Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 23 sierpnia 1999 r.     Nr 6


Poz.:

Treść:

UCHWAŁY SENATU:

 1. z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie upamiętnienia wizyty Papieża w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 2. z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu UMK z dnia 31 maja 1994 r. dotyczącej zasad obliczania godzin dydaktycznych, rodzajów zajęć rozliczanych w ramach pensum dydaktycznego dla poszcze gólnych stanowisk nauczycieli akademickich, wymiaru pensum i warunków jego obliczania oraz obciążeń dydaktycznych dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi (z p óźn. zmianami).
 3. z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie sprzedaży garaży położonych w Toruniu przy ulicy Kraszewskiego 20-22B stanowiących własność Uniwersytetu.

   

  ZARZĄDZENIA REKTORA:

 4. Nr 27 z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zamówień Publicznych wprowadzonym w życie zarządzeniem Nr 10 Rektora UMK z dnia 26 stycznia 1999 r.
 5. Nr 28 z dnia 1 lipca 1999 r. w sprawie wprowadzenia w okresie przejściowym zasad obiegu dokumentów oznaczonych klauzulą “zastrzeżone”. /poufne/
 6. Nr 29 z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na badania własne w UMK.
 7. Nr 30 z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie powołania Centrum Badań Kanadyjskich na Wydziale Humanistycznym.
 8. Nr 31 z dnia 5 lipca 1999 r. w sprawie wzorów druków umów i rachunków sporządzanych za prace wykonywane na podstawie umów zlecenia i o dzieło.
 9. Nr 32 z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium “Edukacja Historyczna i Obywatelska w Szkole Podstawowej i Gimnazjum” na Wydziale Nauk Historycznych

   

  ZARZĄDZENIA DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

 10. Nr 5 z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczególnych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.
 11. Nr 6 z dnia 23 sierpnia 1999 r. w sprawie prowadzenia i przechowywania dokumentacji technicznej związanej z funkcjonowaniem obiektów budowlanych.

   

  KOMUNIKAT DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

 12. z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany stawek za 1 kilometr przebiegu samochodów osobowych używanych do celów służbowych, nie będących własnością Uniwersytetu.

 

57

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 29 czerwca 1999 r.

w sprawie upamiętnienia wizyty Papieża w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami)

S e n a t    U M K

na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 1999 r. postanowił, by dla upamiętnienia

wizyty Papieża Jana Pawła II w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w dniu 7 czerwca 1999 roku

dokonać na budynku Auli UMK wmurowania tablicy upamiętniającej ten fakt.

Władze Uczelni rozpiszą konkurs na projekt tablicy, na której będzie napis:

“7 czerwca 1999 roku, w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odbyło się spotkanie Papieża Jana Pawła II
z przedstawicielami nauki polskiej”.

Termin odsłonięcia tablicy zostanie ustalony przez Senat UMK, po rozstrzygnięciu konkursu.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

58

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 29 czerwca 1999 r.

w sprawie zmiany uchwały Senatu UMK z dnia 31 maja 1994 r. dotyczącej zasad obliczania godzin dydaktycznych, rodzajów zajęć rozliczanych w ramach pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich, wy miaru pensum i warunków jego obliczania oraz obciążeń dydaktycznych dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi (z późn. zmianami).

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 7 i art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami)

u c h w a l a    się, co następuje:

§ 1

W uchwale Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 31 maja 1994 r. (z późn. zmianami) wprowadza się następującą zmianę:

W rozdziale III - Wymiar rocznego pensum dydaktyczne go obowiązującego nauczycieli akademickich - dodaje się pkt 2a w następującym brzmieniu:

“Dziekan wydziału, po ustaleniu obciążeń dydaktycznych pracowników w danym roku akademickim wskazuje, ile godzin w ramach pensum dydaktycznego na wydziale mogą realizować poszczególne osoby w Gimnazjum Akademickim”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 1999 r. i ma zastosowanie od roku akademickiego 1999/2000.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

59

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 29 czerwca 1999 r.

w sprawie sprzedaży garaży położonych w Toruniu przy ulicy Kraszewskiego 20-22B stanowiących własność Uniwersytetu.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 8 lit. “a” ustawy z dnia 12 września 1990 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) oraz § 26 ust. 1 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. (z późn. zmianami)

S e n a t

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 1999 r. sprawy sprzedaży garaży stanowiących własność
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

w y r a ż a    z g o d ę

na sprzedaż garaży położonych w Toruniu przy ulicy Kraszewskiego 20-22B - najemcom tych garaży.

W razie dokonania jednorazowej zapłaty, kupującemu zostanie udzielona bonifikata w wysokości 40% ceny.

S e n a t    u p o w a ż n i a

Dyrektora Administracyjnego Uniw ersytetu do podjęcia odpowiednich działań w tym zakresie.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

60

ZARZĄDZENIE Nr 27

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 14 czerwca 1999 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Zamówień Publicznych wprowadzonym w życie zarządzeniem
Nr 10 Rektora UMK z dnia 26 stycznia 1999 r.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz nych (Dz. U. Nr&nbs p;155, poz. 1014)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Zamówień Publicznych wprowadzonym w życie zarządzeniem Nr 10 Rektora UMK z dnia 26 stycznia 1999 r. dokonuje się następujących zmian:

 1. w rozdziale I - “podstawy prawne zasad”:
  • w pkt. 1.1 dopisuje się następującą treść: “oraz ustawę o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 9 kwietnia 1999 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 437)”.
  • w pkt. 1.11 skreśla się dotychczasową treść, zastępując ją następującym tekstem: “ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014)”.

 2. w rozdziale II - “zakres stosowania ustawy o zamówieniach publicznych i zasad postępowania w sprawach dotyczących zamówień publicznych w UMK”:
  • skreśla się w całości pkt. 2.5,
  • w pkt. 2. 6, w drugim wierszu tekstu wykreśla się następujące wyrazy: “usuwania skutków awarii”.

 3. w załączniku nr 1 - “zakresy działania jednostek centralnych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych” w części :
  • Dział Aparatury Naukowej (Specjalnej) - dotyczącej zadań tego działu - wykreśla się wyrazy “programów komputerowych”.
  • Uniwersyteckie Centrum Komputeryzacji - dotyczącej zadań tej jednostki - skreśla się dotychczasową jego treść nadając nową w następującym brzmieniu: “przeprowadza procedurę związaną z budową i utrzymaniem sieci komputerowych oraz zakupe m programów komputerowych (bez zakupu sprzętu komputerowego)”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

62

ZARZĄDZENIE Nr 29

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 14 czerwca 1999 r.

w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na badania własne w UMK.

Na podstawie art. 49 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.) i § 27 ust. 2 pkt 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. (z późn. zm.)

z a r z ą d z a    się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się - jako powszechnie obowiązujące w Uniwersytecie - kryteria i tryb przyznawania środków finansowych na badania własne UMK, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia*.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 czerwca 1999 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

63

ZARZĄDZENIE Nr 30

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 czerwca 1999 r.

w sprawie powołania Centrum Badań Kanadyjskich na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie § 18 ust. 3 w związku z § 7 ust. 3 z Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Powołuję Centrum Badań Kanadyjskich, zwane dalej “Centrum”, jako jednostkę organizacyjną Wydziału Humanistycznego.

§ 2

 1. Do zadań Centrum należeć będzie między innymi:
  1. upowszechnianie kultury i literatury kanadyjskiej wśród członków społeczności U niwersytetu oraz miasta Torunia,
  2. nawiązywanie kontaktów z uczelniami krajowymi i zagranicznymi a w szczególności z uczelniami i ośrodkami naukowymi w Kanadzie,
  3. organizowanie spotkań, wykładów, sympozjów naukowych i innych imprez we współpracy z Ambasadą Kanadyjską,

 2. Centrum realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 wspólnie z Katedrą Filologii Angielskiej.
 3. Działalność Centrum będzie finansowana ze:
  1. środków budżetowych Wydziału,
  2. zewnętrznych środków finansowych pozyskanych przez Centrum,
  3. odpłatnie świadczonych usług.

§ 3

 1. Pracami Centrum kieruje kierownik powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Pomieszczenia dydaktyczno-badawcze wraz z niezbędnym sprzętem oraz etaty dla Centrum zapewni dziekan Wydziału Humanistycznego w porozumieniu z Rektorem.

§ 4

W związku z podjętą uchwałą przez Senat UMK w dniu 26 stycznia 1999 r. o utworzeniu od dnia 1 września 1999 r. Wydziału Filologicznego, nowo utworzone Centrum Badań Kanadyjskich od dnia 1 września 1999 r. będzie jednostką orga nizacyjną Wydziału Filologicznego, ze skrótem literowym - CBK i kodem księgowym - 1243.

§ 5

 1. W załączniku nr 12 do zarządzenia nr 18 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 15 listopada 1995 r. (zmienionym Komunikatem DA z dnia 30 grudnia 1998 r.) w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego - do pisuje się “Centrum Badań Kanadyjskich”.
 2. Dział Organizacji do dnia 30 września 1999 r. przygotuje nowy schemat dotyczący struktury Wydziału Filologicznego, uwzględniający Centrum Badań Kanadyjskich.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 czerwca 1999 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

64

ZARZĄDZENIE Nr 31

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 5 lipca 1999 r.

w sprawie wzorów druków umów i rachunków sporządzanych za prace wykonywane na podstawie
umów zlecenia i o dzieło.

Na podstawie art. 734-764 Kodeksu cywilnego w związku z ustawą z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 z późn. zmian a mi) oraz z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887).

z a r z ą d z a   się   co następuje:

§ 1

 1. Osoby wykonujące odpłatnie czynności na podstawie umowy zlecenia zawartej na okres co najmniej 15 dni kalenda rzowych podlegają:
  1. obowiązkowo - ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu - jeśli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych,
  2. dobrowolnie - ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, a obowiązk owo ubezpiecze niu zdrowotnemu - jeśli są:
   1. pracownikami UMK lub zatrudnionymi w ramach stosunku pracy w innym zakładzie pracy,
   2. emerytami lub rencistami.
 2. W przypadkach, ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i zdrowotnego, należy stosować druki umów według wzoru zawartego w załączniku nr 1*.
 3. W przypadkach, ubezpieczenia zdrowotnego, należy stosować druki umów według wzoru zawartego w załączniku nr 2*.

§ 2

 1. Umowy zlecenia, które będą zawierane z uczniami szkół ponadpodstawowych lub ze st u dentami, do ukończenia 26 lat, są wyłączone z obowiązku ubezpieczenia emerytalnego, rentow ego i zdrowotnego.
 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, należy stosować druki umów według wzoru zawartego w załączniku nr 3*.

§ 3

 1. Z osobami wykonującymi czynności na podstawie umowy zlecenia zawartej na okres do 14 dni kalendarzowych, umowę zawiera się na druku według wzoru zawartego w załąc zniku nr 3.
 2. Umowy, o których mowa w ust. 1, są wyłączone z obowiązku ubezpieczenia emerytaln ego, rentowego i zdrowotnego.

§ 4

 1. Umowy o wykon anie dzieła zawiera się na druku według wzoru zawartego w załączniku nr 4*.
 2. Umowy o dzieło są wyłączone z obowiązku ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i zdrowotnego.

 

§ 5

Za prace wykonane na podstawie umów zlecenia lub o dzieło sporządza się rachunek na dru ku według wzoru zawartego w załączniku:

 1. nr 5* - jeżeli rachunek jest płatny z bezosobowego funduszu płac,
 2. nr 6* - jeżeli rachunek jest płatny z funduszu honorariów.

§ 6

Dla zawierania umów zlecenia podlegających ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu ustala się następujące terminy - na dzień pierwszy i piętnasty każdego miesiąca - ze względu na przekazywanie do ZUS dokumentacji ubezpieczeniowej za pomocą o gólnouczelnianej teletransmisji danych.

§ 7

 1. Do każdej umowy zlecenia zawartej na druku z obowiązkiem ubezpieczenia społec z nego i zdrowotnego lub ubezpieczenia zdrowotnego (wzór nr 1 lub 2) należy wypełnić:
  1. zgłoszenie osoby do ubezpieczenia w terminie 5 dni przed rozpoczęciem wykonania um owy,
  2. zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczenia najpóźniej w dniu zakończenia wyk onywania umowy.
 2. Wypełnione dokumenty na obowiązujących drukach (wzór nr 1 lub 2) należy przek a zać do Działu Spraw Pr a cowniczych w terminach określonych w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2.

§ 8

Rachunek za pracę (wzór nr 5 lub 6) należy przedłożyć niezwłocznie po wykonaniu umowy, nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca do Działu Płac, celem dokonania rozliczenia wynagrodzenia.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1999 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

65

ZARZĄDZENIE Nr 32

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 14 lipca 1999 r.

w sprawie powołania Podyplomowego Studium “Edukacja Historyczna i Obywatelska w Szkole Podstawowej
i Gimnazjum” na Wydziale Nauk Historycznych.

Na podstawie § 18 ust.3 i § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a   się co następuje:

§ 1

 1. W celu organizowania i prowadzenia rocznych (dwusemestralnych) studiów podyplomowych z zakresu historii i politologii z uwzględnieniem zajęć z dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie, powołuje się od roku akademi ckiego 1999/2000 Podyplomowe Studium “Edukacja Historyczna i Obywatelska w Szkole Podstawowej i Gimnazjum”, zwane dalej “studium”, jako jednostkę organizacyjną Wydziału Nauk His torycznych.
 2. Uczestnikami studium mogą być nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy ukończyli studia wyższe.

§ 2

 1. Działalnością studium kieruje jego kierownik, powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 u st. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Zakres działania kierownika studium ustala dziekan Wydziału Nauk Historycznych.

§ 3

 1. Rada Wydziału Nauk Historycznych uchwali:
  1. limit przyjęć oraz szczegółowe zasady rekrutacji,
  2. plan i program studiów,
  3. formę zaliczania zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4. formę zaliczenia studiów.
 2. Za prowadzenie zajęć dydaktycznych za studiach podyplomowych będą pobierane opłaty, zgodnie z zarządzeniem Nr 6 Rektora UMK z dnia 10 marca 1993 r. w sprawie zasad ustalania odpłatności za prowadzenie studiów podyplomowych i&n bsp;kursów specjalnych oraz zasad dysponowania środkami finansowymi uzyskanymi z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i kursach specjalnych (z późn. zmianami).

§ 4

 1. Absolwenci studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Rejestr wydawanych świadectw oraz pełną dokumentację związaną z przebiegiem podyplomowych studiów prowadzi dziekanat Wydziału Nauk Historycznych.

§ 5

Nadzór nad działalnością studium sprawuje dziekan Wydziału Nauk Historycznych.

§ 6

W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 47 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolem literowym oraz przyporządkowanym kodem ksi ęgowym - do Wydziału Nauk Historycznych dopisuje się:

“Podyplomowe Studium “Edukacja Historyczna i Obywatelska w Szkole Podstawowej i Gimnazjum”: skrót lit. - PdS “EHSzPiG”, kod księg. - 1150”.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 1999 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

66

ZARZĄDZENIE Nr 5

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 23 czerwca 1999 r.

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczególnych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.

Na podstawie § 9 ust. 1 i § 12 ust. 1 uchwały Nr 44 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1990 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej (M. P. Nr 14, poz. 109 z p óźn. zmianami) w związku z § 91 ust. 2 pkt 5 Statutu UMK z 18 czerwca 1991 r. (z późn. zmianami) oraz § 4 ust 2 zarządzenia nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995  r. (z późn. zm ianami)

z a r z ą d z a m,   co następuje:

W załączniku nr 2 (tabela norm podziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników szkół wyższych, jednostek i zakładów budżetowych podległych i nadzorowanych przez MEN) do zarządzenia nr 1 Dy rektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym (B. Pr. Nr 2, poz. 18 z 1995 r. z późn. zmianami) wprowa d za się następujące zmiany:

Pozycję 11 i pozycję 102 tabeli norm rozszerza się odpowiednio o pozycję 11a i 102a z określeniem nowych stanowisk pracy z następującym zakresem wyposażenia oraz przewidywanym okresem używalności:

Lp.

Stanowisko pracy

Zakres wyposażenia

R - odzież i obuwie robocze

O - ochrony indywidualne

Przewidywany okres używalności w m-ch okresach zimowych i do zużycia (d. z.)

Poz. 11a

Elektryk, konserwator wind

O - koszula flanelowa

12 miesięcy

Poz. 102a

Uczestnik wyprawy polarnej

O - ubranie drelichowe lub kombinezon

O - rękawice ochronne

d. z.

d. z.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1999 r.

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

Dr Stefan Nielek

 

 

 

67

ZARZĄDZENIE Nr 6

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 23 sierpnia 1999 r.

w sprawie prowadzenia i przechowywania dokumentacji technicznej związanej z funkcjonowaniem
obiektów budowlanych.

Na podstawie § 91 ust. 1 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami oraz art. 63 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zmianami)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

 1. Kierownik /dyrektor/ działu administracyjnego lub kierownik obiektów dydaktycznych /budowlanych/ zobowiązany jest posiadać i przechowywać prze z okres istnienia obiektu:
  1. pełną dokumentację budowy i ew. dokumentację powykonawczą,
  2. instrukcję obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem,
  3. opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania oraz
 2. prowadzić dla każdego budynku oddzielnie - książkę obiektu budowlanego, zwaną dalej “książką”.
 3. W książce, o której mowa w ust. 1 prowadzi się zapisy dotyczące przeprowadzenia kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy budynków w okresie ich użytkowania oraz dołącza się protokoły z oceny i ekspertyzy stanu technic znego tych budynków.
 4. Kierownik, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest udostępnić książkę właściwym organom uniwersyteckim i zewnętrznym upoważn ionym do kontroli obiektów budowlanych.
 5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w stanie technicznym budynku, kierownik zobowiązany jest powiadomić pisemnie Dział Remontów i Inwestycji oraz Dział Energetyki.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.

 

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

Dr Stefan Nielek

 

 

 

 

68

KOMUNIKAT

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 2 sierpnia 1999 r.

w sprawie zmiany stawek za 1 kilometr przebiegu samochodów osobowych używanych do celów służbowych, nie będących własnością Uniwersytetu

Na podstawie § 3 ust. 2 zarządzenia Nr 18 Rektora UMK z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością Uniwersytetu (B. Pr. Nr 3, poz. 25) w związku z obwieszczeni em Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 1999 r. (M.P. nr 25, poz.388)

o g ł a s z a   się, co następuje:

W związku ze wzrostem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1999 r. w stosunku do I kwartału 1999 r. o 2,2 % stawki za 1 kilometr przebiegu obowiązujące od 1 sierpnia 1999 r. wynoszą:

 1. dla samochodów o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,3825 zł
 2. dla samoch odów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,6131 zł.

 

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

Dr Stefan Nielek