ZARZĄDZENIE Nr 46

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 22 grudnia 1999 r.

w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Biologii oraz Podyplomowego Studium Ochrony i Kształtowania Środowiska w Podyplomowe Studium Biologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.

Na podstawie § 18 ust. 3 i § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1

 1. Z dniem 1 stycznia 2000 r. przekształca się Podyplomowe Studium Biologii oraz Podyplomowe Studium Ochrony i Kształtowania Środowiska w Podyplomowe Studium Biologii i Ochrony Środowiska, zwane dalej ,,Studium'' będące jednostką organizacyjną Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.
 2. Uczestnikami Studium mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych.
 3. Celem Studium - które kształcić będzie w cyklach trzysemestralnych - jest poszerzenie i uaktualnienie wiedzy ogólnobiologicznej o najnowsze osiągnięcia z zakresu biologii ogólnej i molekularnej, ekologii, ochrony przyrody i środowiska oraz biofizyki, geografii i chemii środowiskowej niezbędnej w pracy nauczycielskiej, jak również w administracji państwowej związanej z ochroną i kształtowaniem środowiska.

§ 2

 1. Działalnością studium kieruje jego kierownik, powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Zakres działania kierownika studium ustala dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

§ 3

 1. Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi uchwali:
  1. limit przyjęć oraz szczegółowe zasady rekrutacji,
  2. plan i program studiów,
  3. formę zaliczania zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4. formę zaliczenia studiów.
 2. Za prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych będą pobierane opłaty zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Rektora UMK z dnia 10 marca 1993 roku w sprawie zasad ustalania odpłatności za prowadzenie studiów podyplomowych i kursó w specjalnych oraz zasad dysponowania środkami finansowymi uzyskanymi z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i kursach specjalnych (z późn. zmianami).

§ 4

 1. Absolwenci studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Rejestr wydawanych świadectw oraz pełną dokumentację związaną z przebiegiem studiów prowadzi dziekanat Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

§ 5

Nadzór nad działalnością studium sprawuje dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

§ 6

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 41 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolem literowym oraz przyporządkowanym kodem księgowym skre śla się w części dotyczącej Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi:

,,Podyplomowe Studium Biologii - PdSB - 2054'' i ,,Podyplomowe Studium Ochrony i Kształtowania Środowiska - PdSOchS - 2055'' wpisując w to miejsce:
,,Podyplomowe Studium Biologii i Ochrony Środowiska - PdSBiOchS - 2054''.

§ 7

 1. Traci moc zarządzenie Nr 19 Rektora UMK z dnia 26 września 1984 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Biologii.
 2. Traci moc zarządzenie Nr 15 Rektora UMK z dnia 25 listopada 1985 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Informatyki oraz Podyplomowego Studium Ochrony i Kształtowania Środowiska § 1 ust. 1 pkt. 2.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

103

ZARZĄDZENIE Nr  47

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 23 grudnia 1999 r.

w sprawie uwierzytelniania dokumentów ukończenia studiów oraz ich potwierdzania do obrotu prawnego z zagranicą.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr  65, poz. 385 z późn. zmianami) oraz § 12 i § 14 zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1991 r. (M.P. Nr  15, poz. 98 z późn. zmianami) w sprawie określenia sposobu prowadzenia przez uczelnię przebiegu studiów,

z a r z ą d z a   się,   co następuje:

§ 1

 1. Dyplomy ukończenia studiów wyższych, studiów specjalnych, świadectwa stwierdzające ukończenie studiów podyplomowych, dyplomy nadania stopni naukowych oraz zaświadczenia o ukończeniu studiów zwane dalej ,,dokumentami'', wypełnia pracownik dziekanatu wyznaczony i upoważniony przez dziekana.
 2. Dziekani wydziałów do końca stycznia 2000 r. prześlą do Działu Dydaktyki i Działu Nauki wykaz osób upoważnionych do czynności, o których mowa w ust. 1 wraz ze wzorami ich podpisu oraz imienną pieczątką.

§ 2

 1. Dyplomy, o których mowa w § 1 ust. 1 - poza dyplomami dotyczącymi nadania stopni naukowych - wypisane i ostemplowane przez upoważnionego pracownika dziekanatu przekazywane są do Działu Dydaktyki, który dokonuje szczegółowej weryfikacji i&nbs p;prz edkłada Rektorowi do podpisu.
 2. Dyplomy dotyczące nadania stopni naukowych wypisane i ostemplowane przez upoważnionego pracownika dziekanatu, przekazywane są do Działu Nauki, który po szczegółowej ich weryfikacji przedkłada Rektorowi do podpisu.
 3. Przygotowywanie, wypełnianie oraz uwierzytelnianie odpisów wszystkich dokumentów, o których mowa w § 1ust.1 prowadzi dziekanat (osoba upoważniona do tych czynności przez dziekana).

§ 3

 1. Prorektor ds. Studentów, na wniosek kierownika Działu Dydaktyki upoważni pracownika/pracowników tego działu do potwierdzania dokumentów do obrotu prawnego z zagranicą.
 2. Wykaz upoważnionych osób do czynności, o których mowa w ust. 1 zostaje przesłany do Ministra Edukacji Narodowej.
 3. Minister jest również informowany o każdorazowej zmianie wcześniej upoważnionych osób.

§ 4

Kierownicy jednostek organizacyjnych wymienionych w niniejszym zarządzeniu zobowiązani są do:

 1. zaopatrzenia upoważnionych pracowników w niezbędne pieczęcie i pieczątki,
 2. nadzorowania prawidłowego przebiegu wszystkich czynności związanych z przygotowywaniem, wypisywaniem i uwierzytelnianiem dokumentów.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 1999 r. i ma zastosowanie od 1 stycznia 2000 r.

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

104

ZARZĄDZENIE Nr  48

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 28 grudnia 1999 r.

Nr  48 z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Bibliotecznej na kadencję 1999-2002.

Na podstawie § 38 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a   się,   co następuje:

§ 1

Powołuje się Uniwersytecką Radę Biblioteczną, zwaną dalej ,,Radą'' w następującym składzie:

przewodniczący: prof. dr hab. Włodzimierz Wincławski
członkowie:
dr hab. Krystyna Kamińska, prof. UMK
doc. dr hab. Adam Makowski
dr hab. Jacek Gzella
dr hab. Michał Komoszyński
dr Krzysztof Aleksandrzak
dr Andrzej Anszperger
dr Andrzej Daszkiewicz
dr Jacek Tylicki
dr Mirosław Strzyżewski
mgr Stefan Czaja
dr Tomasz Wolniewicz
mgr Jolanta Szewczak
mgr Magdalena Gołota-Majewska
mgr Maria Jankowska
mgr Iwona Łyczywek

§ 2

 1. Zadania i kompetencje Rady określa § 39 Statutu UMK oraz Rektor.
 2. Kadencja Rady trwa trzy lata i rozpoczyna się 1 stycznia 2000 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

105

ZARZĄDZENIE Nr  49

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 28 grudnia 1999 r.

w sprawie przekształcenia Ośrodka Informacji i Promocji UMK oraz Samodzielnej Sekcji ds. Współpracy z Regionem w Centrum Promocji i Rozwoju UMK.

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

z a r z ą d z a   się,   co następuje:

§ 1

 1. Z dniem 1 stycznia 2000 r. przekształca się następujące jednostki:
  1. Ośrodek Informacji i Promocji UMK oraz
  2. Samodzielną Sekcję ds. Współpracy z Regionem
 2. w Centrum Promocji i Rozwoju UMK, zwane dalej ,,Centrum'', będące ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną podległą Prorektorowi ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni.
 3. Pracownicy przekształconych jednostek, o których mowa w ust. 1 z dniem rozpoczęcia działalności Centrum stają się jego pracownikami wraz z dotychczasowym sprzętem i pomieszczeniami.
 4. Zadaniem Centrum jest w szczególności:
  1. współpraca ze światem zewnętrznym (pozyskiwanie funduszy dla Uczelni z różnych źródeł, tworzenie i aktualizowanie banku danych na temat ofert UMK dla środowiska zewnętrznego, zbierania informacji o sukcesach naukowych i dydaktycznych pr acowników UMK oraz najważniejszych wydarzeniach na Uczelni i nagłaśnianie ich w mediach);
  2. przygotowywanie wydawnictw promocyjnych UMK oraz ich dystrybucja;
  3. promocja UMK wśród kandydatów na studia;
  4. współredagowanie stron UMK w Internecie;
  5. promocja UMK poprzez Stowarzyszenie Absolwentów.

§ 2

Szczegółowe zadania oraz zasady funkcjonowania i współpracy Centrum z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu określi regulamin zatwierdzony przez Senat UMK.

§ 3

 1. Centrum kieruje kierownik powoływany i odwoływany przez Rektora w trybie określonym w §§ 62 i 64 ust. 4 i ust. 5 Statutu UMK.
 2. Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni w porozumieniu z Dyrektorem Administracyjnym Uniwersytetu ustali skład osobowy Centrum i przydzieli pomieszczenia wraz z wyposażeniem.

§ 4

 1. W załączniku Nr  1 do zarządzenia Nr  41 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolem literowym oraz przyporządkowanym ko dem księgowym skreśla się w części dotyczącej administracji Uniwersytetu dwa następujące wiersze
  ,,Samodzielna Sekcja ds. Współpracy z Regionem - skrót literowy SSWR - kod księgowy 551.2,
  Ośrodek Informacji i Promocji UMK - skrót literowy OIiP - kod księgowy 9052''
  wpisując w części dotyczącej jednostek ogólnouczelnianych:
  ,,Centrum Promocji i Rozwoju UMK - skrót literowy: CPiR - kod księgowy: 9052''.
 2. W załączniku Nr  3 do Statutu UMK - ,,Wykaz jednostek organizacyjnych UMK w Toruniu'', dodaje się w części X ,,Jednostki ogólnouczelniane'' dopisuje się w kolejności: ,,Centrum Promocji i Rozwoju UMK''.
 3. W załączniku Nr  35 (schemat organizacyjny administracji Uniwersytetu) do zarządzenia Nr  17 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 31 października 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji uczelnianej skreś la się: Samodzielną Sekcję ds. Współpracy z Regionem i Ośrodek Informacji i Promocji UMK.
 4. W załączniku Nr  1 (jednostki ogólnouczelniane, międzywydziałowe, centra uniwersyteckie i inne) do zarządzenia Nr  16 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 31 października 1995 r. w sprawie struktury organizacyj nej administracyjnej jednostek ogólnouczelnianych, międzywydziałowych i innych Uniwersytetu - dopisuje się ,,Centrum Promocji i Rozwoju UMK''.

§ 5

 1. Traci moc zarządzenie Nr  1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 lutego 1996 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Informacji i Promocji UMK (B.Pr. Nr  2, poz. 13).
 2. Traci moc zarządzenie Nr  1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie utworzenia Samodzielnej Sekcji ds. Współpracy z Regionem (B.Pr. Nr  2, poz. 17).

§ 6

Zarządzenie zostało uchwalone przez Senat na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2000 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2000 r.

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

106

ZARZĄDZENIE Nr  50

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 grudnia 1999 r.

w sprawie utworzenia Zakładu Kriologii i Badań Polarnych w Instytucie Geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a   się,   co następuje:

§ 1

Z dniem 1 stycznia 2000 r. tworzy się Zakład Kriologii i Badań Polarnych, zwany dalej ,,zakładem'' jako jednostkę organizacyjną Instytutu Geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.

§ 2

Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności dydaktyczno-naukowej nad procesami oddziaływania lodu na środowisko przyrodnicze oraz logistyczna opieka nad Stacją Polarną UMK na Spitsbergenie.

§ 3

Dyrektor Instytutu Geografii przydzieli zakładowi, będące w dyspozycji Instytutu pomieszczenia wraz z wyposażeniem oraz zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych etatów.

§ 4

 1. W załączniku Nr  6 (schemat organizacyjny Wydziału BiNoZ) do zarządzenia Nr  4 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Biologii i Nauk o Zie mi w części dotyczącej Instytutu Geografii dopisuje się ,,Zakład Kriologii i Badań Polarnych''.
 2. W załączniku Nr  1 do zarządzenia Nr  47 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolem literowym oraz podporządkowanym kod em ks ięgowym - do jednostek organizacyjnych Instytutu Geografii dopisuje się:
  ,,Zakład Kriologii i Badań Polarnych - skr. lit. - ZKiBP, kod księg. - 2059''

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

107

ZARZĄDZENIE Nr  51

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 31 grudnia 1999 r.

w sprawie trybu powołania oraz zadań Uczelnianej Rady Wydawniczej i Wydziałowych Komisji Wydawniczych.

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

z a r z ą d z a   się,   co następuje:

§ 1

 1. Uczelniana Rada Wydawnicza jest organem opiniodawczym i doradczym Rektora.
 2. Działalność wydawniczą w Uniwersytecie organizuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

§ 2

 1. W skład Uczelnianej Rady Wydawniczej wchodzą:
  1. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - jako przewodniczący
  2. po jednym przedstawicielu z każdego wydziału spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora delegowanym przez dziekana.
 2. Posiedzenia Uczelnianej Rady Wydawniczej zwołuje przewodniczący co najmniej raz na dwa miesiące.

§ 3

 1. Do zadań Uczelnianej Rady Wydawniczej należy w szczególności:
  1. przedstawianie Rektorowi propozycji dotyczących kierunków polityki wydawniczej,
  2. opiniowanie publikacji naukowych i dydaktycznych wstępnie zakwalifikowanych do druku przez Wydziałowe Komisje Wydawnicze,
  3. proponowanie wielkości nakładu publikacji naukowych zakwalifikowanych do druku,
  4. opiniowanie wniosków o granty JM Rektora na pisanie monografii.
 2. Obsługę administracyjną Uczelnianej Rady Wydawniczej zapewnia Dział Wydawnictw.

§ 4

 1. Dziekan wydziału powołuje na okres swojej kadencji Wydziałową Komisję Wydawniczą, określoną dalej skrótem “WKW” w składzie:
  1. przewodniczący - będący nauczycielem akademickim wydziału posiadającym tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
  2. zastępca przewodniczącego - wybrany przez Radę większością głosów, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora,
  3. członkowie w liczbie od 2 do 6, będący nauczycielami akademickimi posiadającymi co najmniej stopień naukowy doktora.
 2. Dziekan zapewnia obsługę administracyjną prac Wydziałowej Komisji Wydawniczej.
 3. Skład WKW:
  1. Wydziału Filologicznego może być powiększony o przedstawicieli Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,
  2. Wydziału Humanistycznego może być powiększony o przedstawiciela Biblioteki Uniwersyteckiej i Studium Pedagogicznego, jeżeli kierownicy tych jednostek organizacyjnych delegują swojego przedstawiciela,
  3. Wydziału Nauk Historycznych może być powiększony o przedstawiciela Archiwum UMK, jeżeli kierownik deleguje swojego przedstawiciela,
  4. Wydziału Matematyki i Informatyki może być powiększony o wspólnego przedstawiciela Uniwersyteckiego Centrum Technologii Sieciowych, Uniwersyteckiego Centrum Komputeryzacji, Środowiskowego Laboratorium Systemów Wieloprocesowych i Centrum Kszt ałcenia Informatycznego delegowanego przez Radę Informatyczną.
 4. Pracownicy jednostek pozawydziałowych wnioski w sprawie publikacji składają bezpośrednio do Uczelnianej Rady Wydawniczej.

§ 5

Do zadań WKW należy:

 1. dokonywanie wstępnej, formalnej oceny prac naukowych i dydaktycznych pracowników Wydziału i jednostek jej podległych, których druk jest finansowany przez UMK, oraz prac finansowanych w ramach grantów;
 2. powoływanie recenzentów; w uzasadnionych przypadkach komisja może uznać za wystarczające recenzje uzyskane w innym trybie; może też podjąć decyzję, że praca nie wymaga recenzji;
 3. proponowanie redaktorów prac zbiorowych (uprzednio zaopiniowanych przez rady instytutów lub kierowników katedr);
 4. przedstawianie Radzie Wydziału do zatwierdzenia redaktorów czasopism i serii wydawniczych (uprzednio zaopiniowanych przez rady instytutów i kierowników katedr);
 5. przedstawianie Radzie Wydziału i Uczelnianej Radzie Wydawniczej stanowiska w sprawie utworzenia nowych serii wydawniczych lub likwidacji istniejących;
 6. składanie Uczelnianej Radzie Wydawniczej dorocznych sprawozdań z działalności WKW.

§ 6

 1. Zebrania Wydziałowej Komisji Wydawniczej odbywają się co najmniej raz w miesiącu i są zwoływane przez przewodniczącego.
 2. Prace zgłaszane do druku składane są przewodniczącemu Wydziałowej Komisji Wydawniczej lub jego zastępcy.
 3. Komisja po uzyskaniu od autora pisemnej odpowiedzi na uwagi zawarte w recenzjach oraz po uznaniu poprawek i zmian dokonanych przez autora, przekazuje pozytywnie zrecenzowane prace wraz z dokumentacją do Uczelnianej Rady Wydawniczej z&nb sp;wn ioskiem o opublikowanie i propozycją wysokości nakładu.
 4. Wniosek o skierowaniu pracy do Uczelnianej Rady Wydawniczej podejmowany jest większością głosów.
 5. Koszty recenzji przed zakwalifikowaniem do druku ponosi jednostka, w której jest zatrudniony autor bądź redaktor tomu. Po pozytywnej decyzji koszty te są refundowane przez Dział Wydawnictw.

§ 7

Zadania wynikające z działalności wydawniczej Uniwersytetu realizuje Dział Wydawnictw.

§ 8

Traci moc Zarządzenie Nr  15 Rektora UMK z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie trybu powołania oraz zadań Rady Wydawniczej.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

108

PISMO OKÓLNE Nr 5

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 16 listopada 1999 r.

w sprawie udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 2000 roku.

 1. Zgodnie z art. 1291 i art. 1297 Kodeksu Pracy oraz § 29 Regulaminu Pracy UMK
 2. w p r o w a d z a   s i ę

  dla pracowników Uniwersytetu, których tygodniowy czas pracy wynosi przeciętnie 42 godziny oraz wszystkich pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej dodatkowe dni wolne od pracy w 2000 roku w następujących terminach:

  8, 29 stycznia
  5, 12, 19, 26 lutego
  4, 11, 18, 25 marca
  8, 22 kwietnia
  2, 20, 27 maja
  3, 10, 17, 24 czerwca
  8, 15, 22, 29 lipca
  12, 19, 26 sierpnia
  2, 9, 16, 23 września
  7, 14, 28 października
  4, 25 listopada
  9, 16, 23, 30 grudnia.
 3. Jeżeli ze sposobu realizowania zadań przez jednostkę organizacyjną nie wynika potrzeba innego rozkładu czasu pracy, pracownicy zatrudnieni w wymiarze 40 i 36 godzin tygodniowo mają wszystkie wolne soboty, z wyjątkiem pracowników zatrudn ionych w Biblio tece Uniwersyteckiej.

Ponadto dodatkowym dniem wolnym od pracy jest 2 maja, którego odpracowanie wyznacza się na dzień 30 września.

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

 

109

PISMO OKÓLNE Nr  6

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 29 grudnia 1999 r.

w sprawie powołania na Wydziale Humanistycznym na kierunku socjologia specjalności - polityka rozwoju obszarów wiejskich Europy.

Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia Nr  14 Rektora UMK z dnia 10 marca 1998 r. w sprawie trybu powoływania specjalności i specjalizacji w ramach kierunków studiów w UMK (B.Pr. Nr  2, poz. 19)

i n f o r m u j ę,  że

w wyniku podjętej uchwały przez Radę Wydziału Humanistycznego z dnia 26 października 1999 r. od 1 października 2000 r. na kierunku socjologia uruchomiona zostanie specjalność:

,,polityka rozwoju obszarów wiejskich Europy''

na dziennych i zaocznych wyższych zawodowych studiach licencjackich (3-letnich).

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz