Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 31 lipca 1998 r.     Nr 4


Poz.:

Treść:

UCHWAŁY SENATU:

34 - z dnia 23 czerwca 1998 r. w sprawie nauczania języków obcych w ramach programowych lektoratów

ZARZĄDZENIA REKTORA:

35 - Nr 22 z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie utworzenia Zakładu Polityki Społecznej w Instytucie Socjologii na Wydziale Humanistycznym
36 - Nr 23 z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Chemii Środowiska na Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki na Wydziale Chemii
37 - Nr 24 z dnia 21 maja 1998 r. w sprawie w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
38 - Nr 25 z dnia 21 maja 1998 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Biologii Ogólnej i Molekularnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
39 - Nr 26 z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium Oligofrenopedagogiki w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym
40 - Nr 27 z dnia 2 czerwca 1998 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia na studiach dziennych, zaocznych, eksternistycznych i podyplomowych w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 1998/1999

41 - Nr 28 z dnia 8 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich z zakresu pedagogiki na Wydziale Humanistycznym
42 - Nr 29 z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Pracowni Pokazów Fizycznych w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki i Astronomii
43 - Nr 30 z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia na studiach specjalnych z zakresu doradztwa organizacyjnego i personalnego oraz na studiach podyplomowych oligofrenopedagogiki i archiwistyki w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 1998/1999
44 - Nr 31 z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Zakładu Rzeźby Specjalizacyjnej w Instytucie Artystycznym na Wydziale Sztuk Pięknych
45 - Nr 32 z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie powołania studiów podyplomowych z zakresu zabytkoznawstwa i konserwatorstwa sztuki kościelnej w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych
46 - Nr 33 z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów UMK w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
47 - Nr 34 z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia pracowników Uniwersytetu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

48 - Nr 2 z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

KOMUNIKAT DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

49 - Nr 2 z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie zmiany stawek za 1 kilometr przebiegu samochodów osobowych używanych do celów służbowych, nie będących własnością Uniwersytetu

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA:

50 - Nr 1/98 za okres od 1 stycznia do 31 marca 1998 r.


 

34

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 23 czerwca 1998 r.

w sprawie nauczania języków obcych w ramach programowych lektoratów.

Na podstawie art. 48. ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385) z późn. zmianami oraz § 3 uchwały Senatu UMK z dnia 16 grudnia 1997 r.

Senat u c h w a l a , co następuje:

§ 1

 1. Absolwenci wszystkich kierunków studiów dziennych, zobowiązani są do wykazania się znajomością przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego.
 2. W celu umożliwienia wywiązania się z tego obowiązku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika zwany dalej “Uniwersytetem”, organizuje dla studentów studiów dziennych lektoraty języków obcych prowadzone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, zwane dalej “Studium”.

§ 2

Rady Wydziałów określają w ramach sylwetki absolwenta poziom znajomości języka obcego oczekiwany od absolwenta danego kierunku studiów i rodzaju studiów (magisterskich, zawodowych).

§ 3

Jeżeli dla danego kierunku studiów, pewien określony język obcy ma charakter szczególnie istotny z uwagi na wymogi procesu kształcenia i/lub pożądaną sylwetkę absolwenta, stosowna Rada Wydziału może ustalić obowiązek znajomości tego właśnie języka obcego.

§ 4

W odniesieniu do nauki języków obcych (zwłaszcza obowiązkowego dla danego kierunku studiów) przyjmuje się następujące rozwiązania:

 1. Przed rozpoczęciem zajęć wszyscy nowo przyjęci studenci poddawani są testowi sprawdzającemu poziom znajomości języka obcego. Wyniki testu są podstawą do określenia poziomu znajomości języka obcego u studenta. Wyróżnia się 3 zasadnicze poziomy:
  1. “poziom 1” - odpowiadający co najmniej wymaganiom określonym w sylwetce absolwenta,
  2. “poziom 2” - cechujący się pewnym opanowaniem języka, ale poniżej wymagań określonych w sylwetce absolwenta,
  3. “poziom 3” - poziom początkowy.
 2. Postępowanie to nie dotyczy:
  1. kandydatów zdających egzamin wstępny z języka obcego, których poziom znajomości języka zostaje określony na podstawie wyników egzaminu wstępnego,
  2. osób posiadających odpowiedni certyfikat, który zaświadcza o znajomości języka odpowiadający “poziomowi 1”; decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan na wniosek studenta po zasięgnięciu opinii przedstawiciela studium (lektora językowego).

§ 5

 1. Studenci, których znajomość języka odpowiada “poziomowi 1” uzyskują od razu ocenę bardzo dobrą z danego języka i są zwolnieni z obowiązku uczestniczenia w lektoracie.
 2. Studenci, których znajomość języka odpowiada “poziomowi 2”, powinni w trakcie studiów uzupełnić swą znajomość języka do poziomu określonego w sylwetce absolwenta.
 3. Studenci, których znajomość języka obcego odpowiada “poziomowi 3” (szczególnie jeśli jest to język obowiązkowy dla danego kierunku studiów), podejmują naukę tego języka od podstaw.

§ 6

 1. Wyrównanie poziomu znajomości języka obcego do poziomu określonego w sylwetce absolwenta następuje w trakcie lektoratu obowiązkowego; aby to osiągnąć zakłada się, iż:
  1. studenci zakwalifikowani do “poziomu 2” uczestniczą w lektoracie w wymiarze 1 lub 2 godziny tygodniowo,
  2. studenci zakwalifikowani do “poziomu 3” mają wymiar lektoratu odpowiednio większy.
 2. Rady Wydziałów uwzględniając specyfikę kierunku studiów, określą w ramach swoich kompetencji szczegółowe rozwiązania dotyczące liczby godzin lektoratów obowiązującego studentów legitymujących się znajomością języka obcego na “poziomie 2” lub na “poziomie 3” oraz ustalają maksymalny czasookres wyrównania poziomów.

§ 7

Lektoraty, o których mowa w  § 5 i § 6 ujęte są w programie studiów i kończą się egzaminem, którego wynik wliczany jest do wszystkich formalnie ustalanych średnich ocen ze studiów.

§ 8

Każdy student ma prawo, przed zakończeniem pełnego cyklu lektoratów przewidzianych w programie studiów, zgłosić się na egzamin końcowy z obowiązującego go języka obcego.

§ 9

 1. Dla studentów, w miarę możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych Uniwersytetu, oprócz lektoratów programowych mogą być organizowane dodatkowe lektoraty fakultatywne z języków obcych; mogą one dotyczyć różnych stopni zaawansowania języka - od poziomu początkowego aż po konwersatoria z użyciem specjalistycznego słownictwa.
 2. Decyzje o uruchomieniu dodatkowych lektoratów fakultatywnych podejmują dziekani w porozumieniu z kierownikiem studium, uwzględniając potrzeby znajomości języków obcych na danym kierunku studiów oraz zainteresowania studentów.

§ 10

Lektoraty fakultatywne (dodatkowe) nie są poddawane formalnym procedurom egzaminacyjnym (wpis do indeksu), chyba że Rady Wydziałów postanowią inaczej.

§ 11

 1. Lektoraty fakultatywne (dodatkowe) są częściowo odpłatne przez studentów; koszty tych zajęć obciążają studentów w nich uczestniczących oraz fundusze Wydziałów, na których zostały uruchomione tego typu zajęcia.
 2. Rektor ustala wysokość opłat za jedną godzinę dodatkowego lektoratu fakultatywnego, dla każdego języka odrębnie, uwzględniając faktyczne koszty bezpośrednie realizacji zajęć. Rektor ustala też, w porozumieniu z dziekanem i przedstawicielstwem Samorządu Studenckiego danego Wydziału, proporcje podziału odpłatności za te zajęcia między Wydział, a uczestniczących w nich studentów.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie sukcesywnie, poczynając od roku akademickiego 1998/1999.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

35

ZARZĄDZENIE Nr 22

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 13 maja 1998 r.

w sprawie utworzenia Zakładu Polityki Społecznej w Instytucie Socjologii na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Tworzy się Zakład Polityki Społecznej, zwany dalej “zakładem” jako jednostkę organizacyjną Instytutu Socjologii na Wydziale Humanistycznym.

§ 2

Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie polityki społecznej.

§ 3

Dyrektor Instytutu Socjologii przydzieli zakładowi będące w dyspozycji Instytutu:

 1. pomieszczenia i wyposażenie oraz
 2. zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych etatów.

§ 4

W załączniku nr 12 do Zarządzenia Nr 18 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie schematu organizacyjnego Wydziału Humanistycznego w części dotyczącej Instytutu Socjologii dopisuje się Zakład Polityki Społecznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 maja 1998 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

36

ZARZĄDZENIE Nr 23

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 19 maja 1998 r.

w sprawie zmiany nazwy Zakładu Chemii Środowiska na Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki na Wydziale Chemii

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Zmienia się nazwę Zakładu Chemii Środowiska na Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki na Wydziale Chemii.

§ 2

W zarządzeniu nr 2 Rektora UMK z dnia 30 stycznia 1990 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Chemii w § 1 ust. 1 zmienia się nazwę Zakładu Chemii Środowiska na Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki.

§ 3

W załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 7 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 5 czerwca 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Chemii zmienia się nazwę Zakładu Chemii Środowiska na Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 maja 1998 r.

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

37

ZARZĄDZENIE Nr 24

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 21 maja 1998 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Tworzy się Pracownię Hydrobiologii Stosowanej zwaną dalej “pracownią”, jako jednostkę organizacyjną Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska.
 2. Zadaniem pracowni jest prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej w zakresie:

 3. 1/ ekofizjologii mięczaków (Mollusca),
  2/ poszukiwania metod rekultywacji zanieczyszczonych zbiorników wodnych oraz
  3/ metod statystycznych i komputerowych do akwizycji i przetwarzania danych.
 4. Dyrektor Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska przydzieli pracowni, będące w dyspozycji Instytutu:

 5. 1/ pomieszczenia wraz z wyposażeniem oraz
  2/ ustali skład osobowy pracowni w ramach posiadanych etatów.

§ 2

 1. Tworzy się Pracownię Modelowania Procesów Ekologicznych zwaną dalej “pracownią”, jako jednostkę organizacyjną Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska.
 2. Zadaniem pracowni jest prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej w zakresie ekologii, ochrony przyrody i kształtowania środowiska.
 3. Dyrektor Instytutu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska przydzieli pracowni będące w dyspozycji Instytutu:

 4. 1/ pomieszczenia wraz z wyposażeniem oraz
  2/ ustali skład osobowy pracowni w ramach posiadanych etatów.

§ 3

 1. Tworzy się Pracownię Biomonitoringu Owadów zwaną dalej “pracownią”, jako jednostkę organizacyjną Zakładu Ekologii Zwierząt w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska.
 2. Zadaniem pracowni jest prowadzenie badań ekologii owadów w ramach współczesnych trendów badawczych populacji i systemów ekologicznych.
 3. Kierownik Zakładu Ekologii Zwierząt przydzieli pracowni:
  1/ pomieszczenia wraz z wyposażeniem oraz
  2/ ustali skład osobowy pracowni w ramach posiadanych etatów.

§ 4

W załączniku nr 6 do zarządzenia Nr 4 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 27.04.1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w części dotyczącej schematu organizacyjnego, zmienionego zarządzeniem Nr 40 Rektora UMK z dnia 16.12.1997 r. (Biuletyn Prawny Nr 7, poz. 66) dopisuje się w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska “Pracownię Hydrobiologii Stosowanej” i “Pracownię Modelowania Procesów Ekologicznych” oraz pracownię zakładową o nazwie “Pracownia Biomonitoringu Owadów”.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1998 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

38

Zarządzenie Nr 25

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 21 maja 1998 r.

zmian organizacyjnych w Instytucie Biologii Ogólnej i Molekularnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Tworzy się Pracownię Biologii Rozwoju zwaną dalej "pracownią", jako jednostkę organizacyjną Instytutu Biologii Ogólnej i Molekularnej.Zadaniem pracowni jest prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej w zakresie cytologicznych i molekularnych zjawisk generatywnego rozmnażania roślin.
 2. Dyrektor Instytutu Biologii Ogólnej i Molekularnej przydzieli pracowni, będące w dyspozycji Instytutu:
1) pomieszczenia wraz z wyposażeniem oraz
2) ustali skład osobowy pracowni w ramach posiadanych etatów.

§ 2

 1. W Instytucie Biologii Ogólnej i Molekularnej zmienia się nazwę Zakładu Cytologii i Embriologii Roślin na "Zakład Biologii Komórki".
 2. W zarządzeniu Nr 17 Rektora UMK z dnia 13 grudnia 1989 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Biologii skreśla się w § 4 ustęp 1.

§ 3

W załączniku nr 6 do zarządzenia Nr 4 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 27.04.1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w części dotyczącej schematu organizacyjnego zmienionego zarządzeniem Nr 40 Rektora UMK z dnia 16.12.1997 r. (Biuletyn Prawny Nr 7, poz. 66) dopisuje się w Instytucie Biologii Ogólnej i Molekularnej "Pracownię Biologii Rozwoju" oraz nazwę Zakładu Cytologii i Embriologii Roślin zmienia się na "Zakład Biologii Komórki".

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1998 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

39

ZARZĄDZENIE Nr 26

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 27 maja 1998 r.

w sprawie powołania Podyplomowego Studium Oligofrenopedagogiki w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie § 18 ust. 3 i § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

W celu organizowania i prowadzenia trzysemestralnych studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, powołuje się od roku akademickiego 1998/99 Podyplomowe Studium Oligofrenopedagogiki, zwane dalej “studium” jako jednostkę organizacyjną Instytutu Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym.

§ 2

 1. Działalnością studium kieruje jego kierownik, powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Zakres działania kierownika studium ustala Dziekan Wydziału Humanistycznego na wniosek Dyrektora Instytutu Pedagogiki.

§ 3

 1. Rada Wydziału Humanistycznego na wniosek Rady Instytutu Pedagogiki uchwali:

 2. 1) limit przyjęć oraz zasady rekrutacji,
  2) plan i program studiów,
  3) formę zaliczenia zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4) formę zaliczenia studiów.

 3. Za zajęcia dydaktyczne będą pobierane opłaty zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 4

 1. Absolwenci studiów otrzymują świadectwa ukończenia podyplomowych studiów.
 2. Rejestr wydawanych świadectw oraz pełną dokumentację związaną z przebiegiem studiów prowadzi dziekanat Wydziału Humanistycznego.

§ 5

 1. Nadzór nad działalnością studium sprawuje Dziekan Wydziału Humanistycznego.
 2. Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem 27 maja 1998 r.
 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

40

ZARZĄDZENIE Nr 27

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 2 czerwca 1998 r.

w sprawie wysokości opłat za zajęcia na studiach dziennych, zaocznych, eksternistycznych i podyplomowych w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 1998/1999.

Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz.U. Nr 84, poz. 380 i Nr 112, poz. 485) i § 83 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Studenci studiów dziennych, powtarzający rok lub semestr z powodu niezadawalających wyników w nauce więcej niż jeden raz w trakcie studiów, wnoszą - za każdy drugi i następne okresy objęte powtarzaniem - następujące opłaty za zajęcia prowadzone w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 1998/1999:

semestr zimowy
1998/1999

semestr letni
1998/1999

1) Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 1.100 zł 1.100 zł
2) Wydział Chemii 1.015 zł 1.080 zł
3) Wydział Fizyki i Astronomii 1.100 zł 1.100 zł

4) Wydział Humanistyczny 650 zł 700 zł

5) Wydział Matematyki i Informatyki 800 zł 800 zł

6) Wydział Nauk Historycznych 900 zł 950 zł

    a\ archeologia 936 zł 1.005 zł

    b\ bibliotekoznawstwo i informacja nauk.-tech.

680 zł 720 zł

7) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 810 zł 860 zł

8) Wydział Prawa i Administracji 720 zł 750 zł

9) Wydział Sztuk Pięknych 1.150 zł 1.200 zł

§ 2

Studenci studiów zaocznych i eksternistycznych oraz podyplomowych wnoszą w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 1998/1999 następujące opłaty:

1.300 zł

semestr zimowy
1998/1999

semestr letni
1998/1999

1) Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
   1. studia zaoczne:
     a\ studenci I, II i III roku biologii i geografii 1.400 zł 1.400 zł
     b\ studenci IV roku biologii i geografii

1.300 zł 1.300 zł

     c\ studenci V roku biologii i geografii

1.100 zł 1.100 zł

     d\ studenci I,II roku biologii magisterskich studiów uzupełniających 1.300 zł 1.100 zł

   2. studia podyplomowe:

     a\ Podyplomowe Studium Biologii 1.100 zł 1.100 zł

     b\ Podyplomowe Studium Ochrony i Kształtowania Środowiska 1.100 zł 1.100 zł

     c\ Podyplomowe Studium Geografii dla Nauczycieli

1.100 zł 1.100 zł

2) Wydział Chemii 1.004 zł 1.075 zł

3) Wydział Fizyki i Astronomii

    a\ studenci I i II roku studiów 870 zł 880 zł

     b\ studenci III, IV,V roku studiów 810 zł 830 zł

4) Wydział Humanistyczny:
  1. studia zaoczne:

     a\ Zaoczne Studium Fil. Polskiej
    studia jednolite magisterskie (5-letnie):
       - studenci I i II roku 820 zł 820 zł
       - studenci III roku 800 zł 810 zł
       - studenci IV roku 760 zł 770 zł

       - studenci V roku 730 zł 740 zł

     studia uzupełniające magiterskie (2-letnie):
       - studenci I roku 880 zł 880 zł

       - studenci II roku 860 zł 860 zł

     b\ Zaoczne Studium Filologii Angielskiej 1.400 zł 1.500 zł

     c\ Zaoczne Studium Pedagogiki 770 zł 820 zł

     d\ Zaoczne Studium Filozofii
       - studenci I,II i III roku 800 zł 800 zł

       - studenci IV roku 710 zł 710 zł

     e\ Zaoczne Studium Socjologii
       - studenci I roku studiów zawodowych

850 zł 920 zł

       - studenci II i III roku studiów zawodowych

750 zł 820 zł

       - studenci I roku studiów uzupełniających 1.000 zł 1.100 zł

     f\ Wyższe Zawodowe Studium Pedagogiczne

820 zł 990 zł

   2. studia eksternistyczne:

     a\ filologia angielska 500 zł 500 zł

     b\ filologia germańska 500 zł 500 zł

     c\ filologia romańska 400 zł 400 zł

   3. studia podyplomowe:
     a\ Podyplomowe Studium Filologii Polskiej 850 zł 850 zł

     b\ Podyplomowe Studium Pedagogiki Korekcyjno-Kompensacyjnej 720 zł 750 zł

     c\ Podyplomowe Studium Metod Komputerowych Pedagogiki Szkolnej 800 zł 800 zł

     d\ Podyplomowe Studium Edukacji Rodzinnej i Wychowania Seksualnego 700 zł 750 zł

     e\ Podyplomowe Studium Oligofrenopedagogiki 755 zł 755 zł

   4. Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców:
     lektorat języka polskiego dla obcokrajowców 420 zł 480 zł

5) Wydział Matematyki i Informatyki

   1. studia zaoczne:
     a\ Zaoczne Dwustopniowe Studium Matematyki z Informatyką 1.000 zł 1.080 zł

   2. studia podyplomowe:
     a\ Podyplomowe Studium Matematyki z Informatyką

880 zł 950 zł

     b\ Podyplomowe Studium Informatyki dla Nauczycieli 850 zł 930 zł

     c\ Podyplomowe Studium Projektowania i Eksploatacji Sieci Komputerowych 1.900 zł 1.900 zł

   3. studia eksternistyczne:
  - wysokość każdorazowo ustala dziekan

6) Wydział Nauk Historycznych

   1. studia zaoczne:
     a\ studenci I roku historii 950 zł 1.000 zł

     b\ studenci II, III roku historii 900 zł 950 zł

     c\ studenci IV i V roku historii 800 zł 850 zł

     d\ bibliotekoznawstwo i informacja nauk.-tech.

840 zł 900 zł

   2. studia podyplomowe:

     a\ Podyplomowe Studium Historii i Edukacji Obywat.

850 zł 900 zł

     b\ Podyplomowe Studium Polityki i Edukacji Regionalnej 850 zł 900 zł

     c\ Podyplomowe Studium Archiwistyki

850 zł 850 zł

7) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
   studia zaoczne:

     a\ studenci I, II i III roku studiów zawodowych

1.350 zł
     b\ studenci studiów I i II roku mgr uzupełniających

1.550 zł 1.550 zł

8) Wydział Prawa i Administracji
     a\ studenci I i II roku studiów prawa

1.500 zł 1.375 zł

     b\ studenci III,IV i V roku studiów prawa 1.200 zł 1.100 zł

     c\ studenci I i II roku wyższych zawodowych studiów administracyjnych 1.200 zł 1.100 zł

     d\ studenci III roku wyższych zawodowych studiów administracyjnych 1.070 zł 1.000 zł

     e\ studenci I i II roku magisterskich uzupełniających studiów administracyjnych 1.200 zł 1.100 zł

9) Wydział Sztuk Pięknych 920 zł 1.000 zł

§ 3

Szczegółowe zasady ustalania odpłatności za studia:

 1. dzienne, zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne reguluje Zarządzenie Nr 4 Rektora UMK z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne oraz
 2. podyplomowe reguluje Zarządzenia Nr 6 Rektora UMK z dnia 10 marca 1993 r. (z późn. zmianami) w sprawie zasad ustalania odpłatności za prowadzenie studiów podyplomowych i kursów specjalnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 1998 r. i podlega ogłoszeniu przez dziekana w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

41

ZARZĄDZENIE Nr 28

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 8 czerwca 1998 r.

w sprawie utworzenia studiów doktoranckich z zakresu pedagogiki na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych (Dz. U. Nr 58, poz. 249 z późn. zmianami)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Na Wydziale Humanistycznym tworzy się dzienne studia doktoranckie z zakresu pedagogiki, zwane dalej “studiami doktoranckimi”.
 2. Studia doktoranckie trwają 4 lata (osiem semestrów).

§ 2

Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny.

§ 3

 1. Studiami doktoranckimi kieruje kierownik studiów.
 2. Nadzór nad prowadzeniem studiów doktoranckich sprawuje Rada Wydziału Humanistycznego, zwana dalej “radą wydziału”.

§ 4

 1. Kierownik studiów jest powoływany przez Rektora na okres trzech lat spośród pracowników Wydziału Humanistycznego posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, w trybie określonym w § 61 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Przed upływem okresu powołania kierownik studiów może złożyć Rektorowi rezygnację z pełnionej funkcji lub być przez Rektora odwołany w trybie określonym w § 64 ust. 1 Statutu UMK.

§ 5

Do kompetencji kierownika studiów należą sprawy związane z organizowaniem studiów doktoranckich oraz ich przebiegiem, a w szczególności:
 1. występowanie z projektem programu studiów doktoranckich oraz projektem jego zmiany,
 2. występowanie z projektem regulaminu studiów doktoranckich oraz projektem jego zmiany,
 3. opracowanie projektu szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie,
 4. podawanie do publicznej wiadomości warunków rekrutacji przynajmniej na 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć,
 5. występowanie z propozycją przyznania określonej liczby miejsc na studiach doktoranckich,
 6. występowanie z wnioskami o przyjęcie na studia doktoranckie,
 7. występowanie o przyznanie premii uczestnikowi studiów doktoranckich, który ukończył je przed upływem 4 lat oraz uzyskał wyróżniającą ocenę pracy doktorskiej,
 8. występowanie z wnioskami o przyznanie uczestnikowi studiów doktoranckich miesięcznego ryczałtu na wynajęcie lokalu mieszkalnego w razie braku możliwości zapewnienia zakwaterowania w hotelu asystenckim lub w domu studenckim,
 9. występowanie z wnioskiem o skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich oraz w sprawach dotyczących zwrotu kwoty pobranego stypendium,
 10. rozstrzyganie innych spraw z upoważnienia i w imieniu Dziekana lub Rektora.

§ 6

Do kompetencji Rady Wydziału należy:
 1. opiniowanie kandydata na kierownika studiów,
 2. uchwalanie programu studiów doktoranckich oraz ich regulaminu,
 3. uchwalanie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie,
 4. ustalanie zasad konkursowego przyznawania stypendium,
 5. podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich.

§ 7

 1. Rada Wydziału może utworzyć Komisję d/s Studiów Doktoranckich Pedagogiki, zwana dalej “Komisja”, w składzie:
  1. kierownik studiów, jako jej przewodniczący,
  2. trzech członków powołanych przez rade wydziału.
 2. Członków Komisji powołuje się na okres trzech lat spośród pracowników Instytutu Pedagogiki posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 3. Komisja jest organem opiniodawczym w sprawach studiów doktoranckich pedagogiki, chyba, że rada wydziału przekaże Komisji realizacje wszystkich albo niektórych swoich kompetencji, o których mowa w § 6.

§ 8

 1. Do kompetencji Dziekana należy:
  1. wyrażenie zgody na przedłożenie uczestnikowi studiów, okresu odbywania studiów nie dłużej niż do jednego roku,
  2. rozstrzyganie sprawy przedłożenia okresu pobierania stypendium, w razie wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1,
  3. podejmowanie decyzji o przyznaniu stypendium uczestnikowi studiów doktoranckich.
 2. Kierownik studiów może zostać upoważniony przez Dziekana do realizacji w jego imieniu określonych kompetencji, o których mowa w ust.1 .

§ 9

 1. Do kompetencji Rektora należy:
  1. powoływanie i odwoływanie kierownika studiów,
  2. zatwierdzanie programu studiów doktoranckich i regulaminu tych studiów,
  3. określanie liczby miejsc na studiach doktoranckich,
  4. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie,
  5. określanie wysokości stypendium,
  6. przyznawanie uczestnikowi studiów doktoranckich miesięcznego ryczałtu na wynajęcie lokalu mieszkalnego w razie braku miejsc w hotelu asystenckim lub domu studenckim,
  7. przyznawanie premii uczestnikowi studiów doktoranckich, który ukończył je przed upływem 4 lat oraz uzyskał wyróżniającą ocenę pracy doktorskiej,
  8. rozpatrywanie odwołań od decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich,
  9. rozstrzyganie w sprawach dotyczących zwrotu kwoty pobranego stypendium.
 2. Kierownik studiów może zostać upoważniony przez Rektora do realizacji w jego imieniu określonych kompetencji, o których mowa w ust.1

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 1998 r.   R e k t o r
Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski  

 

42

ZARZĄDZENIE Nr 29

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 18 czerwca 1998 r.

w sprawie utworzenia Pracowni Pokazów Fizycznych w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki i Astronomii.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Tworzy się pracownię dydaktyczną o nazwie “Pracownia Pokazów Fizycznych” zwana dalej “pracownią” będącą jednostką organizacyjną Instytutu Fizyki na Wydziale Fizyki i Astronomii.

§ 2

Dyrektor Instytutu Fizyki przydzieli pracowni, będące w dyspozycji Instytutu: 1/ pomieszczenia,
2/ wyposażenie oraz
3/ zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych etatów.

§ 3

W załączniku nr 6 do Zarządzenia Nr 6 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 31 maja 1995 r. dotyczącym schematu organizacyjnego Wydziału Fizyki i Astronomii dopisuje się “Pracownię Pokazów Fizycznych”.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 1998 r.     R e k t o r

  Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski  

 

43

ZARZĄDZENIE Nr 30

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 22 czerwca 1998 r.

w sprawie wysokości opłat za zajęcia na studiach specjalnych z zakresu doradztwa organizacyjnego i personalnego oraz na studiach podyplomowych oligofrenopedagogiki i archiwistyki w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 1998/1999.

Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz.U. Nr 84, poz. 380 i Nr 112, poz. 485) i § 83 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Słuchacze studiów specjalnych z zakresu doradztwa organizacyjnego i personalnego wnoszą opłaty w roku akademickim 1998/1999 w następującej wysokości: a\ w semestrze zimowym 1998\99 - 500 zł
b\ w semestrze letnim 1998\99 - 500 zł

§ 2

W zarządzeniu Nr 27 Rektora UMK z dnia 2 czerwca 1998 r. w sprawie wysokości opłat na studiach dziennych, zaocznych, eksternistycznych i podyplomowych w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 1998/1999 wprowadza się następujące zmiany: 1\ § 2 ust. 4 pkt 3 e otrzymuje brzmienie: “Podyplomowe Studium Oligofrenopedagogiki 755 zł - 820 zł” 2\ § 2 ust. 6 pkt 2 c otrzymuje brzmienie: “Podyplomowe Studium Archiwistyki - opłata całoroczna 850 zł”.

§ 3

Szczegółowe zasady ustalania odpłatności za studia podyplomowe reguluje zarządzenie Nr 6 Rektora UMK z dnia 10 marca 1993 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad ustalania odpłatności za prowadzenie studiów podyplomowych i kursów specjalnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 1998 r.

 

R e k t o r

 
Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski  

 

44

ZARZĄDZENIE Nr 31

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 czerwca 1998 r.

w sprawie utworzenia Zakładu Rzeźby Specjalizacyjnej w Instytucie Artystycznym na Wydziale Sztuk Pięknych.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 lipca 1998 r. tworzy się Zakład Rzeźby Specjalizacyjnej, zwany dalej “zakładem” jako jednostkę organizacyjną Instytutu Artystycznego na Wydziale Sztuk Pięknych.

§ 2

 1. Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności artystycznej i dydaktycznej w zakresie: rzeźby dla konserwatorów, małych form rzeźbiarskich i ceramiki. Ponadto zakład prowadzi również przedmioty kierunkowe.
 2. Zadania dydaktyczne z zakresu rzeźby specjalizacyjnej zakład realizować będzie dla studentów Instytutów: Artystycznego oraz Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa.

§ 3

Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych w porozumieniu z dyrektorami Instytutów: Artystycznego oraz Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa przydzieli zakładowi będące w dyspozycji Wydziału: 1/ pomieszczenia i wyposażenie oraz
2/ zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych etatów.

§ 4

W załączniku nr 5 do zarządzenia Nr 14 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 20 września 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Sztuk Pięknych w części dotyczącej Instytutu Artystycznego dopisuje się “Zakład Rzeźby Specjalizacyjnej”.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1998 r.
 

 

R e k t o r

 
Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski  

 

45

ZARZĄDZENIE Nr 32

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 czerwca 1998 r.

w sprawie powołania studiów podyplomowych z zakresu zabytkoznawstwa i konserwatorstwa sztuki kościelnej w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych.

Na podstawie § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Od roku akademickiego 1998/1999 na Wydziale Sztuk Pięknych w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa powołuje się trzysemestralne podyplomowe studia z zakresu zabytkoznawstwa i konserwatorstwa sztuki kościelnej, zwane dalej “studiami”.
 2. Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych.

§ 2

 1. Studiami podyplomowymi kieruje kierownik studiów powoływany przez Rektora na okres do trzech lat w trybie określonym w § 61 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Przed upływem okresu powołania kierownik studiów może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji lub być odwołany w trybie określonym w § 64 ust. 1 Statutu UMK.
 3. Zakres działania kierownika studiów ustala Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych.

§ 3

 1. Rada Wydziału Sztuk Pięknych uchwali:
 2. 1/ limit przyjęć oraz szczegółowe zasady rekrutacji,
  2/ plan i program studiów,
  3/ formę zaliczania zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4/ formę zaliczenia studiów.
 3. Za zajęcia dydaktyczne będą pobierane opłaty, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 4

 1. Absolwenci studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Rejestr wydanych świadectw oraz pełną dokumentację z przebiegu studiów prowadzi dziekanat Wydziału Sztuk Pięknych.

§ 5

Nadzór nad przebiegiem studiów podyplomowych sprawuje Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1998 r.

 
R e k t o r

 
Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski  

 

 

46

ZARZĄDZENIE Nr 33

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 20 lipca 1998 r.

w sprawie organizowania szkolenia studentów UMK w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W związku z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych (Dz. U. Nr 37, poz. 209)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Od roku akademickiego 1998/1999 wprowadza się obowiązkowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie.

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o głównym specjaliście, należy rozumieć przez to głównego specjalistę ds. szkolenia i instrukcji bhp i ppoż.

§ 3

 1. Program szkolenia studentów oraz wymiar czasu szkolenia określają załączniki nr 1-9* do niniejszego zarządzenia.
 2. Wielkość grup studenckich określa dziekan, biorąc pod uwagę możliwości lokalowe oraz tematykę szkolenia.

§ 4

 1. Ukończenie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy potwierdza się wpisem do indeksu - zaliczono (zal.).
 2. Uzyskanie wpisu, o którym mowa w ust. 1 jest warunkiem zaliczenia roku (semestru) studiów.

§ 5

 1. Wykładowca/instruktor zobowiązany jest do prowadzenia dziennika szkolenia wraz z imiennym wykazem studentów - uczestników szkolenia.
 2. Po zakończonym szkoleniu, dziennik o którym mowa w ust. 1 przekazywany jest do Gabinetu Dydaktycznego BHP.

§ 6

 1. Obsadę wykładowców/instruktorów do prowadzenia szkolenia zapewnia główny specjalista w porozumieniu z dziekanami wydziałów, uwzględniając w pierwszej kolejności pracowników Uniwersytetu posiadających odpowiednie kwalifikacje.
 2. Dopuszcza się możliwość zlecania szkolenia studentów osobom spoza Uniwersytetu.
 3. Decyzje o zlecaniu szkolenia podejmuje Prorektor ds. Kształcenia.
 4. Wydziały zapewniają:
  1. pełną informację dla studentów objętych szkoleniem,
  2. terminy i sale do prowadzenia szkolenia.

§ 7

 1. Z obowiązku szkolenia może być zwolniony student, który posiada:
  1. tytuł “technika bhp”,
  2. uprawnienia inspektora pracy,
  3. aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zawodowego uwzględniającego tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy,
  4. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Decyzję o zwolnieniu ze szkolenia podejmuje dziekan na wniosek studenta, zaopiniowany przez głównego specjalistę.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 1998 r.

 

R e k t o r

 
Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 
Załączniki 1-9 do zarządzenia Rektora nr 33 z dnia 20 lipca 1998 r. zostały rozesłane do wszystkich dziekanatów. Komplet załączników otrzymały Inspektorat BHP, Gł. Specj. ds. Szkoleń i Instr. BHP, Dział Dydaktyki oraz Archiwum UMK i Dział Organizacji.  

 

 

47

ZARZĄDZENIE Nr 34

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 20 lipca 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad szkolenia pracowników Uniwersytetu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Na podstawie art. 2375 o zmianie ustawy z dnia 2 lutego 1996 r.- Kodeks pracy oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 24, poz. 110), § 1 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych /Dz. U. Nr  37, poz. 209/.

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Wprowadza się obowiązkowe szkolenie wszystkich pracowników Uniwersytetu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zwane dalej “szkoleniem”.
 2. Szkolenie organizuje i prowadzi główny specjalista ds. szkolenia i instrukcji bhp i p.poż. zwany dalej “głównym specjalistą”.
 3. Dopuszcza się możliwość prowadzenia szkolenia przez innych pracowników Uniwersytetu, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje lub zlecania prowadzenia szkoleń osobom spoza Uniwersytetu.
 4. Decyzję o zleceniu szkolenia podejmuje Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni.

§ 2

 1. Szkolenie pracowników Uniwersytetu jest prowadzone jako:

 2. a/ szkolenie wstępne i
  b/ szkolenie okresowe w formie instruktażu, seminarium lub kursu z uwzględnieniem samokształcenia kierowanego.
 3. Programy poszczególnych rodzajów szkolenia wstępnego i okresowego określą tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia dla poszczególnych stanowisk (zawodów).
 4. Programy szkolenia pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych, naukowo-technicznych, bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowej, główny specjalista przygotuje i przedkłada do zatwierdzenia Prorektorowi ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni.
 5. Programy szkolenia dla pozostałych pracowników, główny specjalista przygotowuje i przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi Administracyjnemu Uniwersytetu.
 6. Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, przygotowując roczne plany szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniają udział podległych pracowników w szkoleniu bhp; plany szkoleń składa się do końca roku kalendarzowego w Gabinecie Dydaktycznym BHP.

§ 3

Szkolenie wstępne dla poszczególnych grup stanowisk (zawodów) składa się z: a/ szkolenia wstępnego ogólnego, zwanego dalej “instruktażem ogólnym”,
b/ szkolenia wstępnego na stanowisku pracy, zwanego dalej “instruktażem stanowiskowym”,
c/ szkolenia wstępnego podstawowego, zwanego dalej “szkoleniem podstawowym”.

§ 4

 1. Instruktaż ogólny przeprowadzony jest przed przystąpieniem do pracy (odbycia praktyki) i dotyczy:

 2. a/ pracowników nowo zatrudnionych
  b/ studentów, odbywających praktyki studenckie,
  c/ uczniów szkół zawodowych, odbywających praktyki zawodowe.
 3. Instruktaż ogólny przeprowadza główny specjalista.

§ 5

 1. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed przystąpieniem do pracy (odbycia praktyki):

 2. a/ pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, których charakter pracy wiąże się z bezpośrednimi kontaktami z produkcją i jej kontrolą lub ze względu na zagrożenia zawodowe,
  b/ pracowników przenoszonych na stanowiska wymienione w ust. 1a,
  c/ uczniów i studentów odbywających praktyki zawodowe.
 3. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
 4. Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

§ 6

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

§ 7

 1. Szkolenie podstawowe przeprowadzane jest w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku.
 2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy:
  1. rektora, prorektorow, dziekanow, prodziekanow i dyrektora administracyjnego oraz jego zastępcow,
  2. osób zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach (nie wymienionych w pkt. a),
  3. osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  4. technologów, organizatorów produkcji i pracowników inżynieryjno-technicznych,
  5. pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  6. pracowników nie wymienionych w pkt. a-e.
 3. Wykaz stanowisk pracy szczególnie zagrożonych określi Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni na wniosek Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 4. Szkolenie podstawowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach objętych wykazem, o którym mowa w ust. 3 przeprowadza się przed rozpoczęciem pracy.

§ 8

Ze szkolenia podstawowego zwolnione są następujące osoby:
 1. posiadające zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. absolwenci studiów wyższych i studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. posiadające kwalifikacje inspektorów pracy określane w odrębnych przepisach.

§ 9

 1. Szkoleniem okresowym, mającym na celu ugruntowanie wiadomości i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy objęci są wszyscy pracownicy wymienieni w § 7 ust. 2.
 2. Szkolenie okresowe przeprowadzane jest zgodnie z programem w formie instruktażu, seminarium lub kursu, a także samokształcenia kierowanego.
 3. Szkolenie okresowe przeprowadza się:
  1. dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt c w formie instruktażu - raz na trzy lata,
  2. dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy objętych wykazem, o którym mowa w § 7 ust. 3 - raz na rok,
  3. dla pozostałych osób wymienionych w § 7 ust. 2 - raz na sześć lat.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1998 r.  

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

48

Zarządzenie Nr 2

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 25 czerwca 1998 r.

w sprawie ustalenia miesięcznych stawek ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

Na podstawie Uchwały Rady Ministrów Nr 44 z dnia 27 marca 1990 r. (M.P. Nr 14, poz. 109)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Ustalam ekwiwalent za pranie odzieży roboczej według tabeli:

Lp.

Grupy pracownicze

Odzież robocza

Miesięczna stawka ekwiwalentu w złotych

1

2

3

4

1.

Archiwum

Fartuch

2,40

2.

Bibliotekarz, magazynier książek

Fartuch

2,40

3.

Bufetowa

Fartuch, czepek lub chustka

3,60

4.

Dozorcy, strażnicy obiektów

Ubranie robocze, beret lub czapka

4,80

5.

Elektromonter, elektromechanik

Ubranie drelichowe lub kombinezon, beret

4,80

6.

Goniec w gmachu

Fartuch

2,40

7.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Ubranie drelichowe

lub fartuch

6,00

3,60

8.

Kierowca samochodu ciężarow., dostawczego, terenowego

Ubranie robocze

lub kombinezon, beret lub czapka drelichowa

4,80

9.

Kierowca samoch. osobowego, autobusu, mikrobusu

Fartuch drelichowy

3,60

10.

Kierownik adm.-gospod. obiektu, domu studenta, ośrodka wczasowego

Fartuch roboczy

2,40

11.

Kierownik stołówki, działu żywienia, technolog żywienia

Fartuch roboczy, czepek biały lub chustka na głowę

2,40

12.

Konserwator sprzętu ppoż.

Fartuch drelichowy

2,40

13.

Kucharka, pomoc kucharki, magazynier w magazynie art.spożywczych

Fartuch, czepek lub chustka

3,60

14.

Magazynier i pomoc magazynowa, mat. budowlanych, instalacyjnych, masowych, stali

Ubranie drelichowe

lub fartuch, beret

4,80

2,40

15.

Magazynier i pomoc w magazynie mat. różnych

Ubranie drelichowe

lub fartuch, beret lub chustka

4,80

2,40

16.

Magazynier i pomoc w magazynie odczynników chemicznych, materiałów palnych

Ubranie robocze

lub fartuch, beret, koszula flanelowa

4,80

2,40

17.

Malarz budowlany i pomoc

Ubranie drelichowe, beret lub czapka, koszula flanelowa

6,00

18.

Maszynistka, telefonistka

Fartuch z tkaniny syntetycznej

2,40

19.

Mechanik maszyn biur., konserwator sprzętu

Fartuch drelichowy

3,60

20.

Mechanik, monter samoch., murarz, betoniarz, tynkarz i pomoc

Ubranie robocze lub kombinezon, beret, koszula flanelowa

6,00

21.

Mistr szkutnik (zatrudn. w Ośrodku Sport.)

Ubranie drelichowe

4,80

22.

Nauczyciel biologii, chemii, fizyki

Fartuch roboczy

2,40

23.

Nauczyciel SWFiS

Dres, podkoszulka, spodenki

6,00

24.

Obsługa cyfrowych maszyn matematycznych

Fartuch antyelektrostatyczny

2,40

25.

Palacz kotłowy, c.o., zsypowy

Ubranie drelichowe, beret, koszula flanelowa

6,00

26.

Pokojowa w domu studenckim

Fartuch, chustka na głowę

3,60

27.

Portier, woźny

Fartuch roboczy

2,40

28.

Posadzkarz, cykliniarz i pomoc

Ubranie robocze, beret, koszula flanelowa

6,00

29.

Pracownicy inż.-techn., pracownicy techniczni

Fartuch roboczy

2,40

30.

Pracownik nadzoru technicznego, dyspozytor, mistrz, kierownik warsztatu, bazy transportowej

Fartuch roboczy

2,40

31.

Pracownicy służby bhp i ochrony ppoż.

Fartuch

2,40

32.

Pracownik poligrafii

Fartuch roboczy, beret

3,60

33.

Pracownik transportu ręcznego

Ubranie robocze, beret

6,00

34.

Pracownik inwentaryzacji

Fartuch roboczy

3,60

35.

Pracownicy zatrud. przy pracach ciężkich (ogrodnicy - prace przy zieleni)

Ubranie drelichowe, beret

6,00

36.

Pracownik zatrudniony w Dziale Wydawnictw - sam. księgowa

Fartuch z tkanin syntetycznych lub kretonu

2,40

37.

Pracownicy zatrudnieni przy obróbce metali na zimno, blacharz, ślusarz zatrud. przy obróbce skrawaniem, tokarz, frezer, szlifierz

Ubranie robocze lub kombinezon, beret, koszula flanelowa

6,00

38.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach porządkowo-gospodarczych, transportowych oraz rzemieślnik

Ubranie robocze lub fartuch, beret

6,00

3,60

39.

Spawacz

Ubranie robocze lub kombinezon, beret, koszula flanelowa

6,00

40.

Sprzątaczka

Fartuch, chustka na głowę

3,60

41.

Stolarz, cieśla

Ubranie drelichowe, beret, koszula flanelowa

6,00

42.

Szatniarz

Fartuch

2,40

43.

Szklarz

Ubranie robocze, beret

4,80

44.

Zaopatrzeniowiec

Fartuch roboczy, beret

3,60

45.

Zmywacz szkła laboratoryjnego

Fartuch roboczy

2,40

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje od 1 lipca 1998 r.   Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

Dr Stefan Nielek  

 

 

49

Komunikat

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie zmiany stawek za 1 kilometr przebiegu samochodów osobowych używanych do celów służbowych, nie będących własnością Uniwersytetu.

Na podstawie § 3 ust. 2 Zarządzenia Nr 18 Rektora UMK z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością Uniwersytetu /B.Pr. Nr 3, poz. 25/ w związku z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1998 r. /M.P. Nr 24, poz. 358/

o g ł a s z a się, co następuje:

W związku ze wzrostem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1998 r. w stosunku do I kwartału 1998 r. o 2.1 %, stawki za 1 kilometr przebiegu obowiązujące od 1 sierpnia 1998 r. wynoszą:
 1. dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,3410 zł
 2. dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,5466 zł
 

 

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

Dr Stefan Nielek  

 

 

50

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA Nr 1/98

za okres od 1 stycznia do 31 marca 1998 r.

zawierający wykaz aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych, które otrzymano w okresie od 1 stycznia do 31 marca 1998 r.  

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY oraz Ppoż.:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych (Dz.U. Nr 37, poz. 209), które weszło w życie w dniem 8 kwietnia 1998 r.

BUDŻET:

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad gospodarowania środkami z budżetu państwa przeznaczonymi na naukę (Dz.U. Nr 12, poz. 46), które weszło w życie z dniem 10 lutego 1998 r. CŁA: 3. Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny (Dz.U. Nr 160, poz. 1084), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. FINANSE: 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do specjalistycznych podręczników szkolnych i akademickich (Dz.U. Nr 38, poz. 219), które weszło w życie z dniem 25 marca 1998 r. KOMBATANCI: 5. Ustawa z dnia 6 lutego 1998 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. Nr 37, poz. 204), która weszła w życie z dniem 24 marca 1998 r. z mocą od dnia 1 stycznia 1998 r. PŁACE: 6. Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości zasiłku rodzinnego od 1 stycznia 1998 r. (Dz.Urz. ZUS z 1998 r., Nr 1, poz. 1).

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników (Dz.U. Nr 16, poz. 74), które weszło w życie z dniem 4 lutego 1998 r. z mocą od dnia 1 lutego 1998 r.

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 1998 r. (Dz.U. Nr 154, poz. 1009), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

PODATKI: 9. Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 162, poz. 1104), która weszła w życie z dniem 31 grudnia 1997 r.

10. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. Nr 86, poz. 874) - od 1 stycznia 1998 r.

11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. Nr 35, poz. 200), które weszło w życie z dniem 4 kwietnia 1998 r. i ma zastosowanie do dochodów osiąganych od dnia 1 stycznia 1998 r.

PRACA: 12. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy. (Dz.U. Nr 21, poz. 94).

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych (Dz.U. Nr 25, poz. 131), które weszło w życie z dniem 27 lutego 1998 r.

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE: 14. Ustawa z dnia 6 lutego 1998 r. o uznanie stopni naukowych, dyplomów i tytułów zawodowych nadanych przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie. (Dz.U. Nr 37, poz. 204), która weszła w życie z dniem 24 marca 1998 r. STUDIA I STUDENCI: 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 1998/1999. (Dz.U. Nr 37, poz. 208), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 1998 r. SZKOŁY WYŻSZE: 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 stycznia 1998 r. w sprawie liczby, składu oraz trybu powoływania i odwoływania członków Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego (Dz.U. Nr 11, poz. 38), które weszło w życie z dniem 7 lutego 1998 r.

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie zawodowe (Dz.U. Nr 13, poz. 59), które weszło w zycie z dniem 12 lutego 1998 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: 18. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 1998 r., Nr 18, poz. 86), które wejdzie w życie z dniem 1 lipca 1999 r. UBEZPIECZENIA: 19. Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie obliczania odsetek za zwłokę, należnych za okres od 1 stycznia 1998 r. w razie dokonywania wpłaty składek po obowiązującym terminie (Dz.Urz. ZUS, Nr 1, poz. 2).

20. Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie wysokości zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz wysokości zasiłku pielęgnacyjnego (Dz.Urz. ZUS, Nr 2, poz. 3).

21. Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od marca do maja 1998 r. dla niektórych grup ubezpieczonych (Dz.Urz. ZUS, Nr 2, poz. 4).

WYPADKI PRZY PRACY: 22. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (M.P. Nr 8, poz. 169). ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: 23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 87), które weszło w życie z dniem 27 lutego 1998 r. 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1998 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołań wnoszonych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych (Dz.U. Nr 34, poz. 189), które weszło w życie z dniem 19 kwietnia 1998 r. RÓŻNE:
  24. Wykaz obowiązujących ustaw, rozporządzeń Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów z zakresu szkolnictwa wyższego i oświaty - ogłoszonych w Dzienniku Ustaw (część A i B) oraz rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim (część C i D) jak i resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa (część E), według stanu na dzień 1 października 1997 r. (Dz.Urz. MEN, Nr 10 z 1997 r., poz. 43).

   

   

  opr.: Radca Prawny
  adw. Janusz Mikołajewski