Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 6 maja 1998 r.     Nr 3


Poz.:

Treść:

UCHWAŁA KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU:

22 - Nr 19 z dnia 23 kwietnia 1998 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prodziekana na Wydziale Nauk Historycznych do końca kadencji 1996-1999

ZARZĄDZENIA REKTORA:

23 - Nr 16 z dnia 6 marca 1998 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Administracji Publicznej na Wydziale Prawa i Administracji

24 - Nr 17 z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie zmiany nazwy Pracowni Realizacji Badań w Instytucie Socjologii na Wydziale Humanistycznym

25 - Nr 18 z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, nie będących własnością Uniwersytetu

26 - Nr 19 z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej /poufne - niepublikowane/

27 - Nr 20 z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie komisyjnego zniszczenia i kontroli obiegu oraz przechowywania dokumentów w Kancelarii Tajnej UMK / poufne - niepublikowane/

28 - Nr 21 z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie wysokości stawek godzinowych dla nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe

PISMA OKÓLNE REKTORA:

29 - Nr 2 z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 7 Rektora UMK z dnia 4 marca 1986 r.

30 - Nr 3 z dnia 4 maja 1998 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla opiekuna studenckiej praktyki zawodowej

OBWIESZCZENIE REKTORA:

31 - z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie uchwalenia przez Senat w dniu 28 kwietnia 1998 r. Regulaminu Studiów UMK 25

KOMUNIKAT REKTORA:

32 - z dnia 20 marca 1998 r. o nadanych tytułach i stopniach naukowych oraz mianowaniach na stanowiska profesorskie w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 1997 r.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

33 - Nr 1 z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie stawek czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów


 

22

UCHWAŁA Nr 19

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 23 kwietnia 1998 r.

o stwierdzeniu dokonania wyboru prodziekana na Wydziale Nauk Historycznych do końca kadencji 1996-1999

Na podstawie § 59 ust. 1 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. (z późniejszymi zmianami w związku z § 97 Regulaminu Wyborczego Organów Uniwersytetu z dnia 15 marca 1996 r.

Komisja Wyborcza Uniwersytetu

stwierdza prawidłowość przeprowadzonego wyboru prodziekana, w wyniku którego prodziekanem Wydziału Nauk Historycznych do końca kadencji 1996-1999

została wybrana prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel

uzyskując wymaganą większość głosów w głosowaniu przeprowadzonym na zebraniu wyborczym Rady Wydziału Nauk Historycznych w dniu 21 kwietnia 1998 r.

 

P r z e w o d n i c z ą c y

Komisji Wyborczej Uniwersytetu
Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

 

 

23

ZARZĄDZENIE Nr 16

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 6 kwietnia 1998 r.

w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Administracji Publicznej na Wydziale Prawa i Administracji

Na podstawie § 18 ust. 3 i § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. W celu organizowania i prowadzenia rocznych (dwusemestralnych) studiów podyplomowych z zakresu administracji publicznej, powołuje się od roku akademickiego 1998/1999 Podyplomowe Studium Administracji Publicznej, zwane dalej “studium” jako jednostkę organizacyjną Wydziału Prawa i Administracji.
 2. Studium jest przeznaczone dla pracowników administracji publicznej zarówno rządowej jak i samorządowej, posiadających dyplom ukończenia studiów magisterskich lub zawodowych.

§ 2

 1. Działalnością studium kieruje jego kierownik, powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Zakres działania kierownika ustala Dziekan Wydziału Prawa i Administracji.

§ 3

 1. Rada Wydziału uchwala:
  1. limit przyjęć oraz szczegółowe zasady rekrutacji,
  2. plan i program studiów,
  3. formę zaliczania zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4. formę zaliczania studiów.

 2. Za zajęcia dydaktyczne będą pobierane opłaty zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 4

 1. Absolwenci studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Rejestr wydanych świadectw oraz pełną dokumentację prowadzi dziekanat Wydziału Prawa i Administracji.

§ 5

Nadzór nad działalnością studium sprawuje Dziekan Wydziału Prawa i Administracji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 1998 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

24

ZARZĄDZENIE Nr 17

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 20 kwietnia 1998 r.

w sprawie zmiany nazwy Pracowni Realizacji Badań w Instytucie Socjologii na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Zmienia się nazwę Pracowni Realizacji Badań na “Pracownię Telematyki i Realizacji Badań” w Instytucie Socjologii na Wydziale Humanistycznym z jednoczesnym rozszerzeniem jej dotychczasowych zadań o prace naukowo-badawcze w zakresie zastosowania telematyki.

§ 2

W zarządzeniu Nr 2 Rektora UMK z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie utworzenia Pracowni Realizacji Badań w Katedrze Socjologii na Wydziale Humanistycznym (B.Pr. Nr 1, poz. 4) zmienia się w § 1 nazwę Pracowni Realizacji Badań na “Pracownię Telematyki i Realizacji Badań”.

§ 3

W załączniku nr 12 do zarządzenia Nr 18 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 15 listopada 1995 r. dotyczącym schematu organizacyjnego Wydziału Humanistycznego, zmienia się nazwę Pracowni Realizacji Badań na “Pracownię Telamatyki i Realizacji Badań.”

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 1998 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

Załączniki nr 1,2 i3 do zarządzenia nr 18 zostały rezesłane do wszystkich dziekanatów, instytutów i katedr oraz kierowników wszystkich jednostek administracyjnych.

 

 

25

Zarządzenie Nr 18

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 20 kwietnia 1998 r.

w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, nie będących własnością Uniwersytetu.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) w związku z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 41, poz. 239)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Używanie przez pracowników do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością Uniwersytetu następuje na podstawie umów, których wzory zawierają załączniki nr 1, 2 i 3 do zarządzenia*.
 2. Umowy, o których mowa w ust. 1, zawierają:
  1. Dziekan - z pracownikiem wydziału,
  2. Dyrektor (kierownik) jednostki organizacyjnej ogólnouczelnianej (międzywydziałowej) - z pracownikiem tej jednostki,
  3. Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu z pracownikami administracji uczelnianej (centralnej).

 3. Koszty używania przez pracowników do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością Uniwersytetu pokrywa się ze środków finansowych, które są w dyspozycji jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika.

 

§ 2

W przypadku delegowania w podróże służbowe, osoba delegująca (określona w § 1 ust. 2) może zezwolić pracownikowi na użycie samochodu osobowego nie będącego własnością Uniwersytetu, jeżeli jednostka organizacyjna, w której pracownik jest zatrudniony, dysponuje środkami finansowymi, przeznaczonymi na ten cel.

§ 3

 1. Obowiązujące stawki za 1 kilometr przebiegu wynoszą:
  1. dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,3340 zł
  2. dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,5354 zł

  i mogą ulegać zmianom co kwartał.

 2. Każdorazowa zmiana stawek wynikła z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportui Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 1998 r. będzie podawana do wiadomości w formie komunikatu Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu.

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr 2 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 20 kwietnia 1995 r. w sprawie stawek za używanie do celów służbowych samochodów osobowych, będących własnością pracowników (z późniejszymi zmianami).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1998 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

Załączniki nr 1, 2 i 3 do zarządzenia nr 18 zostały rezesłane do wszystkich dziekanatów, instytutów i katedr oraz kierowników wszystkich jednostek administracyjnych.

 

 

28

ZARZĄDZENIE Nr 21

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 5 maja 1998 r.

w sprawie wysokości stawek godzinowych dla nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe.

Na podstawie § 3 ust. 1 uchwały Senatu UMK z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za czynności dydaktyczne przekraczające obowiązujące pensum (Biuletyn Pracy Nr 9, poz. 80) w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich (Dz.U. Nr 45, poz. 271)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Ustala się stawki godzinowe dla nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w następującej wysokości:

 1. dla profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych posiadających tytuł naukowy 25 zł/godz.
 2. dla profesorów nadzwyczajnych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docentów, adiunktów posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego 21 zł/godz.
 3. dla adiunktów posiadających stopień naukowy doktora i starszych wykładowców 17 zł/godz.
 4. dla asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów 14 zł/godz.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1998 r.

 

P r o r e k t o r ds. Kształcenia

Prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz

 

 

 

29

PISMO OKÓLNE Nr 2

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 31 marca 1998 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 7 Rektora UMK z dnia 4 marca 1986 r.

W związku z uchyleniem Zarządzenia Nr 7 Rektora UMK z dnia 4 marca 1986 r. dot. “Regulaminu wypłat nagród z zakładowego funduszu nagród” (Biuletyn Prawny Nr 1, poz. 9 z 1998 r.)

i n f o r m u j ę, ż e

zasady nabywania prawa, ustalania wysokości i wypłacania dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników UMK reguluje ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 z 1997 r.).

P r o r e k t o r

ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

Prof. dr hab. Ryszard Łaszewski

 

 

 

 

30

PISMO OKÓLNE Nr 3

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 4 maja 1998 r.

w sprawie wysokości wynagrodzenia dla opiekuna studenckiej praktyki zawodowej.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich (Dz.U. Nr 45, poz. 271)

i n f o r m u j ę, że

wynagrodzenie dla opiekuna studenckiej praktyki zawodowej wzrasta o 40,00 zł i wynosić będzie od 1 czerwca 1998 r. 200,00 zł miesięcznie.

P r o r e k t o r ds. Kształcenia

Prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz

 

 

 

31

OBWIESZCZENIE

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 29 kwietnia 1998 r.

w sprawie uchwalenia przez Senat UMK w dniu 28 kwietnia 1998 r. Regulaminu Studiów UMK.

Podaję do powszechnej wiadomości, że Regulamin Studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika został uchwalony przez Senat UMK w dniu 28 kwietnia 1998 r. i wchodzi w życie z dniem 1 października 1998 r.

Pełny tekst Regulaminu Studiów UMK zostanie opublikowany w odrębnym wydawnictwie i rozesłany do wszystkich jednostek dydaktycznych Uniwersytetu.

P r o r e k t o r

ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

Prof. dr hab. Ryszard Łaszewski

 

 

32

KOMUNIKAT

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 20 marca 1998 r.

o nadanych tytułach i stopniach naukowych oraz mianowaniach na stanowiska profesorskie w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 1997 roku.

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy:

1) profesora nauk humanistycznych
- prof. dr hab. Stefanowi Cackowskiemu z Instytutu Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych,
- prof. dr hab. Stanisławowi Kowalikowi z Instytutu Pedagogiki Wydziału Humanistycznego,
- prof. dr hab. Józefowi Pawlakowi z Instytutu Filozofii Wydziału Humanistycznego,
- prof. dr hab. Szczęsnemu Skibińskiemu z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych,
- prof. dr hab. Marii Szupryczyńskiej z Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego,
- prof. dr hab. Maxowi Urchsowi z Katedry Logiki Wydziału Humanistycznego,
- prof. dr hab. Andrzejowi Dymitrowi de Lazari z Instytutu Filologii Słowiańskiej Wydziału Humanistycznego,

2) profesora nauk fizycznych
- prof. dr hab. Włodzisławowi Duchowi z Katedry Metod Komputerowych Wydziału Fizyki i Astronomii,

3) profesora nauk prawnych
- prof. dr hab. Tadeuszowi Jasudowiczowi z Katedry Praw Człowieka i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji,
- prof. dr hab. Bogumiłowi Brzezińskiemu z Katedry Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji,

4) profesora nauk o ziemi - prof. dr hab. Wiesławowi Maikowi z Instytutu Geografii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi,

5) profesora sztuk plastycznych
- prof. art. graf. Mirosławowi Piotrowskiemu z Instytutu Artystycznego Wydziału Sztuk Pięknych,
- prof. art. mal. Mieczysławowi Ziomkowi z Instytutu Artystycznego Wydziału Sztuk Pięknych,

6) profesora nauk biologicznych - prof. dr hab. Marianowi Rejewskiemu z Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

2. Minister Edukacji Narodowej mianował na stanowisko profesora zwyczajnego:

prof.dr hab. Stanisława Bagdzińskiego z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
prof.dr hab. Andrzeja Bulsiewicza z Wydziału Prawa i Administracji,
prof.dr hab. Andrzeja Gizińskiego z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi,
prof.dr hab. Mariana Kallasa z Wydziału Prawa i Administracji,
prof.dr hab. Alinę Kamińską z Wydziału Chemii,
prof.dr hab. Jana Kwiatkowskiego z Wydziału Matematyki i Informatyki,
prof.dr hab. Witolda Wróblewskiego z Wydziału Humanistycznego.

3. Rektor mianował na stanowisko profesora nadzwyczajnego:

dr hab. Włodzimierza Appela z Katedry Filologii Klasycznej,
dr hab. Renatę Bednarek z Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska,
dr hab. Elżbietę Bednarską z Instytutu Biologii Ogólnej i Molekularnej,
dr hab. Adama Czarneckiego z Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska,
dr hab. Barbarę Chwirot z Instytutu Biologii Ogólnej i Molekularnej,
dr hab. Helenę Dziadowiec z Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska,
dr hab. Jana Galstera z Wydziału Prawa i Administracji,
dr hab. Marię Kalinowską z Instytutu Filologii Polskiej,
dr hab. Stanisława Kowalczyka z Instytutu Biologii Ogólnej i Molekularnej,
dr hab. Wiesławę Limont z Instytutu Pedagogiki,
dr hab. Lecha Nieżurawskiego z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
dr hab. Tadeusza Pawlikowskiego z Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska,
dr hab. Wojciecha Popławskiego z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
dr hab. Andrzeja Radzimińskiego z Instytutu Historii i Archiwistyki,
dr hab. Leszka Słomińskiego z Wydziału Matematyki i Informatyki,
dr hab. Jerzego Smulskiego z Instytutu Filolgii Polskiej,
dr hab. Czesława Sobków z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
dr hab. Sławomira Sojaka z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
dr hab. Andrzeja Szahaja z Instytutu Filozofii,
dr hab. Eugenię Tęgowską z Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska,
dr hab. Jana Wiśniewskiego z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

4. Stopień naukowy doktora habilitowanego (przewód II stopnia) uzyskali: art. rzeźb. Joanna Bebarska - przewód kwalifikacyjny II stopnia z dziedziny nauk plastycznych w zakresie rzeźby z Instytutu Artystycznego,
dr Wojciech Chudziak - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie archeologii z Instytutu Archeologii i Etnologii,
dr Maria Dragun-Gertner - z dziedziny nauk prawnych w zakresie prawa z Wydziału Prawa i Administracji,
dr Bożena Gronowska - z dziedziny nauk prawnych w zakresie prawa z Wydziału Prawa i Administracji,
dr Michał Komoszyński - z dziedziny nauk biologicznych w zakresie biochemii z Instytutu Biologii Ogólnej i Molekularnej,
art. graf. Mirosław Pawłowski - przewód kwalifikacyjny II stopnia z dziedziny sztuk plastycznych w zakresie grafiki z Instytutu Artystycznego,
dr Piotr Pepłowski - z dziedziny nauk fizycznych w zakresie fizyki z Instytutu Fizyki,
dr Rajmund Przybylak - z dziedziny nauk o ziemi w zakresie geografii z Instytutu Geografii,
dr Sławomir Sojak - z dziedziny nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
dr Jan Wiśniewski - z dziedziny nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
dr Andrzej Zybertowicz - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie socjologii z Instytutu Socjologii.

5. Stopień naukowy doktora (przewód kwalifikacyjny I-go stopnia) uzyskali:

mgr Elżbieta Basiul - przewód kwalifikacyjny I stopnia w zakresie konserwacji dzieł sztuki z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa,
mgr Beata Beszczyńska - z dziedziny nauk biologicznych w zakresie biologii z Instytutu Biologii Ogólnej i Molekularnej,
mgr Piotr Będkowski - przewód kwalifikacyjny I stopnia z dziedziny sztuk plastycznych w zakresie malarstwa z Instytutu Artystycznego,
mgr Waldemar Chorążyczewski - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie historii z Instytutu Historii i Archiwistyki,
mgr Karol Dokładny - z dziedziny nauk biologicznych w zakresie biologii z Instytutu Biologii Ogólnej i Molekularnej,
mgr Danuta Dziawgo - z dziedziny nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
mgr Grzegorz Gabor - z dziedziny nauk matematycznych w zakresie matematyki z Wydziału Matematyki i Informatyki,
mgr Krystyna Garstka-Saran - przewód kwalifikacyjny I stopnia z dziedziny sztuk plastycznych w zakresie grafiki z Instytutu Artystycznego,
mgr Krzysztof Goździewski - z dziedziny nauk fizycznych w zakresie astronomii z Centrum Astronomicznego UMK,
mgr Aleksander Jakimowicz - z dziedziny nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
mgr Małgorzata Jefimow - z dziedziny nauk biologicznych w zakresie biologii z Instytutu Biologii Ogólnej i Molekularnej,
mgr Witold Jurkiewicz - przewód kwalifikacyjny I stopnia z dziedziny sztuk plastycznych w zakresie grafiki z Instytutu Artystycznego,
mgr Andrzej Kałucki - przewód kwalifikacyjny I stopnia z dziedziny sztuk plastycznych z zakresu grafiki z Instytutu Artystycznego,
mgr Joanna Karbowska - z dziedziny nauk biologicznych w zakresie biologii z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa,
mgr Anna Kościołek - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa z Instytutu Filologii Słowiańskiej,
mgr Liliana Krantz-Domasłowska - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie historii z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa,
mgr Marek Krzemiński - z dziedziny nauk chemicznych w zakresie chemii z Wydziału Chemii,
mgr Zdzisław Mackiewicz - przewód kwalifikacyjny I stopnia z dziedziny sztuk plastycznych w zakresie grafiki z Instytutu Artystycznego,
mgr Alicja Majewska - przewód kwalifikacyjny I stopnia w dziedziny sztuk plastycznych w zakresie rzeźby z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa,
mgr Tomasz Mieszczankin - z dziedziny nauk biologicznych w zakresie biologii z Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska,
mgr Paweł Molewski - z dziedziny nauk o ziemi w zakresie geografii z Instytutu Geografii,
mgr Małgorzata Muszyńska - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki z Instytutu Pedagogicznego,
mgr Dariusz Pestka - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa z Katedry Filologii Angielskiej,
mgr Piotr Piszczek - z dziedziny nauk chemicznych w zakresie chemii z Wydziału Chemii,
mgr Alina Sionkowska - z dziedziny nauk chemicznych w zakresie chemii z Wydziału Chemii,
mgr Waldemar Skrzypczak - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa z Katedry Filologii Angielskiej,
mgr Dariusz Smoliński - z dziedziny nauk biologicznych w zakresie biologii z Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska,
mgr Krzysztof Syta - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie historii z Instytutu Historii i Archiwistyki,
mgr Arleta Szulc - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa z Instytutu Filologii Słowiańskiej,
mgr Elżbieta Szulc - z dziedziny nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
mgr Marcin Wiewióra - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie archeologii z Instytutu Archeologii i Etnologii

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

33

Zarządzenie Nr 1

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 31 marca 1998 r.

w sprawie stawek czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów.

Na podstawie § 91 ust. 2 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się miesięczne stawki z tytułu najmu lokali użytkowych:
  1. z tytułu działalności gospodarczej i usługowej - 7 zł/m2,
  2. z tytułu działalności biurowej - 6 zł/m2,
  3. z tytułu działalności handlowej - 6 zł/m2,
  4. z tytułu działalności gastronomicznej i gastronomiczno- handlowej
   1. lokale gastronomiczne z działalnością rozrywkową i prowadzące sprzedaż alkoholu - 8 zł/m2,
   2. lokale gastronomiczne prowadzące sprzedaż alkoholu bez działalności rozrywkowej - 7 zł/m2,
   3. lokale gastronomiczne nie prowadzące sprzedaży alkoholu - 5 zł/m2,
  5. z tytułu działalności składowej ( magazyny ):
   1. magazyny w budynkach - 6 zł/m2,
   2. magazyny w schronach, bunkrach lub na placach - 3,50 zł/m2,
  6. z tytułu działalności kulturalno-oświatowej, służby zdrowia, pomocy społecznej i socjalnej - 5 zł/m2,
  7. z tytułu badań naukowych - 5 zł/m2,
  8. na cele mieszkalne - 3,50 zł/m2
  9. z tytułu najmu lokalu użytkowego przeznaczonego na gabinet lekarski ( APL ) - 14 zł/m2,
  10. z tytułu innej działalności, nie określonej w powyższych punktach - 4,60 zł/m2,
 2. Ustala się godzinowe stawki z tytułu najmu:

 3. 1) sali 504; ul. Gagarina 11 - 12,70 zł/godz.,
  2) sali Senatu; ul. Gagarina 11 - 21 zł/godz.,
  3) pozostałych sal w Uniwersytecie - 0,25 zł/m2/godz.
 4. Ustala się miesięczne stawki z tytułu:
  1. dzierżawy gruntu - 0,60 zł/m2,
  2. dzierżawy gruntu w Bachotku - 0,25 zł/m2,
  3. dzierżawy gruntu przeznaczonego

  4. - na parkowanie pojazdów:
   1. osobowych - 17, 50 zł,
   2. dostawczych - 23 zł,
   3. ciężarowych - 35 zł
  5. dzierżawy gruntu, na którym znajduje się garaż, wybudowany lub postawiony (dot. garażu blaszanego) ze środków własnych dzierżawcy - 0,35 zł/m2,
  6. najmu garażu blaszanego, stanowiącego własność Uczelni oraz dzierżawy gruntu, na którym ten garaż się znajduje - 29 zł
  7. najmu garażu murowanego, stanowiącego własność Uczelni oraz dzierżawy gruntu, na którym ten garaż się znajduje - 1,15 zł/m2
  8. za abonament telefoniczny (jeden numer) - 6 zł

§ 2

Stawki określone w § 1 są stawkami minimalnymi; mogą zostać podwyższone w drodze decyzji Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu.

§ 3

 1. W drodze decyzji Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu stawki mogą zostać obniżone o 50% w przypadku adoptowania wynajmowanych pomieszczeń
 2. Czas obowiązywania stawki obniżonej zależeć będzie od wysokości poniesionych naadów.

§ 4

Pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika mogą w obiektach Uczelni realizować umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zawarte z osobami fizycznymi lub prawnymi, za zgodą Kierownika Jednostki i Dyrektora Administracyjnego UMK. Z tego tytułu pracownik zobowiązany jest od odprowadzania na rzecz Uniwersytetu 25% dochodu uzyskanego z realizacji umów.

§ 5

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1998 r.

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

dr Stefan Nielek

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski