Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 29 stycznia 1999 r.     Nr 1


Poz.:

Treść:

UCHWAŁY KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU:

 1. Nr 1 z dnia 28 stycznia 1999 r. o wyborze przewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu.
 2. Nr 2 z dnia 28 stycznia 1999 r. o wyborze wiceprzewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu.

UCHWAŁY SENATU:

 1. z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Wydziału Filologicznego.
 2. z dnia 26 stycznia 1999 r. o powołaniu składu Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję trwającą od 1999 r. do 2002 r.
 3. z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie zwiększenia środków osobowego funduszu płac w 1999 r.

ZARZĄDZENIA REKTORA:

 1. Nr 1 z dnia 4 stycznia 1999 r. w sprawie powołania na Wydziale Humanistycznym na kierunku filologia specjalności: italianistyka i filologia słowiańska.
 2. Nr 2 z dnia 8 stycznia 1999 r. w sprawie prowadzenia określonego rodzaju i systemu studiów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
 3. Nr 3 z dnia 11 stycznia 1999 r. w sprawie powołania trzyletnich zaocznych zawodowych studiów licencjackich na kierunku pedagogika na Wydziale Humanistycznym.
 4. Nr 4 z dnia 12 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany nazwy Podyplomowego Studium Fizyki i Edukacyjnego Zastosowania Komputerów na Wydziale Fizyki i Astronomii.
 5. Nr 5 z dnia 12 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Zakładu Teorii Polityki na Wydziale Humanistycznym.
 6. Nr 6 z dnia 12 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Zakładu Italianistyki na Wydziale Humanistycznym.
 7. Nr 7 z dnia 14 stycznia 1999 r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium Regionalnych i Szkolnych Strategii Rozwoju Edukacji w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym.
 8. Nr 8 z dnia 14 stycznia 1999 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Badań Geograficzno-Osadniczych w Instytucie Geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
 9. Nr 9 z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie Hoteli Asystenckich.
 10. Nr 10 z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika “Regulaminu Zamówień Publicznych”.
 11. Nr 11 z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany nazwy - “Centrum Astronomiczne UMK” na “Centrum Astronomii” na Wydziale Fizyki i Astronomii.

 

PISMO OKÓLNE REKTORA:

 1. Nr 1 z dnia 12 stycznia 1999 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenckich studentów, nie korzystających z ulgowej odpłatności.

 

 

1

UCHWAŁA Nr 1

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 28 stycznia 1999 r.

o wyborze przewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Na podstawie § 54 ust. 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 z późn. zm.

Komisja Wyborcza Uniwersytetu na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 1999 r.

w y b r a ł a

prof. dr hab. Eugeniusza Ochendowskiego

na przewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu

na okres kadencji 1999 - 2002 r.

Przewodniczący posiedzenia

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

2

UCHWAŁA Nr 2

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 28 stycznia 1999 r.

o wyborze wiceprzewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu.

Na podstawie § 54 ust. 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 z późn. zm.

Komisja Wyborcza Uniwersytetu na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 1999 r.

w y b r a ł a

prof. dr hab. Mieczysława Wojciechowskiego

na wiceprzewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu

na okres kadencji 1999 - 2002 r.

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

 

3

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 stycznia 1999 r.

w sprawie utworzenia WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zm.

Senat u c h w a l a , co następuje:

§ 1

 1. 1 września 1999 r. tworzy się Wydział Filologiczny. Od dnia 26 stycznia 1999 r. podejmuje się działania zmierzające do realizacji tego postanowienia.
 2. Zadaniem Wydziału Filologicznego jest prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej, jak również kształcenia kadry naukowej w zakresie nauk filologicznych.

§ 2

 1. W dniu 31 sierpnia 1999 r. następujące jednostki organizacyjne:
  • Instytut Filologii Polskiej,
  • Instytut Filologii Słowiańskiej,
  • Katedra Filologii Angielskiej,
  • Katedra Filologii Klasycznej,
  • Katedra Filologii Romańskiej,
  • Katedra Filologii Germańskiej,
  • Zakład Italianistyki,
  • Pracownia Języka i Kultury Japońskiej,
  • Pracownia Badań nad Literaturą Rosyjską,
  • Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców,

  oraz

  • Zaoczne Studium Filologii Polskiej,
  • Podyplomowe Studium Filologii Polskiej,
  • Studia doktoranckie z zakresu językoznawstwa,
  • Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa

  przestają być jednostkami Wydziału Humanistycznego i od dnia 1 września 1999 r. wchodzą w skład Wydziału Filologicznego.

 2. Od dnia 1 września 1999 r. jednostki organizacyjne wymienione w ust. 1 wraz z wszystkimi pracownikami naukowo-dydaktycznymi i dydaktycznymi kontynuują działalność w ramach Wydziału Filologicznego, prowadząc dotychczasowe kierunki i rodzaje studiów jak również studia podyplomowe i studia doktoranckie.
 3. Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu wspólnie z dziekanem Wydziału Filologicznego w porozumieniu z dziekanem Wydziału Humanistycznego, dokonają obsady stanowisk administracyjnych utworzonego Wydziału w ramach etatów obecnego Wydziału Humanistycznego.

§ 3

 1. Studenci kierunków i rodzajów studiów oraz słuchacze studiów podyplomowych i doktoranckich prowadzonych w jednostkach organizacyjnych wymienionych w § 2 ust. 1, od dnia 1 września 1999 r. stają się studentami i słuchaczami Wydziału Filologicznego.
 2. Absolwenci kierunków i rodzajów studiów oraz słuchacze studiów podyplomowych i doktoranckich jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1, kończący studia w roku akademickim 1998/99 otrzymują dyplomy lub świadectwa ukończenia Wydziału Humanistycznego.

§ 4

 1. Rada Wydziału Humanistycznego powołuje Wydziałową Komisję Wyborczą Wydziału Filologicznego spośród pracowników jednostek organizacyjnych wymienionych w § 2 ust. 1 w terminie i składzie określonym w § 54 ust. 1 i ust. 3 Statutu UMK.
 2. Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Filologicznego wykonuje zadania określone w § 56 Statutu UMK w stosunku do pracowników i studentów jednostek organizacyjnych wymienionych w § 2 ust. 1.
 3. Mandat przedstawiciela wybranego do Komisji Wyborczej Uniwersytetu przed 26 stycznia 1999 r. wygasa z dniem 31 sierpnia 1999 r.
 4. Profesorowie i doktorzy habilitowani Wydziału Filologicznego i Wydziału Humanistycznego po dniu 1 września 1999 r. wybierają spośród siebie po jednym przedstawicielu do składu Komisji Wyborczej Uniwersytetu.

§ 5

 1. W załączniku nr 2 do Statutu UMK - “Wykaz wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”, pkt “II” otrzymuje brzmienie: “II Wydział Filologiczny”. Pozostałym wydziałom zmienia się numerację od III do X.
 2. W załączniku nr 3 do Statutu UMK - “Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”, pkt “II” otrzymuje brzmienie:
 3. “II WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

  • Instytut Filologii Polskiej,
  • Instytut Filologii Słowiańskiej,
  • Katedra Filologii Angielskiej,
  • Katedra Filologii Klasycznej,
  • Katedra Filologii Romańskiej,
  • Katedra Filologii Germańskiej,
  • Zakład Italianistyki,
  • Pracownia Języka i Kultury Japońskiej,
  • Pracownia Badań nad Literaturą Rosyjską,
  • Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców.”
  wykreślając z części IV pkt. 1, 2, 6, 7, 8 i 9 oraz zmieniając pozostałym wydziałom odpowiednio numerację od III do X.

 4. W zarządzeniu nr 47 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolem literowym oraz z przyporządkowanym kodem księgowym, nowe oznakowania literowe i kody cyfrowe zostaną ustalone z dziekanem Wydziału Filologicznego.

§ 6

 1. Po wejściu w życie niniejszej uchwały, kierownicy jednostek organizacyjnych wymienionych w § 2 ust. 1 zobowiązani są do zapoznania z jej treścią wszystkich studentów, którzy od 1 września 1999 r. stają się studentami Wydziału Filologicznego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 1999 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

4

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 stycznia 1999 r.

o powołaniu składu Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję trwającą od 1999 r. do 2002 r.

Na podstawie § 54 ust. 1 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. (z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 uchwały Senatu UMK z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie trybu wyboru Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję 1999-2002

Senat u c h w a l a , co następuje:

§ 1

 1. W skład Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję trwającą od 1999-2002 zwanej dalej “Komisją”, powołuje się następujących przedstawicieli wyłonionych przez poszczególne grupy pracowników i studentów UMK:
 2. 1/ przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych z poszczególnychwydziałów:

  1. prof. dr hab. GABRIEL WÓJCIK - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
  2. prof. dr hab. ANTONI GRODZICKI - Wydział Chemii
  3. prof. dr hab. ALEKSANDER BALTER - Wydział Fizyki i Astronomii
  4. dr hab. KRZYSZTOF OBREMSKI - Wydział Humanistyczny
  5. prof. dr hab. ALEKSANDER NAGAEV - Wydział Matematyki i Informatyki
  6. prof. dr hab. ZBIGNIEW CIEŚLIŃSKI - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  7. prof. dr hab. MIECZYSŁAW WOJCIECHOWSKI - Wydział Nauk Historycznych
  8. prof. dr hab. EUGENIUSZ OCHENDOWSKI - Wydział Prawa i Administracji
  9. ad. art. graf. II0 PIOTR GOJOWY - Wydział Sztuk Pięknych 2/ przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich: dr MIKOŁAJ ŚWIĘCKI
   3/ przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi: WOJCIECH PIĄTKOWSKI
   4/ przedstawiciel studentów: ROBERT MUSIAŁKIEWICZ.
  10. W związku z planowanym od 1 września 1999 r. podziałem Wydziału Humanistycznego, mandat przedstawiciela Wydziału Humanistycznego (ust. 1 pkt 1 lit. “d”) wybranego do Komisji wygasa w dniu 31 sierpnia 1999 r.
  11. Po 1 września 1999 r. profesorowie i doktorzy habilitowani z Wydziału Filologicznego i Wydziału Humanistycznego wybiorą spośród siebie po jednym przedstawicielu do Komisji na kadencję określoną w ust. 1.
  12. Kadencja Komisji w składzie określonym w ust. 1 z uwzględnieniem ust. 2 i ust. 3 upływa z dniem powołania nowej komisji na następną kadencję.

  § 2

  Rektor pisemnie zawiadamia poszczególnych członków Komisji o powierzeniu im przez Senat UMK mandatu na daną kadencję.

  § 3

  1. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Rektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jej powołania.
  2. Do czasu dokonania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji, jej pierwszemu posiedzeniu przewodniczy Rektor.

  § 4

  Przewodniczący Komisji wyznacza sekretarza spośród członków Komisji.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 1999 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu.

  R e k t o r

  Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

   

   

  5

  UCHWAŁA

  Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  z dnia 26 stycznia 1999 r.

  w sprawie zwiększenia środków osobowego funduszu płac w 1999 r.

  Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami)

  Senat u c h w a l a , co następuje:

  § 1

  1. Zwiększa się o 4 % limit osobowego funduszu płac przeznaczony na wypłaty w okresie od 1 lutego 1999r. do 31 stycznia 2000r. ponad jego wysokość przyznaną przez Ministra Edukacji Narodowej z budżetu państwa.
  2. Środki, o których mowa w ust. 1 pochodzą z dochodów własnych Uniwersytetu.

   

  § 2

  1. Środki określone w § 1 stanowią wydzieloną pozycję w planie finansowym UMK i pozostają w dyspozycji Rektora z przeznaczeniem na dodatki rektorskie dla pracowników UMK.
  2. Dodatek rektorski jest niezależny od wynagrodzenia zasadniczego oraz innych dodatków i składników wynagrodzenia przysługujących pracownikowi na podstawie obowiązujących przepisów płacowych.

  § 3

  Dodatki rektorskie przyznaje Rektor na okres nie przekraczający 12 miesięcy.

   

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 1999 r.

  R e k t o r

  Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

   

   

  6

  ZARZĄDZENIE Nr 1

  Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  z dnia 4 stycznia 1999 r.

  w sprawie powołania na Wydziale Humanistycznym na kierunku filologia specjalności:
  italianistyka i  filologia słowiańska.

  Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami), oraz § 82 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami)

  z a r z ą d z a się, co następuje:

  § 1

  1. Od roku akademickiego 1999/2000 na Wydziale Humanistycznym powołuje się na kierunku filologia:

  2. 1) trzyletnie dzienne zawodowe studia licencjackie o specjalności - italianistyka,
   2) trzyletnie dzienne zawodowe studia licencjackie o specjalności - filologia słowiańska.
  3. Zasady rekrutacji na studia, o których mowa w ust. 1 określa Senat UMK na wniosek Rady Wydziału Humanistycznego.

  § 2

  1. Rada Wydziału Humanistycznego określa plan i program studiów.
  2. Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje dziekan Wydziału Humanistycznego.

  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 1999 r.

  R e k t o r

  Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

   

   

  7

  ZARZĄDZENIE Nr 2

  Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  z dnia 8 stycznia 1999 r.

  w sprawie prowadzenia określonego rodzaju i systemu studiów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.

  Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami), oraz § 82 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. (z późn. zmianami)

  z a r z ą d z a się, co następuje:

  § 1

  Od roku akademickiego 1999/2000 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi powołuje się:

  1. na kierunku geografia:
   1. trzyletnie dzienne zawodowe studia licencjackie,
   2. trzyletnie zaoczne zawodowe studia licencjackie,
   3. dwuletnie dzienne uzupełniające studia magisterskie,
   4. dwuletnie zaoczne uzupełniające studia magisterskie.
  2. na kierunku biologia:
   1. trzyletnie dzienne zawodowe studia licencjackie,
   2. trzyletnie zaoczne zawodowe studia licencjackie.
  3. na kierunku ochrona środowiska:
   1. trzyletnie dzienne zawodowe studia licencjackie,
   2. trzyletnie zaoczne zawodowe studia licencjackie,
   3. dwuletnie dzienne uzupełniające studia magisterskie,

  § 2

  1. Za zajęcia dydaktyczne na studiach zaocznych będą pobierane opłaty w wysokości ustalonej na podstawie odrębnych przepisów.
  2. Zasady rekrutacji na studia, o których mowa w § 1 określa Senat UMK na wniosek Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

  § 3

  1. Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi określa plan i program studiów.
  2. Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje dziekan Wydziału.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 stycznia 1999 r.

   

  R e k t o r

  Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

   

   

   

  8

  ZARZĄDZENIE Nr 3

  Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  z dnia 11 stycznia 1999 r.

  w sprawie powołania trzyletnich zaocznych zawodowych studiów licencjackich na kierunku pedagogika na Wydziale Humanistycznym.

  Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami), oraz § 82 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

  z a r z ą d z a się, co następuje:

  § 1

  1. Od roku akademickiego 1999/2000 na kierunku pedagogika powołuje się trzyletnie zawodowe studia licencjackie.
  2. Studia, o których mowa w ust. 1 prowadzone będą w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym.

  § 2

  1. Rada Wydziału Humanistycznego określa plan i program studiów.
  2. Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje Dziekan Wydziału Humanistycznego.

  § 3

  Zasady rekrutacji na studia określone w § 1 określa Senat UMK na wniosek Rady Wydziału Humanistycznego.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 1999 r.

  R e k t o r

  Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

   

   

  9

  ZARZĄDZENIE Nr 4

  Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  z dnia 12 stycznia 1999 r.

  w sprawie zmiany nazwy Podyplomowego Studium Fizyki i Edukacyjnego Zastosowania Komputerów na Wydziale Fizyki i Astronomii.

  Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

  z a r z ą d z a się, co następuje:

  § 1

  1. Zmienia się nazwę Podyplomowego Studium Fizyki i Edukacyjnego Zastosowania Komputerów na “Podyplomowe Studium Fizyki i Zastosowań Komputerów”, będące jednostką organizacyjną Wydziału Fizyki i Astronomii.
  2. W zarządzeniu Nr 22 Rektora UMK z dnia 5 czerwca 1995 r. (opublikowanym w Biuletynie Prawnym Nr 4, poz. 37) zmienia się nazwę Podyplomowego Studium Fizyki i Edukacyjnego Zastosowania Komputerów na “Podyplomowe Studium Fizyki i Zastosowań Komputerów”.

  § 2

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1999 r.

   

  R e k t o r

  Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

   

   

  10

  ZARZĄDZENIE Nr 5

  Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  z dnia 12 stycznia 1999 r.

  w sprawie utworzenia Zakładu Teorii Polityki na Wydziale Humanistycznym.

  Na podstawie § 18 ust. 3 w związku z § 7 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 roku z późn. Zmianami

  z a r z ą d z a się, co następuje:

  § 1

  1. Od 1 lutego 1999 roku tworzy się Zakład Teorii Polityki, zwany dalej “zakładem” jako jednostkę organizacyjną Wydziału Humanistycznego.
  2. Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej z zakresu politologii.

  § 2

  Dziekan Wydziału Humanistycznego ustali skład osobowy utworzonego zakładu i przydzieli pomieszczenia oraz wyposażenie - w ramach posiadanych środków.

  § 3

  W załączniku nr 12 do Zrządzenia Nr 18 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 15 listopada 1995 r. z wprowadzoną zmianą Komunikatem Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie schematu organizacyjnego Wydziału Humanistycznego dopisuje się “Zakład Teorii Polityki”.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 1999 r.

  R e k t o r

  Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

   

   

  11

  ZARZĄDZENIE Nr 6

  Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  z dnia 12 stycznia 1999 r.

  w sprawie utworzenia Zakładu Italianistyki na Wydziale Humanistycznym.

  Na podstawie § 18 ust. 3 w związku z § 7 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 roku z późniejszymi zmianami

  z a r z ą d z a się, co następuje:

  § 1

  1. Od 15 lutego 1999 r. tworzy się Zakład Italianistyki, zwany dalej “zakładem” jako jednostkę organizacyjną Wydziału Humanistycznego.
  2. Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej z zakresu italianistyki, a przede wszystkim prowadzenie studiów licencjackich w tej specjalności.

  § 2

  Dziekan Wydziału Humanistycznego ustali skład osobowy utworzonego zakładu i przydzieli pomieszczenia oraz wyposażenie - w ramach posiadanych środków.

  § 3

  W załączniku nr 12 do zarządzenia Nr 18 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 15 listopada 1995 r. z wprowadzoną zmianą Komunikatem Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie schematu organizacyjnego Wydziału Humanistycznego dopisuje się “Zakład Italianistyki”.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 1999 r.

  R e k t o r

  Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

   

   

  12

  ZARZĄDZENIE Nr 7

  Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  z dnia 14 stycznia 1999 r.

  w sprawie powołania Podyplomowego Studium Regionalnych i Szkolnych Strategii Rozwoju Edukacji w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym.

  Na podstawie § 18 ust. 3 i § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 z późn. zmianami

  z a r z ą d z a się, co następuje:

  § 1

  1. W celu organizowania i prowadzenia rocznych (dwusemestralnych) studiów podyplomowych z zakresu strategii rozwoju edukacji w regionie oraz promocji reformy edukacji, powołuje się od semestru letniego roku akademickiego 1998/1999 Podyplomowe Studium Regionalnych i Szkolnych Strategii Rozwoju Edukacji, zwane dalej “studium”, jako jednostkę organizacyjną Instytutu Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym
  2. Uczestnikami studium mogą być dyrektorzy placówek edukacyjnych, pracownicy organów prowadzących takie placówki oraz nauczyciele i osoby kandydujące na wymienione stanowiska, posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych oraz tytuł zawodowy magistra.

  § 2

  1. Działalnością studium kieruje jego kierownik, powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK.
  2. Zakres działania kierownika studium ustala dziekan Wydziału Humanistycznego.

  § 3

  1. Rada Wydziału Humanistycznego po uzyskaniu opinii Rady Instytutu Pedagogiki uchwali:
   1. limit przyjęć oraz szczegółowe zasady rekrutacji,
   2. plan i program studiów,
   3. formę zaliczania zajęć z poszczególnych przedmiotów,
   4. formę zaliczenia studiów.
  2. Za prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych będą pobierane opłaty, zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Rektora UMK z dnia 10 marca 1993 roku w sprawie zasad ustalania odpłatności za prowadzenie studiów podyplomowych i kursów specjalnych oraz zasad dysponowania środkami finansowymi uzyskanymi z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i kursach specjalnych (z późniejszymi zmianami).

  § 4

  1. Absolwenci studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
  2. Rejestr wydawanych świadectw oraz pełną dokumentację związaną z przebiegiem studiów prowadzi dziekanat Wydziału Humanistycznego.

  § 5

  Nadzór nad działalnością studium sprawuje Dziekan Wydziału Humanistycznego.

  § 6

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 1999 r.

  R e k t o r

  Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

   

   

  13

  ZARZĄDZENIE Nr 8

  Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  z dnia 14 stycznia 1999 r.

  w sprawie przekształcenia Pracowni Badań Geograficzno-Osadniczych w Instytucie Geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.

  Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

  z a r z ą d z a się, co następuje:

  § 1

  Z dniem 1 lutego 1999 r. przekształca się Pracownię Badań Geograficzno-Osadniczych w Zakład Studiów Miejskich i Rekreacji, zwany dalej “zakładem” będący jednostką organizacyjną Instytutu Geografii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

  § 2

  1. Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej m. innymi w zakresie:

  2. 1) problematyki aktywizacji, rewitalizacji i restrukturyzacji w warunkach gospodarki rynkowej,
   2) badań nad strukturą oraz procesami osadnictwa miejskiego i wiejskiego,
   3) badań nad wykorzystaniem czasu wolnego - rekreacja (wypoczynek i turystyka),
   4) badań procesów i struktur demograficznych.
  3. Do zakresu działalności dydaktycznej zakładu należy również prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku geografii i innych kierunkach.

  § 3

  Dyrektor Instytutu Geografii przydzieli zakładowi będące w dyspozycji Instytutu pomieszczenia wraz z wyposażeniem oraz zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych etatów.

  § 4

  1. Traci moc zarządzenie Nr 18 Rektora UMK z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań Geograficzno-Osadniczych w Instytucie Geografii Wydziału BiNoZ (Biuletyn Prawny Nr 3, poz. 30).
  2. W załączniku Nr 6 do zarządzenia Nr 4 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, zmienionym Komunikatem Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 30 grudnia 1998 r. w części dotyczącej Instytutu Geografii skreśla się nazwę Pracownia Badań Geograficzno-Osadniczych wpisując w to miejsce “Zakład Studiów Miejskich i Rekreacji”.

  § 5

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1999 r.

  R e k t o r

  Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

   

  14

  ZARZĄDZENIE Nr 9

  Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  z dnia 25 stycznia 1999 r.

  w sprawie Hoteli Asystenckich

  Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami), § 27 ust. 2, pkt. 3 i 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz art. 11 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 105, poz. 509 z późniejszymi zmianami).

  z a r z ą d z a się, co następuje:

   

  I. PRZEPISY OGÓLNE

  § 1

  1. Zarządzenie reguluje zasady i tryb kwaterowania w Hotelach Asystenckich, porządek wewnętrzny w tych hotelach oraz sprawy samorządu mieszkańców.
  2. W zakresie nieunormowanym przepisami niniejszego regulaminu Hoteli Asystenckich stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 105, poz. 509 z późniejszymi zmianami).

  § 2

  Hotele Asystenckie są integralną częścią Uczelni, miejscem czasowego zamieszkiwania uprawnionych do tego pracowników Uczelni i w miarę istniejących możliwości także ich rodzin.

  § 3

  Działalność Hoteli Asystenckich nadzoruje Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni.

   

  II. ZASADY KWATEROWANIA

  § 4

  1. W hotelu można okresowo zakwaterować pracownika UMK lub uczestnika studiów doktoranckich.
  2. Pierwszeństwo do zakwaterowania przysługuje nauczycielom akademickim.

  § 5

  1. Samodzielny pokój może być przyznany:
   1. nauczycielowi akademickiemu,
   2. małżeństwu uprawnionemu do zamieszkania w Hotelu Asystenckim,
   3. osobie uprawnionej do zamieszkania w Hotelu Asystenckim wychowującej samodzielnie dziecko.
  2. Segment (dwa pokoje) może być przyznany:
   1. małżeństwu nauczycieli akademickich,
   2. małżeństwu posiadającemu co najmniej jedno dziecko.
  3. W indywidualnych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi potrzebami kadrowymi UMK, można przyznać samodzielny pokój lub segment pracownikowi, który nie spełnia warunków określonych w ust. 1-2.

  § 6

  Rozpatrując sprawy zakwaterowania należy uwzględnić:

  1. stanowisko,
  2. staż pracy w UMK,
  3. sytuację rodzinną,
  4. miejsce i charakter pracy współmałżonka,
  5. odległość miejscowości stałego zamieszkiwania i możliwości dojazdu do pracy,
  6. specyfikę warsztatu pracy,
  7. zaawansowanie rozprawy doktorskiej, habilitacyjnej,
  8. inne okoliczności.

  § 7

  1. W wypadku wyjazdu za granicę w celach naukowych na okres roku lub dłuższy pracownik zakwaterowany w hotelu zobowiązany jest zwolnić zajmowane miejsce (pokój).
  2. Jeżeli z pracownikiem wyjeżdżającym za granicę był zakwaterowany małżonek albo małżonek z dzieckiem (dziećmi), który pozostaje w kraju na czas trwania wyjazdu pracownika, można wydać skierowanie dla współmałżonka na dotychczasowych zasadach.
  3. Postanowienia ust. 1-2 można również stosować do pracowników odbywających roczne staże krajowe.

  § 8

  1. Wysokość miesięcznej opłaty za 1 miejsce ustala Rektor na podstawie kosztów eksploatacji miejsca hotelowego.
  2. Wysokość opłaty za samodzielny pokój i segment równa się sumie opłat za liczbę miejsc znajdujących się w danym pokoju lub segmencie.
  3. Opłat nie wnosi się za dzieci, jeżeli fakt ich zakwaterowania nie powoduje przydziału dodatkowego miejsca.
  4. Opłaty związane z zamieszkiwaniem w hotelu powinny być uiszczane bezpośrednio w administracji hotelu do 10 każdego miesiąca. Nie dotyczy to osób, którym opłaty za mieszkanie w hotelu kwestura potrąca z wynagrodzenia za pracę.

   

  III. TRYB KWATEROWANIA

  § 9

  1. Decyzje w sprawach kwaterowania i wykwaterowania podejmuje Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni.
  2. Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni może wyznaczyć pełnomocnika d/s hoteli asystenckich.
  3. Od decyzji Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni przysługuje w terminie 14 dni prawo odwołania do Rektora.
  4. Decyzje Rektora są ostateczne.

  § 10

  1. Wniosek w sprawie zakwaterowania składa się w administracji hotelu na formularzu, którego wzór ustala zał. nr 1.*
  2. W okresie zakwaterowania wnioski w sprawie zmiany warunków zakwaterowania oraz zmiany lokalizacji miejsca, pokoju i segmentu składa się u kierownika hoteli.

  § 11

  1. Skierowanie na okres określony przez podejmującego decyzję wydaje się w jednym egzemplarzu.
  2. Wzór skierowania określa załącznik nr 2.*
  3. Zmiany warunków skierowania, liczby osób uprawnionych do zakwaterowania oraz zmiany lokalizacji zakwaterowania odnotowuje się na egzemplarzu skierowania, który znajduje się w administracji hotelu.

  § 12

  1. Odmowa wydania zgody na zakwaterowanie oraz jej cofnięcie wymagają pisemnego uzasadnienia.
  2. Decyzję o zakwaterowaniu cofa się w razie:
   1. rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem Uczelni,
   2. otrzymania przez pracownika mieszkania w Toruniu lub odległości umożliwiającej codzienny dojazd do pracy,
   3. naruszenia w sposób istotny przepisów porządkowych,
   4. zalegania z opłatami za korzystanie z hotelu za okres co najmniej 2 miesięcy,
   5. nie korzystanie z przydzielonego miejsca, pokoju lub segmentu, lub korzystanie niezgodnie z jego przeznaczeniem,
   6. nie zakwaterowania się w hotelu w ciągu 15 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o wydaniu skierowania.

  § 13

  1. Kierownik hoteli:
   1. zapewnia obsługę biurową kwaterowania,
   2. informuje Dział Spraw Pracowniczych o wydaniu, odmowie przedłużenia oraz cofnięciu skierowania,
   3. informuje Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni o zdarzeniach wymienionych w § 12 ust. 2
  2. Kierownik Działu Spraw Pracowniczych informuje Kierownika hoteli o zmianach w zatrudnieniu pracownika zakwaterowanego w hotelu.

   

  IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE

  § 14

  Mieszkańcy hoteli zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem. Postanowienia zawarte w zarządzeniu obowiazują wszystkich mieszkańców hoteli.

  § 15

  Mieszkańcy hoteli zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczących spraw meldunkowych.

  § 16

  1. Mieszkańcom w szczególności zabrania się:
   1. używania w pokojach maszynek spirytusowych i benzynowych,
   2. zakładania, przerabiania i naprawiania instalacji elektrycznej i gazowej, a bez zgody administracji hoteli także przerabiania zamków,
   3. wrzucania do urządzeń sanitarnych, kanalizacyjnych oraz zsypów przedmiotów, które mogą spowodować ich uszkodzenie,
   4. wykręcania żarówek z pomieszczeń ogólnego użytku,
   5. wyrzuczania przez okno wszelkiego rodzaju odpadków,
   6. zanieczyszczania pomieszczeń ogólnego użytku,
   7. zakłócania spokoju mieszkańców hoteli.
  2. Mieszkańcy mają prawo do:
   1. zachowania prywatności w miejscu zamieszkania tj. pokoju lub segmencie,
   2. nienaruszania prywatności miejsca zamieszkania, które może nastąpić jedynie w przypadku stanu oczywistego zagrożenia lokalu (budynku) lub terminowego przeglądu technicznego w obecności Kierownika Hoteli i/lub obecności członka Rady Mieszkańców,
   3. niezbędnego wyposażenia miejsca hotelowego tj.: łóżka, stołu, półki i krzesła.

  § 17

  1. Pokój/miejsce przekazuje się mieszkańcom kwaterowanym w hotelu wraz z niezbędnym wyposażeniem.
  2. Za wszystkie zniszczenia, uszkodzenia i braki w wyposażeniu pokoju/miejsca odpowiadają materialnie ich mieszkańcy.
  3. Za szkody w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach służących do wspólnego użytku odpowiada sprawca szkody.

  § 18

  W przypadku usuwania z pokoi elementów wyposażenia należy bezwzględnie przekazać je do administracji hoteli.

  § 19

  W godz. 22oo - 6oo obowiązuje na terenie hoteli cisza nocna.

  § 20

  Mieszkańcy hoteli zobowiązani są do utrzymania pokoju mieszkalnego oraz innych pomieszczeń wchodzących w skład segmentu w należytej czystości.

  § 21

  Wyprowadzając się mieszkaniec zobowiązany jest pozostawić pokój lub segment w należytym porządku, zwrócić klucze, pobrany sprzęt, uregulować świadczenia. Przejęcia zwolnionego pokoju lub segmentu dokonuje przedstawiciel administracji hoteli wraz z przedstawicielem Rady Mieszkańców i osoby zwalniającej pokój lub segment.

  § 22

  Osoba odwiedzająca, na żądanie portiera, obowiązana jest okazać dowód tożsamości i udzielić informacji do kogo się udaje.

  § 23

  Za zachowanie się osób odwiedzających odpowiada także osoba odwiedzana.

   

  V. SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW HOTELI ASYSTENCKICH

  § 24

  Organem samorządu mieszkańców Hoteli Asystenckich jest Ogólne Zebranie Mieszkańców Hoteli Asystenckich.

  § 25

  1. Do prawomocności uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców Hoteli Asystenckich wymagana jest obecność więcej niż połowy zakwaterowanych pełnoletnich osób.
  2. Jeżeli na pierwszym zebraniu nie zostanie osiągnięte quorum, przewodniczący zwołuje drugie zebranie w innym terminie (dniu). O tym fakcie mieszkańcy zostają poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty w Hotelach Asystenckich.
  3. Uchwały podjęte na drugim zebraniu są ważne niezależnie od liczby uczestników zebrania (za uchwałą winna opowiedzieć się więcej niż połowa obecnych na zebraniu).

  § 26

  Do zadań Ogólnego Zebrania Mieszkańców Hoteli Asystenckich należy:

  1. uchwalanie Regulaminu Rady Mieszkańców,
  2. wybór Rady Mieszkańców,
  3. ustalanie podstawowych kierunków działania samorządu mieszkańców,
  4. przyjmowanie sprawozdań Rady Mieszkańców z działalności.

  § 27

  Regulamin Rady Mieszkańców w  szczególności określa:

  1. liczebność Rady i czas trwania jej kadencji,
  2. tryb wyboru Rady,
  3. termin przeprowadzenia wyborów,
  4. tryb wyboru przewodniczącego Rady i jego zastępcy,
  5. sposób odwoływania członków Rady,
  6. sposób uzupełniania składu Rady w czasie trwania kadencji.

  § 28

  Organem samorządowym, reprezentującym interesy osób zakwaterowanych w hotelach, jest Rada Mieszkańców Hoteli Asystenckich. Mieszkańcy zobowiązani są do współdziałania z Radą Mieszkańców i realizowania jej postanowień.

  Do zakresu działania Rady Mieszkańców Hoteli Asystenckich należy:

  1. wyrażanie opinii przy opracowywaniu aktów prawnych dotyczących hoteli,
  2. wyrażanie opinii w zakresie opracowywania przez kierownictwo hoteli planu remontów i planu zapotrzebowania materiałowego,
  3. przeprowadzanie przeglądu stanu pomieszczeń mieszkalnych (w obecności ich mieszkańców) oraz pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku,
  4. kontrolowanie przestrzegania przez mieszkańców przepisów porządkowych,
  5. rozpatrywanie spraw spornych między mieszkańcami hoteli, wynikającymi w związku z korzystaniem z hoteli,
  6. współdziałanie z administracją hoteli we wszystkich sprawach dotyczących zamieszkiwania w hotelach,
  7. inicjowanie działań mających na celu poprawę funkcjonowania hoteli.

  § 29

  Do kompetencji Rady Mieszkańców Hoteli Asystenckich w zakresie kwaterowania należy:

  1. Proponowanie zmiany miejsca zakwaterowania (pokoju lub segmentu) na wniosek zainteresowanego.
  2. Występowanie z wnioskiem o cofnięcie skierowania w razie naruszenia przez mieszkańca, w sposób istotny, przepisów porządkowych.

  § 30

  W uzasadnionych przypadkach zmiana lokalizacji miejsca, pokoju lub segmentu może nastąpić na wniosek zainteresowanego lub kierownictwa hotelu.

  § 31

  Rada Mieszkańców wybrana przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia działa w  dotychczasowym składzie do końca swej kadencji, chyba że Ogólne Zebranie Mieszkańców postanowi inaczej.

   

  VI. PRZEPISY KOŃCOWE

  § 32

  Traci moc zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 marca 1995 roku w sprawie Hoteli Asystenckich.

  § 33

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 1999 r. i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w hotelach.

  R e k t o r

  Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

   

  15

  ZARZĄDZENIE Nr 10

  Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  z dnia 26 stycznia 1999 r.

  w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika “Regulaminu Zamówień Publicznych”

  Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami)

  z a r z ą d z a się, co następuje:

  § 1

  1. Z dniem 26 stycznia 1999 roku wprowadzam, jako powszechnie obowiązujący w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika “Regulamin Zamówień Publicznych” zwany dalej “Regulaminem”.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  3. Regulamin zostanie wydany w specjalnym wydawnictwie książkowym i rozesłany wszystkim jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu.

  § 2

  Zobowiązuję kierowników wszystkich jednostek Uniwersytetu, a szczególnie kierowników wymienionych w załączniku nr 1* Regulaminu do zapoznania się z jego treścią oraz ścisłego stosowania i przestrzegania ustalonych procedur.

  § 3

  Traci moc zarządzenie nr 43 Rektora UMK z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika “Regulaminu Zamówień Publicznych”.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 1999 r.

  R e k t o r

  Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

   

  Załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia nr 9 oraz załącznik do zarządzenia nr 10 nie zostały opublikowane ze względu na swoją obszerność. Treść tych załączników została przekazana wszystkim jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu.

   

  16

  ZARZĄDZENIE Nr 11

  Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  z dnia 26 stycznia 1999 r.

  w sprawie zmiany nazwy - “Centrum Astronomiczne UMK” na “Centrum Astronomii” na Wydziale
  Fizyki i Astronomii.

  Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

  z a r z ą d z a się, co następuje:

  § 1

  Zmienia się nazwę - “Centrum Astronomiczne UMK” na “Centrum Astronomii”, będące jednostką organizacyjną Wydziału Fizyki i Astronomii.

  § 2

  W zarządzeniu Nr 29 Rektora UMK z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia Centrum Astronomicznego UMK na Wydziale Fizyki i Astronomii (Biuletyn Prawny

  Nr 9, poz. 83) w § 1 ust. 1 zmienia się nazwę “Centrum Astronomiczne UMK” na “Centrum Astronomii”.

  § 3

  W załączniku Nr 6 do zarządzenia Nr 6 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 31 maja 1995 r. (ze zmianą w pkt 5 Komunikatu Dyrektora Administracyjnego z dnia 30 grudnia 1998 r.) dotyczącym schematu organizacyjnego Wydziału Fizyki i Astronomii zmienia się nazwę - “Centrum Astronomiczne UMK” na “Centrum Astronomii”.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1999 roku.

  R e k t o r

  Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

  Zarządzenie Nr 11 Rektora UMK z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany nazwy “Centrum Astronomicznego UMK” zostało zatwierdzone przez Senat UMK na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 1999 r.

  Kierownik Biura Rektora

  mgr Justyna Morzy

   

   

  17

  PISMO OKÓLNE Nr 1

  Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  z dnia 12 stycznia 1999 r.

  w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenckich studentów, niekorzystających z ulgowej odpłatności.

  Na podstawie art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 1990 r. o szkolnictwie wyższym /Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami / zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia R.M. z dnia 22 stycznia 1991 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych /Dz. U. Nr 9, poz. 32 z późn. zmianami/

  u s t a l a m

  od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 30 września 1999 r. opłatę miesięczną za jedno miejsce w domach studenckich dla studentów, niekorzystających z ulgowej odpłatności w następujących wysokościach:

  w pokoju jednoosobowym

  - 225 zł

  w pokoju dwuosobowym

  - 210 zł

  w pokoju trzyosobowym

  - 190 zł

  w pokoju czteroosobowym

  - 150 zł

  Powyższe stawki zostały uzgodnione z Samorządem Studenckim Uniwersytetu.

  P r o r e k t o r ds. Studentów

  Prof. dr hab. Wojciech Popławski