Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 10 marca 1999 r.     Nr 2


Poz.:

Treść:

UCHWAŁA KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU:

 1. Nr 3 z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie podziału mandatów elektorów na kadencję 1999-2002.
 2.  

  ZARZĄDZENIA REKTORA:

 3. Nr 12 z dnia 15 lutego 1999 r. - Regulamin Sieci Komputerowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 4. Nr 13 z dnia 26 lutego 1999 r. zmieniające zarządzenie nr 35 Rektora UMK z dnia 1 września 1998 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich z zakresu filozofii na Wydziale Humanistycznym.
 5. Nr 14 z dnia 24 lutego 1999 r. zmieniające Zarządzenie Nr 39 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 1996 r.
 6.  

  ZARZĄDZENIE DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

 7. 00 Nr 1 z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie stawek czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów.
 8.  

  OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU:

 9. z dnia 1 marca 1999 r. o składach osobowych wydziałowych komisji wyborczych na kadencję 1999-2002.


 

18

UCHWAŁA Nr 3

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 17 lutego 1999 r.

w sprawie podziału mandatów elektorów na kadencję 1999-2002.

Na podstawie § 48 ust. 5 Statutu UMK i § 8 Regulaminu Wyborczego Organów Uniwersytetu z dnia 17 lutego 1999 r.

uchwala się, co następuje:

§ 1

Dla nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi przydziela się do obsadzenia w sumie 21 mandatów elektorów, z których:

 1. 12 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
 2. 7 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich,
 3. 2 mandaty są przeznaczone dla studentów.

§ 2

Dla nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Chemii przydziela się do obsadzenia w sumie 12 mandatów elektorów, z których:

 1. 7 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
 2. 4 mandaty są przeznaczone dla przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich,
 3. 1 mandat jest przeznaczony dla studentów.

§ 3

Dla nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Fizyki i Astronomii oraz Centrum Kształcenia Informatycznego przydziela się do obsadzenia w sumie 18 mandatów elektorów, z których:

 1. 13 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
 2. 4 mandaty są przeznaczone dla przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich,
 3. 1 mandat jest przeznaczony dla studentów.

§ 4

Dla nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Humanistycznego oraz nauczycieli akademickich Studium Pedagogicznego przydziela się do obsadzenia w sumie 37 mandatów elektorów, z których:

 1. 21 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
 2. 10 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich,
 3. 6 mandatów jest przeznaczonych dla studentów.

§ 5

Dla nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki przydziela się do obsadzenia w sumie 9 mandatów elektorów, z których:

 1. 5 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
 2. 3 mandaty są przeznaczone dla przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich,
 3. 1 mandat jest przeznaczony dla studentów.

§ 6

Dla nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przydziela się do obsadzenia w sumie 19 mandatów elektorów, z których:

 1. 8 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
 2. 5 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich,
 3. 6 mandatów jest przeznaczonych dla studentów.

§ 7

Dla nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Nauk Historycznych przydziela się do obsadzenia w sumie 19 mandatów elektorów, z których:

 1. 12 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
 2. 4 mandaty są przeznaczone dla przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich,
 3. 3 mandaty są przeznaczone dla studentów.

§ 8

Dla nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Prawa i Administracji oraz nauczycieli akademickich Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeanna Monneta przydziela się do obsadzenia w sumie 22 mandaty elektorów, z których:

 1. 10 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
 2. 3 mandaty są przeznaczone dla przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich,
 3. 9 mandatów jest przeznaczonych dla studentów.

§ 9

Dla nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Sztuk Pięknych przydziela się do obsadzenia w sumie 18 mandatów elektorów, z których:

 1. 12 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
 2. 5 mandatów jest przeznaczonych dla przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich,
 3. 1 mandat jest przeznaczony dla studentów.

§ 10

Dla nauczycieli akademickich Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Ośrodka Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Francaise przydziela się do wspólnego obsadzenia 4 mandaty elektorów.

§ 11

Dla nauczycieli akademickich Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przydziela się do obsadzenia 1 mandat elektora.

§ 12

Dla pracowników naukowo-technicznych przydziela się do obsadzenia 4 mandaty elektorów.

§ 13

Dla pracowników bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowej przydziela się do obsadzenia 2 mandaty elektorów.

§ 14

Dla pracowników administracji i obsługi przydziela się do obsadzenia 14 mandatów elektorów.

§ 15

Zestawienie zbiorcze podziału mandatów elektorów zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 lutego 1999 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziałach i w innych jednostkach uniwersyteckich.

Przewodniczący
Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

Załącznik do uchwały nr 3
Komisji Wyborczej Uniwersytetu
z dnia 17 lutego 1999 r.

Zestawienie zbiorcze podziału mandatów elektorów na kadencję 1999-2002

 

 

Wydziały/jednostki pozawydziałowe

Liczby mandatów elektorów

Ogółem

prof./dr hab.

pozostali nauczyciele akademiccy

studenci/

doktoranci

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

21

12

7

2

Wydział Chemii

12

7

4

1

Wydział Fizyki i Astronomii i Centrum Kształcenia Informatycznego

18

13

4

1

Wydział Humanistyczny i Studium Pedagogiczne

37

21

10

6

Wydział Matematyki i Informatyki

9

5

3

1

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

19

8

5

6

Wydział Nauk Historycznych

19

12

4

3

Wydział Prawa i Administracji i Centrum Studiów Europejskich

22

10

3

9

Wydział Sztuk Pięknych

18

12

5

1

SPNJO i Ośrodek PKW z Alliance Française

4

-

4

-

SWFiS

1

-

1

-

Razem:

180

100

50

30

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi

Ogółem

nauk-techn.

biblioteczni

adm./obsł.

 

20

4

2

14

Razem przydzielonych mandatów: 200

 

 

19

ZARZĄDZENIE Nr 12

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 15 lutego 1999 r.

Regulamin Sieci Komputerowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami)

z a r z ą d z a się, co następuje:

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin niniejszy ustala zasięg oraz zasady funkcjonowania Sieci Komputerowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zwanej dalej “SK UMK”.
 2. Podstawową rolą SK UMK jest wspomaganie procesów dydaktycznych, naukowych i zarządzania Uczelnią.
 3. SK UMK korzysta z infrastruktury Miejskiej Sieci Komputerowej TORMAN (MSK TORMAN) w zakresie kanałów transmisyjnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu MSK TORMAN.

 

II. Sieć Komputerowa UMK

§ 2

 1. SK UMK tworzą:
  1. Administrator SK UMK,
  2. sieci lokalne poszczególnych jednostek organizacyjnych UMK,
  3. administratorzy sieci lokalnych SK UMK,
  4. ogólnouniwersyteckie serwery kont,
  5. użytkownicy SK UMK.
 2. Funkcję Administratora SK UMK pełni Uniwersyteckie Centrum Technologii Sieciowych (UCTS), w imieniu którego działa Kierownik Pracowni Systemów Sieciowych bądź inna osoba wyznaczona przez Kierownika UCTS.
 3. Sieć lokalna SK UMK obejmuje komputery wraz z łączącą je infrastrukturą komunikacyjną i podlega kierownikowi jednostki organizacyjnej UMK będącej ich właścicielem.
 4. Kierownik jednostki organizacyjnej powołuje administratora sieci lokalnej oraz ustanawia regulamin użytkowania sieci lokalnej; postanowienia tego regulaminu nie mogą być sprzeczne z ustaleniami niniejszego Regulaminu.
 5. Ogólnouniwersytecki serwer kont jest komputerem przeznaczonym do prowadzenia kont dla uprawnionych użytkowników.
 6. Użytkownikiem SK UMK jest każda osoba korzystająca z komputera bądź terminala podłączonego do SK UMK.

§ 3

 1. Konto użytkownika SK UMK to zarejestrowane uprawnienie do pracy na jednym z serwerów w SK UMK.
 2. Konto użytkownika może być wykorzystane wyłącznie do działalności edukacyjnej, naukowej oraz administracyjnej. W szczególności niedopuszczalne jest wykorzystanie konta do celów komercyjnych, reklamowych i politycznych oraz do rozpowszechniania treści i obrazów wulgarnych, obscenicznych, obrażających osoby trzecie, naruszających czyjekolwiek dobra osobiste lub niezgodnych z prawem.
 3. Konto użytkownika wykorzystywane niezgodnie z ust. 2 jest blokowane. O fakcie zablokowania konta użytkownika powiadamiany jest przełożony użytkownika (w przypadku studenta - dziekan). Po wyjaśnieniu sprawy przełożony użytkownika (dziekan) podejmuje decyzję o odblokowaniu lub likwidacji konta.
 4. Konto użytkownika w SK UMK otrzymać mogą:
  1. pracownicy UMK,
  2. doktoranci UMK,
  3. goście UMK w czasie ich pobytu w uczelni,
  4. studenci UMK,
  5. jednostki organizacyjne UMK,
  6. zarejestrowane organizacje studenckie i samorządowe działające w UMK,
  7. inne osoby - w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 5. Zasady prowadzenia kont użytkowników w sieciach lokalnych SK UMK określone są w regulaminach tych sieci.

§ 4

 1. Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie kont na serwerach ogólnouniwersyteckich jest Pracownia Obsługi Kont Użytkowników UCTS.
 2. Konto pracownika naukowo-dydaktycznego UMK prowadzone jest na jego wniosek.
 3. Konta innych pracowników UMK oraz doktorantów prowadzone są na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu.
 4. Konta dla gości UMK prowadzone są na podstawie wniosku podpisanego przez kierownika odpowiedniej jednostki organizacyjnej przez czas w nim określony.
 5. Konta studenckie na ogólnouniwersyteckim serwerze kont prowadzone są zgodnie z następującymi zasadami:
  1. konto prowadzone jest na wniosek studenta zaakceptowany przez dziekana, przez okres jednego roku akademickiego;
  2. o przydział konta użytkownika ubiegać się mogą studenci drugiego i starszych lat studiów;
  3. wniosek o przedłużenie ważności konta na kolejny rok akademicki należy złożyć do 31 października;
  4. student korzystający z konta ponosi część kosztów jego utrzymania; szczegółowe zasady odpłatności oraz udziału wydziałów w kosztach utrzymania kont studenckich reguluje odrębne zarządzenie Rektora UMK.
 6. Konta jednostek organizacyjnych UMK, organizacji studenckich i samorządowych prowadzi się na ich wniosek zaakceptowany przez Rektora.

§ 5

 1. Administrator SK UMK jest odpowiedzialny za koordynację działań zapewniających sprawne funkcjonowanie SK UMK.
 2. Administrator SK UMK współpracuje z Administratorem MSK TORMAN na zasadach określonych w Regulaminach: SK UMK i MSK TORMAN oraz z administratorami sieci lokalnych.
 3. Na podstawie przyjmowanych uwag oraz obserwacji pracy ogólnodostępnych usług sieciowych Administrator SK UMK podejmuje odpowiednie działania, bądź przekazuje uwagi odnośnie eksploatacji administratorom sieci lokalnych.
 4. Od wszelkich decyzji podjętych przez Administratora SK UMK przysługuje prawo odwołania do J.M. Rektora w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji.

§ 6

 1. Włączenie sieci lokalnej do SK UMK następuje na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej UMK do kierownika UCTS. Administrator SK UMK podejmuje stosowne działania w porozumieniu z Administratorem MSK TORMAN.
 2. Sieć lokalna SK UMK jest rejestrowana w domenie uniwersyteckiej sieci Internet.
 3. Administrator sieci lokalnej jest odpowiedzialny za eksploatację sieci lokalnej oraz za kontakty z Administratorem SK UMK.
 4. Administrator prowadzi konta na komputerach w swojej sieci oraz jest zobowiązany zagwarantować, by osoby postronne nie uzyskały dostępu do SK UMK.
 5. Administrator ma obowiązek informowania swoich użytkowników o możliwościach wykorzystania systemu oraz o ewentualnych problemach związanych z eksploatacją.
 6. Administrator ma prawo limitowania wielkości udostępnianych zasobów komputera, z których może korzystać użytkownik oraz w uzasadnionych przypadkach może ograniczyć dostęp do usług sieciowych, operacji typu uruchomienia programu, odczytu/zapisu plików czy połączenia z innym systemem.

 

III. Usługi sieciowe SK UMK

§ 7

 1. Jednostką odpowiedzialną za funkcjonowanie podstawowych usług sieciowych i koordynującą działania dotyczące udostępniania usług sieciowych w SK UMK jest UCTS.
 2. Sieci lokalne UMK, w miarę swoich możliwości, uzupełniają działania UCTS w zakresie oferowanych usług sieciowych.
 3. UCTS utrzymuje uniwersytecki serwer nazw (DNS) na potrzeby SK UMK. Udostępnienie serwera nazw w lokalnej sieci odbywa się w porozumieniu z Administratorem SK UMK.
 4. Administrator SK UMK ma prawo w razie stwierdzenia nieprawidłowości odmówić dołączenia serwera nazw, jak również w uzasadnionych przypadkach wyłączyć usługę.
 5. UCTS utrzymuje uniwersytecki serwer poczty elektronicznej, odpowiada za jego prawidłową konfigurację i ciągły dostęp.
 6. Sieci lokalne SK UMK mogą dysponować własnymi serwerami poczty elektronicznej bądź wykorzystywać serwer uniwersytecki. Rejestracja serwera poczty elektronicznej w sieci lokalnej może nastąpić tylko na komputerze pracującym całą dobę i odbywa się po akceptacji konfiguracji serwera przez Administratora SK UMK. Administrator SK UMK ma prawo podjąć decyzję o wyłączeniu serwisu poczty elektronicznej w sieci lokalnej po stwierdzeniu niepoprawnego funkcjonowania tej usługi.
 7. Usługi typu ogólnodostępny serwer FTP, serwer WWW oraz inne serwisy oferowane w sieci SK UMK podlegają kontroli Administratora SK UMK, który w szczególności może domagać się:
  1. zagwarantowania ciągłej dostępności serwisu,
  2. podporządkowania się obowiązującej w SK UMK jednolitej formie prezentacji informacji.

§ 8

 1. Jednostką odpowiedzialną za zawartość strony głównej WWW UMK jest Pracownia Prezentacji Graficznych i Baz Danych UCTS.
 2. Pracownia Prezentacji Graficznych i Baz Danych UCTS sprawuje nadzór nad formą i zawartością głównych stron WWW jednostek organizacyjnych UMK, a w szczególności:
  1. ustala zakres informacji, która musi zostać umieszczona na każdej głównej stronie WWW jednostki organizacyjnej UMK,
  2. przeprowadza przeglądy wszystkich istniejących stron głównych w sieciach lokalnych SK UMK i przekazuje administratorom sieci lokalnych odpowiednie wnioski i zalecenia,
  3. regularnie kontroluje zawartość formalną stron WWW.

§ 9

 1. Posiadacz konta użytkownika ma prawo do utrzymywania własnej strony WWW.
 2. Adres strony WWW użytkownika SK UMK ma postać:
 3. http://nazwa_serwera_WWW/~nazwa_konta_użytkownika

 4. Administrator serwera WWW określa warunki techniczne utrzymywania strony WWW.
 5. Strony WWW użytkowników służą do celów edukacyjnych i naukowych.
 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za treści umieszczane na jego stronie WWW. W szczególności mają tutaj zastosowanie przepisy § 3 ust. 2 i 3.

 

IV Ochrona SK UMK

§ 10

 1. Administrator SK UMK wraz z Administratorem sieci TORMAN organizuje zasady zewnętrznego dostępu do usług.
 2. Sieć lokalna UCTS wdraża i popularyzuje wśród administratorów pozostałych sieci SK UMK najnowsze techniki ochrony sieci.
 3. Administrator SK UMK ma prawo wystąpić do administratora sieci lokalnej z zaleceniem instalacji w jego systemie wskazanych mechanizmów ochrony.
 4. Administratorzy sieci lokalnych SK UMK są zobowiązani utrzymywać zapis podstawowych zdarzeń w systemie przez okres dwóch tygodni i w razie potrzeby analizować zapisy systemowe i przekazywać wyniki Administratorowi SK UMK.
 5. Administrator sieci lokalnej zapewnia ochronę zasobów użytkowników za pomocą dostępnych narzędzi systemowych.
 6. Administrator sieci lokalnej posiadającej serwer poczty elektronicznej podporządkowuje się zaleceniom zarówno Administratora SK UMK jak i Administratora MSK TORMAN w celu ochrony przed atakowaniem sieci za pośrednictwem programów obsługi poczty elektronicznej.
 7. Personel obsługujący sieć ma obowiązek zachowywania tajemnicy służbowej.
 8. Korzystanie z usług sieciowych jest zabezpieczone poprzez system haseł dostępu.
 9. Administrator ma prawo, na podstawie wyniku prób deszyfracji haseł, zablokować konto niewłaściwie chronione do czasu zmiany hasła na spełniające wymogi bezpieczeństwa.
 10. SK UMK nie zapewnia szyfrowania transmisji na poziomie łącza, ale administratorzy sieci lokalnych powinni udostępniać techniki umożliwiające szyfrowanie danych.

§ 11

 1. W celu ochrony sieci użytkownik SK UMK powinien operować w sposób bezpieczny swoim hasłem, które musi spełniać wymagania dotyczące długości i niepowtarzalności.
 2. Użytkownik nie może żądać zmiany hasła czy otwarcia zablokowanego dostępu drogą telefoniczną.
 3. Zabrania się użytkownikowi SK UMK:
  1. odstępowania uprawnień dotyczących posiadanego konta innym osobom,
  2. podejmowania prób wykorzystania obcego konta i uruchamiania aplikacji deszyfrujących hasła,
  3. prowadzenia działań mających na celu podsłuchiwanie lub przechwytywanie informacji przepływającej w sieci,
  4. uruchamianie aplikacji, które mogą zakłócić i destabilizować pracę systemu, bądź naruszyć prywatność zasobów systemowych,
  5. wysyłania masowej poczty kierowanej do losowych odbiorców (spam).
 4. W przypadku nie przestrzegania powyższych zasad przez użytkownika, administrator sieci w drodze decyzji może spowodować utratę dostępu do systemu; od decyzji administratora przysługuje odwołanie zgodnie z trybem określonym w § 5 ust. 4.
 5. O naruszeniu obowiązujących zasad użytkowania SK UMK przez studentów i doktorantów administrator sieci informuje dziekana.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 1999 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

20

ZARZĄDZENIE Nr 13

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 lutego 1999 r.

zmieniające zarządzenie nr 35 Rektora UMK z dnia 1 września 1998 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich z zakresu filozofii na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych (Dz.U. Nr 58, poz. 249 z późn. zmianami)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 35 Rektora UMK z dnia 1 września 1998 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich z zakresu filozofii na Wydziale Humanistycznym (B. Pr. Nr 5, poz. 51) wprowadza się następującą zmianę:

- skreśla się dotychczasową treść § 7 ust. 2 - nadając nowe, następujące brzmienie:

“Członków Komisji powołuje się na okres trzech lat spośród pracowników Instytutu Filozofii i Katedry Logiki, posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 marca 1999 r. i ma zastosowanie od roku akademickiego 1998/1999.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

21

ZARZĄDZENIE Nr 14

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 24 lutego 1999 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 39 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 1996 r.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 uchwały Senatu UMK z dnia 26 listopada 1996 r.

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 39 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 1996 r. (z późn. zmianami) w sprawie wypłat dla nauczycieli akademickich za przeprowadzenie egzaminów kusowych na studiach dziennych w roku akademickim 1996/97 dokonuje się następującej zmiany:

§ 1 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

“Nauczycielom akademickim przeprowadzającym w roku akademickim 1998/99 egzaminy kursowe na studiach dziennych będzie wypłacona z centralnego funduszu Uniwersytetu zryczałtowana kwota w wysokości 4,0 PLN za każdy egzamin powyżej 50.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lutego 1999 r.

P r o r e k t o r ds. Kształcenia

Prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz

 

 

22

Zarządzenie Nr 1

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 10 marca 1999 r.

w sprawie stawek czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów.

Na podstawie § 91 ust. 2 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się miesięczne stawki z tytułu najmu lokali użytkowych:
  1. z tytułu działalności gospodarczej i usługowej
   - 7, 60 zł/m
   2,
  2. z tytułu działalności biurowej - 6, 50 zł/m2,
  3. z tytułu działalności handlowej - 6, 50 zł/m2,
  4. z tytułu działalności gastronomicznej i gastronomiczno - handlowej
   1. lokale gastronomiczne z działalnością rozrywkową i prowadzące sprzedaż alkoholu
    - 9 zł/m
    2,
   2. lokale gastronomiczne prowadzące sprzedaż alkoholu bez działalności rozrywkowej
    - 8 zł/m
    2,
   3. lokale gastronomiczne nie prowadzące sprzedaży alkoholu - 6 zł/m2,
  5. z tytułu działalności składowej (magazyny):
   1. magazyny w budynkach - 6, 50 zł/m2,
   2. magazyny w schronach, bunkrach lub na placach - 3, 80 zł/m2,
  6. z tytułu działalności kulturalno-oświatowej, służby zdrowia, pomocy społecznej i socjalnej - 5, 40 zł/m2,
  7. z tytułu badań naukowych - 5, 40 zł/m2,
  8. z tytułu najmu lokalu użytkowego przeznaczonego na gabinet lekarski (APL) - 15, 20 zł/godz.,
  9. z tytułu innej działalności, nie określonej w powyższych punktach - 5 zł/m2,

 2. Ustala się godzinowe stawki z tytułu najmu:
  1. sali 504; ul. Gagarina 11 - 15 zł/godz.,
  2. sali Senatu; ul. Gagarina 11 - 25 zł/godz.,
  3. sali konsumpcyjnej w Stołówce Nr 2
   - 2.200 zł/dzień użytkowania
  4. pozostałych sal w Uniwersytecie
   - 0,40 zł/m
   2/godz.

 3. Ustala się miesięczne stawki z tytułu:
  1. dzierżawy gruntu - 0,70 zł/m2,
  2. dzierżawy gruntu w Bachotku - 0,30 zł/m2,
  3. dzierżawy gruntu przeznaczonego na parkowanie pojazdów:
   1. osobowych - 19 zł,
   2. dostawczych - 25 zł,
   3. ciężarowych - 38 zł
  4. dzierżawy gruntu, na którym znajduje się garaż, wybudowany lub postawiony (dot. garażu blaszanego) ze środków własnych dzierżawcy
   - 0,50 zł/m
   2,
  5. najmu garażu blaszanego, stanowiącego własność Uczelni oraz dzierżawy gruntu, na którym ten garaż się znajduje - 32 zł
  6. najmu garażu murowanego, stanowiącego własność Uczelni oraz dzierżawy gruntu, na którym ten garaż się znajduje - 1,40 zł/m2
  7. za abonament telefoniczny (jeden numer) - 7 zł

§ 2

Stawki określone w § 1 są stawkami minimalnymi; mogą zostać podwyższone w drodze decyzji Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu.

§ 3

 1. W drodze decyzji Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu stawki mogą zostać obniżone o 50% w przypadku adaptowania wynajmowanych pomieszczeń.
 2. Czas obowiązywania stawki obniżonej zależeć będzie od wysokości poniesionych nakładów.

§ 4

Pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika mogą w obiektach Uczelni realizować umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zawarte z osobami fizycznymi lub prawnymi, za zgodą Kierownika Jednostki i Dyrektora Administracyjnego UMK. Z tego tytułu pracownik zobowiązany jest do odprowadzania na rzecz Uniwersytetu 25 % dochodu uzyskanego z realizacji umów.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie stawek czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów /B.Pr. Nr 3, poz. 33/.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

 

 

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

Dr Stefan Nielek

Zatwierdzam zarządzenie nr 1 z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie stawek czynszu i jednocześnie upoważniam Dyrektora Administracyjnego do zastosowania - w uzasadnionych przypadkach - stawek niższych od określonych w niniejszym zarządzeniu.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

23

OBWIESZCZENIE

Komisji Wyborczej Uniwersytetu:

z dnia 1 marca 1999 r.

o składach osobowych wydziałowych komisji wyborczych na kadencję 1999-2002.

Na podstawie art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 1990 r. o szkolnictwie wyższym /Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami / zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia R.M. z dnia 22 stycznia 1991 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych /Dz. U. Nr 9, poz. 32 z późn. zmianami/

 1. Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 1999-2002 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi:
 2. przewodniczący: prof. dr hab. Guido Kriesel
  członkowie:

  prof. dr hab. Lech Jacuński
  prof. dr hab. Ryszard Glazik
  dr Halina Pomianowska
  mgr Jolanta Janiszewska
  Agnieszka Kropp

 3. Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 1999-2002 Wydziału Chemii:
 4. przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Malinowski
  członkowie:

  prof. dr hab. Alina Kamińska
  prof. dr hab. Gerhard Rychlicki
  dr Andrzej Warszawski
  Marek Chachowski
  Tomasz Wolski

 5. Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 1999-2002 Wydziału Fizyki i Astronomii:
 6. przewodniczący: doc. dr hab. Andrzej Raczyński
  członkowie:

  prof. dr hab. Wacław Bała
  prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
  dr Józefina Turło
  mgr inż. Tadeusz Robaczewski
  Blanka Koźlikowska

 7. Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 1999-2002 Wydziału Humanistycznego:
 8. przewodniczący: prof. dr hab. Włodzimierz Wincławski
  członkowie:

  ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz
  dr hab. Jolanta Żelazna
  dr Beata Przyborowska
  Piotr Prusaczyk
  Paweł Górzny

 9. Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 1999-2002 Wydziału Filologicznego:
 10. przewodniczący : dr hab. Sławomir Wyszomirski
  członkowie:

  prof. dr hab. Stefan Grzybowski
  prof. dr hab. Władysław Sawrycki
  mgr Hanna Gęsicka
  Magdalena Margiela
  Luiza Dargiewicz

 11. Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 1999-2002 Wydziału Matematyki i Informatyki:
 12. przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Balcerzyk
  członkowie:

  prof. dr hab. Jan Kwiatkowski
  dr hab. Andrzej Nowicki
  dr Barbara Klunder
  mgr Ewa Meller
  Paweł Drozda

 13. Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 1999-2002 Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania:
 14. przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Jaworowski
  członkowie:

  prof. dr hab. Janusz Meller
  prof. dr hab. Wojciech Kosiedowski
  mgr Aldona Glińska-Neweś
  mgr Barbara Polaszek
  Monika Boguszewska

 15. Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 1999-2002 Wydziału Nauk Historycznych:

 16. przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Olczak członkowie:
  prof. dr hab. Ryszard Kozłowski
  dr hab. Grażyna Gzella
  dr Zbigniew Karpus
  Maria Wiśniewska-Krystew
  Maciej Wojtecki

 17. Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 1999-2002 Wydziału Prawa i Administracji:
 18. przewodniczący: dr Ewa Radomska
  członkowie:

  prof. dr hab. Bożena Gronowska
  prof. dr hab. Mariusz Kulicki
  dr hab. Anna Gryniuk
  mgr Leszek Stępka
  Maciej Szudek
 19. Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 1999-2002 Wydziału Sztuk Pięknych:
 20. przewodniczący: art. mal. II0 Michał Träger
  wiceprzewodniczący:prof. art. mal. Jan Pręgowski
  członkowie:

  art. graf. II0 Edward Saliński
  mgr Ryszard Mirowski
  Wiesław Kania
  Renata Jaskot

 

 

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski