Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 30 grudnia 1998 r.     Nr 6


Poz.:

Treść:

UCHWAŁY SENATU:

62 - z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe ponad limit określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla UMK na 1998 r.
63 - z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie przejęcia gruntów w nieodpłatne użytkowanie wieczyste oraz nieodpłatnego nabycia części własności budynku mieszkalnego i zespołu garaży na ulicy Kraszewskiego 20-22 w Toruniu
64 - z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie utworzenia kierunków studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika od roku akademickiego 1999/2000
65 - z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie zasad, trybu i zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 1999/2000
66 - z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie trybu wyboru Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję 1999-2002
67 - z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Informatycznego
68 - z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu UMK z dnia 24 listopada 1998 r. dot. zasad, trybu i zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 1999/2000
69 - z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Nauczycieli Akademickich do końca kadencji 1996-1999
70 - w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Uniwersytetu oraz lokali, do których Uniwersytetowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

ZARZĄDZENIA REKTORA:

71 - Nr 42 z dnia 1 października 1998 r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium “Nauczanie Matematyki” na Wydziale Matematyki i Informatyki
72 - Nr 43 z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium Zdolności i Twórczości w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym
73 - Nr 44 z dnia 16 listopada 1998 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich z zakresu matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki
74 - Nr 45 z dnia 30 listopada 1998 r. w sprawie utworzenia Laboratorium Metodyki Nauczania Matematyki i Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki
75 - Nr 46 z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Pracowni Chemicznych Procesów Proekologicznych na Wydziale Chemii
76 - Nr 47 z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolem literowym oraz z przyporządkowanym kodem księgowym (MPK)

KOMUNIKAT REKTORA:

77 - z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie przyznania tytułów: najlepszy student i najlepszy absolwent UMK w roku akademickim 1997/1998

PISMA OKÓLNE REKTORA:

78 - Nr 5 z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Przyznawania Pomocy Materialnej dla Studentów Studiów Dziennych
79 - Nr 6 z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1999 roku
80 - Nr 7 z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie studentów w Domach Studenckich
81 - Nr 8 z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie pracowników Uniwersytetu w Hotelach Asystenckich oraz uczestników studiów doktoranckich w Domach Studenckich

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

82 - Nr 5 z dnia 30 listopada 1998 r. zmieniające zarządzenie Nr 1 Dyrektora Administracyjnego z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie stawek czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów

KOMUNIKATY DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

83 - z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie zmiany stawek za 1 kilometr przebiegu samochodów osobowych używanych do celów służbowych, nie będących własnością Uniwersytetu
84 - z dnia 30 grudnia 1998 r. informujący o zatwierdzeniu Przez JM Rektora nowych schematów organizacyjnych jednostek, dokonujących tym samym zmian w Regulaminie Organizacyjnym UMK obowiązującym od 1 marca 1995 r.


 

 

62

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 24 listopada 1998 r.

w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe ponad limit określony przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej dla UMK na 1998 r.

Na podstawie art. 48 ust. 1, pkt 10 oraz art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) i zgodnie z § 15 `pkt 4 rozporządzenia RM z dnia 27.08.1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz.U. Nr 84 poz. 380 z późniejszymi zmianami),

Senat uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się o kwotę 8.385 tys. zł wielkość środków na wynagrodzenia osobowe ponad limit określony przez MEN dla UMK na 1998 r.

§ 2

Na pokrycie przekroczenia wypłat w wysokości 8.385 tys. zł przeznacza się środki finansowe uzyskane w 1998 r. przez uczelnię z tytułu:

 1. odpłatności za wynajem pomieszczeń, odpłatności za studia zaoczne i podyplomowe, organizację konferencji i innych opłat,
 2. finansowanie działalności statutowej.

§ 3

W ramach zwiększonych środków na wypłatę wynagrodzeń pokrywa się potrzeby wynikające z przekroczenia limitu osobowego funduszu płac, z tytułu:

 1. aktualnego stanu zatrudnienia 3.201 tys. zł
 2. wypłat związanych z realizacją procesu dydaktycznego w ramach odpłatnych studiów zaocznych i podyplomowych 3.513 tys. zł
 3. wypłat dodatków rektorskich 1.151 tys. zł
 4. jednorazowej podwyższonej wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników wg zasad określonych w § 4 520 tys. zł

§ 4

Jednorazową podwyższoną wypłatę wynagrodzeń dokona się w formie wypłaty jednorazowego dodatku rektorskiego w wysokości 200 zł dla pracowników pełnozatrudnionych, a dla pozostałych proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Wypłata dla nauczycieli akademickich nastąpi razem z wynagrodzeniem za grudzień br., a dla pracowników nie będących nauczycielami razem z wynagrodzeniem za listopad br.

§ 5

Jednorazowy dodatek rektorski przysługuje w wysokości ustalonej w § 4 pracownikom zatrudnionym w UMK co najmniej od 1 X 1998 r. i pozostających w stosunku pracy do końca 1998 r. Obowiązek pozostawania w stosunku pracy do końca br. nie dotyczy pracowników przechodzących w IV kwartale 1998 r. na emeryturę lub rentę.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 listopada 1998 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

63

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 24 listopada 1998 r.

w sprawie przejęcia gruntów w nieodpłatne użytkowanie wieczyste oraz nieodpłatnego nabycia części własności budynku mieszkalnego i zespołu garaży na ulicy Kraszewskiego 20-22 w Toruniu.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 8 w związku z art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. (Dz.U. 65, poz. 385 z późn. zmianami) oraz § 26 ust. 2 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

Senat

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 24 listopada 1998 r. sprawy przejęcia gruntów w nieodpłatne użytkowanie wieczyste oraz nieodpłatnego nabycia własności części budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zespołu 17 garaży przy ulicy Kraszewskiego 20-22 w Toruniu

wyraża zgodę

na przejęcie w nieodpłatne użytkowanie wieczyste działki nr 214 o pow. 0,1498 ha (Nr KW 30991) i działki nr 153 o pow. 0,2475 ha (Nr KW 33102) o łącznej wartości 158.920 zł wraz z nieodpłatnym nabyciem własności części budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wartości 700.194,28 zł oraz zespołu 17 garaży łącznej wartości 30.997,44 zł oraz

upoważnia

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu do podjęcia odpowiednich działań.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

64

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 24 listopada 1998 r.

w sprawie utworzenia kierunków studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika od roku akademickiego 1999/2000.

Na podstawie art. 48 ust.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwa wyższym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z późniejszymi zmianami oraz obwieszczenia Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie wykazu nazw kierunków studiów (Dz.Urz. MEN Nr 2, poz. 7 z 1997 r. z późniejszymi zmianami)

Senat uchwala, co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika od roku akademickiego 1999/2000 tworzy się następujące kierunki studiów:

 1. informatykę - na Wydziale Matematyki i Informatyki prowadzoną systemem dziennym jako:
  1. 3-letnie zawodowe studia licencjackie i
  2. 5-cio letnie jednolite studia magisterskie,
 2. politologię - na Wydziale Humanistycznym prowadzoną systemem dziennym i zaocznym jako 5-cio letnie jednolite studia magisterskie,
 3. stosunki międzynarodowe - na Wydziale Nauk Historycznych prowadzone systemem dziennym, jako 5-cio letnie jednolite studia magisterskie,
 4. etnologię - na Wydziale Nauk Historycznych prowadzoną systemem dziennym, jako 3-letnie zawodowe studia licencjackie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 listopada 1998 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

65

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 24 listopada 1998 r.

w sprawie zasad, trybu i zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 1999/2000.

Na podstawie art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami)

Senat uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Określa się zasady, tryb przyjmowania oraz zakres egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 1999/2000 zawarte w załączniku nr 1.
 2. Treść załącznika nr 1 podana jest do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych w Rektoracie i budynkach jednostek organizacyjnych przeprowadzających rekrutację na studia oraz zostanie wydana w specjalnym wydawnictwie książkowym.

§ 2

 1. Do uchwały Senatu UMK z dnia 26 listopada 1996 r. w załaczniku nr 2 dot. uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach 1997/1998 do 1999/2000 (z późniejszymi zmianami) dopisuje się:
  1. pozycję 22 “olimpiada artystyczna i olimpiada historyczna” - na kierunku historia sztuki; w kolumnie czwartej wpisuje się: po 2-ch laureatów olimpiad: artystycznej i historycznej,
  2. pozycję 23 “olimpiada historyczna i olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym” - na kierunku stosunki międzynarodowe; w kolumnie czwartej wpisuje się laureatów olimpiad: historycznej oraz wiedzy o Polsce i świecie współczesnym,
  3. pozycję 24 “olimpiada informatyczna i olimpiada matematyczna” - na kierunku informatyka; w kolumnie czwartej wpisuje się laureatów i finalistów olimpiady informatycznej i olimpiady matematycznej,
  4. pozycję 25 “olimpiady:
   1. historyczna,
   2. wiedzy parlamentarnej,
   3. wiedzy o Polsce i świecie współczesnym,
   4. wiedzy o prawach człowieka” - na kierunku politologia; w kolumnie czwartej wpisuje się: po 3-ch laureatów z każdej wyżej wymienionej olimpiady,
  5. pozycję 26 “olimpiada historyczna i olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym” - na kierunku etnologia; w kolumnie czwartej wpisuje się: po 5-ciu laureatów z każdej wyżej wymienionej olimpiady.
 2. Do uchwały Senatu UMK z dnia 26 listopada 1996 r. w załączniku nr 3 dot. uprawnień laureatów konkursów oraz absolwentów szkół należących do organizacji Matur Międzynarodowych (IB) przy ubieganiu się na studia w latach 1997/1998 do 1999/2000 (z poźniejszymi zmianami) dopisuje się:
  1. pozycję 7 “Konkurs informatyczny” - bez postępowania kwalifikacyjnego na I rok informatyki przyjęci zostaną zdobywcy 3 pierwszych miejsc,
  2. pozycję 8 “Regionalny Konkurs Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce” - bez postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów zostaną przyjęci finaliści 15-tu pierwszych miejsc na kierunek zarządzanie i marketing i 5-ciu pierwszych miejsc na kierunek ekonomia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 listopada 1998 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

66

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 22 grudnia 1998 r.

w sprawie trybu wyboru Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję 1999-2002.

Na podstawie § 54 ust. 1 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

Senat uchwala, co następuje:

 1. TRYB WYŁANIANIA PRZEDSTAWICIELI PROFESORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH

  § 1

  1. Profesorowie i doktorzy habilitowani każdego wydziału wybierają sposród siebie po jednym przedstawicielu do składu Komisji Wyborczej Uniwersytetu, zwanej “komisją”.
  2. Uprawnionym do głosowania jest profesor lub doktor habilitowany, który w dniu głosowania jest zatrudniony w UMK co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy.
  3. Przedstawicielem może być wybrany tylko profesor lub doktor habilitowany, który w dniu głosowania jest zatrudniony w UMK w pełnym wymiarze czasu pracy.

  § 2

  1. Wybór przedstawiciela, o którym mowa w § 1, następuje w głosowaniu tajnym przeprowadzonym na zebraniu zwołanym przez dziekana, któremu przewodniczy osoba wybrana przez zebranych.
  2. Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, określonych w § 1 ust. 2.
  3. Jeżeli na pierwszym zebraniu nie zostanie osiągnięte quorum, w drugim terminie zebranie jest ważne niezależnie od liczby uczestników.

  § 3

  1. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów spełniających wymogi określone w § 1 ust. 3.
  2. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, stanowiącą więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
  3. Jeżeli w wyniku głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się ponowne wybory osób wymienionych w § 1 na zebraniu zwołanym w innym terminie.
  4. Jeżeli w wyniku głosowania dwóch lub więcej kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowania na tych kandydatów; gdy dodatkowe głosowania nie przyniosły rozstrzygnięcia, przeprowadza się ponowne wybory na zebraniu zwołanym w innym terminie.
  5. Z przebiegu głosowania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania wyborczego.

  § 4

  1. Wyboru przedstawiciela profesorów i doktorów habilitowanych do składu komisji na nową kadencję należy dokonać do 18 stycznia 1999 roku.
  2. Dziekan niezwłocznie zawiadamia pisemnie rektora o wybraniu przedstawiciela profesorów i doktorów habilitowanych wydziału (wraz z protokołem z przebiegu głosowania).

   

 2. TRYB WYŁANIANIA PRZEDSTAWICIELA POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

  § 5

  1. Nauczyciele akademiccy, nie będący profesorami ani doktorami habilitowanymi, zwani dalej “nauczycielami akademickimi”, wybierają spośród siebie jednego przedstawiciela do składu komisji.
  2. Uprawnionym do głosowania jest każdy nauczyciel akademicki, który w dniu głosowania jest zatrudniony w UMK co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy.
  3. Przedstawicielem może być wybrany tylko nauczyciel akademicki, który w dniu głosowania jest zatrudniony w UMK w pełnym wymiarze czasu pracy.

  § 6

  1. Wybór przedstawiciela, o którym mowa w § 5 ust. 1, następuje w głosowaniu tajnym przeprowadzonym na ogólnouczelnianym zebraniu nauczycieli akademickich zwołanym przez rektora (prorektora), któremu przewodniczy osoba przez niego upoważniona.
  2. Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, określonych w § 5 ust. 2.
  3. Jeżeli na pierwszym zebraniu nie zostanie osiągnięte quorum, w drugim terminie zebranie jest ważne niezależnie od liczby uczestników.

  § 7

  1. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów spełniających wymogi określone w § 5 ust. 3; zebrani mogą uchwalić ograniczenie liczby kandydatów.
  2. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, stanowiącą więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
  3. Jeżeli w wyniku głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się ponowne wybory na tym samym zebraniu lub zebraniu zwołanym w innym terminie.
  4. Jeżeli w wyniku głosowania dwóch lub więcej kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowania na tych kandydatów; gdy dodatkowe głosowania nie przyniosły rozstrzygnięcia, przeprowadza się ponowne wybory na zebraniu zwołanym w innym terminie.
  5. Z przebiegu głosowania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania wyborczego.

  § 8

  1. Wyboru przedstawiciela nauczycieli akademickich do składu komisji na nową kadencję należy dokonać do 18 stycznia 1999 roku.
  2. Przewodniczący zebrania niezwłocznie zawiadamia pisemnie rektora o wybraniu przedstawiciela nauczycieli akademickich (wraz z protokołem z przebiegu głosowania).

   

 3. TRYB WYŁANIANIA PRZEDSTAWICIELA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

  § 9

  1. Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi, zwani dalej “pracownikami”, wybierają spośród siebie jednego przedstawiciela do składu komisji.
  2. Uprawnionym do głosowania jest każdy pracownik, który w dniu głosowania jest zatrudniony w UMK co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy.
  3. Przedstawicielem może być wybrany tylko pracownik, który w dniu głosowania jest zatrudniony w UMK w pełnym wymiarze czasu pracy.

  § 10

  1. Wybór przedstawiciela, o którym mowa w § 9 ust. 1, następuje w głosowaniu tajnym przeprowadzonym na ogólnouczelnianym zebraniu zwołanym przez rektora (prorektora), któremu przewodniczy osoba przez niego upoważniona.
  2. Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, określonych w § 9 ust. 2.
  3. Jeżeli na pierwszym zebraniu nie zostanie osiągnięte quorum, w drugim terminie zebranie jest ważne niezależnie od liczby uczestników.

  § 11

  1. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów spełniających wymogi określone w § 9 ust. 3; zebrani mogą uchwalić ograniczenie liczby kandydatów.
  2. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, stanowiącą więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
  3. Jeżeli w wyniku głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się ponowne wybory na tym samym zebraniu lub zebraniu zwołanym w innym terminie.
  4. Jeżeli w wyniku głosowania dwóch lub więcej kandydatów uzyskało taką sama liczbę głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowania na tych kandydatów; gdy dodatkowe głosowania nie przyniosły rozstrzygnięcia, przeprowadza się ponowne wybory na zebraniu zwołanym w innym terminie.
  5. Z przebiegu głosowania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania wyborczego.

  § 12

  1. Wyboru przedstawiciela pracowników do składu komisji na nową kadencję należy dokonać do 18 stycznia 1999 roku.
  2. Przewodniczący zebrania niezwłocznie zawiadamia pisemnie rektora o wybraniu przedstawiciela pracowników (wraz z protokołem z przebiegu głosowania).

   

 4. TRYB WYŁANIANIA PRZEDSTAWICIELA STUDENTÓW

  § 13

  1. Jeden przedstawiciel do składu komisji jest wybierany przez uczelniany organ kolegialny samorządu studenckiego, zwany dalej “organem samorządu”, w głosowaniu tajnym.
  2. Posiedzenie organu samorządu jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa jego członków uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy samorządu przewidują większe quorum dla ważności jego posiedzenia.
  3. Jeżeli na pierwszym zebraniu nie zostanie osiągnięte quorum, w drugim terminie zebranie jest ważne niezależnie od liczby uczestników.

  § 14

  1. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów; organ samorządu może uchwalić ograniczenie liczby kandydatów.
  2. <
  3. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, stanowiącą więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
  4. Jeżeli w wyniku głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się ponowne wybory na tym samym zebraniu lub zwołanym w innym terminie.
  5. Jeżeli w wyniku głosowania dwóch lub więcej kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowania na tych kandydatów; gdy dodatkowe głosowania nie przynosły rozstrzygnięcia, przeprowadza się ponowne wybory na zebraniu zwołanym w innym terminie.
  6. Z przebiegu głosowania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzeniu organu samorządu.

  § 15

  1. Wyboru przedstawiciela studentów do składu komisji na nową kadencję należy dokonać do 18 stycznia 1999 roku; jego mandat trwa trzy lata.
  2. Przewodniczący organu samorządu studenckiego niezwłocznie zawiadamia pisemnie rektora o wybraniu przedstawiciela studentów (wraz z protokołem z przebiegu głosowania).

   

 5. TRYB POWOŁYWANIA KOMISJI I DOKONYWANIA ZMIAN W JEJ SKŁADZIE W TOKU KADENCJI

  § 16

  1. Na styczniowym posiedzeniu Senat powołuje komisję składającą się z przedstawicieli wyłonionych przez poszczególne grupy pracowników oraz studentów.
  2. Powoływanie komisji następuje bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, które przeprowadza się na jedną listę obejmującą nazwiska wszystkich wyłonionych przedstawicieli.

  § 17

  1. Jeżeli w wyniku głosowania lista z całym zaproponwanym składem komisji nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się osobne głosowania tajne na każdą osobę z listy przedstawicieli do składu komisji.
  2. Osoby, które w wyniku głosowania uzyskały wymaganą bezwzględną większość głosów, otrzymują poszczególne mandaty przedstawicieli i wchodza w skład komisji.
  3. Osoba, która w wyniku głosowania nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów, nie wchodzi w skład komisji.
  4. Mandat przedstawiciela w składzie komisji przypadający dla osoby, o której mowa w ust. 3, pozostaje nie obsadzony; wyłonienie kandydata do jego objęcia należy przeprowadzić w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Senatu, z odpowiednim zastosowawaniem trybu określonego w § 1-15 niniejszej uchwały.
  5. Obsadzenie mandatu przedstawiciela następuje z odpowiednim zastosowaniem trybu określonego w ust. 2-4.

  § 18

  1. Mandat przedstawiciela w składzie komisji wygasa w przypadkach określonych w § 58 ust. 1 Statutu UMK.
  2. Przewodniczący komisji informuje Senat o wygaśnięciu mandatu jej członka.

  § 19

  1. Przedstawiciel może być odwołany w toku kadencji ze składu komisji.
  2. Odwołania ze składu komisji dokonuje Senat:
   1. z własnej inicjatywy,
   2. z inicjatywy grupy pracowników, której dany członek komisji jest przedstawicielem lub organu samorządu, jeśli chodzi o przedstawiciela studentów.
  3. Senat z własnej inicjatywy może odwołać przedstawiciela ze składu komisji tylko w przypadku, gdy został on prawomocnie ukarany przez komisję dyscyplinarną.
  4. Grupa pracowników (organ samorządu), która wybrała daną osobę na swego przedstawiciela w składzie komisji może wystąpić do Senatu z uzasadnionym wnioskiem o jego odwołanie, jeżeli osoba ta utraciła zaufanie wyborców; wniosek podejmuje się w trybie właściwym dla wyłonienia przedstawiciela.

  § 20

  1. Skład komisji uzupełnia się, jeżeli do zakończenia kadencji przedstawiciela, którego mandat wygasł albo który został odwołany, pozostało więcej niż 6 miesięcy, w innym wypadku komisja działa z pełnym skutkiem prawnym w zmniejszonym składzie.
  2. Do uzupełnienia składu komisji w toku kadencji mają odpowiednie zastosowanie przepisy niniejszej uchwały dotyczące trybu wyłaniania i powoływania przedstawicieli do składu komisji.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 1998 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

67

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 22 grudnia 1998 r.

w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Informatycznego.

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

Senat uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 stycznia 1999 r. tworzy się Centrum Kształcenia Informatycznego, zwane dalej w skrócie “CKI”, jako ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną podległą Rektorowi.

§ 2

 1. Głównym celem CKI jest szkolenie studentów UMK w zakresie podstawowych umiejętności posługiwania się komputerami i wykorzystywania technologii informatycznych.
 2. Szkolenie to zwane dalej szkoleniem podstawowym przygotowuje studentów wstępnie do uzyskania certyfikatu “Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy” (EKPJ).

§ 3

 1. Szkolenie podstawowe dla studentów docelowo ma charakter obligatoryjny (poza kierunkami i specjalnościami, których własne programy kształcenia zawierają zajęcia z zakresu metod komputerowych i/lub informatyki).
 2. W semestrze letnim roku akademickiego 1998/1999 szkolenie podstawowe wprowadza się pilotażowo na studiach dziennych Wydziału Prawa i Administracji i wybranych kierunkach Wydziału Humanistycznego.
 3. W latach następnych szkoleniem podstawowym bedą obejmowane wszystkie pozostałe kierunki na wydziałach UMK (z uwzględnieniem zasad podanych w ust. 1).

§ 4

 1. CKI prowadzić może również pełne cykle szkoleń przygotowujących do ubiegania się o certyfikat EKPJ.
 2. Szkolenia, o których mowa w ust. 1 mają dla studentów UMK charakter fakultatywny i są częściowo odpłatne.
 3. CKI może organizować, w miarę możliwości kadrowych, lokalowych i sprzętowych, częściowo odpłatne szkolenia dla pracowników UMK i w pełni odpłatne szkolenia dla osób spoza UMK.
 4. Wysokość odpłatności za szkolenia wymienione w ust. 2 i 3 ustala Rektor na wniosek kierownika CKI po zasięgnięciu opinii Rady Informatycznej.

§ 5

 1. Zasady i sposób organizacji obligatoryjnego szkolenia podstawowego, określa Prorektor ds. Kształenia w porozumieniu z dziekanami Wydziałów.
 2. Programy wszystkich form szkolenia bedą realizowane po zatwierdzeniu przez Prorektora ds. Kształcenia w oparciu o opinię Rady Informatycznej.

§ 6

Szczegółowe zadania, zakres działania oraz strukturę organizacyjną CKI określi jego Regulamin uchwalony w trybie określonym w § 19 ust. 1 Statutu UMK.

§ 7

 1. CKI kieruje kierownik powoływany i odwoływany przez Rektora po zasięgnięciu opinii Rady Informatycznej w trybie określonym w § 62 ust. 1-2, § 64 ust. 4 i § 65 Statutu UMK.
 2. Rektor na wniosek kierownika CKI może powołać zastępcę kierownika zgodnie z § 62 ust. 3.

§ 8

 1. Pomieszczenia dydaktyczne wraz z wyposażeniem oraz obsadę dydaktyczną zapewnia Rektor.
 2. Nadzór nad prowadzonym szkoleniem sprawuje Prorektor ds. Kształcenia.

§ 9

W załączniku nr 3 do Statutu UMK “Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” w części X “Jednostki ogólnouczelniane”, dodaje się punkt 7 w brzmieniu: “Centrum Kształcenia Informatycznego”.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 1998 roku.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

68

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 22 grudnia 1998 r.

w sprawie zmiany uchwały Senatu UMK z dnia 24 listopada 1998 r. dot. zasad, trybu i zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 1999/2000.

Na podstawie art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami)

Senat uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do uchwały Senatu UMK z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie zasad, trybu i zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 1999/2000 na kierunku - ochrona środowiska, na studiach zaocznych zawodowych (licencjackich) dopisuje się następujące specjalności:

 • ochrona i kształtowanie krajobrazu,
 • ochrona wód,
 • gleboznawstwo i ochrona gleb.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 1998 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

69

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 22 grudnia 1998 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Nauczycieli Akademickich
do końca kadencji 1996-1999.

 

Na podstawie § 79 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

Senat uchwala, co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 1998 r. wybrał do końca kadencji organów kolegialnych tj. do 31 sierpnia 1999 roku przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Nauczycieli Akademickich.

Został nim prof.dr hab. Andrzej Borodo - przedstawiciel Wydziału Prawa i Administracji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 1998 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

70

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Uniwersytetu oraz lokali,
do których Uniwersytetowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 8 lit “a” ustawy z dnia 12 września 1990 r. (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) oraz § 26 ust. 1 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

Senat

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 26 maja 1998 r. sprawy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Uczelni oraz lokali, do których Uczelni przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

wyraża zgodę

na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Uczelni oraz lokali, do których Uczelni przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - najemcom tych lokali.

W razie dokonania jednorazowej zapłaty, kupującemu zostanie udzielona bonifikata w wysokości 40% ceny.

Senat upoważnia

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu do podjęcia odpowiednich działań w tym zakresie.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

71

ZARZĄDZENIE NR 42

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 1 października 1998 r.

w sprawie powołania Podyplomowego Studium ”Nauczanie Matematyki”na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Na podstawie § 18 ust. 3 i § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 z późn. zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. W celu organizowania i prowadzenia rocznych (dwusemestralnych) podyplomowych studiów dla nauczycieli prowadzących zajęcia z matematyki, powołuje się na Wydziale Matematyki i Informatyki od roku akademickiego 1998/1999 Podyplomowe Studium “Nauczanie Matematyki” zwane dalej “studium”.
 2. Uczestnikami studium mogą być czynni nauczyciele matematyki, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych lub licencjackich.

§ 2

 1. Działalnością studium kieruje jego kierownik, powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Zakres działania kierownika studium ustala dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki.

§ 3

 1. Rada Wydziału Matematyki i Informatyki po uzyskaniu opinii Kuratorium Oświaty w Toruniu uchwali:
  1. limit przyjęć oraz szczegółowe zasady rekrutacji,
  2. plan i program studiów,
  3. formę zaliczania zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4. formę zaliczenia studiów.
 2. Za prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych będą pobierane opłaty, zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Rektora UMK z dnia 10 marca 1993 roku w sprawie zasad ustalania odpłatności za prowadzenie studiów podyplomowych i kursów specjalnych oraz zasad dysponowania środkami finansowymi uzyskanymi z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i kursach specjalnych (z późniejszymi zmianami).

§ 4

 1. Absolwenci studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Rejestr wydawanych świadectw oraz pełną dokumentację związaną z przebiegiem studiów prowadzi dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki.

§ 5

Nadzór nad działalnością studium sprawuje Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1998 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

72

ZARZĄDZENIE NR 43

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 17 grudnia 1998 r.

w sprawie powołania Podyplomowego Studium Zdolności i Twórczości w Instytucie Pedagogiki
na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie § 18 ust. 3 i § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 z późn. zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. W celu organizowania i prowadzenia rocznych (dwusemestralnych) podyplomowych studiów dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, podejmujących działalność na rzecz uczniów zdolnych i utalentowanych, powołuje się od semestru letniego roku akademickiego 1998/1999 Podyplomowe Studia Pedagogiki Zdolności i Twórczości, zwane dalej “studium” jako jednostkę organizacyjną Instytutu Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym.
 2. Uczestnikami studium mogą być czynni zawodowo dyrektorzy i nauczyciele różnego poziomu szkół (podstawowych, gimnazjów i liceów), pedagodzy i psycholodzy pracujący w placówkach oświatowych oraz inni pracownicy organów prowadzących szkoły, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych.

§ 2

 1. Działalnością studium kieruje jego kierownik, powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Zakres działania kierownika studium ustala dziekan Wydziału Humanistycznego.

§ 3

 1. Rada Wydziału Humanistycznego, po zasięgnięciu opiii Rady Instytutu Pedagogiki uchwali:

 2. 1) limit przyjęć oraz szczegółowe zasady rekrutacji,
  2) plan i program studiów,
  3) formę zaliczania zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4) formę zaliczenia studiów.
 3. Za prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych będą pobierane opłaty, zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Rektora UMK z dnia 10 marca 1993 roku w sprawie zasad ustalania odpłatności za prowadzenie studiów podyplomowych i kursów specjalnych oraz zasad dysponowania środkami finansowymi uzyskanymi z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i kursach specjalnych (z późniejszymi zmianami) oraz innymi przepisami.

§ 4

 1. Absolwenci studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Rejestr wydawanych świadectw oraz pełną dokumentację związaną z przebiegiem studiów prowadzi sekretariat Instytutu Pedagogiki.

§ 5

Nadzór nad działalnością studium sprawuje Dziekan Wydziału Humanistycznego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 1998 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

73

Zarządzenie Nr 44

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 16 listopada 1998 r.

w sprawie utworzenia studiów doktoranckich z zakresu matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych (Dz. U. Nr 58, poz. 249 z późn. zmianami)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Na Wydziale Matematyki i Informatyki tworzy się dzienne studia doktoranckie z zakresu matematyki, zwane dalej “studiami doktoranckimi”.
 2. Studia doktoranckie trwają 4 lata (osiem semestrów).

§ 2

Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny.

§ 3

 1. Studiami doktoranckimi kieruje kierownik studiów.
 2. Nadzór nad prowadzeniem studiów doktoranckich sprawuje Rada Wydziału Matematyki i Informatyki, zwana dalej “radą wydziału”.

§ 4

 1. Kierownik studiów jest powoływany przez Rektora na okres trzech lat spośród pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, w trybie określonym w § 61 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Przed upływem okresu powołania kierownik studiów może złożyć Rektorowi rezygnację z pełnionej funkcji lub być przez Rektora odwołany w trybie określonym w § 64 ust. 1 Statutu UMK.

§ 5

Do kompetencji kierownika studiów należą sprawy związane z organizowaniem studiów doktoranckich oraz ich przebiegiem, a w szczególności:

 1. występowanie z projektem programu studiów doktoranckich oraz projektem jego zmiany,
 2. występowanie z projektem regulaminu studiów doktoranckich oraz projektem jego zmiany,
 3. opracowanie projektu szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie,
 4. podawanie do publicznej wiadomości warunków rekrutacji przynajmniej na 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć,
 5. występowanie z propozycją przyznania określonej liczby miejsc na studiach doktoranckich,
 6. występowanie z wnioskami o przyjęcie na studia doktoranckie,
 7. występowanie o przyznanie premii uczestnikowi studiów doktoranckich, który ukończył je przed upływem 4 lat oraz uzyskał wyróżniającą ocenę pracy doktorskiej,
 8. występowanie z wnioskami o przyznanie uczestnikowi studiów doktoranckich miesięcznego ryczałtu na wynajęcie lokalu mieszkalnego w razie braku możliwości zapewnienia zakwaterowania w hotelu asystenckim lub w domu studenckim,
 9. występowanie z wnioskiem o skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich oraz w sprawach dotyczących zwrotu kwoty pobranego stypendium,
 10. rozstrzyganie innych spraw z upoważnienia i w imieniu Dziekana lub Rektora.

§ 6

Do kompetencji Rady Wydziału należy:

 1. opiniowanie kandydata na kierownika studiów,
 2. uchwalanie programu studiów doktoranckich oraz ich regulaminu,
 3. uchwalanie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie,
 4. ustalanie zasad konkursowego przyznawania stypendium,
 5. podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich.

§ 7

 1. Rada Wydziału może utworzyć Komisję d/s Studiów Doktoranckich Matematyki, zwana dalej “Komisją”, w składzie:
  1. kierownik studiów, jako jej przewodniczący,
  2. trzech członków powołanych przez Radę Wydziału.
 2. Członków Komisji powołuje się na okres trzech lat spośród pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 3. Komisja jest organem opiniodawczym w sprawach studiów doktoranckich matematyki chyba, że rada wydziału przekaże Komisji realizacje niektórych swoich kompetencji.

§ 8

 1. Do kompetencji Dziekana należy:
  1. wyrażenie zgody na przedłużenie uczestnikowi studiów - finansowanego w oparciu o środki własne wydziału - okresu odbywania studiów powyżej czasu wymienionego w § 1 ust. 2 , nie dłużej jednak niż o jeden rok,
  2. podejmowanie decyzji o przyznaniu stypendium uczestnikowi studiów doktoranckich,
  3. przyznawanie uczestnikowi studiów doktoranckich miesięcznego ryczałtu na wynajęcie lokalu mieszkalnego finansowanego ze środków własnych wydziału - w razie braku miejsc w hotelu asystenckim lub domu studenckim.
 2. Kierownik studiów może zostać upoważniony przez Dziekana do realizacji w jego imieniu określonych kompetencji.

§ 9

Do kompetencji Rektora należy:

 1. powoływanie i odwoływanie kierownika studiów,
 2. zatwierdzanie programu studiów doktoranckich i regulaminu tych studiów,
 3. określanie liczby miejsc na studiach doktoranckich,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie,
 5. określanie wysokości stypendium,
 6. przyznawanie premii uczestnikowi studiów doktoranckich, który ukończył je przed upływem 4 lat oraz uzyskał wyróżniającą ocenę pracy doktorskiej,
 7. rozpatrywanie odwołań od decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich,
 8. rozstrzyganie w sprawach dotyczących zwrotu kwoty pobranego stypendium.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 1998 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

74

ZARZĄDZENIE NR 45

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 listopada 1998 r.

w sprawie utworzenia Laboratorium Metodyki Nauczania Matematyki i Informatyki
na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 grudnia 1998 r. tworzy się Laboratorium Metodyki Nauczania Matematyki i Informatyki, zwane dalej w skrócie “LMNMiI”, jako jednostkę organizacyjną Wydziału Matematyki i Informatyki.

§ 2

Zadaniem LMNMiI jako jednostki techniczno-dydaktycznej jest kształcenie i doskonalenie nauczycieli w ramach przewidywanej reformy edukacyjnej z zakresu stosowania metod informatycznych i komputerowych w nauczaniu matematyki i informatyki.

§ 3

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki przydzieli dla LMNMiI, będące w dyspozycji wydziału pomieszczenia i wyposażenie oraz zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych środków.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1998 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

75

ZARZĄDZENIE NR 46

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 7 grudnia 1998 r.

w sprawie utworzenia Pracowni Chemicznych Procesów Proekologicznych na Wydziale Chemii.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Z dniem 1 stycznia 1999 roku tworzy się pracownię dydaktyczno-naukową o nazwie “Pracownia Chemicznych Procesów Proekologicznych” zwana dalej pracownią, będącą jednostką organizacyjną Wydziału Chemii.
 2. Zadaniem pracowni jest prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie procesów i technologii proekologicznych.

§ 2

Dziekan Wydziału Chemii przydzieli pracowni, będące w dyspozycji Wydziału:

 1. pomieszczenia,
 2. wyposażenie oraz
 3. zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych etatów.

§ 3

W załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 7 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 5 czerwca 1995 r. dotyczącym schematu organizacyjnego Wydziału Chemii dopisuje się “Pracownię Chemicznych Procesów Proekologicznych”.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

76

ZARZĄDZENIE NR 47

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 15 grudnia 1998 r.

w sprawie wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolem literowym oraz z przyporządkowanym kodem księgowym (MPK)

Na podstawie art. 49 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) oraz § 2 ust. 1 pkt. 1 Zarządzenia Nr 41 Rektora UMK z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie wprowadzenia “zakładowego planu kont” w UMK.

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. wprowadzam wykaz symboli literowych oraz kodów księgowych wszystkich uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy; kody księgowe informują o miejscu powstawania kosztów zwanych w skrócie MPK.
 2. Wykaz o którym mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i ma zastosowanie do wszystkich oznakowań jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, np.w programach komputerowych i innych skrótach tych jednostek, stosowanych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
 3. Do końca stycznia każdego roku, Dział Organizacji opracuje za miniony rok aktualny wykaz uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolem literowym oraz przyporządkowanym kodem księgowym (MPK).

§ 2

 1. Zobowiązuję Kierownika Samodzielnej Sekcji Inwentaryzacji w terminie do 30 marca 1999 r. do dostosowania numerów pól spisowych do kodów księgowych (MPK) zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. W przypadku utworzenia, przekształcenia lub zniesienia jednostki organizacyjnej (samodzielnego stanowiska pracy), zobowiązuję:
  1. Dział Organizacji, w porozumieniu z Zastępcą Kwestora do nadania (zniesienia) symbolu literowego i kodu księgowego (MPK),
  2. Samodzielną Sekcję Inwentaryzacji do nadania (zniesienia) numeru pola spisowego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 1998 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

Załącznik nr 1 nie został opublikowany ze względu na swoją obszerność. Ponadto informuje się, że treść załącznika została przekazana jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu.

 

77

KOMUNIKAT

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 25 listopada 1998 r.

w sprawie przyznania tytułów: najlepszy student i najlepszy absolwent UMK w roku akademickim 1997/1998.

§ 1

 1. Tytuł: najlepszy student wydziału - decyzją odpowiednich rad wydziałów otrzymali:
  • Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - Anna Brożyna (V r. biologii)
  • Wydział Chemii - Milena Ozdoba (IV r. chemii)
  • Wydział Fizyki i Astronomii - Andrzej Chojnowski (V r. fizyki)
  • Wydział Humanistyczny - Sylwia Jóskowska (III r. fil.klasycznej)
  • Wydział Matematyki i Informatyki - Tomasz Schreiber (V r. matematyki)
  • Wydział Nauk Historycznych - Eliza Walczak (IV r. archeologii) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - Michał Polasik (III r. zarządzania i marketingu)
  • Wydział Prawa i Administracji - Aleksandra Gawrońska (III r. prawa)

 2. Tytuł: najlepszy absolwent wydziału - decyzją odpowiednich rad wydziałów otrzymali:
  • Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - mgr Karolina Szewczyk
  • Wydział Chemii - mgr Jarosław Ptaszyński
  • Wydział Fizyki i Astronomii - mgr Marcin Ł. Grądziel
  • Wydział Humanistyczny - mgr Radosław Sojak
  • Wydział Matematyki i Informatyki - mgr Andrzej Murawski
  • Wydział Nauk Historycznych - mgr Agnieszka Krajnik
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - mgr Małgorzata Michalak
  • Wydział Prawa i Administracji - mgr Małgorzata Nesterowicz
  • Wydział Sztuk Pięknych - mgr mgr Małgorzata Hering

 3. Senat UMK na posiedzeniu w dniu 22 września 1998 r. przyznal:
  1. tytuł: najlepszy student UMK - Tomaszowi Schreiber, studentowi V roku z Wydziału Matematyki i Informatyki,
  2. tytuł: najlepszy absolwent UMK - mgr Małgorzacie Nesterowicz, absolwentce Wydziału Prawa i Administracji.

§ 2

 1. Tytuły: najlepszy student i najlepszy absolwent UMK zostały przyznane na podstawie Zarządzenia Nr 14 Rektora UMK z dnia 29 marca 1994 r. (Biuletyn Prawny Nr 5, poz. 42).
 2. Komunikat podaje się do wiadomości ogółu społeczności akademickiej w sposób zwyczajowo przyjęty w Uniwersytecie.

P r o r e k t o r    ds. Studentów

Prof.dr hab. Wojciech Popławski

 

78

PISMO OKÓLNE Nr 5

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 23 listopada 1998 roku

w sprawie zmiany w Regulaminie Przyznawania Pomocy Materialnej dla Studentów Studiów Dziennych.

Na podstawie art. 152 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem RM z dnia 22 stycznia 1991 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych (Dz.U. Nr 9, poz. 32 z późniejszymi zmianami)

i n f o r m u j ę, że

w związku z zawartym porozumieniem w dniu 30 września 1998 r. z uniwersyteckim organem samorządu studenckiego, zostaje wprowadzona następująca zmiana w Regulaminie Przyznawania Pomocy Materialnej dla Studentów Studiów Dziennych zwanym dalej “regulaminem” obowiązującym w UMK od 1 stycznia 1998 r.

§ 1

Skreśla się w regulaminie dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 2 nadając nowe, następujące brzmienie:

“Stypendium przyznaje się na okres jednego semestru i wypłaca się co miesiąc w okresie odbywania nauki lub oddelegowania na studia zagraniczne.”

§ 2

Zmiana, o której mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem 1 października 1998 r.

Prorektor ds. Studentów

Dr hab. Wojciech Popławski

 

79

PISMO OKÓLNE Nr 6

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 11 grudnia 1998 roku

w sprawie udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1999 roku.

Zgodnie z art. 1291 i art. 1297 Kodeksu Pracy oraz § 29 Regulaminu Pracy UMK

w p r o w a d z a s i ę

dla pracowników Uniwersytetu, których tygodniowy czas pracy wynosi przeciętnie 42 godziny oraz wszystkich pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej dodatkowe dni wolne od pracy w 1999 roku w następujących terminach:

2, 16, 30 stycznia
6, 13, 27 lutego
6, 13, 20, 27 marca
3, 17, 24 kwietnia
8, 15, 29 maja
5, 19, 26 czerwca
3, 10, 17, 24 lipca
7, 21, 28 sierpnia
4, 11, 18, 25 września
2, 16, 30 października
6, 13 listopada
4, 11, 18, 24 grudnia

Jeżeli ze sposobu realizowania zadań przez jednostkę organizacyjną nie wynika potrzeba innego rozkładu czasu pracy, pracownicy zatrudnieni w wymiarze 40 i 36 godzin tygodniowo mają wszystkie wolne soboty.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

80

PISMO OKÓLNE Nr 7

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 14 grudnia 1998 roku

w sprawie odpłatności za zakwaterowanie studentów w Domach Studenckich.

Na podstawie art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 1990 r. o szkolnictwie wyższym /Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami / zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia R.M. z dnia 22 stycznia 1991 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych /Dz. U. Nr 9, poz. 32 z późn. zmianami/

u s t a l a m

od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 30 września 1999 r. opłatę miesięczną za jedno miejsce w domach studenckich dla studentów w następujących wysokościach:

w pokoju jednoosobowym - 135 zł
w pokoju dwuosobowym - 125 zł
w pokoju trzyosobowym - 115 zł
w pokoju czteroosobowym - 90 zł

Powyższe stawki zostały uzgodnione z Samorządem Studenckim Uniwersytetu.

 

Prorektor ds. Studentów

Dr hab. Wojciech Popławski

 

 

81

PISMO OKÓLNE Nr 8

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 22 grudnia 1998 roku

w sprawie odpłatności za zakwaterowanie pracowników Uniwersytetu w Hotelach Asystenckich oraz uczestników studiów doktoranckich w Domach Studenckich.

Na podstawie § 15 ust. 1 zarządzenia Nr 9 Rektora UMK z dnia 1 marca 1995 r. /Biuletyn Prawny Nr 2, poz. 13/

u s t a l a m

od dnia 1 stycznia 1999 r. miesięczną opłatę w wysokości 60 zł za jedno miejsce dla pracowników Uniwersytetu zakwaterowanych w Hotelach Asystenckich.
Powyższa stawka obowiązuje również uczestników studiów doktoranckich zakwaterowanych w Domach Studenckich.

Prorektor

ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

Prof. dr hab. Ryszard Łaszewski

 

 

82

ZARZĄDZENIE Nr 5

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 30 listopada 1998 r

zmieniające zarządzenie nr 1 Dyrektora Administracyjnego z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie stawek czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów.

Na podstawie § 91 ust. 2 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

§ 1 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

“sali konsumpcyjnej w Stołówce nr 2 - 2.000 zł/1 dzień użytkowania”
Treść dotychczasowego pkt 3 zostaje oznaczona, jako pkt 4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 1998 r.

 

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

Dr Stefan Nielek

 

 

83

KOMUNIKAT

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 23 listopada 1998 r

w sprawie zmiany stawek za 1 kilometr przebiegu samochodów osobowych używanych do celów służbowych,
nie będących własnością Uniwersytetu

Na podstawie § 3 ust. 2 Zarządzenia Nr 18 Rektora UMK z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością Uniwersytetu (B.Pr. Nr 3, poz. 25) w związku z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w III kwartale 1998 r. (M.P. Nr 36, poz. 509)

o g ł a s z a się, co następuje:

W związku z obniżeniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w III kwartale 1998 r. w stosunku do II kwartału 1998 r. o 0,2 %, stawki za 1 kilometr przebiegu obowiązujące od 1 grudnia 1998 r. wynoszą:

 1. dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,3403 zł
 2. dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,5455 zł.

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

Dr Stefan Nielek

 

 

84

KOMUNIKAT

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 30 grudnia 1998 r.

informujący o zatwierdzeniu Przez JM Rektora nowych schematów organizacyjnych jednostek, dokonujących tym samym zmian w Regulaminie Organizacyjnym UMK obowiązującym od 1 marca 1995 r.

 

Informuję, że JM Rektor zatwierdził nowe schematy organizacyjne jednostek, dokonując tym samym zmian w Regulaminie Organizacyjnym UMK obowiązującym od 1 marca 1995 r.

I tak, zmieniony został:

 1. załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego UMK - ogólny schemat organizacyjny UMK (powiązania służbowe).
 2. załącznik nr 35 do Zarządzenia Nr 17 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 31 października 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji uczelnianej - “schemat organizacyjny Uniwersytetu”
 3. załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 4 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi - “schemat organizacyjny Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi”
 4. załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 5 czerwca 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej admini-stracji Wydziału Chemii - “schemat organizacyjny Wydziału Chemii”
 5. załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 6 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 31 maja 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Fizyki i Astronomii - “schemat organizacyjny Wydziału Fizyki i Astronomii”
 6. załącznik nr 12 i nr 13 do Zarządzenia Nr 18 z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Humanisty-cznego - odpowiednio: “schemat organizacyjny Wydziału Humanistycznego” i “schemat organiza-cyjny bibliotek specjalistycznych Wydziału Humanistycznego”
 7. załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 3 lipca 1995 r. w sprawie struktury Wydziału Matematyki i Informatyki - “schemat organizacyjny Wydziału Matematyki i Informatyki”
 8. załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 21 sierpnia 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej admini-stracji Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - “schemat organizacyjny Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”
 9. załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 12 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 26 lipca 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej admini-stracji Wydziału Nauk Historycznych - “schemat organizacyjny Wydziału Nauk Historycznych”
 10. załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 11 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 17 lipca 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Prawa i Administracji - “schemat organizacyjny Wydziału Prawa i Administracji”
 11. załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 20 września 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Sztuk Pięknych - “schemat organiza-cyjny Wydziału Sztuk Pięknych”
 12. załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 31 października 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji jednostek ogólnouczelnianych, międzywydzia-łowych i innych uniwersytetu - “schemat organizacyjny jednostek ogólnouczelnianych, międzywydziałowych i innych uniwersytetu”

Schematy organizacyjne,o których mowa wyżej przesyłam w załączeniu.

 

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

Dr Stefan Nielek

Załącznik nr 1 nie został opublikowany ze względu na swoją obszerność. Ponadto informuje się, że treść załącznika została przekazana jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu.