Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 15 października 1999 r.     Nr 7


Poz.:

Treść:

UCHWAŁY SENATU:

 1. z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów UMK.
 2. z dnia 21 września 1999 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu na kadencję 1999-2002.
 3. z dnia 21 września 1999 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Uniwersytetu na kadencję 1999-2002.
 4. z dnia 21 września 1999 r. w sprawie sprzedaży mieszkań zakładowych w Piwnicach i Koniczynce stanowiących własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 

ZARZĄDZENIA REKTORA:

 1. Nr 33 z dnia 28 września 1999 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zamówień Publicznych.
 2. Nr 34 z dnia 28 września 1999 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 25 Rektora UMK z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia na studiach dziennych, zaocznych, eksternistycznych i podyplomowych w roku akademick im 1999/2000.

PISMO OKÓLNE REKTORA:

 1. Nr 4 z dnia 1 września 1999 r. w sprawie urzędowania, podziału kompetencji oraz podległości funkcjonalno-służbowej jednostek organizacyjnych prorektorów UMK na kadencję 1999-2002.

ZARZĄDZENIA DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

 1. Nr 7 z dnia 1 września 1999 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 47 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolem l iterowym oraz przyporządkowanym kodem księgowym (MPK).
 2. Nr 8 z dnia 15 września 1999 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 3 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 31 marca 1999 r. - Instrukcja Inwentaryzacyjna “wykaz pól spisowych”.
 3. Nr 9 z dnia 17 września 1999 r. w sprawie opłat za wynajem Auli UMK na rok akademicki 1999/2002.


 

 

68

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 21 września 1999 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Studiów UMK.

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami)

 

S e n a t   u c h w a l a, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Studiów UMK obowiązującym w Uniwersytecie od dnia 1 października 1998 r. (zmiana - uchwała Senatu UMK z dnia 30 marca 1999 r. B. Pr. Nr 3, poz. 28) wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  “Ukończenie studiów magisterskich następuje po przyjęciu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego z wynikiem co najmniej dostatecznym. Na studiach zawodowych - po przyjęciu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku.”

 2. skreśla się w § 51 w ust. 2 - pkt “b”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1. października 2000 r.. Studentów trzeciego roku studiów zawodowych uchwała ta obowiązuje od roku akademickiego 1999/2000.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

 

69

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 21 września 1999 r.

w sprawie powołania Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu
na kadencję 1999-2002.

 

Na podstawie § 25 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami w związku z § 7 pkt 2 i § 4 ust. 2 Zarządzenia Nr 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1991 roku w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauc zycielom akademickim (Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 2)

 

S e n a t u c h w a l a, co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się Komisję ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu zwaną dalej “komisją”, jako komisję senacką.
 2. Komisję powołuje się na czas trwania kadencji Senatu UMK.

§ 2

 1. W skład komisji wchodzą:
  1. Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni - prof. dr hab. Janusz Małłek - jako przewodniczący
  2. oraz członkowie:
   z Wydziału Nauk Biologii i Nauk o Ziemi - prof. dr hab. Andrzej Tretyn
   z Wydziału Chemii - dr hab. Józef Ceynowa, prof. UMK
   z Wydziału Filologicznego - dr hab. Adam Bednarek
   z Wydziału Fizyki i Astronomii - prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch
   z Wydziału Humanistycznego - prof. dr hab. Ryszard Borowicz
   z Wydziału Matematyki i Informatyki - prof. dr hab. Adam Jakubowski
   z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - dr hab. Jerzy W. Wiśniewski, prof. UMK
   z Wydziału Nauk Historycznych - dr hab. Andrzej Radzimiński, prof. UMK
   z Wydziału Prawa i Administracji - dr hab. Zbigniew Witkowski, prof. UMK
   z Wydziału Sztuk Pięknych - art. plast. Romuald Drzewiecki, prof. UMK

 2. W posiedzeniach komisji uczestniczy z głosem doradczym po jednym przedstawicielu związku zawodowego działającego w Uniwersytecie.

§ 3

 1. Do zadań komisji należy opiniowanie wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Nagrody Rektora UMK dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu.
 2. Do zasad i trybu pracy komisji mają zastosowanie przepisy zarządzenia Nr 14 Rektora UMK z dnia 5 maja 1995 r. w sprawie regulaminu przyznawania Nagród i Wyróżnień Rektora (B. Pr. Nr 3 z 1995 r., poz. 27).

§ 4

Obsługę biurową komisji zapewni Dział Nauki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 września 1999 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

 

70

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 21 września 1999 r.

w sprawie powołania Komisji Budżetowej Uniwersytetu na kadencję 1999-2002.

Na podstawie § 25 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

Senat   u c h w a l a, co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się Komisję Budżetową Uniwersytetu zwaną dalej “komisją”, jako stałą komisję senacką.
 2. Komisję powołuje się na czas trwania kadencji Senatu UMK.

§ 2

W skład komisji wchodzą:

z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi - prof. dr hab. Andrzej Tretyn
z Wydziału Chemii - prof. dr hab. Antoni Grodzicki
z Wydziału Filologicznego - dr hab. Adam Bednarek
z Wydziału Fizyki i Astronomii - dr hab. Andrzej Kus, prof. UMK
z Wydziału Humanistycznego - prof. dr hab. Roman Schulz
z Wydziału Matematyki i Informatyki - prof. dr hab. Adam Jakubowski
z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - dr hab. Jerzy W. Wiśniewski, prof. UMK
z Wydziału Nauk Historycznych - dr hab. Waldemar Rezmer, prof. UMK
z Wydziału Prawa i Administracji - dr hab. Zbigniew Witkowski, prof. UMK
z Wydziału Sztuk Pięknych - art. mal. Lech Wolski, prof. UMK

§ 3

Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego komisji.

§ 4

Przewodniczący może zaprosić do udziału w pracach komisji rektora i kwestora.

§ 5

Do zakresu działania komisji należy w szczególności:

 1. opiniowanie projektu rocznego planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu,
 2. opiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
 3. opiniowanie projektów uchwał Senatu dotyczących zgody na:
  1. nabycie lub zbycie przez Uniwersytet nieruchomości oraz środków ruchomych o wartości wyższej niż 1% budżetu Uniwersytetu w danym roku budżetowym,
  2. przyjęcie darowizny, spadku lub zapisu o wartości określonej w pkt a,
  3. przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz na utworzenie fundacji.

§ 6

Obsługę biurową komisji zapewni kwestura.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 września 1999 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

 

71

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 21 września 1999 r.

w sprawie sprzedaży mieszkań zakładowych w Piwnicach i Koniczynce stanowiących własność
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 8 lit. “a” ustawy z dnia 12 września 1990 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) oraz § 26 ust. 1 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. (z późn. zmianami)

S e n a t

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 21 września 1999 r. sprawy sprzedaży mieszkań zakładowych wraz z budynkami gospodarczymi i ogródkami przydomowymi w Piwnicach i Koniczynce

w y r a ż a   z g o d ę

na sprzedaż łącznie 120 mieszkań zakładowych wraz z budynkami gospodarczymi i ogródkami przydomowymi, z których:

 1. 45 mieszkań zlokalizowanych jest w 8-miu budynkach - działka nr 8 w Piwnicach,
 2. 29 mieszkań zlokalizowanych jest w 3-ch budynkach - działka nr 3/1 w Piwnicach,
 3. 2 mieszkania zlokalizowane są w 1-nym budynku - działka nr 11/4 w Piwnicach,
 4. 17 mieszkań zlokalizowanych jest w 6-ciu budynkach - działka nr 1/1 w Koniczynce,
 5. 3 mieszkania zlokalizowane są w 1-nym budynku - działka nr 48/3 w Koniczynce,
 6. 4 mieszkania zlokalizowane są w 1-num budynku - działka nr 44/2 w Koniczynce,
 7. 20 mieszkań zlokalizowanych jest w 3-ch budynkach - działka nr 44/8 w Koniczynce

Sprzedaż w/w mieszkań zostanie przeprowadzona po wycenie ich przez rzeczoznawcę oraz zastosowaniu przepisów obowiązujących przy sprzedaży mieszkań w Agencji Rolnej Skarbu Państwa.

S e n a t   u p o w a ż n i a
Dyrektora Rolniczego Zakładu Doświadczalnego UMK w Piwnicach

do podejmowania niezbędnych działań w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w celu przeprowadzenia sprzedaży mieszkań zakładowych wraz z budynkami gospodarczymi i ogródkami przydomowymi w Piwnicach i Koniczynce.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

 

72

ZARZĄDZENIE Nr 33

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 28 września 1999 r.

w sprawie zmiany w Regulaminie Zamówień Publicznych.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Zamówień Publicznych wprowadzonym w życie zarządzeniem Nr 10 Rektora UMK z dnia 26 stycznia 1999 r., w załączniku nr 2 tego zarządzenia skreśla się dotychczasową treść pkt 8 zastępując ją następującym zapisem w brzmieniu:

“8. Wydział Prawa i Administracji - kierownik administracyjny Wydziału,

lic. Grażyna Łuczkowiak.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1999 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

 

 

73

ZARZĄDZENIE Nr 34

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 28 września 1999 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 25 Rektora UMK z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia na studiach dziennych, zaocznych, eksternistycznych i podyplomowych w roku akademickim 1999/2000.

Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uczelni (Dz. U. Nr 84, poz. 380 z późn. zmianami) oraz § 83 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. (z późn. zmianami)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 25 Rektora UMK z dnia 9 czerwca 1999 r. skreśla się dotychczasową treść § 2 pkt 2, zastępując ją następującym zapisem w brzmieniu:

“2. Wydział Chemii:       1320 zł,       1350 zł.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 1999 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

74

PISMO OKÓLNE Nr 4

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 1 września 1999 r.

w sprawie godzin urzędowania, podziału kompetencji oraz podległości funkcjonalno-służbowej jednostek organizacyjnych prorektorów UMK na kadencję 1999-2002.

Na podstawie § 18 ust. 3 i § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a m, co następuje:

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Prof. dr hab. Marek Zaidlewicz

pokój 201 - Rektorat, ul. Gagarina 11
tel.: (48-56) 611-42-28

Dni i godziny przyjęć:
wtorek - 12.00 - 14.00
czwartek - 13.00 - 15.00

Do zakresu obowiązków Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą należą:

 1. Nadzór nad badaniami naukowymi i działalnością artystyczną.
 2. Sprawy związane z rozwojem kadry naukowej (doktoraty, habilitacje, staże naukowe).
 3. Przyznawanie stypendiów doktorskich i habilitacyjnych.
 4. Koordynacja współpracy z zagranicą.
 5. Gospodarka aparaturą naukowo-badawczą.
 6. Sprawy wydawnicze, wynalazczość i ochrona patentowa.
 7. Nadzór nad organizacją lub uczestnictwem pracowników UMK w kongresach, zjazdach, konferencjach i sympozjach w kraju i zagranicą.
 8. Sprawy związane z funkcjonowaniem Biblioteki Uniwersyteckiej.
 9. Sprawy związane z funkcjonowaniem Uniwersyteckiego Centrum Technologii Sieciowych, Uniwersyteckiego Centrum Komputeryzacji, Środowiskowego Laboratorium Systemów Wieloprocesorowych.

 

Prorektor ds. Studentów
Dr hab. Wojciech Popławski, prof. UMK

pokój 101 - Rektorat, ul. Gagarina 11
tel.: (48-56) 654-29-40, (48-56) 611-42-30

Dni i godziny przyjęć:
poniedziałek - 12.30 - 14.30
wtorek - 11.00 - 13.00
piątek - 13.00 - 15.00

Do zakresu obowiązków Prorektora ds. Studentów należą:

 1. Nadzór nad rekrutacją na studia.
 2. Sprawy związane z regulaminem studiów (skreślenia z listy studentów, egzaminy komisyjne, powtarzania roku, urlopy dziekańskie, przeniesienia na inny wydział lub uczelnię, drugi kierunek studiów, itp.).
 3. Sprawy socjalno-bytowe studentów (stypendia, domy studenckie, itp.).
 4. Opieka zdrowotna studentów.
 5. Studenckie sprawy dyscyplinarne.
 6. Nadzór nad organizacjami młodzieżowymi i samorządnością studencką.
 7. Sprawy związane z działalnością studenckich kół naukowych, studenckim ruchem kulturalnym i sportowym.
 8. Sprawy związane ze współpracą zagraniczną w zakresie studiów i zagranicznych praktyk studentów (studenci obcokrajowcy, wyjazdy zagraniczne studentów w ramach programów międzynarodowych itp.)

 

Prorektor ds. Kształcenia
Dr hab. Czesław Łapicz, prof. UMK

pokój 110 - Rektorat, ul. Gagarina 11
tel.: (48-56) 611-47-10

Dni i godziny przyjęć:
wtorek - 10.00 - 12.00
czwartek - 10.00 - 12.00

Do zakresu obowiązków Prorektora ds. Kształcenia należą:

 1. Koordynacja spraw związanych z organizacją studiów.
 2. Sprawy związane z organizacją studiów podyplomowych i doktoranckich.
 3. Tworzenie nowych specjalizacji i kierunków studiów.
 4. Nadzór nad planami i programami studiów.
 5. Nadzór nad praktykami zawodowymi studentów.
 6. Rozliczanie obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich.
 7. Sprawy związane z oceną jakości kształcenia i akredytacją kierunków studiów.
 8. Sprawy związane z oceanami nauczycieli akademickich.
 9. Współpraca z jednostkami pozauczelnianymi w zakresie kształcenia (m. in. kolegia nauczycielskie).
 10. Opieka nad Gimnazjum Akademickim oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

 

Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
Prof. dr hab. Janusz Małłek

pokój 212 - Rektorat, ul. Gagarina 11
tel.: (48-56) 611-47-30

Dni i godziny przyjęć:
środa - 12.00 - 14.00
piątek - 12.00 - 14.00

Do zakresu obowiązków Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni należą:

 1. Nadzór nad organizacją Uczelni (struktura, regulaminy itp.).
 2. Sprawy związane z rozwojem infrastruktury Uczelni.
 3. Koordynowanie prac związanych z przyznawaniem nagród Rektora.
 4. Sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich.
 5. Koordynacja spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi.
 6. Sprawy socjalne nauczycieli akademickich.
 7. Sprawy mieszkaniowe pracowników (hotele asystenckie, budynki mieszkalne Uczelni).
 8. Sprawy związane z działalnością, Ośrodka Informacji i Promocji UMK, Biblioteki Brytyjskiej British Council, Ośrodka Alliance Francaise i Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów.
 9. Sprawy związane z działalnością Archiwum UMK i Rolniczego Zakładu Doświadczalnego.
 10. Współpraca z samorządami i instytucjami lokalnymi.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

 

 

75

ZARZĄDZENIE Nr 7

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 1 września 1999 r.

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 47 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolem literowym oraz przyporządkowanym kodem k sięgowym (MPK).

Na podstawie art. 49 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami), § 2 ust.1 pkt 1 zarządzenia Nr 41 Rektora UMK z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie wprowadzenia “zakładowego planu kont” w UMK (B. Pr. Nr 3, poz. 20 z 1996 r.) oraz § 7 zarządzenia Nr 20 Rektora UMK z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Filologii Polskiej w Instytut Języka Polskiego i Instytut Literatury Polskiej na Wydziale Humanistycz nym (B. Pr. Nr 4, poz. 41)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w okresie od 1 kwietnia 1999 r. do 30 sierpnia 1999 r. - w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 47 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 1998 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Na Wydziale Filologicznym:
 2. Instytut Języka Polskiego IJP 1244
  Zakład Historii Języka Polskiego ZHJP1207
  Zakład Teorii JęzykaZTJ1208
  Zakład Współczesnego Języka PolskiegoZWJP1215
  Instytut Literatury Polskiej ILP1245
  Zakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego ZLMPiD1209
  Zakład Literatury Polskiej Romantyzmu i PozytywizmuZLPRiP1210
  Zakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia ZLSiOś1211
  Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego ZMNLiJP1212
  Zakład Polskiej Literatury Współczesnej ZPLW1213
  Zakład Teorii LiteraturyZTL 1214

  Zakład Dramatu, Teatru i FilmuZDTiF1246
  Biblioteka Instytutów: IJP i ILP BIJiL1216
  Centrum Badań KanadyjskichCBK1243

 3. Na Wydziale Humanistycznym:
 4. Podyplomowe Studium Organizacji Pomocy Społecznej                     PdSOPS1094

 5. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania:
 6. Podyplomowe Studium Bankowości i Finansów                                PdSBiF    6025

 7. Na Wydziale Nauk Historycznych:
  Podyplomowe Studium “Edukacja Historyczna i Obywatelska w Szkole Podstawowej i Gimnazjum”
                                                                                    PdSEHSzPiG1150

  Katedra Historii Sztuki i KulturyKHSiK1131

  oraz w Instytucie Historii i Archiwistyki:
  Zakład Stosunków Międzynarodowych                                              ZStM             1144.

  § 2

  W zarządzeniu Nr 2 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 47 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 1998 r. (B. Pr. Nr 3, poz. 30) skreśla się wszystkie jednostki organizacyjne wchodzące w skład Instytutu Filologii Polskiej wraz z symbolami literowymi i kodami księgowymi .

  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.

  Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

  Dr Stefan Nielek

   

   

   

  76

  ZARZĄDZENIE Nr 8

  Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

  z dnia 15 sierpnia 1999 r.

  w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 3 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 31 marca 1999 r. - Instrukcja Inwentaryzacyjna “wykaz pó l spisowych”.

  Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia Nr 47 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolem literowym oraz przyporządkowanym kodem księgowym (B. Pr. Nr 6, poz. 76)

  z a r z ą d z a m, co następuje:

  § 1

  W załączniku nr 1 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej - “wykaz pól spisowych” - ogłoszonym zarządzeniem Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 31 marca 1999 r. (B. Pr. Nr 3, poz. 31), skreśla się wiersz - określający dotychczasowe pole spisowe - w następującym brzmieniu:

  “1206 - Instytut Filologii Polskiej”

  wpisując w to miejsce nowe - następujące pola spisowe:

  “1244 - Instytut Języka Polskiego,
  1245 - Instytut Literatury Polskiej”.

  § 2

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 1999 r. z mocą obowiązującą od 1 września 1999 r.

   

  Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

  Dr Stefan Nielek

   

   

   

  77

  ZARZĄDZENIE Nr 9

  Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

  z dnia 17 września 1999 r.

  w sprawie opłat za wynajem Auli UMK na rok akademicki 1999/2002.

  Na podstawie § 91 ust. 2 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

  z a r z ą d z a m, co następuje:

  § 1

  Dla organizatorów spoza Uczelni ustala się następujące stawki dobowe:

  1. Za wynajem Auli UMK:
   1. w przypadku imprezy estradowej:
    1. 1 koncert - 1000 zł
    2. 2 lub więcej koncertów w ciągu dnia - po 700 zł
   2. w przypadku imprez przedpołudniowych dla szkół:

   3. (w dni powszednie):
    1. 1 koncert - 400 zł
    2. 2 lub więcej koncertów w ciągu dnia - po 300 zł
   4. w przypadku seansów filmowych:
    1. 1 seans filmowy - 500 zł
    2. 2 lub więcej seansów w ciągu dnia - 800 zł
   5. impreza o charakterze konferencyjnym:
    1. za wynajem Auli na cały dzień - 800 zł
    2. 2 lub więcej dni - po 600 zł

  2. Za wynajem foyer Auli :
   1. konferencje i sympozja
    1. 1 dzień wynajmu - 400 zł
    2. 2 lub więcej dni -po 300 zł
   2. kiermasze i pokazy
    1. 1 dzień - 1000 zł
    2. 2 lub więcej dni - po 800 zł
   3. bale - 1500 zł

  3. Za wynajem Auli, foyer i zaplecza:
   1. wynajem całodobowy - 5000 zł
  4. Do powyższych kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22 %.

  § 2

  Za wynajem Auli i foyer na cele naukowe oraz dla organizatorów z UMK ustala się następujące stawki dobowe:

  1. za jeden dzień
   1. Aula - 400 zł
   2. foyer - 200 zł
  2. za 2 lub więcej dni
   1. Aula - po 300 zł
   2. foyer - po 200 zł

  § 3

  1. Zwolnienie z odpłatności bądź odpłatność po kosztach własnych może nastąpić tylko w wyjątkowych przypadkach i na podstawie indywidualnej decyzji Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu.
  2. Odpłatność minimalna wynosi 100 zł.

  § 4

  1. Powyższe opłaty nie obejmują opłat za obsługę.
  2. Wynagrodzenie za obsługę wynajmujący zobowiązany jest zapłacić na podstawie umów-zleceń lub rachunku w wysokości uzgodnionej z Kierownikiem Auli i zatwierdzonej przez Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu.

  § 5

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1999 r.

   

  Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

  Dr Stefan Nielek

  Zatwierdzam

  R e k t o r

  Prof. dr hab. Jan Kopcewicz