Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 10 czerwca 1999 r.     Nr 4


Poz.:

Treść:

UCHWAŁY KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU:

 1. Nr 7 z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na stanowiska prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 1999-2002 oraz ogłoszenia terminu wyborów prorektorów.
 2. Nr 8 z dnia 26 kwietnia 1999 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 1999-2002.
 3. Nr 9 z dnia 26 maja 1999 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru przedstawicieli do Rad Wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 1999-2002.
 4. Nr 10 z dnia 24 maja 1999 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru dziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 1999-2002.
 5. Nr 11 z dnia 10 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania wyborów elektorów z UMK wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 1999-2002.

ZARZĄDZENIA REKTORA:

 1. Nr 16 z dnia 23 kwietnia 1999 r. zmieniające zarządzenie Nr 39 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie wypłat dla nauczycieli akademickich za przeprowadzenie egzaminów kursowych na studiach dziennych w roku akademickim 1996/97.
 2. Nr 17 z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie komisyjnego zniszczenia i kontroli obiegu oraz przechowywania dokumentów w Kancelarii Tajnej. /poufne/
 3. Nr 18 z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie wysokości stawek godzinowych dla nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe.
 4. Nr 19 z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie utworzenia Zakładu Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
 5. Nr 20 z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Filologii Polskiej w Instytut Języka Polskiego i Instytut Literatury Polskiej na Wydziale Humanistycznym.
 6. Nr 21 z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Historii Sztuki i Kultury w Katedrę Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Nauk Historycznych.
 7. Nr 22 z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium Organizacji Pomocy Społecznej w Instytucie Socjologii na Wydziale Humanistycznym.
 8. Nr 23 z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 1999 r.

PISMA OKÓLNE REKTORA:

 1. Nr 2 z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla opiekuna studenckiej praktyki zawodowej.
 2. Nr 3 z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 1999/2000.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

 1. Nr 4 z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczególnych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz obuwiem roboczym.

KOMUNIKAT DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

 1. z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany stawek za 1 kilometr przebiegu samochodów osobowych używanych do celów służbowych, nie będących własnością Uniwersytetu.


 

32

UCHWAŁA Nr 7

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 15 kwietnia 1999 r.

w sprawie ustalenia listy kandydatów na stanowiska prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 1999-2002
oraz ogłoszenia terminu wyborów prorektorów.

Na podstawie § 43 ust. 1 i 2 w związku z § 41 ust.2 Regulaminu Wyborczego Organów Uniwersytetu z dnia 17 lutego 1999 r.

s t w i e r d z a się, że:

 

 1. Pismo rektora-elekta dotyczące zgłoszenia kandydatów na stanowiska prorektorów Uniwersytetu, na kadencję 1999-2002 spełnia wymogi § 40 i § 41 Regulaminu Wyborczego Organów Uniwersytetu, w związku z powyższym Komisja postanowiła ogłosić, iż kandydatami są:
  1. na stanowisko prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Marek Zaidlewicz, lat 60, chemik, obecny Dziekan Wydziału Chemii, kierownik Zakładu Chemii Organicznej,
  2. na stanowisko prorektora ds. organizacji i rozwoju Uczelni - prof. dr hab. Janusz Małłek, lat 61, historyk, obecny Dziekan Wydziału Nauk Historycznych, kierownik Zakładu Historii Nowożytnej i Historii Krajów Skandynawskich,
  3. na stanowisko prorektora ds. kształcenia - dr hab. Czesław Łapicz, prof. UMK, lat 54, filolog slawista, kierownik Zakładu Komparystyki Słowiańskiej Wydziału Humanistycznego,
  4. na stanowisko prorektora ds. studentów - dr hab. Wojciech Popławski, prof. UMK, lat 52, ekonomista, obecny prorektor ds. studentów, zatrudniony w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Państwowym i Polityki Przemysłowej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

 2. Termin wyborów prorektorów Uniwersytetu na kadencję 1999-2002 - w porozumieniu z rektorem-elektem - Komisja ustala na dzień 26 kwietnia 1999 r. o godz. 16-tej w małej auli na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

 

33

UCHWAŁA Nr 8

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 26 kwietnia 1999 r.

o stwierdzeniu dokonania wyboru prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 1999 - 2002.

Na podstawie § 54 Regulaminu Wyborczego Organów Uniwersytetu z dnia 17 lutego 1999 r.

K o m i s j a W y b o r c z a U n i w e r s y t e t u

stwierdza prawidłowość przeprowadzonych wyborów prorektorów na kadencję 1999 -2002, w wyniku których:

Wybrani prorektorzy uzyskali wymaganą większość głosów w głosowaniu przeprowadzonym na zebraniu wyborczym Kolegium Elektorów Uniwersytetu w dniu 26 kwietnia 1999 r.

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

34

UCHWAŁA Nr 9

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 26 maja 1999 r.

o stwierdzeniu dokonania wyboru przedstawicieli do Rad Wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
na kadencję 1999-2002.

Na podstawie § 70 ust 1 Regulaminu Wyborczego Organów Uniwersytetu z dnia 17 lutego 1999 r.

K o m i s j a W y b o r c z a U n i w e r s y t e t u

s t w i e r d z a    p r a w i d ł o w o ś ć

przeprowadzonych w okresie od 1 do 22 marca 1999 r. wyborów do Rad Wydziałów na kadencję 1999-2002, w wyniku których zostali wybrani następujący przedstawiciele:

 1. Na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi:
  1. spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami lub doktorami habilitowanymi:

  2. dr Edmund Kartanas
   dr Tomasz Kozłowski
   dr Zbigniew Podgórski
   dr Marek Tyczyński
   mgr Teresa Napiórkowska

  3. spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

  4. dr Barbara Głogowska

  5. z samorządu studenckiego:
  6. Patrycja Biedrzycka
   Sławomir Kłosiński
   Marek Lewandowski
   Michał Leszczyński
   Magdalena Wielemborek

 2. Na Wydziale Chemii:
  1. spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami lub doktorami habilitowanymi:

  2. dr Jadwiga Ostrowska-Czubenko
   dr Alina Sionkowska
   mgr Tomasz Szymański

  3. spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

  4. mgr Tomasz Czubachowski

  5. z samorządu studenckiego:
  6. Sebastian Czapiewski
   Robert Szęsny
   Dariusz Kędziera

 3. Na Wydziale Fizyki i Astronomii:
  1. spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami lub doktorami habilitowanymi:

  2. dr Mirosław Bylicki
   dr Dariusz Chruściński
   dr Jan Iwaniszewski
   dr Jacek Kobus
   dr Piotr Targowski
   mgr Grzegorz Osiński

  3. spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

  4. mgr inż. Tadeusz Robaczewski

  5. z samorządu studenckiego:

  6. mgr Marcin Grądziel
   Roman Brunka
   Tomasz Jałowiecki
   Tomasz Koralewski
   Radosław Szilakowski
   Agnieszka Woźna

 4. Na Wydziale Humanistycznym:
  1. spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami lub doktorami habilitowanymi:

  2. dr Wojciech Lewandowski
   dr Marta Urlińska
   mgr Małgorzata Cackowska
   mgr Dariusz Jach
   mgr Tomasz Marciniak

  3. spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

  4. mgr Krystyna Szymeczko

  5. z samorządu studenckiego:

  6. Paweł Górzny
   Maciej Jabłoński
   Jarosław Najberg
   Izabela Symonowicz

 5. Na Wydziale Filologicznym:
  1. spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami lub doktorami habilitowanymi:

  2. dr Ewa Walusiak
   mgr Joanna Ekiert-Zastawny
   mgr Andrzej Moroz

  3. spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

  4. mgr Barbara Mikulska

  5. z samorządu studenckiego:

  6. Luiza Dargiewicz
   Katarzyna Kopacz
   Marcin Drogorób
   Marcin Kiwiński

 6. Na Wydziale Matematyki i Informatyki:
  1. spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami lub doktorami habilitowanymi:

  2. dr Stanisław Kasjan
   dr Andrzej Rozkosz

  3. spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

  4. Anna Urbańska

  5. z samorządu studenckiego:

  6. Mateusz Dura
   Katarzyna Radomska

 7. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania:
  1. spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami lub doktorami habilitowanymi:

  2. dr Tadeusz Kufel
   dr Zdzisław Markuszewski
   dr Ryszard Lorenczewski

  3. spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

  4. mgr Krystyna Zawadzka

  5. z samorządu studenckiego:

  6. Sylwia Lang
   Marlena Wichowska
   Piotr Waśkiewicz

 8. Na Wydziale Nauk Historycznych:
  1. spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami lub doktorami habilitowanymi:

  2. dr Waldemar Chorażyczewski
   dr Wojciech Olszewski
   dr Stanisław Roszak
   dr Zofia Waszkiewicz

  3. spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

  4. mgr Wiesława Matuszewska-Kola

  5. z samorządu studenckiego:

  6. Krzysztof Pęcherzewski
   Przemysław Purzycki
   Jarosław Tęsiorowski

 9. Na Wydziale Prawa i Administracji:
  1. spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami lub doktorami habilitowanymi:

  2. dr Wojciech Matuszewski
   mgr Tomasz Justyński
   mgr Tomasz Jędrzejewski
   mgr Violetta Kwiatkowska-Darul

  3. spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

  4. Grażyna Łuczkowiak

  5. z samorządu studenckiego:

  6. Natalia Gardziejewska
   Andrzej Kopyciński
   Robert Musiałkiewicz
   Maciej Szudek

 10. Na Wydziale Sztuk Pięknych:
  1. spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami lub doktorami habilitowanymi:

  2. mgr Krzysztof Mazur
   mgr Elżbieta Szmit-Naud
   mgr Marek Zacharski
   mgr Bożena Zimnowoda-Krajewska

  3. spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

  4. mgr Adam Cupa

  5. z samorządu studenckiego:

  6. Andrzej Oziębała
   Nel Jastrzębiowska
   Paulina Woszczak
   Natalia Wawrzczak

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

 

35

UCHWAŁA Nr 10

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 24 maja 1999 r.

o stwierdzeniu dokonania wyboru dziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 1999-2002.

Na podstawie § 83 Regulaminu Wyborczego Organów Uniwersytetu z dnia 17 lutego 1999 r.

K o m i s j a W y b o r c z a U n i w e r s y t e t u

s t w i e r d z a    p r a w i d ł o w o ś ć

przeprowadzonych w okresie od 10 maja 1999 r. do 18 maja 1999 r. wyborów dziekanów na kadencję 1999-2002, w wyniku których:

 1. Na dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki w dniu 10 maja 1999 r. został wybrany
 2. prof. dr hab. Adam Jakubowski

 3. Na dziekana Wydziału Sztuk Pięknych w dniu 12 maja 1999 r. został wybrany
 4. art. plast. Romuald Drzewiecki, prof. UMK

 5. Na dziekana Wydziału Prawa i Administracji w dniu 12 maja 1999 r. został wybrany
 6. dr hab. Zbigniew Witkowski, prof. UMK

 7. Na dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii w dniu 12 maja 1999 r. został wybrany
 8. prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch

 9. Na dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w dniu 12 maja 1999 r. został wybrany
 10. dr hab. Jerzy W. Wiśniewski, prof. UMK

 11. Na dziekana Wydziału Chemii w dniu 13 maja 1999 r. został wybrany
 12. dr hab. Józef Ceynowa, prof. UMK

 13. Na dziekana Wydziału Filologicznego w dniu 17 maja 1999 r. został wybrany
 14. dr hab. Adam Bednarek

 15. Na dziekana Wydziału Nauk Historycznych w dniu 18 maja 1999 r. został wybrany
 16. dr hab. Andrzej Radzimiński, prof. UMK

 17. Na dziekana Wydziału Humanistycznego w dniu 18 maja 1999 r. został wybrany
 18. prof. dr hab. Ryszard Borowicz.

Wybór dziekana na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi zaplanowano na dzień 27 maja 1999 r.

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

36

UCHWAŁA Nr 11

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 10 czerwca 1999 r.

w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania wyborów elektorów z UMK wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 1999-2002.

Na podstawie § 12 uchwały Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyboru elektorów i członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 1999-2002 (nieopublik., druk RG 579)

u c h w a l a się, co następuje:

§ 1

Liczbę mandatów elektorów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 1999-2002, zwanych dalej “elektorami”, ustala Komisja Wyborcza Uniwersytetu według stanu zatrudnienia nauczycieli akademickich na dzień przeprowadzenia wyborów.

§ 2

 1. Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów elektorów ustala Komisja Wyborcza Uniwersytetu.
 2. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 1, podaje do wiadomości wyborców czas i miejsce wyborów co najmniej na 6 dni przed terminem ich przeprowadzenia.
 3. Podanie do wiadomości czasu i miejsca wyborów następuje przez rozplakatowanie ogłoszeń o ogólnouczelnianym zebraniu wyborczym.

§ 3

 1. Wyboru elektorów dokonuje się łącznie na wspólnym ogólnouczelnianym zebraniu wyborczym zorganizowanym i przeprowadzonym przez Komisję Wyborczą Uniwersytetu w terminie ustalonym według § 2.
 2. Zebranie, o którym mowa w ust. 1, prowadzi przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu.

§ 4

Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielowi akademickiemu, który w dniu głosowania jest zatrudniony w UMK w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 5

 1. Każdemu z wyborców przysługuje prawo zgłaszania kandydatów do każdej z grup elektorów.
 2. Przewodniczący wpisuje kandydaturę na listę kandydatów określonej grupy, po oświadczeniu przez kandydującego, że wyraża zgodę na wybór i wypełnianie obowiązków elektora.
 3. Zgoda kandydata, o której mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie tury głosowania, chyba że kandydat cofnie swą zgodę przed kolejną turą głosowania.
 4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się ustnie do protokołu zebrania albo pisemnie przewodniczącemu zebrania.
 5. Przewodniczący zebrania zamyka listy kandydatów, gdy nie ma więcej zgłoszeń kandydatur.

§ 6

 1. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, przy użyciu kart do głosowania, spośród nieograniczonej liczby kandydatów spełniających wymogi określone w art. 37 ust. 2 i 3 ustawy z 12. 09. 1990 r. o szkolnictwie wyższym.
 2. Jeżeli część mandatów nie zostanie obsadzona, przeprowadza się wybory uzupełniające na tym samym zebraniu wyborczym.

§ 7

 1. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zebrania:
  1. ustala listy kandydatów,
  2. udziela głosu wyborcom chcącym zadać pytania kandydatom,
  3. udziela głosu kandydatom,
  4. zarządza wybór komisji skrutacyjnej.
 2. Wyboru komisji skrutacyjnej, w składzie co najmniej trzech osób, dokonuje się spośród wyborców w głosowaniu jawnym; członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 3. Komisja skrutacyjna oblicza głosy i ustala wyniki głosowania, które ogłasza zebranym jej przewodniczący.

§ 8

 1. Głosowanie przeprowadza się oddzielnie na każdą listę kandydatów na elektorów określonej grupy.
 2. Wszyscy uprawnieni biorą udział w głosowaniu na kandydatów z każdej listy.

§ 9

 1. Głosowanie polega na:
  1. wypisaniu na karcie do głosowania nazwisk wszystkich kandydatów znajdujących się na liście ustalonej przez przewodniczącego zebrania,
  2. skreśleniu nazwisk kandydatów, na których wyborca nie głosuje, a pozostawieniu nie skreślonych nazwisk tych kandydatów, na których wyborca głosuje,
  3. przekreśleniu karty do głosowania, gdy wyborca wstrzymuje się od głosu.
 2. Głos jest nieważny, jeżeli:
  1. został oddany na karcie innej niż określona niniejszą uchwałą,
  2. liczba nazwisk nie skreślonych jest większa od liczby mandatów,
  3. karta została zapisana inaczej niż określono w ust. 1.

§ 10

 1. Elektorami zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, stanowiącą więcej niż połowę oddanych głosów.
 2. Jeżeli w wyniku głosowania żaden z mandatów lub ich część nie została obsadzona, gdyż żaden z kandydatów lub część z nich nie została obsadzona, gdyż żaden z kandydatów lub część z nich nie uzyskała wymaganej większości głosów, na tym samym zebraniu przeprowadza się dodatkowe głosowania.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 w powtórnym głosowaniu bierze udział nie więcej niż dwóch kandydatów na każdy nie obsadzony mandat, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 11

Przewodniczący zebrania:

 1. ustala i ogłasza zebranym wyniki wyborów, po stwierdzeniu, że głosowania i obliczania głosów są prawidłowe,
 2. zarządzi:
  1. ponowne liczenie głosów, jeżeli stwierdzi, że popełniono błędy przy ich obliczaniu,
  2. powtórzenie głosowania, jeżeli stwierdzi, że w trakcie głosowania zostały naruszone zasady jego przeprowadzania.

§ 12

Z przebiegu zebrania wyborczego sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania.

§ 13

 1. Komisja Wyborcza Uniwersytetu ocenia prawidłowość przeprowadzonych wyborów i stwierdza dokonanie wyboru elektorów.
 2. Komisja Wyborcza Uniwersytetu unieważnia wybory dokonane na zebraniu wyborczym i zarządza powtórne przeprowadzenie wyborów od etapu zgłaszania kandydatów, jeżeli stwierdzi, że elektorem została wybrana osoba, której nie przysługuje bierne prawo wyborcze.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

 

37

ZARZĄDZENIE Nr 16

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 23 kwietnia 1999 r.

zmieniające zarządzenie Nr 39 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie wypłat dla nauczycieli akademickich za przeprowadzenie egzaminów kursowych na studiach dziennych w roku akademickim 1996/97.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 uchwały Senatu UMK z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za czynności dydaktyczne przekraczające obowiązujące pensum (B. Pr. Nr 9, poz. 80)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 39 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 1996 r. z późn. zmianami (B. Pr. Nr 10, poz. 95), wprowadza się następującą zmianę w związku z ubruttowieniem wynagrodzeń:

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“Nauczycielom akademickim przeprowadzającym w roku akademickim 1998/99 egzaminy kursowe na studiach dziennych będzie wypłacona z centralnego funduszu Uniwersytetu zryczałtowana kwota w wysokości 4,92 PLN za każdy egzamin powyżej 50.”

§ 2

 1. Uchyla się w całości zarządzenie Nr 14 Rektora UMK z dnia 24 lutego 1999 r. (B. Pr. Nr 2, poz. 21) zmieniające zarządzenie Nr 39 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 1996 r.
 2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 1999 r.

P r o r e k t o r ds. Kształcenia

Prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz

 

 

 

 

38

ZARZĄDZENIE Nr 17

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 14 kwietnia 1999 r.

w sprawie komisyjnego zniszczenia i kontroli obiegu oraz przechowywania dokumentów
w Kancelarii Tajnej UMK. / poufne /

 

 

39

ZARZĄDZENIE Nr 18

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 23 kwietnia 1999 r.

w sprawie wysokości stawek godzinowych dla nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe.

Na podstawie § 3 ust. 1 uchwały Senatu UMK z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za czynności dydaktyczne przekraczające obowiązujące pensum (Biuletyn Pracy Nr 9, poz. 80) w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Ustala się stawki godzinowe dla nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w następującej wysokości:

 1. dla profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych posiadających tytuł naukowy - 38 zł
 2. dla profesorów nadzwyczajnych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docentów, adiunktów posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego - 32 zł
 3. dla adiunktów posiadających stopień naukowy doktora i starszych wykładowców - 25 zł
 4. dla asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów - 20 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 1999 r.

P r o r e k t o r ds. Kształcenia

Prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz

 

 

40

ZARZĄDZENIE Nr 19

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 kwietnia 1999 r.

w sprawie utworzenia Zakładu Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Historii i Archiwistyki
na Wydziale Nauk Historycznych.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Od dnia 1 maja 1999 r. tworzy się Zakład Stosunków Międzynarodowych, zwany dalej “zakładem” jako jednostkę organizacyjną Instytutu Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych.
 2. Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności dydaktycznej oraz naukowo-badawczej w zakresie stosunków międzynarodowych XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów Polski ze wschodnimi sąsiadami, krajami Europy Zachodniej i państwami skandynawskimi.

§ 2

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu Historii i Archiwistyki ustali skład osobowy nowo utworzonego zakładu i przydzieli pomieszczenia wraz z wyposażeniem - w ramach posiadanych środków.

§ 3

 1. W załączniku nr 5 do zarządzenia Nr 18 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 26 lipca 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Nauk Historycznych w grupie jednostek organizacyjnych Instytutu Historii i Archiwistyki dopisuje się “Zakład Stosunków Międzynarodowych”.
 2. W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 47 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolami literowymi oraz przyporządkowanym kodem księgowym - do jednostek organizacyjnych Instytutu Historii i Archiwistyki dopisuje się:

“Zakład Stosunków Międzynarodowych: skrót lit. - ZStM, kod księg. - 1144.”

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 1999 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

41

ZARZĄDZENIE Nr 20

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 27 kwietnia 1999 r.

w sprawie przekształcenia Instytutu Filologii Polskiej w Instytut Języka Polskiego i Instytut Literatury Polskiej
na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Z dniem 28 kwietnia 1999 r. podejmuje się działania na Wydziale Humanistycznym, zmierzające do przekształcenia Instytutu Filologii Polskiej w Instytut Języka Polskiego i Instytut Literatury Polskiej.
 2. Od dnia 1 września 1999 r. na Wydziale Filologicznym rozpoczyna działalność dydaktyczną i naukową:
  1. Instytut Języka Polskiego w zakresie językoznawstwa,
  2. Instytut Literatury Polskiej w zakresie literaturoznawstwa.

§ 2

 1. W skład Instytutu Języka Polskiego wejdą następujące jednostki:
  1. Zakład Historii Języka Polskiego - powstały z przekształcenia dotychczasowego Zakładu Gramatyki Historycznej i Historii Języka Polskiego,
  2. Zakład Teorii Języka - powstały z przekształcenia dotychczasowego Zakładu Językoznawstwa Ogólnego,
  3. Zakład Współczesnego Języka Polskiego.
 2. W skład Instytutu Literatury Polskiej wejdą następujące jednostki dotychczasowego Instytutu Filologii Polskiej:
  1. Zakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego,
  2. Zakład Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu,
  3. Zakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia,
  4. Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego,
  5. Zakład Polskiej Literatury Współczesnej,
  6. Zakład Teorii Literatury.
 3. Tworzy się zakład o nazwie “Zakład Dramatu, Teatru i Filmu” jako jednostkę organizacyjną Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego.
 4. Jednostki organizacyjne wymienione w ust. 1, 2 i 3 rozpoczynają działalność dydaktyczną i naukową w ramach Wydziału Filologicznego od dnia 1 września 1999 roku.

§ 3

Rektor powołuje i odwołuje dyrektorów instytutów oraz kierowników zakładów zgodnie z § 61 i § 64 Statutu UMK.

§ 4

 1. Regulaminy instytutów uchwalone zgodnie z § 19 ust. 3 Statutu UMK określą zadania i zakres ich działania oraz strukturę organizacyjną.
 2. Dyrektorzy instytutów określą zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład instytutów.

§ 5

Z dniem 1 września 1999 r. Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej staje się Biblioteką instytutów: Języka Polskiego oraz Literatury Polskiej.

§ 6

 1. Z dniem 1 września 1999 r. tworzy się jako jednostki administracji instytutowej:
  1. Sekretariat Instytutu Języka Polskiego,
  2. Sekretariat Instytutu Literatury Polskiej.
 2. Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu na wniosek dyrektorów instytutów ustali skład osobowy i zadania rzeczowe dla kierowników sekretariatów.

§ 7

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu do dnia 1 września 1999 r. opublikuje w formie zarządzenia symbole literowe oraz kody księgowe dla nowo powstałych instytutów i zakładów.

§ 8

W załączniku nr 3 do Statutu UMK - “Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” skreśla się w pkt II - Instytut Filologii Polskiej, wpisując w to miejsce:

 1. “Instytut Języka Polskiego,
 2. Instytut Literatury Polskiej”.

§ 9

W uchwale Senatu UMK z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Wydziału Filologicznego w § 2 ust. 1 oraz § 5 ust. 2 skreśla się - Instytut Filologii Polskiej, wpisując w to miejsce:

§ 10

W zarządzeniu Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu nr 18 z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego, w załączniku nr 12 - schemat organizacyjny Wydziału Humanistycznego i w załączniku nr 13 - schemat organizacyjny bibliotek specjalistycznych Wydziału Humanistycznego, dokonuje się odpowiednich zmian wynikłych z treści niniejszego zarządzenia.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 1999 r. po zatwierdzeniu przez Senat UMK na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 1999 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

42

ZARZĄDZENIE Nr 21

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 27 kwietnia 1999 r.

w sprawie przekształcenia Zakładu Historii Sztuki i Kultury w Katedrę Historii Sztuki i Kultury
na Wydziale Nauk Historycznych.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Z dniem 4 maja 1999 roku przekształca się Zakład Historii Sztuki i Kultury w Katedrę Historii Sztuki i Kultury, zwaną dalej “katedrą”, będącą jednostką organizacyjną Wydziału Nauk Historycznych.

§ 2

Katedra prowadzi działalność dydaktyczną oraz naukowo-badawczą w zakresie wiedzy o sztuce rozumianej jako element szeroko pojętej historii kultury.

§ 3

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych przydzieli katedrze pomieszczenia wraz z wyposażeniem oraz ustali - w porozumieniu z kierownikiem katedry - skład osobowy katedry w ramach posiadanych etatów.

§ 4

 1. W załączniku nr 3 Statutu UMK “Wykaz jednostek organizacyjnych UMK w Toruniu” w części VII wprowadza się pkt 4 w brzmieniu “Katedra Historii Sztuki i Kultury”.
 2. W zarządzeniu nr 12 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 26 lipca 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Nauk Historycznych (zmienionym Komunikatem DA z dnia 30 grudnia 1998 r.) w załączniku nr 5 skreśla się nazwę - Zakład Historii Sztuki i Kultury wpisując w to miejsce “Katedra Historii Sztuki i Kultury”.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 1999 r. po zatwierdzeniu przez Senat UMK na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 1999 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

43

ZARZĄDZENIE Nr 22

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 10 maja 1999 r.

w sprawie powołania Podyplomowego Studium Organizacji Pomocy Społecznej w Instytucie Socjologii
na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie § 18 ust. 3 i § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. W celu organizowania i prowadzenia rocznych (dwusemestralnych) podyplomowych studiów z zakresu organizacji pomocy społecznej powołuje się - w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego - od roku akademickiego 1999/2000 Podyplomowe Studium Organizacji Pomocy Społecznej, zwane dalej “studium”, jako jednostkę organizacyjną Instytutu Socjologii na Wydziale Humanistycznym.
 2. Szczegółowe zasady organizacji i działalności studium określa umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 3. Uczestnikami studium mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych.

§ 2

 1. Działalnością studium kieruje jego kierownik, powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 3 i § 64 ust. 2 Statutu UMK.
 2. Zakres działania kierownika studium ustali dziekan Wydziału Humanistycznego na wniosek dyrektora Instytutu Socjologii.

§ 3

 1. Rada Wydziału Humanistycznego, na wniosek kierownika studium uchwali:
  1. limit przyjęć oraz zasady rekrutacji,
  2. plan i program studiów,
  3. formę zaliczania zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4. formę zaliczenia studiów.
 2. Za zajęcia dydaktyczne od uczestników studiów podyplomowych będą pobierane opłaty zgodnie z zarządzeniem Nr 6 Rektora UMK z dnia 10 marca 1993 r. (z późn. zmianami).

§ 4

 1. Absolwenci studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Rejestr wydanych świadectw oraz pełną dokumentację związaną z przebiegiem studiów prowadzić będzie sekretariat Instytutu Socjologii.

§ 5

 1. Nadzór nad działalnością studium sprawuje dziekan Wydziału Humanistycznego.
 2. Dziekan Wydziału Humanistycznego może upoważnić dyrektora Instytutu Socjologii do sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 1.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 maja 1999 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

44

ZARZĄDZENIE Nr 23

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 24 maja 1999 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 1999 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

W związku z wizytą Papieża w Toruniu i w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

o g ł a s z a m

dzień 7 czerwca 1999 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Uniwersytetu.

§ 2

Jednocześnie ustalam, że 2 października 1999 r. będzie dniem, w którym wszyscy pracownicy Uniwersytetu odpracowują dzień 7 czerwca 1999 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

45

PISMO OKÓLNE Nr 2

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 10 maja 1999 r.

w sprawie wysokości wynagrodzenia dla opiekuna studenckiej praktyki zawodowej.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich

informuję, że:

 1. Od 1 maja 1999 r. ubruttowione wynagrodzenie dla opiekuna studenckiej praktyki wynosić będzie 268 PLN miesięcznie.
 2. Anuluję pismo okólne Nr 3 Rektora UMK z dnia 4 maja 1998 r. (B. Pr. Nr 3, poz. 30)

P r o r e k t o r ds. Kształcenia

Prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz

 

46

PISMO OKÓLNE Nr 3

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 22 kwietnia 1999 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 1999/2000.

29. 09. - 30. 09.1999 r.

- dni adaptacyjne*,

01. 10. 1999 r. - inauguracja roku akademickiego 1999/2000 oraz immatrykulacje wydziałowe,

04. 10 - 22. 12. 1999 r.

- zajęcia dydaktyczne,
23. 12. 1999 - 02. 01. 2000 r. - ferie zimowe,
03. 01. - 31. 01. 2000 r. - zajęcia dydaktyczne,

01. 02. - 13. 02. 2000 r. - p r z e r w a w zajęciach dydaktycznych**,

14. 02. - 20. 04. 2000 r. - zajęcia dydaktyczne,

21. 04. - 25. 04. 2000 r. - ferie wielkanocne,

26. 04. - 05. 06. 2000 r. - zajęcia dydaktyczne,

06. 06. - 30. 09. 2000 r. - p r z e r w a w zajęciach dydaktycznych***.


*/ Do wyboru i ustalenia przez Wydziały. Możliwość kwaterowania w DS-ach od 27.09. 1999 r.

**/ Okres ten powinien być wykorzystany na przeprowadzenie egzaminów oraz na przerwę międzysemestralną.

***/ Okres ten powinien być wykorzystany na przeprowadzenie egzaminów, odbycie praktyk wakacyjnych i na ferie letnie.

Harmonogram prac w czasie przerw w zajęciach dydaktycznych ustalają i ogłaszają dziekani wydziałów.

2 listopad 1999 r. i 2 maj 2000 r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Ze względów organizacyjnych pobyt studentów w domach studenckich jest ograniczony do 27 czerwca 2000 r.

Na studiach zaocznych, podyplomowych, eksternistycznych i specjalnych Rady Wydziałów mogą ustalić organizację roku akademickiego odmienną od powyższej.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

47

ZARZĄDZENIE Nr 4

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 4 maja 1999 r.

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia
1 marca 1995 r. w sprawie szczególnych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą
i obuwiem roboczym.

Na podstawie § 9 ust. 1 i § 12 ust.1 uchwały Rady Ministrów z dnia 27 marca 1990 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej (M. P. Nr 14, poz. 109 z późn. zmianami) w związku z § 91 ust. 2 pkt. 5 Statutu UMK z 18 czerwca 1991 r. (z późn. zmianami) oraz § 4 ust 2 zarządzenia nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r.

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 2 (tabela norm podziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników szkół wyższych, jednostek i zakładów budżetowych podległych i nadzorowanych przez MEN) do zarządzenia nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym (B. Pr. Nr 2, poz. 18 z 1995 r.) wprowadza się następującą zmianę:

Z pozycji 27- kolumny 2 wyłącza się stanowisko pracy “kierowca samochodu osobowego” i tworzy się dodatkową pozycję oznaczoną “27 a” z następującym zakresem wyposażenia i przewidywanym okresem używalności:

Lp.

Stanowisko pracy

Zakres wyposażenia

R - odzież i obuwie robocze

O - ochrony indywidualne

Przewidywany okres

używalności w m-ch

i okresach zimowych

Poz.

27 a

Kierowca samochodu osobowego

R - ubranie 2-częściowe - elano-bawełna

R - buty-półbuty - skórzane

O - kurtka ciepłochronna - elano-bawełna

18 m-cy

18 m-cy

3 okresy zimowe

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 1999 r.

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

Dr Stefan Nielek

 

48

KOMUNIKAT

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 30 kwietnia 1999 r.

w sprawie zmiany stawek za 1 kilometr przebiegu samochodów osobowych używanych do celów służbowych, nie będących własnością Uniwersytetu.

Na podstawie § 3 ust. 2 Zarządzenia Nr 18 Rektora UMK z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością Uniwersytetu (B.Pr. Nr 3, poz. 25) w związku z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I kwartale 1999 r. (M.P. nr 15, poz. 217)

o g ł a s z a się, co następuje:

W związku ze wzrostem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I kwartale 1999 r. w stosunku do IV kwartału 1998 r. o 2,6%, stawki za 1 kilometr przebiegu obowiązujące od 1 maja 1999 r. wynoszą:

 1. dla samochodów o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,3743 zł
 2. dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,5999 zł.

 

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

Dr Stefan Nielek