Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 31 października 1998 r.     Nr 5


Poz.:

Treść:

ZARZĄDZENIA REKTORA:

51 - Nr 35 z dnia 1 września 1998 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich z zakresu filozofii na Wydziale Humanistycznym

52 -

Nr 36 z dnia 22 września 1998 r. w sprawie zmiany nazwy Katedry Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Lokalnego na Katedrę Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

53 - Nr 37 z dnia 25 września 1998 r. w sprawie przekształcenia zaocznych jednolitych studiów magisterskich w dwustopniowe studia zaoczne na kierunku chemia na Wydziale Chemii

54 - Nr 38 z dnia 30 września 1998 r. w sprawie funkcjonowania Pracowni Toksykologicznej na Wydziale Chemii
55 - Nr 39 z dnia 1 października 1998 r. w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników i studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

56 -

Nr 40 z dnia 1 października 1998 r. w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium “Przyroda” na Wydziale Chemii

57 - Nr 41 w sprawie utworzenia zaocznych studiów specjalnych języka i kultury japońskiej na Wydziale Humanistycznym

PISMO OKÓLNE REKTORA:

58 - Nr 4 z dnia 1 lipca 1998 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 1998/1999

ZARZĄDZENIA DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

59 -

Nr 3 z dnia 30 lipca 1998 r. w sprawie przekształcenia Działu Remontów, Energetyki i Inwestycji w Dział Energetyki oraz Dział Remontów i Inwestycji

60 - Nr 4 z dnia 24 września 1998 r. w sprawie utworzenia Działu Szkoleń BHP.

KOMUNIKAT DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

61 - z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie zmiany stawek za 1 kilometr przebiegu samochodów osobowych używanych do celów służbowych, nie będących własnością Uniwersytetu


 

51

ZARZĄDZENIE NR 35

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 1 września 1998 r.

w sprawie utworzenia studiów doktoranckich z zakresu filozofii na Wydziale Humanistycznym

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych (Dz. U. Nr 58, poz. 249 z późn. zmianami)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Na Wydziale Humanistycznym tworzy się dzienne studia doktoranckie z zakresu filozofii, zwane dalej “studiami doktoranckimi”.
 2. Studia doktoranckie trwają 4 lata (osiem semestrów).

§ 2

Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny.

§ 3

 1. Studiami doktoranckimi kieruje kierownik studiów.
 2. Nadzór nad prowadzeniem studiów doktoranckich sprawuje Rada Wydziału Humanistycznego, zwana dalej “radą wydziału”.

§ 4

 1. Kierownik studiów jest powoływany przez Rektora na okres trzech lat spośród pracowników Wydziału Humanistycznego posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, w trybie określonym w § 61 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Przed upływem okresu powołania kierownik studiów może złożyć Rektorowi rezygnację z pełnionej funkcji lub być przez Rektora odwołany w trybie określonym w § 64 ust. 1 Statutu UMK.

§ 5

Do kompetencji kierownika studiów należą sprawy związane z organizowaniem studiów doktoranckich oraz ich przebiegiem, a w szczególności:

 1. występowanie z projektem programu studiów doktoranckich oraz projektem jego zmiany,
 2. występowanie z projektem regulaminu studiów doktoranckich oraz projektem jego zmiany,
 3. opracowanie projektu szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie,
 4. podawanie do publicznej wiadomości warunków rekrutacji przynajmniej na 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć,
 5. występowanie z propozycją przyznania określonej liczby miejsc na studiach doktoranckich,
 6. występowanie z wnioskami o przyjęcie na studia doktoranckie,
 7. występowanie o przyznanie premii uczestnikowi studiów doktoranckich, który ukończył je przed upływem 4 lat oraz uzyskał wyróżniającą ocenę pracy doktorskiej,
 8. występowanie z wnioskami o przyznanie uczestnikowi studiów doktoranckich miesięcznego ryczałtu na wynajęcie lokalu mieszkalnego w razie braku możliwości zapewnienia zakwaterowania w hotelu asystenckim lub w domu studenckim,
 9. występowanie z wnioskiem o skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich oraz w sprawach dotyczących zwrotu kwoty pobranego stypendium,
 10. rozstrzyganie innych spraw z upoważnienia i w imieniu Dziekana lub Rektora.

 

§ 6

Do kompetencji Rady Wydziału należy:

 1. opiniowanie kandydata na kierownika studiów,
 2. uchwalanie programu studiów doktoranckich oraz ich regulaminu,
 3. uchwalanie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie,
 4. ustalanie zasad konkursowego przyznawania stypendium,
 5. podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich.

§ 7

 1. Rada Wydziału może utworzyć Komisję d/s Studiów Doktoranckich Filozofii, zwana dalej “Komisją”, w składzie:
  1. kierownik studiów, jako jej przewodniczący,
  2. trzech członków powołanych przez Radę Wydziału.
 2. Członków Komisji powołuje się na okres trzech lat spośród pracowników Instytutu Filozofii posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 3. Komisja jest organem opiniodawczym w sprawach studiów doktoranckich filozofii chyba, że rada wydziału przekaże Komisji realizacje niektórych swoich kompetencji.

§ 8

 1. Do kompetencji Dziekana należy:
  1. wyrażenie zgody na przedłużenie uczestnikowi studiów - finansowanego w oparciu o środki własne wydziału - okresu odbywania studiów powyżej czasu wymienionego w§ 1 ust. 2 , nie dłużej jednak niż o jeden rok,
  2. podejmowanie decyzji o przyznaniu stypendium uczestnikowi studiów doktoranckich,
  3. przyznawanie uczestnikowi studiów doktoranckich miesięcznego ryczałtu na wynajęcie lokalu mieszkalnego finansowanego ze środków własnych wydziału - w razie braku miejsc w hotelu asystenckim lub domu studenckim.
 2. Kierownik studiów może zostać upoważniony przez Dziekana do realizacji w jego imieniu określonych kompetencji.

§ 9

Do kompetencji Rektora należy:

 1. powoływanie i odwoływanie kierownika studiów,
 2. zatwierdzanie programu studiów doktoranckich i regulaminu tych studiów,
 3. określanie liczby miejsc na studiach doktoranckich,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie,
 5. określanie wysokości stypendium,
 6. przyznawanie premii uczestnikowi studiów doktoranckich, który ukończył je przed upływem 4 lat oraz uzyskał wyróżniającą ocenę pracy doktorskiej,
 7. rozpatrywanie odwołań od decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich,
 8. rozstrzyganie w sprawach dotyczących zwrotu kwoty pobranego stypendium.

 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1998 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

52

Zarządzenie Nr 36

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 22 września 1998 r.

w sprawie zmiany nazwy Katedry Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Lokalnego na Katedrę Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienia się nazwę Katedry Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Lokalnego na “Katedrę Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej”.

§ 2

W załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 21 sierpnia 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienia się nazwę Katedry Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Lokalnego na “Katedrę Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1998 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

Zarządzenie Nr 36 zostało zatwierdzone przez Senat UMK na posiedzeniu w dniu 22 września 1998 r. .

Kierownik Biura Rektora

mgr Justyna Morzy

 

 

53

Zarządzenie Nr 37

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 25 września 1998 r.

w sprawie przekształcenia zaocznych jednolitych studiów magisterskich w dwustopniowe studia zaoczne na kierunku chemia na Wydziale Chemii.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) oraz § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Od roku akademickiego 1998/99 na Wydziale Chemii przekształca się zaoczne jednolite studia magisterskie na kierunku chemia w:
  1. trzyletnie zaoczne studia zawodowe i
  2. dwuletnie zaoczne uzupełniające studia magisterskie.
 2. Na studia, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 mogą być przyjęte osoby, które ukończyły trzyletnie studia zawodowe na kierunku chemia i uzyskały tytuł licencjata.

§ 2

 1. Plan i program zaocznych studiów zawodowych i zaocznych uzupełniających studiów magisterskich uchwala Rada Wydziału Chemii.
 2. Zasady rekrutacji na studia: zaoczne zawodowe i zaoczne uzupełniające magisterskie uchwala Senat na wniosek Rady Wydziału Chemii.

§ 3

Studenci, którzy rozpoczęli studia zaoczne na kierunku chemia przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, kontynuują naukę na zaocznych jednolitych studiach magisterskich.

§ 4

Nadzór nad przebiegiem dwustopniowych studiów zaocznych sprawuje dziekan.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 1998 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

54

ZARZĄDZENIE NR 38

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 września 1998 r.

w sprawie funkcjonowania Pracowni Toksykologicznej na Wydziale Chemii.

Na podstawie § 7 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Pracownia Toksykologiczna, zwana dalej “Pracownią” jest jednostką organizacyjną wchodząca w skład Wydziału Chemii.
 2. Pracownia realizuje swoje zadania na podstawie planu i budżetu rocznego opracowanego przez kierownika Pracowni w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Chemii zatwierdzonego przez Rektora.

§ 2

 1. Zadaniem Pracowni jest dokonywanie kontroli, pomiarów i analiz zagrożeń chemicznych oraz fizycznych występujących w trakcie prowadzenia badań naukowych, ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów oraz innych prac, przy których takie zagrożenia występują.
 2. W szczególności do zadań Pracowni finansowanej ze środków Uniwersytetu należy:
  1. dokonywanie pomiarów czynników chemicznych i fizycznych szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy badawczej, dydaktycznej i innej,
  2. opracowywanie wyników dokonywanych badań i przedstawienie zaleceń zainteresowanym jednostkom organizacyjnym ze wskazaniem metod zabezpieczenia przed szkodliwością z jednoczesnym poinformowaniem Inspektoratu BHP i Ppoż.,
  3. współdziałanie z Uczelnianą Komisją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Akademicką Przychodnią Lekarską oraz Inspektoratem BHP i Ppoż. przy ustalaniu i aktualizacji wykazu stanowisk pracy szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych,
  4. prowadzenie niezbędnej dokumentacji badań toksykologicznych i fizycznych,
  5. przechowywanie dokumentacji dotyczącej badań toksykologicznych i fizycznych przeprowadzonych we własnym zakresie lub przez inne jednostki specjalistyczne,
  6. kompletowanie literatury fachowej z dziedziny toksykologii oraz obowiązujących norm ze szczególnym uwzględnieniem materiałów informacyjnych dotyczących powszechnie stosowanych środków chemicznych w badaniach i dydaktyce, materiałów niebezpiecznych, a także literatury dotyczącej szkodliwości fizycznych,
  7. opiniowanie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wynikającym ze stosowania środków chemicznych,
  8. udzielanie wskazówek odnośnie prawidłowego wyposażenia stanowisk pracy w środki ochrony osobistej i niezbędne odkażalniki, środki neutralizujące itp., w celu ograniczenia występujących szkodliwości,
  9. współdziałanie z kierownikami jednostek organizacyjnych w przeprowadzaniu szkolenia pracowników i studentów w zakresie toksykologii, a w szczególności z Działem Szkoleń BHP,
  10. współpraca z Inspektoratem BHP i Ppoż, lekarzem zakładowym w zakresie podejmowania działań profilaktycznych.
 3. Pracownia realizuje nieodpłatnie swoje zadania na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu na podstawie:
  1. wyników badań kontrolnych przeprowadzonych przez pracownię we własnym zakresie lub inne wyspecjalizowane jednostki kontrolne,
  2. aktualnego wykazu stanowisk pracy, na których zostały stwierdzone przekroczenia dopuszczalności norm,
  3. wniosków kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu o przeprowadzenie odpowiednich badań lub pomiarów.
 4. Jednostka organizacyjna Uniwersytetu, która nie zastosuje się do zaleceń pokontrolnych zostanie obciążona pełnymi kosztami przeprowadzonych badań.
 5. Pracownia zobowiązana jest dokonywać pomiarów i badań nie objętych planem, a koniecznych w przypadku powstania awarii, zdarzenia losowego, jak również na wniosek pokontrolny właściwych służb.

§ 3

 1. Dziekan Wydziału Chemii, w szczególności:
  1. nadzoruje działalność Pracowni,
  2. udostępnia niezbędne urządzenia i sprzęt będący w dyspozycji Wydziału Chemii w celu przeprowadzenia koniecznych badań toksykologicznych i fizycznych,
  3. zapewnia właściwe warunki lokalowe oraz obsadę kadrową Pracowni.
 2. Dziekan Wydziału Chemii zatwierdza i przedkłada Rektorowi roczne sprawozdanie opracowane przez Kierownika Pracowni z zakresu realizacji zadań przeprowadzonych przez Pracownię w terminie do 31 stycznia każdego roku .

§ 4

 1. Traci moc zarządzenie nr 6 Rektora UMK z dnia 20 lutego 1987 r. w sprawie Pracowni Toksykologicznej.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 1998 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

55

ZARZĄDZENIE NR 39

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 1 października 1998 r.

w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników i studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych (Dz. U. Nr 37, poz.209) w związku z rozdziałem X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami i rozdziałem IX Regulaminu Pracy UMK obowiązującym od 15 listopada 1997 r. (ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 1998 r.)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Wszystkich pracowników oraz studentów obowiązuje na terenie Uniwersytetu przestrzeganie przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Przepisy zarządzenia stosuje się również do zajęć organizowanych przez Uniwersytet poza jego terenem.
 3. Nieprzestrzeganie lub naruszenie przepisów, o których mowa w ust. 1 i 2 powoduje określone skutki służbowe i prawne.
 4. Przepisy zarządzenia dotyczące studentów stosuje się odpowiednio do osób pobierających naukę lub odbywających zajęcia praktyczno-techniczne w Uniwersytecie.

§ 2

 1. W celu zapewnienia pracownikom i studentom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, dziekani mają obowiązek w szczególności:
  1. egzekwować przestrzeganie przez pracowników i studentów obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. zagwarantować, aby stanowiska pracy i miejsca w których prowadzi się działalność naukowo - dydaktyczną były zorganizowane zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  3. zagwarantować pracownikom i studentom niezbędne środki ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju zajęć i występujących zagrożeń,
  4. informować pracowników o rozpoznanych zagrożeniach i o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami,
  5. współpracować z Działem Szkoleń BHP w zakresie szkolenia bhp pracowników i studentów,
  6. zapewnić nadzór lub obecność innej osoby posiadającej odpowiednie przygotowanie gwarantujące przeprowadzenie zajęć zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  7. kierować na profilaktyczne badania lekarskie podległych pracowników i studentów oraz egzekwować ich wykonanie,
  8. kierować na specjalistyczne szkolenie w zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy osoby prowadzące zajęcia w warsztatach, pracowniach specjalistycznych, laboratoriach oraz zajęcia wychowania fizycznego,
  9. uczestniczyć w planowanych szkoleniach bhp oraz kierować podległych pracowników na szkolenia bhp,
  10. podejmować decyzję w sprawie zawieszenia zajęć lub ich przerwania w związku z stwierdzonym zagrożeniem bezpieczeństwa.
 2. Ponadto dziekani odpowiadają za:
  1. warunki bezpieczeństwa podczas badań pilotażowych, eksperymentów chemicznych, fizycznych lub innych mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia przebywających w pobliżu osób,
  2. sporządzenie szczegółowych instrukcji dla działań określonych w pkt. 1 w porozumieniu z Działem Szkoleń BHP,
  3. organizowanie procesu nauczania w taki sposób, aby studenci mieli maksymalnie ograniczony kontakt z czynnikami szkodliwymi lub niebezpiecznymi dla zdrowia oraz współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie rozpoznania warunków środowiskowych i przeprowadzania specjalistycznych badań lekarskich w związku z kontaktem lub narażeniem studiujących na czynniki niebezpieczne lub szkodliwe,
  4. stan techniczny podległych budynków i innych obiektów oraz pomieszczeń wraz z przynależnymi im terenami i urządzeniami także w zakresie spełnienia wymagań przepisów techniczno-budowlanych oraz ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  5. utrzymywanie we wszystkich podległych obiektach w należytym stanie dróg ewakuacyjnych oraz innych dróg i przejść, w sposób nie stwarzający zagrożeń dla użytkowników, a także w zgodności z wymaganymi przepisami techniczno-budowlanymi.

§ 3

Dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr, zakładów, pracowni, zespołów dydaktycznych i badawczych, laboratoriów oraz dyrektorzy/kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, międzywydziałowych, centrów i innych jednostek organizacyjnych mają obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki wszystkim pracownikom i studentom na terenie jednostki oraz na zajęciach organizowanych przez tę jednostkę poza jej terenem, a w szczególności mają obowiązek:

 1. egzekwować przestrzeganie przez pracowników i studentów obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. przydzielania i dbania o sprawność środków ochrony indywidualnej dla pracowników i studentów,
 3. informowania pracowników o rozpoznanych zagrożeniach i o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami,
 4. dopilnowania, aby podlegli pracownicy uczestniczyli w planowanych szkoleniach bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. uczestniczenia w  szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 6. kierowania podległych pracowników na obowiązkowe profilaktyczne badania lekarskie oraz egzekwowania ich wykonania,
 7. organizowania, przygotowania oraz prowadzenia prac dydaktyczno-naukowych z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników i studentów przed wypadkami, chorobami zawodowymi i innymi chorobami,
 8. dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego oraz o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich właściwe stosowanie, w tym:
  1. ponoszenie odpowiedzialności za podręczny sprzęt gaśniczy i agregaty gaśnicze, jego dostępność, także za sprzęt sygnalizacji p.poż. oraz utrzymywanie tego sprzętu w pełnej sprawności do użycia,
  2. utrzymywanie w należytym stanie dróg ewakuacyjnych oraz innych dróg i przejść, w sposób nie stwarzający zagrożeń dla użytkowników, a także w zgodności z wymaganymi przepisami techniczno-budowlanymi,
  3. dopilnowanie, aby spełnione zostały warunki dotyczące oświetlenia, wentylacji, ogrzewania i powierzchni użytkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. dopilnowanie, aby wyposażenie pomieszczeń w instalacje i urządzenia, sprzęt oraz meble nie stanowiło zagrożeń dla osób z nich korzystających,
  5. sporządzanie szczegółowych instrukcji zawierających postanowienia dotyczące zapobiegania zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzkiego w związku z prowadzonymi badaniami chemicznymi, fizycznymi, biologicznymi i innymi,
  6. oznakowanie i zabezpieczenie pomieszczeń, do których wzbroniony jest dostęp osobom nieuprawnionym i niezatrudnionym,
  7. wyposażanie apteczek w niezbędne środki farmaceutyczne i materiały medyczne wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy oraz bieżące uzupełnianie w materiały i środki których okres ważności nie upłynął,
  8. wyposażenie kierowanej przez siebie jednostki w niezbędne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
  9. dopilnowanie aby maszyny i inne urządzenia były wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, porażeniem prądem elektrycznym, szkodliwymi wstrząsami, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji lub promieniowaniem oraz powinny być utrzymane w stanie zapewniającym pełną sprawność działania i bezpieczeństwo pracy,
  10. dopilnowanie, aby maszyny i inne urządzenia techniczne czasowo niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie były wyraźnie oznakowane i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie,
  11. wywieszenie przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w widocznym i dostępnym miejscu instrukcji obsługi, uwzględniającej zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 9. opracowania oraz umieszczenia w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulaminu porządkowego, określającego szczegółowe przepisy i zasady użytkowania pomieszczenia /pracowni, laboratorium itp./oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
 10. organizowania pracy w podległej jednostce w taki sposób, aby wszystkie zajęcia odbywały się pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie przygotowanie gwarantujące przeprowadzenie ich zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 11. organizowania pracy w kontakcie z truciznami, środkami chemicznymi, zwierzętami, materiałem biologicznym oraz promieniowaniem w taki sposób, aby odbywało się to zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 12. dopilnowania, aby stosowane w podległej jednostce organizacyjnej wszelkie materiały niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, były wyraźnie oznakowane, przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach i miejscach do tego przystosowanych, w opakowaniach chroniących przed ich szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem,
 13. zgłaszania swoim przełożonym oraz służbie bhp wszelkich wypadków pracowniczych i studenckich, a także wypadków innych osób, które miały miejsce na terenie podległej jednostki organizacyjnej.

§ 4

 1. Osoby prowadzące zajęcia są zobowiązane do zapewnienia studentom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, a w szczególności do:
  1. dopilnowania, aby studenci i inne osoby przebywające podczas trwania zajęć stosowały niezbędne środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
  2. dopilnowania, aby spełnione były warunki dotyczące wentylacji, oświetlenia, ogrzewania i powierzchni użytkowej,
  3. dopilnowania, aby miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, stan wyposażenia miejsca /pomieszczenia/ tj. mebli, sprzętu, urządzeń i instalacji nie stanowił zagrożenia dla osób w nim przebywających; w przypadku gdy miejsce lub stan w/w wyposażenia stwarza zagrożenie, prowadzący zajęcia nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je i powiadamia o tym bezpośredniego przedłożonego,
  4. w razie niemożliwości osobistego przebywania na zajęciach dydaktycznych - zapewnienia nadzoru innej osoby, posiadającej odpowiednie przygotowanie gwarantujące, że zajęcia odbędą się zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  5. nabycia umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy; obowiązek ten dotyczy prowadzących zajęcia w warsztatach, pracowniach specjalistycznych, laboratoriach oraz z wychowania fizycznego,
  6. sprawdzenia przed rozpoczęciem zajęć i dopuszczeniem do nich studentów oraz innych osób, czy stan techniczny maszyn i urządzeń oraz instalacji elektrycznej, a także ogólny stan laboratorium lub pracowni specjalistycznej, nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia studentów,
  7. zaznajomienia studentów z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązującym regulaminem porządkowym przed dopuszczeniem ich do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych oraz laboratoriach i pracowniach specjalistycznych; powyższy fakt powinien być odpowiednio udokumentowany,
  8. w razie wypadku udzielenie fachowej pomocy, zabezpieczenie miejsca wypadku i powiadomienie bezpośredniego przełożonego i służby bhp.
 2. Za bezpieczeństwo studentów w trakcie prowadzonych zajęć odpowiada osoba prowadząca zajęcia.

§ 5

 1. Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) jest obowiązany do utrzymywania w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne użytkowanie obiektów, urządzeń i terenów sportowych, a także do zapewnienia nadzoru upoważnionych osób podczas realizacji zajęć z wychowania fizycznego oraz wszelkiego rodzaju zawodów sportowych organizowanych przez Uniwersytet, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Kierownik SWFiS ma obowiązek kierować na specjalistyczne szkolenie w zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy osoby prowadzące zajęcia wychowania fizycznego; szkolenia takie organizować będzie Dział Szkoleń BHP.

§ 6

 1. Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom administracji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a w szczególności do zapewnienia, by budynki i pomieszczenia wszystkich jednostek administracji Uniwersytetu i przynależne do nich tereny i urządzenia spełniały wymagania przepisów techniczno-budowlanych oraz ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do zapewnienia:
  1. wyposażenia budynków i obiektów w odpowiedni sprzęt gaśniczy i agregaty, utrzymania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w pełnej sprawności i czystości,
  2. by obiekty i pomieszczenia wszystkich jednostek administracji, a w szczególności sekretariaty były wyposażone w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki farmaceutyczne i materiały medyczne oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy,
  3. utrzymania w należytym stanie dróg ewakuacyjnych i innych dróg oraz przejść dla pieszych, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych,
  4. należytego oświetlenia, wentylacji, ogrzewania pomieszczeń jednostek administracji oraz należytego ich wyposażenia w meble, sprzęty i urządzenia, nie stanowiące zagrożenia dla korzystających,
  5. odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc pracy oraz pomieszczeń, do których jest wzbroniony wstęp osobom nieuprawnionym,
  6. przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez podległych pracowników i innych osób upoważnionych do przebywania w obiektach, którymi administruje, a także na terenie Uniwersytetu,
  7. zagwarantowania podległym pracownikom niezbędnych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, w zależności od wykonywanych czynności i rodzaju zagrożeń,
  8. informowania pracowników o rozpoznanych zagrożeniach i o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami,
  9. nadzorowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla bezpośrednio podległych pracowników,
  10. nadzorowanie i egzekwowanie wykonania profilaktycznych badań lekarskich bezpośrednio podległych pracowników.
 2. Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu ponadto:
  1. uczestniczy w szkoleniu z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. kieruje w imieniu Rektora UMK pracami Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
  3. uczestniczy w tworzeniu uczelnianego planu poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i nadzoruje jego realizację.

§ 7

Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych odpowiada za stan instalacji oraz sprzętów i urządzeń w domach studenckich i hotelach asystenckich, w taki sposób aby nie stanowiły one zagrożeń dla osób tam mieszkających i pracujących oraz jest zobowiązany do:

 1. zapewnienia by w pomieszczeniach mieszkalnych przypadało 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę,
 2. utrzymania pomieszczeń w domach studenckich i hotelach asystenckich we właściwym stanie sanitarnym oraz do zapewnienia by oświetlenie pomieszczeń, wentylacja, instalacja elektryczna i gazowa jak i inne urządzenia techniczne odpowiadały Polskim Normom,
 3. zapewnienia w domach studenckich wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych na indywidualną naukę oraz świetlice.

§ 8

Do obowiązków kierowników działów, sekcji, dziekanatów, sekretariatów oraz kierowników warsztatów technicznych i brygadzistów należy:

 1. dbanie o sprawność i właściwe wykorzystanie środków ochrony indywidualnej przeznaczonych dla pracowników,
 2. kierowanie pracowników na szkolenie z zakresu bhp zgodnie z planem szkolenia,
 3. informowanie podległych pracowników o zagrożeniach i o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami,
 4. uczestniczenie w obowiązkowych szkoleniach z zakresu bhp,
 5. kierowanie pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz egzekwowanie ich wykonania,
 6. egzekwowanie od podległych pracowników przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 7. dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego oraz o sprawność środków ochrony zbiorowej, w tym:
  1. ponoszenie odpowiedzialności za podręczny sprzęt gaśniczy i agregaty gaśnicze, jego dostępność, także za sprzęt sygnalizacji p.poż. oraz utrzymanie tego sprzętu w sprawności,
  2. utrzymywanie w należytym stanie dróg ewakuacyjnych oraz innych dróg i przejść, w sposób nie stwarzający zagrożeń dla użytkowników, a także w zgodności z wymaganymi przepisami techniczno-budowlanymi,
  3. dopilnowanie, aby spełnione zostały warunki dotyczące oświetlenia, wentylacji, ogrzewania i powierzchni użytkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. dopilnowanie, aby wyposażenie pomieszczeń w instalacje i urządzenia, sprzęt oraz meble nie stanowiło zagrożeń dla osób z nich korzystających,
  5. oznakowanie i zabezpieczenie pomieszczeń, do których wzbroniony jest dostęp osobom niezatrudnionym lub nieuprawnionym,
  6. wyposażanie apteczek w niezbędne środki farmaceutyczne i materiały medyczne wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy oraz bieżące uzupełnianie w materiały i środki których okres ważności nie upłynął,
  7. wyposażenie kierowanej przez siebie jednostki w niezbędne przepisy oraz instrukcje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  8. dopilnowanie, aby maszyny i inne urządzenia były wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, porażeniem prądem elektrycznym, szkodliwymi wstrząsami, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji lub promieniowaniem oraz powinny być utrzymane w stanie zapewniającym pełną sprawność działania i bezpieczeństwo pracy,
  9. dopilnowanie, aby maszyny i inne urządzenia techniczne czasowo niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie były wyraźnie oznakowane i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie,
  10. umieszczanie przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w widocznym i dostępnym miejscu instrukcji obsługi, uwzględniającej zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
 8. opracowanie oraz umieszczenie w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulaminu porządkowego, określającego szczegółowe przepisy i zasady użytkowania pomieszczenia /obiektu/ oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
 9. dopilnowanie, aby stosowane w podległej jednostce organizacyjnej wszelkie materiały niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, były wyraźnie oznakowane, przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach i miejscach do tego przystosowanych, w opakowaniach chroniących przed ich szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem,
 10. zgłaszanie swoim przełożonym oraz służbie bhp wszelkich wypadków pracowniczych, a także wypadków innych osób, które miały miejsce na terenie podległej jednostki organizacyjnej.

§ 9

Obowiązki zawarte w § 8 mają zastosowanie także do pozostałych jednostek organizacyjnych powołanych w Uniwersytecie oraz do samodzielnych stanowisk pracy, osób kierujących ośrodkami wypoczynkowymi, biurami organizacji związkowych, a także organizacji studenckich, sportowych, kulturalnych i innych o charakterze społecznym, działających na terenie Uniwersytetu.

§ 10

 1. Pracownicy Uniwersytetu mają prawo do:
  1. powstrzymania się od pracy w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy lub gdy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla niego lub innych osób; powstrzymując się od pracy pracownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym przełożonego,
  2. powstrzymania się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób. Powstrzymanie to może nastąpić jedynie po uprzednim powiadomieniu przełożonego.
 2. Do podstawowych obowiązków pracowników Uniwersytetu należy przestrzeganie przepisów i zasad bhp, a w szczególności:
  1. znajomość przepisów i zasad bhp, branie udziału w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
  2. wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
  3. dbanie o prawidłowy stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
  4. stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
  5. poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich,
  6. niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o zauważonym wypadku przy pracy oraz wszelkich wypadków innych osób albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego , ostrzeganie współpracowników, a także inne osoby o grożącym niebezpieczeństwie,
  7. współdziałanie z przełożonymi oraz służbą bhp w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 11

Do obowiązków studentów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki należy przestrzeganie przepisów i zasad bhp, a w szczególności:

 1. znajomość przepisów i zasad bhp obowiązujących studentów podczas przebywania w Uniwersytecie,
 2. udział w szkoleniach oraz instruktażach z bezpieczeństwa i higieny pracy, a także poddawanie się wymaganym sprawdzianom w tym zakresie,
 3. wykonywanie zadań i ćwiczeń podczas prac w laboratoriach, warsztatach, pracowniach, a także podczas zajęć z wychowania fizycznego w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosowanie się do zaleceń i wskazówek prowadzących zajęcia,
 4. dbanie o przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz stosowanie ich zgodnie z  przeznaczeniem,
 5. dbanie o porządek i ład w miejscu odbywania zajęć,
 6. poddawanie się okresowym, kontrolnym i innym zleconym badaniom lekarskim oraz stosowanie się do wskazań lekarskich,
 7. niezwłoczne powiadomienie prowadzącego zajęcia o zauważonym wypadku, udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz ostrzeżenie innych osób o zauważonym zagrożeniu wypadkowym.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1998 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

56

ZARZĄDZENIE NR 40

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 1 października 1998 r.

w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium “Przyroda” na Wydziale Chemii.

Na podstawie § 18 ust. 3 i § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 z późn. zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. W celu organizowania i prowadzenia rocznych (dwusemestralnych) interdyscyplinarnych studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół podstawowych prowadzących zajęcia z przedmiotów przyrodniczych, powołuje się od roku akademickiego 1998/99 Interdyscyplinalne Podyplomowe Studium “Przyroda”, zwane dalej studium, jako jednostkę organizacyjną Wydziału Chemii.
 2. Uczestnikami studium mogą być nauczyciele szkół podstawowych nauczający w klasach 4-6 biologii, chemii, fizyki lub geografii i posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych.

§ 2

 1. Działalnością studium kieruje jego kierownik, powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Zakres działania kierownika studium ustala dziekan Wydziału Chemii.

§ 3

 1. Rada Wydziału Chemii po uzyskaniu opinii Kuratorium Oświaty w Toruniu uchwali:
  1. limit przyjęć oraz szczegółowe zasady rekrutacji,
  2. plan i program studiów,
  3. formę zaliczania zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4. formę zaliczenia studiów.
 2. Za prowadzenie zajęć dydaktycznych na interdyscyplinarnych studiach podyplomowych będą pobierane opłaty, zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Rektora UMK z dnia 10 marca 1993 roku w sprawie zasad ustalania odpłatności za prowadzenie studiów podyplomowych i kursów specjalnych oraz zasad dysponowania środkami finansowymi uzyskanymi z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i kursach specjalnych (z późniejszymi zmianami).

§ 4

 1. Absolwenci studiów otrzymują świadectwa ukończenia interdyscyplinarnych studiów podyplomowych.
 2. Rejestr wydawanych świadectw oraz pełną dokumentację związaną z przebiegiem studiów prowadzi dziekanat Wydziału Chemii.

§ 5

Nadzór nad działalnością studium sprawuje Dziekan Wydziału Chemii.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1998 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

57

ZARZĄDZENIE NR 41

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 1 października 1998 r.

w sprawie utworzenia zaocznych studiów specjalnych języka i kultury japońskiej na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z póź. zmianami), zarządzenia MEN z dnia 1 czerwca 1993 r. (M.P. Nr 33, poz. 337 oraz § 82 ust. 1 i ust. 4, § 83 ust. 1 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. (z późn. zmianami).

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się od II-go semestru roku akademickiego 1998/1999 dwuletnie (cztery semestry) zaoczne studia specjalne języka i kultury japońskiej prowadzone przez Pracownię Języka i Kultury Japońskiej zwaną dalej “pracownią”, będącą jednostką Wydziału Humanistycz-
 2. nego.
 3. Koszty prowadzenia studiów specjalnych, o których mowa w ust. 1 pokrywane będą z:
  1. środków finansowych uzyskanych z odpłatnie świadczonych usług,
  2. środków uzyskanych od sponsorów,
  3. innych środków zewnętrznych (pozauniwersyteckich).
 4. Uczestnikami studiów specjalnych mogą być studenci i inne osoby posiadające co najmniej świadectwo maturalne, pragnące pogłębić swoją znajomość z języka japońskiego i wiedzę z kultury japońskiej.

§ 2

Kierownik zaocznych studiów specjalnych, który pełni jednocześnie funkcję kierownika pracowni, powoływany i odwoływany jest w trybie określonym w § 61 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK.

§ 3

 1. Rada Wydziału Humanistycznego, na wniosek kierownika studiów specjalnych uchwali regulamin studiów specjalnych.
 2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 podlega zatwierdzeniu przez Rektora.
 3. Ponadto Rada Wydziału Humanistycznego uchwali:
  1. limit przyjęć oraz zasady rekrutacji,
  2. plan i program studiów,
  3. formę prowadzenia i zaliczenia zajęć z poszczególnych przedmiotów studiów,
  4. formę zaliczenia studiów.

§ 4

Za zajęcia dydaktyczne, od uczestników zaocznych studiów specjalnych będą pobierane opłaty, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 5

 1. Absolwenci zaocznych studiów specjalnych otrzymują dyplom ukończenia studiów.
 2. Rejestr wydanych dyplomów oraz pełną dokumentację dotyczącą przebiegu studiów prowadzi dziekanat Wydziału Humanistycznego.

§ 6

Nadzór nad przebiegiem zaocznych studiów specjalnych sprawuje Dziekan Wydziału Humanistycznego.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1998 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

58

PISMO OKÓLNE Nr 4

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 1 lipca 1998 roku

w sprawie organizacji roku akademickiego 1998/99

29.09. - 30. 09. 1998 r. - dni adaptacyjne*,
01. 10. 1998 r. - inauguracja roku akademickiego 1998/99 oraz immatrykulacje wydziałowe,
02. 10. - 22. 12. 1998 r. - zajęcia dydaktyczne,
23. 12. - 03. 01. 1999 r. - ferie zimowe,

04. 01. - 28. 01. 1999 r. - zajęcia dydaktyczne,
29. 01. - 14. 02. 1999 r. - p r z e r w a w zajęciach dydaktycznych**,

15. 02. - 01. 04. 1999 r.

- zajęcia dydaktyczne,

02. 04. - 06. 04. 1999 r.

- ferie wielkanocne,

07. 04. - 06. 06. 1999 r.

- zajęcia dydaktyczne,

07. 06. - 30. 09. 1999 r.

- p r z e r w a w zajęciach dydaktycznych***.

*/ Do wyboru i ustalenia przez Wydziały. Możliwość kwaterowania w DS-ach - od 27. 09. 1998 r.,
**/ Okres ten powinien być wykorzystany na przeprowadzanie egzaminów oraz na przerwę międzysemestralną,
***/ Okres ten powinien być wykorzystany na przeprowadzanie egzaminów odbycie praktyk wakacyjnych i na ferie letnie,

Harmonogram prac w czasie przerw w zajęciach dydaktycznych ustalają i ogłaszają dziekani wydziałów.

Ze względów organizacyjnych pobyt studentów w domach studenckich jest ograniczony do 28 czerwca 1999 roku.

Na studiach zaocznych, podyplomowych, eksternistycznych i specjalnych Rady Wydziałów mogą ustalić organizację roku akademickiego odmienną od powyższej.

 

Prorektor ds. Studentów

Dr hab. Wojciech Popławski

 

 

 

59

ZARZĄDZENIE Nr 3

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 30 lipca 1998 r

w sprawie przekształcenia Działu Remontów, Energetyki i Inwestycji w Dział Energetyki
oraz Dział Remontów i Inwestycji

Na podstawie § 7 ust. 1 oraz § 42 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

 

§ 1

W administracji centralnej Uniwersytetu, Dział Remontów, Energetyki i Inwestycji przekształca się w:

 1. Dział Energetyki
 2. Dział Remontów i Inwestycji

jako jednostki organizacyjne administracji uczelnianej (centralnej) bezpośrednio podporządkowane Dyrektorowi Administracyjnemu Uniwersytetu a funkcjonalnie - Zastępcy Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych.

§ 2

Zadaniem Działu Energetyki jest w szczególności zapewnienie pełnej sprawności urządzeń i sieci gazowej, elektrycznej, ciepłowniczej, wodociągowej i urządzeń dźwigowych będących w dyspozycji Uniwersytetu oraz ich kompleksowa obsługa.

Zadaniem Działu Remontów i Inwestycji jest w szczególności utrzymanie pełnej sprawności eksploatacyjnej budowli i budynków będących w dyspozycji Uniwersytetu oraz współdziałanie z wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego realizującymi zadania na rzecz Uniwersytetu.

§ 3

Działy wymienione w § 1 składają się ze stanowisk pracy.
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu ustali skład osobowy działów oraz przydzieli pomieszczenia i wyposażenie.

§ 4

Kierownicy działów wymienionych w § 1 do dnia 1 września 1998 r. opracują:

 1. szczegółowe zadania rzeczowe i zakres współpracy pomiędzy tymi działami,
 2. indywidualne zakresy obowiązków i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych w tych jednostkach.

§ 5

W załączniku nr 35 do zarządzenia Nr 17 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 31 października 1995 r. w sprawie schematu organizacyjnego administracji uczelnianej skreśla się nazwę Działu Remontów, Energetyki i Inwestycji dopisując “Dział Energetyki” i “Dział Remontów i Inwestycji”.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 1998 r.

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

Dr Stefan Nielek

Z A T W I E R D Z A M:

REKTOR

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

60

ZARZĄDZENIE Nr 4

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 24 września 1998 r

w sprawie utworzenia Działu Szkoleń BHP.

Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 1 marca 1995 r.

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Z dniem 1 października 1998 r. tworzy się dział o nazwie “Dział Szkoleń BHP”, zwany dalej “działem” jako jednostkę administracji uczelnianej bezpośrednio podporządkowaną Dyrektorowi Administracyjnemu.
 2. Niezależnie od podporządkowania, o którym mowa w ust. 1 dział jest podporządkowany funkcjonalnie Rektorowi (Prorektorom) w zakresie w jakim prowadzi działalność bezpośrednio związaną z realizacją zadań i kompetencji Rektora (Prorektorów).

§ 2

Do zadań działu należy w szczególności:

 1. organizacja i prowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej wśród:
  1. pracowników Uniwersytetu,
  2. studentów i uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających naukę,
  3. stażystów i praktykantów odbywających staże oraz praktyki zawodowe w Uniwersytecie,
 2. udzielanie merytorycznej pomocy kierownikom jednostek organizacyjnych przy opracowywaniu instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

§ 3

Dział składa się ze stanowisk pracy.

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu ustali skład osobowy działu oraz przydzieli pomieszczenia oraz wyposażenie.

§ 4

Znosi się z dniem tworzenia działu, Samodzielne Stanowisko ds. Szkolenia i Instrukcji BHP i P.Poż.

§ 5

W załączniku nr 35 do Zarządzenia Nr 17 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 31 października 1995 r. dotyczącym schematu organizacyjnego administracji Uniwersytetu zmienia się nazwę “Samodzielne Stanowisko ds. Szkolenia i Instrukcji BHP i P.Poż.” na “Dział Szkoleń BHP”.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1998 r.

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

Dr Stefan Nielek

Z A T W I E R D Z A M:

REKTOR

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

61

KOMUNIKAT

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 31 lipca 1998 r

w sprawie zmiany stawek za 1 kilometr przebiegu samochodów osobowych używanych do celów służbowych, nie będących własnością Uniwersytetu.

Na podstawie § 3 ust. 2 Zarządzenia Nr 18 Rektora UMK z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością Uniwersytetu /B.Pr. Nr 3, poz. 25/ w związku z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1998 r. /M.P. Nr 24, poz. 358/

o g ł a s z a się, co następuje:

W związku ze wzrostem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1998 r. w stosunku do I kwartału 1998 r. o 2.1 %, stawki za 1 kilometr przebiegu obowiązujące od 1 sierpnia 1998 r. wynoszą:

dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 - 0,3410 zł
dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,5466 zł

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

Dr Stefan Nielek