Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 15 listopada 1999 r.     Nr 8


Poz.:

Treść:

UCHWAŁY SENATU:

 1. z dnia 26 października 1999 r. w sprawie przejęcia przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w wieczyste użytkowanie nieruchomości wraz z budynkiem Gimnazjum Akademickim przy ul. Grunwaldzkiej 3-7 w Toruniu.
 2. z dnia 26 października 1999 r. w sprawie dodatku funkcyjnego dla rektora.
 3. z dnia 26 października 1999 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 1999-2002.
 4. z dnia 26 października 1999 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 1999-2002.
 5. z dnia 26 października 1999 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 1999-2002.
 6. z dnia 26 października 1999 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 1999-2002.
 7. z dnia 26 października 1999 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 1999-2002.

ZARZĄDZENIA REKTORA:

 1. Nr 35 z dnia 20 października 1999 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za godziny dydaktyczne zlecone w formie umowy o dzieło/zlecenie.
 2. Nr 36 z dnia 22 października 1999 r. w sprawie określenia sposobu rozliczania studentów, absolwentów i słuchaczy studiów doktoranckich z zakończenia studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
 3. Nr 37 z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie powołania składu Rady Wydawniczej Uniwersytetu na kadencję 1999-2002.

ZARZĄDZENIA DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

 1. Nr 10 z dnia 21 października 1999 r. w sprawie komisji inwentaryzacyjnej sprzętu obrony cywilnej.
 2. Nr 11 z dnia 4 listopada 1999 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym (B. Pr. Nr 2, poz. 18).

KOMUNIKAT DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

 1. z dnia 2 listopada 1999 r. w sprawie zmiany stawek za 1 kilometr przebiegu samochodów osobowych używanych do celów służbowych, nie będących własnością Uniwersytetu.


 

 

78

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 października 1999 r.

w sprawie przejęcia przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w wieczyste użytkowanie nieruchomości wraz z budynkiem Gimnazjum Akademickim przy ul. Grunwaldzkiej 3-7 w Toruniu.

Na podstawie § 26 ust. 1 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. (z późn. zmianami)

S e n a t

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 26 października 1999 r. sprawy nieodpłatnego przejęcia w wieczyste użytkowanie nieruchomości wraz z Gimnazjum Akademickim przy ul. Grunwaldzkiej 3-7 w Toruni u

wyraża zgodę

na nieodpłatne przejęcie w wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej 3-7 (oznaczonej jako działki numer 137, 148 i 120 o łącznej powierzchni 2.53.80 ha, zapisanej w księdze wieczystej Kw nr 41479) oraz przyjęcie darowizny posadowionego na niej budynku Gimnazjum Akademickiego.

S e n a t     upoważnia

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

do protokolarnego przejęcia obiektów wraz z wyposażeniem Gimnazjum Akademickiego i podejmowania dalszych niezbędnych działań w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w przedmiotowej sprawie.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

 

79

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 października 1999 r.

w sprawie zwiększenia dodatku funkcyjnego dla rektora.

Na podstawie § 10 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 68, poz. 297 z późn. zmianami)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1

Wykorzystując środki finansowe uzyskane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika z innych źródeł niż środki i dotacje otrzymane z budżetu państwa, Senat UMK zwiększa - na okres od 1 września 1999 r. do 31 sierpnia 2002 r. - dodatek funkcyjny rektora o kwotę równą dodatkowi funkcyjnemu przyznanemu przez Ministra Edukacji Narodowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.

P r o r e k t o r

ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prof. dr hab. Marek Zaidlewicz

 

 

 

80

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 października 1999 r.

w sprawie powołania Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 1999-2002.

Na podstawie § 70 ust. 4 pkt 1 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn.zmianami

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się Komisję Oceniającą Uniwersytetu, zwaną dalej “komisją”, jako stałą komisję Uniwersytetu.
 2. Komisję powołuje się na czas trwania kadencji organów Uniwersytetu tj. na lata 1999-2002.

§ 2

W skład komisji wchodzą:

 1. Prorektor ds. Kształcenia
  dr hab. Czesław Łapicz, prof. UMK - jako przewodniczący
 2. oraz stali członkowie:
  z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi - prof. dr hab. Renata Bednarek,
  z Wydziału Chemii - prof. dr hab. Bogusław Buszewski,
  z Wydziału Filologicznego - prof. dr hab. Witold Wróblewski,
  z Wydziału Fizyki i Astronomii - prof. dr hab. Stanisław Dembiński,
  z Wydziału Humanistycznego - prof. dr hab. Mirosław Żelazny,
  z Wydziału Matematyki i Informatyki - dr hab. Brunon Kamiński, prof. UMK
  z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - prof. dr hab. Zbigniew Cieśliński,
  z Wydziału Nauk Historycznych - prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski,
  z Wydziału Prawa i Administracji - prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski,
  z Wydziału Sztuk Pięknych - prof. art. mal. Krzysztof Cander,
 3. niestali członkowie, reprezentujący jednostki organizacyjne nie wchodzące w skład wydziałów:
  z Biblioteki Uniwersyteckiej - mgr Stefan Czaja,
  ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - mgr Bożena Lubińska,
  ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - mgr Wojciech Grześkiewicz,
  z Ośrodka Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Française - mgr Irena Kruszka,
  ze Studium Pedagogicznego - dr Jan Lachowicz.

§ 3

Stali członkowie komisji, na wniosek przewodniczącego wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego komisji.

§ 4

W posiedzeniach komisji uczestniczą stali członkowie oraz ci spośród członków niestałych, którzy reprezentują jednostkę organizacyjną, której nauczyciele akademiccy są oceniani na tym posiedzeniu.

§ 5

 1. Komisja ustala ocenę w drodze głosowania.
 2. Do sposobu głosowania i ustalania jego wyników ma zastosowanie § 44 Statutu UMK.
 3. Niestały członek komisji, którego dotyczy głosowanie, nie bierze w nim udziału; jest on uwzględniany przy ustalaniu quorum, lecz pomijany przy obliczaniu wyników głosowania.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 października 1999 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

 

81

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 października 1999 r.

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 1999-2002.

Na podstawie § 70 ust. 4 pkt 2 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

Senat   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się Odwoławczą Komisję Oceniającą Uniwersytetu, zwaną dalej “komisją”, jako stałą komisję Uniwersytetu.
 2. Komisję powołuje się na czas trwania kadencji organów Uniwersytetu tj. na lata 1999-2002.

§ 2

W skład komisji wchodzą:

 1. Rektor UMK - prof. dr hab. Jan Kopcewicz - jako przewodniczący,
 2. oraz członkowie:
  z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi - prof. dr hab. Guido Kriesel,
  z Wydziału Chemii - prof. dr hab. Michał Rozwadowski,
  z Wydziału Filologicznego - dr hab. Włodzimierz Appel, prof. UMK
  z Wydziału Fizyki i Astronomii - prof. dr hab. Stanisław Chwirot,
  z Wydziału Humanistycznego - ks. dr hab. Jerzy Bagrowicz, prof. UMK
  z Wydziału Matematyki i Informatyki - prof. dr hab. Stanisław Balcerzyk,
  z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - prof. dr hab. Jan Głuchowski,
  z Wydziału Nauk Historycznych - prof. dr hab. Antoni Czacharowski,
  z Wydziału Prawa i Administracji - prof. dr hab. Marian Filar,
  z Wydziału Sztuk Pięknych - art. graf. Józef Słobosz, prof. UMK.

§ 3

Członkowie komisji, na wniosek przewodniczącego, wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego komisji.

§ 4

 1. Komisja ustala ocenę w drodze głosowania.
 2. Do sposobu głosowania i ustalania jego wyników ma zastosowanie § 44 Statutu UMK.
 3. Niestały członek komisji, którego dotyczy głosowanie, nie bierze w nim udziału; jest on uwzględniany przy ustalaniu quorum, lecz pomijany przy obliczaniu wyników głosowania.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 października 1999 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

 

82

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 października 1999 r.

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 1999-2002.

Na podstawie § 79 ust. 1 i ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

Senat   u c h w a l a, co następuje:

§ 1

 1. W wyniku dokonanych wyborów przez właściwe Rady Wydziałów, powołuje się Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli Akademickich, zwaną dalej “komisją”, jako stałą komisję Uniwersytetu.
 2. Komisję powołuje się na czas trwania kadencji organów Uniwersytetu tj. na lata 1999-2002.

§ 2

W skład komisji wchodzą:

z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
prof. dr hab. Mirosława Ceynowa-Giełdon,
prof. dr hab. Jadwiga Gniot-Szulżycka,

z Wydziału Chemii
prof. dr hab. Gerard Rychlicki,
prof. dr hab. Mieczysław Trypuć,

z Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marian Bybluk,
dr hab. Witold Stefański, prof. UMK

z Wydziału Fizyki i Astronomii
prof. dr hab. Andrzej Bączyński,
prof. dr hab. Jacek Krełowski,

z Wydziału Humanistycznego
prof. dr hab. Piotr Hűbner,
prof. dr hab. Jerzy Perzanowski,

z Wydziału Matematyki i Informatyki
dr hab. Andrzej Tyc, prof. UMK
dr Andrzej Rozkosz,

z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
prof. dr hab. Piotr Jaworowski,
dr Zdzisław Markuszewski,

z Wydziału Nauk Historycznych
prof. dr hab. Stanisław Alexandrowicz,
dr hab. Grażyna Gzella,

z Wydziału Prawa i Administracji
prof. dr hab. Andrzej Borodo,
dr hab. Błażej Wierzbowski, prof. UMK

z Wydziału Sztuk Pięknych
art. mal. Jan Pręgowski, prof. UMK
art. graf. Edward Saliński, prof. UMK

§ 3

Senat dokonał wyboru - spośród członków komisji przewodniczącego i jego zastępcy.

Przewodniczącym został wybrany - dr hab. Błażej Wierzbowski, prof. UMK
a zastępcą przewodniczącego - prof. dr hab. Stanisław Alexandrowicz

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 października 1999 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

83

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 października 1999 r.

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 1999-2002.

Na podstawie § 88 ust. 2 pkt 1 i 2 i ust. 6 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

Senat   u c h w a l a, co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się Komisję Dyscyplinarną dla Studentów, zwaną dalej ,,komisją'', jako stałą komisję Uniwersytetu.
 2. Kadencja komisji trwa trzy lata i rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2000 r.

§ 2

W skład komisji wchodzą:

z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
- dr hab. Rajmund Przybylak,
- stud. Łukasz Cichocki

z Wydziału Chemii
- dr Ewa Kita,
- stud. Paweł Adamczyk

z Wydziału Filologicznego
- dr Anna Kościołek,
- stud. Krystyna Sobańska

z Wydziału Fizyki i Astronomii
- doc. dr hab. Adam Makowski,
- stud. Monika Jagodzińska

z Wydziału Humanistycznego
- prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski,
- stud. Katarzyna Rogowska

z Wydziału Matematyki i Informatyki
- dr hab. Andrzej Nowicki, prof. UMK
- stud. Marek Kozłowski

z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
- dr Kazimierz Skrzydlewski,
- stud. Michał Gardziejewski

z Wydziału Nauk Historycznych
- dr hab. Danuta Musiał,
- stud. Przemysław Purzycki

z Wydziału Prawa i Administracji
- dr hab. Krystyna Kamińska, prof. UMK,
- stud. Andrzej Kopyciński

z Wydziału Sztuk Pięknych
- art.graf. II0 Wiesław Smużny,
- stud. Kamila Wilnowicz

§ 3

Senat dokonał wyboru - spośród członków komisji przewodniczącego i jego zastępcy.

Przewodniczącym został wybrany: prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski
a zastępcą przewodniczącego: dr hab. Krystyna Kamińska, prof. UMK.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

 

84

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 października 1999 r.

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 1999-2002.

Na podstawie § 88 ust. 3 i ust. 6 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

Senat   u c h w a l a, co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Studentów, zwaną dalej ,,komisją'', jako stałą komisję Senatu Uniwersytetu.
 2. Kadencja komisji trwa trzy lata i rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2000 r.

§ 2

W skład komisji wchodzą:

z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi

- dr hab. Lech Jacuński, prof. UMK
- stud. Andrzej Daszczyński

z Wydziału Chemii

- dr hab. Wojciech Czerwiński,
- stud. Szymon Suś

z Wydziału Filologicznego

- mgr Andrzej Moroz,
- stud. Ewa Niemyjska

z Wydziału Fizyki i Astronomii

- prof. dr hab. Józef S. Kwiatkowski
- stud. Anna Olkiewicz

z Wydziału Humanistycznego

- dr hab. Krzysztof Piątek, prof. UMK
- stud. Maciej Podstawczyński

z Wydziału Matematyki i Informatyki

- dr hab. Leszek Słomiński, prof. UMK
- stud. Wojciech Szczerba

z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

- dr hab. Leszek Nieżurawski, prof. UMK
- stud. Remigiusz Najberg

z Wydziału Nauk Historycznych

- prof. dr hab. Andrzej Nowakowski,
- stud. Maciej Wojtacki

z Wydziału Prawa i Administracji

- dr hab. Mariusz Kulicki, prof. UMK,
- stud. Wojciech Gudański

z Wydziału Sztuk Pięknych

- dr II0 Bogumiła Rouba, prof. UMK
- stud. Katarzyna Pranke.

§ 3

Senat dokonał wyboru - spośród członków komisji przewodniczącego i jego zastępcy.

Przewodniczącym został wybrany: dr hab. Mariusz Kulicki, prof. UMK
a zastępcą przewodniczącego: prof. dr hab. Andrzej Nowakowski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

 

85

ZARZĄDZENIE Nr 35

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 20 października 1999 r.

w sprawie wysokości wynagrodzenia za godziny dydaktyczne zlecone w formie umowy o dzieło/zlecenie.

Na podstawie § 27 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. (z późn. zmianami)

z a r z ą d z a   się,   co następuje:

§ 1

Ustala się stawki wynagrodzenia za godziny zlecone w formie umowy o dzieło dla pracowników:

 1. posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego 45 zł
 2. posiadających stopień naukowy doktora 35 zł
 3. z tytułem zawodowym magistra 25 zł.

§ 2

Ustala się następujące stawki dla osób, o których mowa w § 1 za:

 1. recenzowanie pracy dyplomowej i magisterskiej - w formie ryczałtu, w wysokości 40,- zł za 1 pracę (umowa o dzieło),
 2. przeprowadzenie egzaminów kursowych, bez egzaminów poprawkowych - w formie ryczałtu, w wysokości 65,- za każde 10 osób przepytanych (umowa zlecenie),
 3. sprawowanie opieki nad pracą magisterską, która uzyskała pozytywne oceny - w formie ryczałtu, w wysokości 160,- zł za każdą pracę (umowa zlecenie),
 4. sprawowanie opieki nad pracą licencjacką, która uzyskała pozytywne oceny - w formie ryczałtu, w wysokości 110,- zł za każdą pracę (umowa zlecenie).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od początku roku akademickiego 1999/2000.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

 

86

ZARZĄDZENIE Nr 36

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 22 października 1999 r.

w sprawie określenia sposobu rozliczania studentów, absolwentów i słuchaczy studiów doktoranckich z zakończenia studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami)

z a r z ą d z a   się,   co następuje:

§ 1

 1. Studenci, którzy zostali skreśleni z listy studentów studiów dziennych lub zaocznych, przed otrzymaniem zwrotu dokumentów, zobowiązani są do złożenia w dziekanacie karty obiegowej.
 2. W karcie obiegowej studentów wszystkich wydziałów musi być zamieszczona następująca pozycja:
 3. ,,Wojewódzka Bilblioteka Publiczna i Książnica Miejska, Toruń ul. Słowackiego 8''

  natomiast w karcie obiegowej studentów wydziałów:

  1. Nauk Historycznych,
  2. Filologicznego,
  3. Humanistycznego
  dodatkowo pozycja: ,,Biblioteka Pedagogiczna, Toruń ul. Jęczmienna 23''.
 4. Treść pkt 1 i 2 ma zastosowanie odpowiednio do absolwentów UMK i słuchaczy studiów doktoranckich.

§ 2

Pozostała treść karty obiegowej winna być dostosowana do specyfiki kierunku i rodzaju studiów - w tym zakresie decyzję podejmuje dziekan wydziału.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od roku akademickiego 1999/2000.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

 

87

ZARZĄDZENIE Nr 37

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 3 listopada 1999 r.

w sprawie powołania składu Rady Wydawniczej Uniwersytetu na kadencję 1999-2002.

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami, zarządzenia Nr 15 Rektora UMK z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie trybu powołania oraz zadań Rady Wydawniczej i Wydziałowych Komisji Wydawniczych (B.Pr. Nr 5, poz. 43)

z a r z ą d z a   się,   co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się Radę Wydawniczą Uniwersytetu zwaną dalej ,,radą'' w następującym składzie:

 2. przewodniczący: prof. dr hab. Marek Zaidlewicz
  członkowie: prof. dr hab. Adam Jakubowski
  prof. dr hab. Guido Kriesel
  prof. dr hab. Irena Sawicka
  dr hab. Piotr Malinowski, prof. UMK
  dr hab. Tadeusz Marszałek, prof. UMK
  dr hab. Jan Pakulski, prof. UMK
  dr hab. Barbara Polszakiewicz, prof. UMK
  dr hab. Włodzimierz Tyburski, prof. UMK
  dr hab. Tadeusz Wasilewski
  dr Michał Woźniak.
 3. Ponadto w skład rady dodatkowo wchodzą - jako niestali członkowie: mgr Tomasz Zekin-Kompanowski - Uniwersytecka Księgarnia Naukowa
  mgr Feliksa Kwiecińska - Dział Wydawnictw
  mgr Mirosława Szprenglewska - Dział Wydawnictw.

§ 2

 1. Zadania rady określa § 3 zarządzenia Nr 15 Rektora UMK z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie trybu powołania oraz zadań Rady Wydawniczej i Wydziałowych Komisji Wydawniczych (B.Pr. Nr 5, poz. 43).
 2. Kadencja rady trwa trzy lata (§ 57 ust. 1 Statutu UMK) i kończy się 31 sierpnia 2002 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od roku akademickiego 1999/2000.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

 

88

ZARZĄDZENIE Nr 10

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 21 października 1999 roku.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej sprzętu obrony cywilnej.

W celu przeprowadzenia okresowych prac związanych z inwentaryzacją, wybrakowaniem i przeklasyfikowaniem sprzętu obrony cywilnej stanowiącego etatowe wyposażenie formacji OC UMK

z a r z ą d z a m,   co następuje:

 1. Powołuję się komisję inwentaryzacyjną w składzie:

 2. przewodniczący: płk rez. mgr Kazimierz Jabłoński
  członkowie: ppłk rez. mgr Janusz Kosma
  ppłk dypl. rez. Zbigniew Kowalski
 3. Komisja sporządzi protokół z przeprowadzonych prac i w terminie siedmiu dni od ich zakończenia przedstawi mi odnośny protokół do zatwierdzenia.
 4. Komisja w swojej pracy kieruje się odpowiednimi postanowieniami zawartymi w zarządzeniach Szefa Obrony Cywilnej - Prezydenta Miasta Torunia i instrukcjach o gospodarowaniu sprzętem obrony cywilnej.

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

Dr Stefan Nielek

 

 

89

ZARZĄDZENIE Nr 11

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 4 listopada 1999 r.

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym (B.Pr. Nr 2, poz. 18).

Na podstawie § 9 ust. 1 i § 12 ust. 1 uchwały Nr 44 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1990 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej (M.P. Nr 14, poz. 109 z późn. zmianami) w związku z § 91 ust. 2 pkt 2 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. (z późn. zmianami) oraz § 4 ust. 2 zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. (z późn. zmianami) - B.Pr. Nr 2, poz. 18

z a r z ą d z a   się,   co następuje:

§ 1

W załączniku nr 2 (tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników szkół wyższych, jednostek i zakładów budżetowych, podległych i nadzorowanych przez MEN) do zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. (B.Pr. Nr 2, poz. 18) wprowadza się następującą zmianę:

Pozycję nr 53 (,,Malarz budowlany i pomoc'') zawartą w wyżej wymienionej tabeli norm rozszerza się o następującą treść:

,,o - ubranie robocze ocieplane - na okres 3-ch sezonów zimowych''.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 1999 r.

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

Dr Stefan Nielek

 

 

90

KOMUNIKAT

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 2 listopada 1999 r.

w sprawie zmiany stawek za 1 kilometr przebiegu samochodów osobowych używanych do celów służbowych,
nie będących własnością Uniwersytetu.

Na podstawie § 3 ust. 2 Zarządzenia Nr 18 Rektora UMK z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością Uniwersytetu (B.Pr. Nr 3, poz. 25) w związku z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 1999 r. (M.P. nr 33, poz. 519)

o g ł a s z a się,   co następuje:

W związku ze wzrostem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w III kwartale 1999 r. w stosunku do II kwartału 1999 r. o 0,9 %, stawki za 1 kilometr przebiegu obowiązuje od 2 listopada 1999 r. wynoszą:

 1. dla samochodów o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,3859 zł
 2. dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,6186 zł.

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

Dr Stefan Nielek