Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 17 czerwca 1999 r.     Nr 5


Poz.:

Treść:

UCHWAŁY KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU:

 1. Nr 12 z dnia 10 czerwca 1999 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru dziekana na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi oraz wyboru prodziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 1999-2002.
 2. Nr 13 z dnia 10 czerwca 1999 r. o wyborze przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 1999-2002.
 3. Nr 14 z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia liczby mandatów elektorów z UMK wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 1999-2002.
 4. Nr 15 z dnia 17 czerwca 1999 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prodziekanów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 1999-2002.
 5. Nr 16 z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru elektorów Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 1999-2002.

ZARZĄDZENIA REKTORA:

 1. Nr 24 z dnia 4 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia dokumentacji studentów i słuchaczy studiów doktoranckich objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. 45
 2. Nr 25 z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia na studiach dziennych, zaocznych, eksternistycznych i podyplomowych w roku akademickim 1999/2000. 46
 3. Nr 26 z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium Bankowości i Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 48


 

49

UCHWAŁA Nr 12

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 10 czerwca 1999 r.

o stwierdzeniu dokonania wyboru dziekana na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi oraz wyboru prodziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 1999-2002.

Na podstawie § 83 oraz § 96 Regulaminu Wyborczego Organów Uniwersytetu z dnia 17 lutego 1999 r.

K o m i s j a W y b o r c z a U n i w e r s y t e t u

s t w i e r d z a    p r a w i d ł o w o ś ć przeprowadzonych wyborów:

 1. na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w dniu 27 maja 1999 r., w wyniku których dziekanem Wydziału na kadencję 1999-2002 został wybrany:

 2. prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 3. następujących p r o d z i e k a n ó w na kadencję 1999-2002:
  1. na Wydziale Prawa i Administracji w dniu 25 maja 1999 r.:

  2. dr hab. Danuta Janicka
   dr hab. Andrzej Sokala

  3. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w dniu 26 maja 1999 r.:

  4. dr Włodzimierz Karaszewski
   dr Marek Zarębski

  5. na Wydziale Fizyki i Astronomii w dniu 27 maja 1999 r.:

  6. dr hab. Jan Wasilewski, prof. UMK
   dr hab. Grażyna Staszewska

  7. na Wydziale Chemii w dniu 31 maja 1999 r.:

  8. prof. dr hab. Przemysław Kita
   dr hab. Edward Szłyk, prof. UMK

  9. na Wydziale Filologicznym w dniu 31 maja 1999 r.:

  10. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak
   dr hab. Leszek Żyliński

  11. na Wydziale Humanistycznym w dniu 31 maja 1999 r.:

  12. dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. UMK
   dr hab. Witold Wojdyło, prof. UMK

  13. na Wydziale Matematyki i Informatyki w dniu 31 maja 1999 r.:

  14. prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk
   dr hab. Sławomir Rybicki

  15. na Wydziale Nauk Historycznych w dniu 31 maja 1999 r.:

  16. dr hab. Andrzej Kola, prof. UMK
   dr hab. Jan Sziling, prof. UMK

  17. na Wydziale Sztuk Pięknych w dniu 31 maja 1999 r.:

  18. prof. dr Józef Flik
   art. mal. Lech Kubiak

 4. Wybory prodziekanów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi odbędą się w późniejszym terminie.

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

50

UCHWAŁA Nr 13

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 10 czerwca 1999 r.

o wyborze przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 1999-2002.

 

Na podstawie § 112 Regulaminu Wyborczego Organów Uniwersytetu z dnia 17 lutego 1999 r.

K o m i s j a W y b o r c z a U n i w e r s y t e t u

s t w i e r d z a    p r a w i d ł o w o ś ć

przeprowadzonych w okresie od 1 marca 1999 r. do 9 czerwca 1999 r. wyborów do Senatu na kadencję 1999-2002, w wyniku których zostali wybrani następujący przedstawiciele:

 1. Na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi:
  1. spośród profesorów i doktorów habilitowanych:

  2. prof. dr hab. Jan Falkowski
   dr hab. Jarosław Buszko, prof. UMK

  3. spośród pozostałych nauczycieli akademickich:

  4. dr Edmund Kartanas

  5. z samorządu studenckiego i słuchaczy studiów doktoranckich:

  6. Dominik Jan Domin

 2. Na Wydziale Chemii:
  1. spośród profesorów i doktorów habilitowanych:

  2. prof. dr hab. Antoni Grodzicki
   prof. dr hab. Michał Rozwadowski

  3. spośród pozostałych nauczycieli akademickich:

  4. dr Janusz Chatłas

  5. z samorządu studenckiego i słuchaczy studiów doktoranckich:

  6. Barbara Jackiewicz

 3. Na Wydziale Fizyki i Astronomii:
  1. spośród profesorów i doktorów habilitowanych:

  2. prof. dr hab. Aleksander Balter
   dr hab. Andrzej Kus, prof. UMK

  3. spośród pozostałych nauczycieli akademickich:

  4. dr Wiesław Nowak

  5. z samorządu studenckiego i słuchaczy studiów doktoranckich:

  6. mgr Marcin Grądziel

 4. Na Wydziale Filologicznym:
  1. spośród profesorów i doktorów habilitowanych:
   prof. dr hab. Krystyna Kallas
   dr hab. Stefan Grzybowski, prof. UMK

  2. spośród pozostałych nauczycieli akademickich:

  3. mgr Magdalena Nowak

  4. z samorządu studenckiego i słuchaczy studiów doktoranckich:

  5. Marcin Kiwiński

 5. Na Wydziale Humanistycznym:
  1. spośród profesorów i doktorów habilitowanych:

  2. prof. dr hab. Janusz Mucha
   prof. dr hab. Roman Schulz

  3. spośród pozostałych nauczycieli akademickich:

  4. dr Beata Przyborowska

  5. z samorządu studenckiego i słuchaczy studiów doktoranckich:

  6. Jarosław Najberg

 6. Na Wydziale Matematyki i Informatyki:
  1. spośród profesorów i doktorów habilitowanych:

  2. prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk
   prof. dr hab. Andrzej Skowroński

  3. spośród pozostałych nauczycieli akademickich:

  4. dr Grzegorz Gabor

  5. z samorządu studenckiego:

  6. Zbigniew Sikorski

 7. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania:
  1. spośród profesorów i doktorów habilitowanych:

  2. prof. dr hab. Jan Głuchowski
   dr hab. Marek J. Stankiewicz, prof. UMK

  3. spośród pozostałych nauczycieli akademickich:

  4. dr Alicja Tyleda

  5. z samorządu studenckiego i słuchaczy studiów doktoranckich:

  6. Zofia Balawajder

 8. Na Wydziale Nauk Historycznych:
  1. spośród profesorów i doktorów habilitowanych:

  2. dr hab. Jadwiga Chudziak, prof. UMK
   dr hab. Waldemar Rezmer, prof. UMK

  3. spośród pozostałych nauczycieli akademickich:

  4. dr Zbigniew Karpus

  5. z samorządu studenckiego i słuchaczy studiów doktoranckich:

  6. Zbigniew Miecznikowski

 9. Na Wydziale Prawa i Administracji:
  1. spośród profesorów i doktorów habilitowanych:

  2. prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
   prof. dr hab. Andrzej Marek

  3. spośród pozostałych nauczycieli akademickich:

  4. dr Mikołaj Święcki

  5. z samorządu studenckiego i słuchaczy studiów doktoranckich:

  6. Robert Musiałkiewicz

 10. Na Wydziale Sztuk Pięknych:
  1. spośród profesorów i doktorów habilitowanych:

  2. art. mal. Lech Wolski, prof. UMK
   dr hab. Maria Poksińska

  3. spośród pozostałych nauczycieli akademickich:

  4. dr Tomasz F. de Rosset

  5. z samorządu studenckiego:

  6. Andrzej Oziębała

 11. Z jednostek organizacyjnych nie wchodzących w skład wydziałów:
  1. mgr Jadwiga Gołąbek-Klimczak

 12. Z grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
  1. spośród pracowników naukowo-technicznych:

  2. mgr Jolanta Janiszewska

  3. spośród pracowników bibliotecznych:

  4. mgr Adam Domański

  5. spośród pracowników administracji i obsługi:

  6. Wojciech Piątkowski

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

51

UCHWAŁA Nr 14

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 17 czerwca 1999 r.

w sprawie ustalenia liczby mandatów elektorów z UMK wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 1999-2002.

Na podstawie § 7 w związku z § 6 uchwały Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyboru elektorów i członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 1999-2002 (nieopublik., druk RG Nr 579)

u c h w a l a się, co następuje:

§ 1

Ogólna liczba mandatów elektorów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 1999-2002), zwanych dalej “elektorami”, wynosi 11 mandatów.

§ 2

 1. Ogólna liczba 11 mandatów elektorów została ustalona według stanu zatrudnienia nauczycieli akademickich na dzień przeprowadzenia wyborów (tj. 17 czerwca 1999 r.), który wynosi:
  1. 273 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego,
  2. 925 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na pozostałych stanowiskach nauczycieli akademickich.
 2. Na ogólną liczbę 11 mandatów elektorów składa się:
  1. 6 mandatów ustalonych w propozycji: jeden elektor na każdą rozpoczynającą się liczbę pięćdziesięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego,
  2. 5 mandatów ustalonych w proporcji: jeden elektor na każdą rozpoczynającą się liczbę dwustu pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 1999 r.

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

52

UCHWAŁA Nr 15

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 17 czerwca 1999 r.

o stwierdzeniu dokonania wyboru prodziekanów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 1999-2002.

Na podstawie § 96 Regulaminu Wyborczego Organów Uniwersytetu z dnia 17 lutego 1999 r.

K o m i s j a    W y b o r c z a    U n i w e r s y t e t u

s t w i e r d z a    p r a w i d ł o w o ś ć

przeprowadzonych wyborów prodziekanów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, w wyniku których w dniu 14 czerwca 1999 r. wybrani zostali:

dr hab. Wanda Gugnacka-Fiedor

dr hab. Henryk Rochnowski, prof. UMK.

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

53

UCHWAŁA Nr 16

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 17 czerwca 1999 r.

w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru elektorów Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 1999-2002.

Na podstawie § 6 uchwały Nr 365 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyboru elektorów i członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 1999-2002 (druk Nr 579)

s t w i e r d z a s i ę, co następuje

§ 1

 1. Zgodnie z TERMINARZEM CZYNNOŚCI WYBORCZYCH w UMK, w dniu 17 czerwca 1999 r. na ogólnouczelnianym zebraniu nauczycieli akademickich dokonano wyboru ogółem 11 elektorów, co stanowi 100% liczby mandatów elektorów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 1999-2002.
 2. Spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego - elektorami zostało wybranych następujących 6 osób:
  1. prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski
  2. prof. dr hab. Józef Szudy
  3. prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski
  4. prof. dr hab. Guido Kriesel
  5. prof. dr hab. Antoni Grodzicki
  6. prof. dr hab. Gabriel Wójcik

 3. Spośród nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora albo przeprowadzony przewód kwalifikacyjny I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy - elektorami zostało wybranych następujących 5 osób;
  1. dr Roman Rudnicki
  2. dr Marek Kejna
  3. dr Tomasz Kozłowski
  4. dr Mikołaj Święcki
  5. dr Józefina Turło

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale (w innej jednostce uniwersyteckiej).

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

54

ZARZĄDZENIE Nr 24

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 4 czerwca 1999 r.

w sprawie ustalenia zasad prowadzenia dokumentacji studentów i słuchaczy studiów doktoranckich objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.) w związku z art. 8 pkt 12 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwanym dalej w skrócie “puz”, objęci są wszyscy studenci Uniwersytetu (studiów dziennych i niestacjonarnych) oraz słuchacze studiów doktoranckich w okresie po ukończeniu 26 lat, którzy złożyli w dziekanacie oświadczenie wg załączonego wzoru nr 1, że:
  1. nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu,
  2. nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu,
  3. zgłosili się do ubezpieczenia w Kasie Chorych poprzez Uniwersytet, oraz złożyli wypełniony druk ZUS ZZA.

 2. Studenci i słuchacze studiów doktoranckich, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu i nie ukończyli 26 roku życia, mają prawo do “puz” po złożeniu w dziekanacie oświadczenia - załącznik nr 1 do zarządzenia -
  i druku ZUS ZZA. Granica wieku nie dotyczy osób niepełnosprawnych w znacznym stopniu.
 3. Uniwersytet zobowiązany jest ubezpieczyć:
  1. studentów - od dnia złożenia ślubowania (immatrykulacji), do czasu uzyskania statusu absolwenta (lub skreślenia z listy studentów),
  2. doktorantów - z dniem inauguracji roku akademickiego, w którym rozpoczynają studia, do czasu ukończenia studiów doktoranckich (lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich), pod warunkiem, że spełniają wymogi zawarte w pkt 1 i 2.

§ 2

 1. Dziekan wydziału wyznaczy osobę /osoby/ odpowiedzialne na wydziale za prowadzenie wszystkich spraw związanych z “puz” studentów i słuchaczy studiów doktoranckich tj.za:
  1. zebranie i umieszczenie w aktach osobowych oświadczeń i druków ZUS ZZA, o których mowa w § 1,
  2. wpisanie dokumentów wszystkich osób objętych “puz” do programu komputerowego “płatnik”,
  3. przesłanie wpisanych dokumentów zgłoszeniowych do 10-go i 25-go każdego miesiąca do Uniwersyteckiego Centrum Komputeryzacji lub Działu Komputeryzacji Administracji, natomiast dokumenty rozliczeniowe do 25-go każdego miesiąca do Uniwersyteckiego Centrum Komputeryzacji.
  4. do każdej przesyłki, o której mowa w pkt c musi być dołączony podpisany protokół przekazania zbiorów - załącznik nr 2 do zarządzenia (łącznie z podpisaną deklaracją DRA).

 2. Wykaz upoważnionych osób, o których mowa w ust. 1, dziekan przekazuje do Uniwersyteckiego Centrum Komputeryzacji, Działu Komputeryzacji Administracji i Działu Dydaktyki.

§ 3

 1. Uniwersyteckie Centrum Komputeryzacji - po otrzymaniu drogą elektroniczną (lub na dyskietce) informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt c - dokonuje ich zapisu i przekazuje do 13-go i 28-go każdego miesiąca do Działu Komputeryzacji Administracji pełną informację łącznie z podpisaną deklaracją DRA i podpisanym protokołem przekazania zbiorów (załącznik nr 2*).
 2. Dział Komputeryzacji Administracji przygotowuje zbiór zawierający dane zgłoszeniowe i rozliczeniowe dotyczące pracowników UMK, studentów, słuchaczy studiów doktoranckich oraz osób wykonujących prace zlecone i przekazuje go drogą elektroniczną do dnia 14-go i 29-go każdego miesiąca do Działu Finansowego, a do 14-go każdego miesiąca zbiorczą deklarację rozliczeniową.
 3. Otrzymany z Działu Komputeryzacji Administracji zbiór Dział Finansowy przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie i formie wcześniej uzgodnionej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 1999 r.

R e k t o r *

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

55

ZARZĄDZENIE Nr 25

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 9 czerwca 1999 r.

w sprawie wysokości opłat za zajęcia na studiach dziennych, zaocznych, eksternistycznych i podyplomowych w roku akademickim 1999/2000.

Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 84, poz. 380 z późn. zmianami) oraz § 83 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. (z późn. zmianami)

z a r z ą d z a m, co następuje:

Studenci studiów dziennych, powtarzający rok lub semestr z powodu niezadowalających wyników w nauce więcej niż jeden raz w trakcie studiów, wnoszą - za każdy drugi i następne okresy objęte powtarzaniem - następujące opłaty za zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym i letnim roku 1999/2000:

Lp.

Wyszczególnienie

semestr zimowy 1999/2000

semestr

letni 1999/2000

1.

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

1.200,- zł

1.250,- zł

2.

Wydział Chemii

1.190,- zł

1.200,- zł

3.

Wydział Filologiczny

775,- zł

775,- zł

4.

Wydział Fizyki i Astronomii

1.210,- zł

1.250,- zł

5.

Wydział Humanistyczny

775,- zł

775,- zł

6.

Wydział Matematyki i Informatyki

890,- zł

890,- zł

7.

Wydział Nauk Historycznych

a/ archeologia

b/ bibliotekoznawstwo i inf. nauk.- techn.

c/ pozostałe kierunki

 

1.090,- zł

790,- zł

1.040,- zł

 

1.090,- zł

790,- zł

1.040,- zł

8.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

950,- zł

950,- zł

9.

Wydział Prawa i Administracji

850,- zł

850,- zł

10.

Wydział Sztuk Pięknych

1.320,- zł

1.320,- zł

 

§ 2

Studenci studiów zaocznych, eksternistycznych oraz podyplomowych wnoszą w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 1999/2000 następujące opłaty:

Lp.

Wyszczególnienie

semestr zimowy 1999/2000

semestr

letni 1999/2000

1.

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 1. stud. I, II, III r. - biol., geogr. i ochr. środ.
 2. studenci IV i V roku biologii i geografii
 3. studenci 2 letniego studium uzupełniającego - kierunek biologia
 4. studia podyplomowe

 5. Podyplomowe Studium Biologii i Ochrony Środowiska
 6. 3-letnie studia licencjackie - studenci I roku ochrony środowiska

 

1.500,- zł
1.400,- zł
1.500,- zł

1.250,- zł
5.000,- zł

 

1.550,- zł
1.450,- zł
1.500,- zł

1.260,- zł
5.000,- zł

2.

Wydział Chemii

1.190,- zł

1.190,- zł

3.

Wydział Filologiczny

 1. Zaoczne Studium Fil. Polskiej:
  • I i II rok
  • III rok
  • IV rok
  • V rok
 2. 2-letnie magisterskie stud. uzup. (fil. polska):
  • I rok
  • II rok
 3. Zaoczne Studia Fil. Angielskiej
 4. Studia eksternistyczne:
  • filologia angielska
  • filologia germańska
  • filologia romańska
 5. Studia podyplomowe
  • Podyplomowe Studia Fil. Polskiej
 6. Zaoczne Studia Specjalne Języka i Kultury Japońskiej
 7. Lektorat Języka Polskiego dla Obcokrajowców

 


 925,- zł
 910,- zł
 860,- zł
 810,- zł

1.000,- zł
 990,- zł
1.600,- zł

 575,- zł
 575,- zł
 460,- zł

 960,- zł
 230,- zł
 490,- zł
 925,- zł
 910,- zł
 870,- zł
 810,- zł

1.000,- zł
 990,- zł
1.650,- zł

 575,- zł
 575,- zł
 460,- zł

 960,- zł
 250,- zł
 580,- zł

4.

Wydział Fizyki i Astronomii

 • III rok i następne lata

985,- zł

930,- zł

990,- zł

930,- zł

5.

Wydział Humanistyczny

 1. Zaoczne Studium Pedagogiki
 2. Zaoczne Studium Filozofii:
  • I, II, III rok
  • IV i V rok
  • V rok - specjalizacja pedagogiczna
 3. Zaoczne Studium Socjologii:
  • I rok studia licencjackie
  • II i III rok - studia licencjackie
  • 2-letnie magisterskie studia uzupełniające
 4. Zaoczne Wyższe Zawodowe Studium Pedagogiczne
 5. Zaoczne Studium Politologii
 6. Podyplomowe Studium Edukacji Rodzinnej i Wychowania Seksualnego
 7. Podyplomowe Studium Pedagogiki Korekcyjno-Kompensacyjnej
 8. Podyplomowe Studium Metod Komputerowych Pedagogiki Szkolnej
 9. Podyplomowe Studium Organizacji Pomocy Społecznej

 

900,- zł

 900,- zł
 870,- zł
 920,- zł

1.020,- zł
  920,- zł
1.250,- zł
  990,- zł
1.100,- zł
  810,- zł
  820,- zł
  910,- zł
1.100,- zł

 

900,- zł

 900,- zł
 870,- zł
 800,- zł

1.000,- zł
  910,- zł
1.150,- zł
   950,- zł
1.100,- zł
   850,- zł
   860,- zł
   910,- zł
1.100,- zł

6.

Wydział Matematyki i Informatyki

 1. Studia zaoczne
  • Zaoczne Dwustopniowe Studium Matematyki z Informatyką
 2. Studia podyplomowe
  • Podyplomowe Studium Matematyki z Informatyką
  • Podyplomowe Studium Informatyki dla Nauczycieli
  • Podyplomowe Studium Projektowania i Eksploatacji Sieci Komputerowych
 3. Studia eksternistyczne - wysokość odpłatności ustala dziekan

 


1.130,- zł

  990,- zł
  960,- zł

2.100,- zł

 


1.200,- zł

1.060,- zł
1.040,- zł

2.100,- zł

7.

Wydział Nauk Historycznych

 1. Studia zaoczne
  • I rok historii
  • II rok i III historii
  • IV i V rok historii
 2. bibliotekoznawstwo i inf. nauk. - techn.
 3. Studia podyplomowe:
  • Historii i Edukacji Obywatelskiej
  • Polityki i Edukacji Regionalnej
  • Archiwistyki
  • Bibliotekoznawstwa i Inf. Nauk.-Technicznej:
   • kurs zawodowy
   • kurs dokształcający

 


1.080,- zł
1.000,- zł
  900,- zł
  940,- zł

  950,- zł
  950,- zł
  970,- zł

1.130,- zł
1.030,- zł

 


1.080,- zł
1.050,- zł
  930,- zł
1.030,- zł

1.035,- zł
1.035,- zł
  970,- zł

1.020,- zł
  910,- zł

8.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 1. studenci I stopnia (st. licencjackie)
 2. studenci II stopnia (st. uzup. magisterskie)

 

1.600,- zł
1.750,- zł

 

1.500,- zł
1.700,- zł

9.

Wydział Prawa i Administracji

 1. Studenci I roku studiów prawa
 2. Studenci II, III, IV, V roku prawa
 3. Studenci I roku wyższych zawodowych studiów administracyjnych (licencjackie)
 4. Studenci II i III roku wyższych zawodowych studiów administracyjnych (licencjackie)
 5. Studenci I i II roku uzupełniających magisterskich studiów administracyjnych

 

1.700,- zł
1.400,- zł

1.400,- zł

1.300,- zł

1.400,- zł

 

1.500,- zł
1.250,- zł

1.200,- zł

1.150,- zł

1.250,- zł

10.

Wydział Sztuk Pięknych

1.020,- zł

1.140,- zł

 

§ 3

Szczegółowe zasady ustalania odpłatności za studia:

 1. dzienne, zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne reguluje zarządzenie Nr 4 Rektora UMK z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne oraz
 2. podyplomowe reguluje zarządzenie Nr 6 Rektora UMK z dnia 10 marca 1993 r. (z późn zmianami) w sprawie zasad ustalania odpłatności za prowadzenie studiów podyplomowych i kursów specjalnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 1999 r. i podlega ogłoszeniu przez dziekana w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

56

ZARZĄDZENIE Nr 26

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 14 czerwca 1999 r.

w sprawie powołania Podyplomowego Studium Bankowości i Finansów
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Na podstawie § 18 ust. 3 i § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

 1. W celu organizowania i prowadzenia rocznych (dwusemestralnych) studiów podyplomowych z zakresu bankowości uniwersalnej, zarządzania wartością firmy na rynkach finansowych oraz zarządzania marketingowego w instytucjach finansowych, powołuje się od roku akademickiego 1999/2000 Podyplomowe Studium Bankowości i Finansów, zwane dalej “studium”, jako jednostkę organizacyjną Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
 2. Uczestnikami studium mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych.

§ 2

 1. Działalnością studium kieruje jego kierownik, powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Zakres działania kierownika studium ustala dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

§ 3

 1. Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania uchwali:
  1. limit przyjęć oraz szczegółowe zasady rekrutacji,
  2. plan i program studiów,
  3. formę zaliczania zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4. formę zaliczenia studiów.
 2. Za prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych będą pobierane opłaty, zgodnie z zarządzeniem Nr 6 Rektora UMK z dnia 10 marca 1993 r. w sprawie zasad ustalania odpłatności za prowadzenie studiów podyplomowych i kursów specjalnych oraz zasad dysponowania środkami finansowymi uzyskanymi z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i kursach specjalnych (z późniejszymi zmianami).

§ 4

 1. Absolwenci studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Rejestr wydawanych świadectw oraz pełną dokumentację związaną z przebiegiem studiów prowadzi dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

§ 5

Nadzór nad działalnością studium sprawuje dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 1999 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski