Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 1 kwietnia 1998 r.     Nr 2


Poz.:

Treść:

UCHWAŁY SENATU:

15 - z dnia 24 lutego 1998 r. Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Technologii Sieciowych

16 - z dnia 24 lutego 1998 r. Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Komputeryzacji

17 - z dnia 24 lutego 1998 r Regulamin Środowiskowego Laboratorium Systemów Wieloprocesorowych

ZARZĄDZENIA REKTORA:

18 -

Nr 13 z dnia 2 marca 1998 r. zmieniające Zarządzenie Nr 39 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 1998 r.

19 -

Nr 14 z dnia 10 marca 1998 r. w sprawie trybu powoływania specjalności i specjalizacji w ramach kierunków studiów w UMK 17


 

15

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 24 lutego 1998 r.

Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Technologii Sieciowych

Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami oraz § 3 uchwały Senatu UMK z dnia 16 grudnia 1997 r.

Senat u c h w a l a , co następuje:

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Uniwersyteckie Centrum Technologii Sieciowych, zwane dalej "UCTS" zostało przekształcone z Ogólnouczelnianego Ośrodka Obliczeniowego uchwałą Senatu UMK z dnia 16 grudnia 1997 r.
 2. UCTS jako jednostka ogólnouczelniana Uniwersytetu podległa Rektorowi działa na podstawie Uchwały Senatu UMK z dnia 16 grudnia 1997 r., Statutu UMK zwanego dalej "Statutem" oraz niniejszego regulaminu.

 

II. Zadania UCTS

§ 2

Głównym celem UCTS jest zapewnienie pracownikom i studentom UMK sprawnego dostępu do krajowych i światowych zasobów sieciowych, adaptacja nowoczesnych technologii sieciowych dla potrzeb Uniwersytetu oraz nadzór nad zasobami informacyjnymi sieci Uniwersyteckiej.

W szczególności do zadań UCTS należy :

 1. całodobowe utrzymanie uczelnianej oraz środowiskowej infrastruktury sieci komputerowych, urządzeń i łączy transmisji danych obsługujących użytkowników uczelni,
 2. obsługa zasobów adresowych dla potrzeb sieci komputerowych uniwersyteckiej i środowiskowej TORMAN oraz optymalizacja i rozwój narzędzi do ich administrowania,
 3. nadzór i koordynacja prac nad rozbudową szkieletowych sieci komputerowych uniwersyteckiej i środowiskowej TORMAN oraz ich połączeń z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu i krajowymi operatorami sieciowymi,
 4. opracowywanie, gromadzenie i utrzymywanie informacji o Uniwersytecie udostępnianych użytkownikom w sieci oraz merytoryczny nadzór nad zasobami informacyjnymi sieci Uniwersyteckiej,
 5. tworzenie zasobów sprzętowo-programowych dla uczelnianych i środowiskowych serwerów sieciowych, ich konserwacja i utrzymanie oraz udostępnianie użytkownikom,
 6. świadczenie usług w zakresie przygotowywania prezentacji komputerowych i składu komputerowego,
 7. adaptacja nowych technologii informatycznych dla potrzeb Uniwersytetu.

 

III. Zarządzanie UCTS

§ 3

UCTS kieruje i reprezentuje na zewnątrz kierownik powoływany i odwoływany przez Rektora w trybie określonym w § 62 ust. 1 - 2 i § 64 ust. 4 Statutu UMK.

§ 4

 1. Kierownik UCTS jest bezpośrednim przełożonym służbowym pracowników UCTS i podlega Rektorowi.
 2. Kierownik UCTS w szczególności:
  1. opracowuje roczne plany oraz sprawozdania z działalności UCTS i przedstawia je Rektorowi po zaopiniowaniu przez Radę Informatyczną,
  2. organizuje i kieruje działalnością UCTS w ramach zatwierdzonych planów i posiadanych środków finansowych i jest odpowiedzialny za ich wykonanie,
  3. odpowiada za prawidłowe gospodarowanie przydzielonymi UCTS środkami i majątkiem,
  4. odpowiada za politykę kadrową realizowaną w UCTS,
  5. określa zakres czynności pracowników UCTS,
  6. przedstawia Rektorowi wnioski pracowników sprawach zatrudnienia, awansowania, zwalniania i nagradzania.

 

IV. Organizacja wewnętrzna UCTS

§ 5

 1. Jednostkami organizacyjnymi UCTS są pracownie, laboratoria, zespoły i samodzielne stanowiska wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Jednostki organizacyjne UCTS tworzy, przekształca i znosi Rektor na wniosek kierownika UCTS, zaopiniowany przez Radę Informatyczną.

 

V. Pracownicy UCTS

§ 6

 1. Pracownikami UCTS są informatycy, pracownicy inżynieryjno-techniczni, naukowo-techniczni i pracownicy administracji.
 2. Pracowników UCTS, z wyjątkiem pracowników administracji, zatrudnia Rektor na wniosek kierownika UCTS.
 3. Pracowników administracji UCTS zatrudnia Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu na wniosek kierownika UCTS.

§ 7

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych UCTS podlegają bezpośrednio kierownikowi UCTS i przed nim odpowiadają za powierzone im zadania.
 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych UCTS działają w oparciu o zakres czynności i kompetencje określone przez kierownika, a w szczególności :
  1. są odpowiedzialni za funkcjonowanie jednostki,
  2. są zobowiązani do podnoszenia kwalifikacji podległych pracowników,
  3. współdziałają z kierownikami innych jednostek organizacyjnych UCTS.

 3. Zakresy czynności pozostałych pracowników UCTS opracowują kierownicy jednostek organizacyjnych, a zatwierdza kierownik UCTS.

§ 8

 1. Pracownicy UCTS zobowiązani są do:
  1. należytego wypełniania zadań związanych z powierzonym im stanowiskiem,
  2. realizowania zadań usługowych i organizacyjnych UCTS,
  3. kształcenia się i doskonalenia zawodowego,
  4. wykazywania dbałości o całość i bezpieczeństwo mienia UCTS,
  5. przestrzegania regulaminów wewnętrznych.

 2. Pracownikom UCTS można zlecać zajęcia dydaktyczne w wymiarze do 60 godzin w roku akademickim.

 

VI. Przepisy końcowe

§ 9

 1. Zmiany regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 lutego 1998 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

Załącznik Nr 1

Struktura organizacyjna
Uniwersyteckiego Centrum Technologii Sieciowych

 1. Kierownik UCTS
 2. Sekretariat
 3. Pracownia Systemów Sieciowych
 4. Pracownia Prezentacji Graficznych i Baz Danych
 5. Pracownia Obsługi Kont Użytkowników
 6. Pracownia Obsługi Technicznej
 7. Laboratorium Eksploatacji i Zarządzania Sieci Komputerowej TORMAN
 8. Samodzielne Stanowisko ds. Administrowania Sieciami Rozległymi
 9. Stanowisko ds. Gospodarczych

 

 

16

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 24 lutego 1998 r.

Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Komputeryzacji

Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami oraz § 3 uchwały Senatu UMK z dnia 16 grudnia 1997 r.

Senat u c h w a l a , co następuje:

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Uniwersyteckie Centrum Komputeryzacji, zwane dalej UCK zostało przekształcone z Zespołu Pełnomocnika Rektora d/s Komputeryzacji Uniwersytetu uchwałą Senatu UMK z dnia 16 grudnia 1997 r.
 2. UCK jako jednostka ogólnouczelniana Uniwersytetu podległa Rektorowi działa na podstawie uchwały Senatu UMK z dnia 16 grudnia 1997 r., Statutu UMK zwanego dalej "Statutem" oraz niniejszego regulaminu.

 

II. Zadania UCK

§ 2

Do zadań UCK należy w szczególności:

 1. prowadzenie szczegółowej ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania w Uniwersytecie,
 2. dokonywanie zakupów oprogramowania,
 3. prowadzenie działalności doradczej przy zakupach i inwestycjach informatycznych,
 4. badanie i ocenianie dostępnego na rynku sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 5. udzielanie pomocy pracownikom Uniwersytetu w stosowaniu technologii informatycznych,
 6. komputeryzowanie procesów zarządzania Uniwersytetem,
 7. ustalanie standardów współpracy lokalnych sieci komputerowych,
 8. na zlecenie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu:
  1. administrowanie ich lokalnymi sieciami komputerowymi i serwerami,
  2. pełnienie opieki nad ich skomputeryzowanymi stanowiskami pracy.

 

III. Zarządzanie UCK

§ 3

UCK kieruje i reprezentuje na zewnątrz kierownik powoływany i odwoływany przez Rektora w trybie określonym w § 62 ust. 1-2 i § 64 ust. 4 Statutu UMK.

§ 4

 1. Kierownik UCK jest bezpośrednim przełożonym służbowym pracowników UCK i podlega Rektorowi.
 2. Kierownik UCK w szczególności:
  1. opracowuje roczne plany oraz sprawozdania z działalności UCK i przedstawia je Rektorowi po zaopiniowaniu przez Radę Informatyczną,
  2. organizuje i kieruje działalnością UCK w ramach zatwierdzonych planów i posiadanych środków finansowych i jest odpowiedzialny za ich wykonanie,
  3. odpowiada za prawidłowe gospodarowanie przydzielonymi UCK środkami i majątkiem,
  4. odpowiada za politykę kadrową realizowaną w UCK,
  5. przedstawia Rektorowi wnioski pracowników w sprawach zatrudnienia, awansowania, zwalniania i nagradzania.

 

IV. Organizacja wewnętrzna UCK

§ 5

 1. Jednostkami organizacyjnymi UCK są pracownie, laboratoria, zespoły i samodzielne stanowiska wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Jednostki organizacyjne UCK tworzy, przekształca i znosi Rektor na wniosek kierownika UCK, zaopiniowany przez Radę Informatyczną.

 

V. Pracownicy UCK

§ 6

 1. Pracownikami UCK są informatycy, pracownicy inżynieryjno-techniczni, naukowo-techniczni i pracownicy administracji.
 2. Pracowników UCK, z wyjątkiem pracowników administracji, zatrudnia Rektor na wniosek kierownika UCK.
 3. Pracowników administracji UCK zatrudnia Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu na wniosek kierownika UCK.

§ 7

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych UCK podlegają bezpośrednio kierownikowi UCK i przed nim odpowiadają za powierzone im zadania.
 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych UCK działają w oparciu o zakres czynności i kompetencje określone przez kierownika UCK, a w szczególności:
  1. są odpowiedzialni za funkcjonowanie jednostki,
  2. są zobowiązani do podnoszenia kwalifikacji podległych pracowników,
  3. współdziałają z kierownikami innych jednostek organizacyjnych UCK.

 3. Zakresy czynności pozostałych pracowników UCK opracowują kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych, a zatwierdza kierownik UCK.

§ 8

 1. Pracownicy UCK zobowiązani są do:
  1. należytego wypełniania zadań związanych z powierzonym im stanowiskiem,
  2. realizowania zadań usługowych i organizacyjnych UCK,
  3. kształcenia się i doskonalenia zawodowego,
  4. wykazywania dbałości o całość i bezpieczeństwo mienia UCK,
  5. przestrzegania regulaminów wewnętrznych.

 2. Pracownikom UCK można zlecać zajęcia dydaktyczne w wymiarze do 60 godzin w roku akademickim.

 

VI. Przepisy końcowe

§ 9

 1. Zmiany regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 lutego 1998 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

Załącznik Nr 1

Struktura organizacyjna Uniwersyteckiego Centrum Komputeryzacji

 1. Kierownik UCK
 2. Sekretariat
 3. Pracownia Zasobów Sprzętowych i Programowych
 4. Pracownia Doradztwa Komputerowego
 5. Pracownia Zarządzania Sieciami Lokalnymi
 6. Zespół Systemów Zarządzania
 7. Samodzielne Stanowisko ds. Sprzętu Komputerowego.

 

 

17

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 24 lutego 1998 r.

Regulamin Środowiskowego Laboratorium Systemów Wieloprocesorowych.

Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami oraz § 3 uchwały Senatu UMK z dnia 16 grudnia 1997 r.

Senat u c h w a l a , co następuje:

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Środowiskowe Laboratorium Systemów Wieloprocesorowych, zwane dalej “LSW” zostało utworzone uchwałą Senatu UMK z dnia 16 grudnia 1997 r.
 2. LSW jako jednostka ogólnouczelniana Uniwersytetu podległa Rektorowi działa na podstawie Uchwały Senatu UMK z dnia 16 grudnia 1997 r., Statutu UMK, zwanego dalej “Statutem” oraz niniejszego regulaminu.

 

II. Zadania LSW

§ 2

Zadaniem LSW jest udostępnianie oprogramowania i technologii dużych mocy obliczeniowych w celu wspierania badań naukowych, procesu dydaktycznego w Uniwersytecie oraz współpraca z innymi instytucjami regionu.

W szczególności do zadań LSW należy:

 1. udostępnianie posiadanego sprzętu i oprogramowania na użytek programów badawczych i dydaktyki zgodnie z zasadami określonymi przez Zespół Opiniujący LSW;
 2. współpraca z jednostkami pozauniwersyteckimi w zakresie wykorzystywania dużych mocy obliczeniowych i technologii przetwarzania równoległego;
 3. powadzenie szkoleń na tematy związane z wykorzystywaniem oprogramowania i sprzętu LSW;
 4. prowadzenie prac rozwojowych, implementacyjnych i testowych związanych z eksploatacją wieloprocesorowych systemów komputerowych.

 

III. Zespół Opiniujący Środowiskowego Laboratorium Systemów Wieloprocesorowych

§ 3

 1. Rektor powołuje Zespół Opiniujący Laboratorium Systemów Wieloprocesorowych, zwany dalej “Zespołem Opiniującym”.
 2. Do zadań Zespołu Opiniującego należy:
  1. ustalanie zasad dostępu do zasobów LSW,
  2. ocena wniosków o przyznanie czasu obliczeniowego,
  3. ocena sprawozdań użytkowników z przeprowadzonych prac.

 

IV. Zarządzanie LSW

§ 4

LSW kieruje i reprezentuje na zewnątrz kierownik powoływany i odwoływany przez Rektora w trybie określonym w § 62 ust. 1-2 i § 64 ust. 4 Statutu UMK.

§ 5

 1. Kierownik LSW jest bezpośrednim przełożonym służbowym pracowników LSW i podlega Rektorowi.
 2. Kierownik LSW w szczególności:
  1. opracowuje roczne plany oraz sprawozdania z działalności LSW i przedstawia je Rektorowi po zaopiniowaniu przez Radę Informatyczną,
  2. organizuje i kieruje działalnością LSW w ramach zatwierdzanych planów i posiadanych środków finansowych i jest odpowiedzialny za ich wykonanie,
  3. odpowiada za prawidłowe gospodarowanie przydzielonymi LSW środkami i majątkiem,
  4. odpowiada za politykę kadrową realizowaną w LSW,
  5. określa zakres czynności pracowników LSW,
  6. przedstawia Rektorowi wnioski pracowników w sprawach zatrudnienia, awansowania, zwalniania i nagradzania.

 

V. Pracownicy LSW

§ 6

 1. Pracownikami LSW są informatycy, pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni.
 2. Pracowników LSW zatrudnia Rektor na wniosek kierownika LSW.
 3. Pracownicy LSW zobowiązani są do:
  1. należytego wypełniania zadań związanych z powierzonym im stanowiskiem,
  2. realizowania zadań usługowych i organizacyjnych LSW,
  3. kształcenia się i doskonalenia zawodowego,
  4. wykazywania dbałości o całość i bezpieczeństwo mienia LSW,
  5. przestrzegania regulaminów wewnętrznych.

 4. Pracownikom LSW można zlecać zajęcia dydaktyczne w wymiarze do 60 godzin w roku akademickim.

 

VI. Przepisy końcowe

§ 7

 1. Zmiany regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 lutego 1998 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

18

ZARZĄDZENIE Nr 13

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 2 marca 1998 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 39 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 1998 r.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 uchwały Senatu UMK z dnia 26 listopada 1996 r.

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 39 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie wypłat dla nauczycieli akademickich za przeprowadzenie egzaminów kursowych na studiach dziennych w roku akademickim 1996/97 dokonuje się następującej zmiany:

§ 1 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

“Nauczycielom akademickim przeprowadzającym w roku akademickim 1997/98 egzaminy kursowe na studiach dziennych będzie wypłacona z centralnego funduszu Uniwersytetu zryczałtowana kwota w wysokości 3,50 PLN za każdy egzamin powyżej 50.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 marca 1998 r.

P r o r e k t o r ds. Kształcenia

Prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz

 

 

 

19

Zarządzenie Nr 14

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 10 marca 1998 r.

w sprawie trybu powoływania specjalności i specjalizacji w ramach kierunków studiów w UMK

Na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 51 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 380 z późn. zmianami)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Powołanie specjalności (specjalizacji) w ramach kierunku studiów należy do kompetencji rady wydziału.
 2. Powołując specjalność (specjalizację), rada wydziału określa:
  1. plan i program studiów powoływanej specjalności (specjalizacji),
  2. sylwetkę absolwenta.

§ 2

 1. Uchwały rady wydziału w sprawie powołania specjalności (specjalizacji) dziekan przedkłada Prorektorowi d/s Kształcenia.
 2. Uchwały, o których mowa w ust. 1 wchodzą w życie od początku roku akademickiego i podlegają opublikowaniu w Biuletynie Prawnym UMK.

§ 3

Ze względu na obowiązek prowadzenia w UMK szczegółowej ewidencji wszystkich specjalności (specjalizacji), dziekani złożą Prorektorowi d/s Kształcenia w terminie do 30 kwietnia 1998 r. wykaz specjalności (specjalizacji) prowadzonych obecnie na wydziałach w ramach istniejących kierunków studiów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 marca 1998 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski